Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho học sinh trường Trung học phổ thông Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

7,277
124
100
5
u thc tin
-   ng dy hc ca giáo viên hc
sinh THPT thua bàn nghiên cu.
-   u tra bng phiu hi: Phiu gm các câu hi
 v v hong dy hc môn ting Anh theo tip cc HS ti
tng THPT ng Hòa B, thành ph Hà Ni.
5 lý s liu
X lý s liu bng phn mm SPSS 22.0.
6. Ý nghĩa khoa học và thc tin của đề tài
6.1. n
Kt qu nghiên cu ca lu  n H th lun v
qun lý dy hc môn ting Anh theo tip ci hc tng THPT.
Nhng kt qu nghiên cu v lý lun và thc tin có th là tài liu tham kho
b ích cho công tác hc tp và nghiên cu ca Sinh viên, hc viên cao hc chuyên
ngành Qun lý giáo dc nói riêng, giáo dc hc nói chung.
6.2. c tin
Kt qu nghiên cu có th c áp dng cho công tác qun lý dy hc môn
ting Anh theo tip cc HS ti tng THPT ng Hòa B nói riêng và các
ng a bàn huyn ng Hòa, thành ph Hà Ni nói chung.
Vic áp dng các bii mi trong qun góp phn nâng cao chât
o, t ng ngun nhân lng yêu cu cuc
cách mng CNH c.
7. Cu trúc luận văn
Ngoài phn m u, kt lun và khuyn ngh, tài liu tham kho và ph lc,
lu
Chương 1 lun v qun dy hc môn ting Anh theo tip cn
phát tric hc sinh ng trung hc ph thông.
Chương 2: Thc trng qun lý dy hc môn Ting Anh theo tip cn phát
tric Hc sinh tng THPT ng Hòa B, Hà Ni.
Chương 3: Bin pháp qun lý dy hc môn Ting Anh theo tip cn c
Hc sinh tng THPT ng Hòa B, Hà Ni.
5 u thc tin -   ng dy hc ca giáo viên và hc sinh THPT thua bàn nghiên cu. -   u tra bng phiu hi: Phiu gm các câu hi  v v hong dy hc môn ting Anh theo tip cc HS ti tng THPT ng Hòa B, thành ph Hà Ni. 5 lý s liu X lý s liu bng phn mm SPSS 22.0. 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 6.1. n Kt qu nghiên cu ca lu  n H th lý lun v qun lý dy hc môn ting Anh theo tip ci hc tng THPT. Nhng kt qu nghiên cu v lý lun và thc tin có th là tài liu tham kho b ích cho công tác hc tp và nghiên cu ca Sinh viên, hc viên cao hc chuyên ngành Qun lý giáo dc nói riêng, giáo dc hc nói chung. 6.2. c tin Kt qu nghiên cu có th c áp dng cho công tác qun lý dy hc môn ting Anh theo tip cc HS ti tng THPT ng Hòa B nói riêng và các ng a bàn huyn ng Hòa, thành ph Hà Ni nói chung. Vic áp dng các bii mi trong qun lý góp phn nâng cao chât o, t ng ngun nhân lng yêu cu cuc cách mng CNH  c. 7. Cấu trúc luận văn Ngoài phn m u, kt lun và khuyn ngh, tài liu tham kho và ph lc, lu Chương 1 lý lun v qun lý dy hc môn ting Anh theo tip cn phát tric hc sinh  ng trung hc ph thông. Chương 2: Thc trng qun lý dy hc môn Ting Anh theo tip cn phát tric Hc sinh tng THPT ng Hòa B, Hà Ni. Chương 3: Bin pháp qun lý dy hc môn Ting Anh theo tip cn c Hc sinh tng THPT ng Hòa B, Hà Ni.
6
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUN V QUN LÝ DY HC MÔN TING ANH
THEO TIP CN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HC SINH
TRƢỜNG TRUNG HC PH THÔNG
1.1. Mt s khái niệm cơ bản
1.1.1. Qun lý


      
 


 ý
 
  
      
 [27, tr.125].


         
[17, tr. 6].
Nh           


   

1.1
       
6 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1. Một số khái niệm cơ bản 1.1.1. Qun lý               ý              [27, tr.125]. “            ” [17, tr. 6]. Nh                   1.1        
7

 
   
 

  
 


    

 

   
 
  

1.1.3. c và Dy hc theo tip cn phát tric
Khái nic (NL) c hiu theo nhi   NL c
hiu là thành tho, kh c hin ci vi mt công vic. NL 
c hiu là kh  t ca mt doanh nghip, thm quyn pháp lý ca
m
Theo t n ting Vit ca Hoàng Phê: NL l u kin ch
quan hoc t nhiên s thc hin mt hom cht tâm lí và
sinh lí ti kh t loi hoi cht
.[19, tr128]
Trong tài liu tp hun vic dy hc kinh
ng phát tric ca hc sinh do B giáo d
NL c quan nim là s kt hp mt cách linh hot và có t chc kin
7                                     1.1.3. c và Dy hc theo tip cn phát tric Khái nic (NL) c hiu theo nhi   NL c hiu là thành tho, kh c hin ci vi mt công vic. NL  c hiu là kh  t ca mt doanh nghip, thm quyn pháp lý ca m Theo t n ting Vit ca Hoàng Phê: NL l u kin ch quan hoc t nhiên s thc hin mt hom cht tâm lí và sinh lí ti kh t loi hoi cht .[19, tr128] Trong tài liu tp hun vic dy hc và kinh ng phát tric ca hc sinh do B giáo d NL c quan nim là s kt hp mt cách linh hot và có t chc kin
8
thc, k , tình cm, giá trng hiu
qu mt yêu cu phc hp ca hong trong bi cnh nh c th
hin s vn dng tng hp nhiu yu t (phm cht cng, kin thc
và k c th hin thông qua các hong ca cá nhân nhm thc hin mt
loi công vic bao gm các yu t n mà mng,
mu cn phc chung, c4, tr4].
c hit thuc tính nhân cách rt phc hp, nó bao gm
o cn thit   kin thc g 
dng vi hc có th c
nhng yêu ct ra trong công vi15, tr24].
c ci hc kh  nhng h thng kin thc, k
 p vi la tui và vn hành (kt ni) chúng mt cách hp lý
vào thc hin thành công nhim v hc tp, gii quyt hiu qu nhng v t ra
cho chính các em trong cuc sng.
y h ng phát trin NL, khái nim NL c
s d
- c liên bình din mc tiêu dy hc: mc tiêu dy hc ca
môn hc mô t c cn hình thành;
- Trong các môn hc, nhng ni dung và hoc liên kt vi
nhau nhm hình thành c;
- c là s kt hp tri thc, hiu bit, kh 
- Mc tiêu hình thành NL  ng h vic la ch  
quan trng các cu trúc hóa các ni dung và hong và hong dy hc v mt

-  lc mô t vic gii quyt nhng nhim v trong các tình hung;
- Các NL chung cùng v c chuyên môn t  chung
trong vic giáo dc và dy hc;
- M i vi s phát trin NL có th nh trong các chun.
8 thc, k , tình cm, giá trng hiu qu mt yêu cu phc hp ca hong trong bi cnh nh c th hin s vn dng tng hp nhiu yu t (phm cht cng, kin thc và k c th hin thông qua các hong ca cá nhân nhm thc hin mt loi công vic bao gm các yu t n mà mng, mu cn phc chung, c4, tr4]. c hit thuc tính nhân cách rt phc hp, nó bao gm o cn thit   kin thc g  dng vi hc có th c nhng yêu ct ra trong công vi15, tr24]. c ci hc là kh  nhng h thng kin thc, k  p vi la tui và vn hành (kt ni) chúng mt cách hp lý vào thc hin thành công nhim v hc tp, gii quyt hiu qu nhng v t ra cho chính các em trong cuc sng. y h ng phát trin NL, khái nim NL c s d - c liên bình din mc tiêu dy hc: mc tiêu dy hc ca môn hc mô t c cn hình thành; - Trong các môn hc, nhng ni dung và hoc liên kt vi nhau nhm hình thành c; - c là s kt hp tri thc, hiu bit, kh  - Mc tiêu hình thành NL  ng h vic la ch   quan trng các cu trúc hóa các ni dung và hong và hong dy hc v mt  -  lc mô t vic gii quyt nhng nhim v trong các tình hung; - Các NL chung cùng v c chuyên môn t  chung trong vic giáo dc và dy hc; - M i vi s phát trin NL có th nh trong các chun.
9
 hình thành phát trin NL c nh các thành phn cu trúc
ca chúng. Có nhiu loc khác nhau. Vic mô t cu trúc và các thành
phu trúc chung cc mô
t s kt hp c  c thành phn: NL chuyên môn, NL  
NL xã hi, NL cá th.
- c chuyên môn: kh c hin các nhim v chuyên môn
 t qu chuyên môn mc l
chính xác v m    c tip nhn qua vic hc ni dung
chuyên môn và ch yu gn vi kh n thc và tâm lý vng.
-  i vi nhng có k hoch,
 ng m  c gii quyt các nhim v v   c
l
Trung tâm cn thc nhng kh p nhn, x 
giá, truyn th và trình bày tri thc tip nhn qua vic h 
lun gii quyt v.
- c hi: Là kh c mng tình hung
giao tip ng x xã hng nhim v khác nhau vi s phi hp
cht ch ca nhc tip nhn qua vic hc giao tip.
- c th: Là kh  c nhi phát
tring gii hn ca cá nhân, phát triu, xây dng và thc
hin k hoch phát trin cá nhân, nhm, chu
chi ph và hành vi ng xc tip nhn qua vic hc cm xúc
ng t chu trách nhim.
hình c c th hóa trong t c
chuyên môn, ngh nghip khác nhau. Mt khác, trong m  c ngh nghip
 các loi c khác nhau. Ví d c ca GV bao gm
nhc dy hc giáo dc ch
c phát trin ngh nghip và phát tring hc.
9  hình thành và phát trin NL c nh các thành phn và cu trúc ca chúng. Có nhiu loc khác nhau. Vic mô t cu trúc và các thành phu trúc chung cc mô t là s kt hp c  c thành phn: NL chuyên môn, NL   NL xã hi, NL cá th. - c chuyên môn: Là kh c hin các nhim v chuyên môn  t qu chuyên môn mc l và chính xác v m    c tip nhn qua vic hc ni dung  chuyên môn và ch yu gn vi kh n thc và tâm lý vng. -  i vi nhng có k hoch,  ng m  c gii quyt các nhim v và v   c l Trung tâm cn thc là nhng kh p nhn, x  giá, truyn th và trình bày tri thc tip nhn qua vic h  lun  gii quyt v. - c xã hi: Là kh c mng tình hung giao tip ng x xã hng nhim v khác nhau vi s phi hp cht ch ca nhc tip nhn qua vic hc giao tip. - c cá th: Là kh  c nhi phát tring gii hn ca cá nhân, phát triu, xây dng và thc hin k hoch phát trin cá nhân, nhm, chu chi ph và hành vi ng xc tip nhn qua vic hc cm xúc  ng t chu trách nhim. Mô hình c c th hóa trong t c chuyên môn, ngh nghip khác nhau. Mt khác, trong m  c ngh nghip  các loi c khác nhau. Ví d c ca GV bao gm nhc dy hc giáo dc ch c phát trin ngh nghip và phát tring hc.
10
Mô hình bn thành phn NL trên phù hp vi bn tr ct gi áo dc theo UNESCO:










T cu trúc ca khái nim NL cho thy giáo dng phát trin NL
không ch nhm mc tiêu phát tric chuyên môn bao gm tri thc, k 
chuyên môn mà còn phát trin NL  NL hi và NL cá th. Nhng
NL này không tách ri nhau mà còn có mi quan h cht ch. NL c
 có s kt hp các NL này.
Ni dung dy hm tip cn phát trin NL không ch gii hn
trong tri th    m nhng nhóm ni dung nhm phát
trinh vc NL.
Học nội dung
chuyên môn
Học giao tiếp -
xã hội
Học tự trải nghiệm
- đánh giá





môn.

chuyên môn.
- 
nhóm
- 


- 

n










môn


Ngun: Nguyn Công Khanh [15]
10 Mô hình bn thành phn NL trên phù hp vi bn tr ct gi áo dc theo UNESCO:                       T cu trúc ca khái nim NL cho thy giáo dng phát trin NL không ch nhm mc tiêu phát tric chuyên môn bao gm tri thc, k  chuyên môn mà còn phát trin NL  NL xã hi và NL cá th. Nhng NL này không tách ri nhau mà còn có mi quan h cht ch. NL c  có s kt hp các NL này. Ni dung dy hm tip cn phát trin NL không ch gii hn trong tri th    m nhng nhóm ni dung nhm phát trinh vc NL. Học nội dung chuyên môn Học phƣơng pháp - chiến lƣợc Học giao tiếp - xã hội Học tự trải nghiệm - đánh giá      môn.  chuyên môn.        thông tin  chuyên môn. -  nhóm -    -   n               môn  pháp   Nguồn: Nguyễn Công Khanh [15]
11
Vi cách tip cn mc tiêu cc hin hành, hình thc
tip cn ni dung, ch yu bng trang b kin thy hc vn
theo li truyt mt chiu, hc sinh th ng, ghi nh máy móc kin thc
s   c rèn luy c. Hình thc t
chc dy hc ch yu trên lp hng th 
hong tri nghim.
Dy hc theo tip cn NL chính là chú ý nhin vic hình thành NL cho
i hc thông qua vic t chng dn hc tp c  p
phn kin thc la chn phù hp vi hc, rèn k  
hình thành NL i hc, NL s h tr li kh p thu kin thc cho
i hc, phát trin k p ti hc nâng lên.
Phát trin NL i hc chính là trang b cho hc sinh kin thc k 
bn t NL ng, hc sinh s n chuyn làm và ít chú ý
n tri thc; da trên trí thn phát trin k c.
 hình thành NL i hc chúng ta phi la chn ni dung, kin thc
n, có vai trò ch  gim ni dung phi truyn tc
không cn nhi nhét kin thy giáo viên phi có cách dy và yêu cu hc
sinh bit vn dng kin thc vào gii quyt v, các tình hui sng.
Theo tài liu tp hun v i mng phát trin
c, phm cht hc sinh.
Bng 1.1. So sánh mt s đặc trƣng cơ bản ca dy hc theo cách tiếp cn
truyn thng và theo tiếp cn phát triển năng lực ngƣời hc
Cách tiếp cận
truyền thống
Cách tiếp cận theo phát triển năng lực
ngƣời học
Mục tiêu
giáo dục
    
     
   



        

11 Vi cách tip cn mc tiêu cc hin hành, hình thc tip cn ni dung, ch yu bng trang b kin thy hc vn theo li truyt mt chiu, hc sinh th ng, ghi nh máy móc kin thc có s   c rèn luy c. Hình thc t chc dy hc ch yu là trên lp hng th  hong tri nghim. Dy hc theo tip cn NL chính là chú ý nhin vic hình thành NL cho i hc thông qua vic t chng dn hc tp c  p phn kin thc la chn phù hp vi hc, rèn k   hình thành NL i hc, và NL s h tr li kh p thu kin thc cho i hc, phát trin k p ti hc nâng lên. Phát trin NL i hc chính là trang b cho hc sinh kin thc k  bn t NL ng, hc sinh s n chuyn làm và ít chú ý n tri thc; da trên trí thn phát trin k c.  hình thành NL i hc chúng ta phi la chn ni dung, kin thc n, có vai trò ch  gim ni dung phi truyn tc là không cn nhi nhét kin thy giáo viên phi có cách dy và yêu cu hc sinh bit vn dng kin thc vào gii quyt v, các tình hui sng. Theo tài liu tp hun v i mng phát trin c, phm cht hc sinh. Bảng 1.1. So sánh một số đặc trƣng cơ bản của dạy học theo cách tiếp cận truyền thống và theo tiếp cận phát triển năng lực ngƣời học Cách tiếp cận truyền thống Cách tiếp cận theo phát triển năng lực ngƣời học Mục tiêu giáo dục                            
12
Cách tiếp cận
truyền thống
Cách tiếp cận theo phát triển năng lực
ngƣời học
Nội dung
giáo dục
    
    
chuyên môn, khôn 
  
 
   

  
       

      

Phƣơng
pháp dạy
học
   
    
    
    
    

-    
  


- 
        

Hình thức
dạy học
    

  
     
       
       

Đánh giá
kết quả
học tập
của học
sinh
    
    
     


  


Ngun: Nguyn Công Khanh [15]
1.1.4. Qun lý dy hc môn ting anh theo tip cn i hc
Quá trình dy hc là s thng nht bin chng ca hai thành t n trong
quá trình dy hc: hoy và hong hc
Hong dy c  o, t chu khin
12 Cách tiếp cận truyền thống Cách tiếp cận theo phát triển năng lực ngƣời học Nội dung giáo dục           chuyên môn, khôn                                Phƣơng pháp dạy học                          -          -            Hình thức dạy học                                 Đánh giá kết quả học tập của học sinh                        Nguồn: Nguyễn Công Khanh [15] 1.1.4. Qun lý dy hc môn ting anh theo tip cn i hc Quá trình dy hc là s thng nht bin chng ca hai thành t n trong quá trình dy hc: hoy và hong hc Hong dy c  o, t chu khin
13
hong nhn thc hc tp ca hc sinh, giúp hc sinh tìm khám khóa tri thc,
c hin hiu qu chc ca bn thân.
Hong hc tp ca hc sinh: là hong t giác, tích cc ch ng, t
t chc, t u khin hong nhn thc hc tp ca mình nhm thu nhn x
và bii thông tin bên ngoài thành tri thc ca bi hoc th
hin mình, bii mình, t mình làm phong phú tri thc ca mình.
Qúa trình dy hc là qun lý mt quá trình xã hi, mc
thù, nó tn tt h thng, bao gm nhiu thành t c
nhim v dy hc, ni dung dy hy hn dy hc,
thy vi hong dy, trò vi hong hc tp, kt qu hc tp.
y, qun lý dy hc môn ting anh theo tip ci hc là
nhng ca ch th qu ng qun 
viên, h  vt cht, thit b m m c nhng kt qu
ng phát huy nhc chung và c thù ca môn ting Anh;
các hong qun tát c các thành t mm v dy
hc, n   y h    y hc, hot
ng dy và hc ca thy và trò, ki
1.2. Đặc điểm dy hc môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực ngƣời hc
1.2.1. Nhc hình thành và phát trin trong môn ting Anh
 hình thành phát tric cho hi phi có mt s
 ng b, toàn dic, các khâu co: t nh
mo, h th n la
chn n i my hc và cách thc kim tra,
y hc hi c xây dng theo hai trc chính: tích
hp và phân hóa nhng ti hình thành và phát trin 3 phm chc
chung cho hc sinh.
- 3 phm cht: sng trách nhim, sng trung thc.
- c ct lõi:
c t hc
13 hong nhn thc hc tp ca hc sinh, giúp hc sinh tìm khám khóa tri thc, c hin hiu qu chc ca bn thân. Hong hc tp ca hc sinh: là hong t giác, tích cc ch ng, t t chc, t u khin hong nhn thc hc tp ca mình nhm thu nhn x lý và bii thông tin bên ngoài thành tri thc ca bi hoc th hin mình, bii mình, t mình làm phong phú tri thc ca mình. Qúa trình dy hc là qun lý mt quá trình xã hi, mc thù, nó tn tt h thng, bao gm nhiu thành t c nhim v dy hc, ni dung dy hy hn dy hc, thy vi hong dy, trò vi hong hc tp, kt qu hc tp. y, qun lý dy hc môn ting anh theo tip ci hc là nhng ca ch th qu ng qun lý  viên, h  vt cht, thit b m m c nhng kt qu ng phát huy nhc chung và c thù ca môn ting Anh; các hong qun tát c các thành t mm v dy hc, n   y h    y hc, hot ng dy và hc ca thy và trò, ki 1.2. Đặc điểm dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực ngƣời học 1.2.1. Nhc hình thành và phát trin trong môn ting Anh  hình thành và phát tric cho hi phi có mt s  ng b, toàn dic, các khâu co: t nh mo, h th n la chn n i my hc và cách thc kim tra, y hc hi c xây dng theo hai trc chính: tích hp và phân hóa nhng ti hình thành và phát trin 3 phm chc chung cho hc sinh. - 3 phm cht: sng trách nhim, sng trung thc. - c ct lõi: c t hc
14
c gii quyt v và sáng to
c thm m
c th cht
c giao tip
c hp tác
c tính toán
c s dng công ngh thông tin và truyn thông (ICT)
  n nhiu môn hc, mi môn hc vc
à th mnh riêng s tn mt s c c th. Môn ting
c coi là môn hc công c nên mt s c sáng
tc gii quyt vc hc t qun b 
ng trong vinh mc tiêu và ni dung dy hc ca môn
hc. Bên cnh nhc chung y, môn ting ti phát trin
cho hc sinh nhc thù, c th, chuyên bit ca môn h
lc giao tip ti  c nghe hic hi    phát trin các
 phát trin toàn ding thi c bc, vit
cho hc sinh. Có nhiu cách hiu v c ti vào mc tiêu, tính
cht và nc này t c n nay; t cách hiu chung v
c, có th c ti vn dng các kin th
n v ti thc hành giao tip trong cuc sng. Trong môn ting Anh,
vic hình thành và phát trigiao tic giao
tip) là mc tiêu quan tr c tiêu th m c thù ca
môn hc giao tip trong các ni dung dy hc ti c th hin
qua bc vit và kh ng dng các kin thc
y vào các tình hung giao tip khác nhau trong cuc sng.
1.2c chuyên bit ca môn ting Anh
 c ting Anh g  c thành ph c tip nhn
c nói,vit..
 c tip nhn là kh i, nm bc các thông tin ch
14 c gii quyt v và sáng to c thm m c th cht c giao tip c hp tác c tính toán c s dng công ngh thông tin và truyn thông (ICT)   n nhiu môn hc, mi môn hc vc à th mnh riêng s tn mt s c c th. Môn ting c coi là môn hc công c nên mt s c sáng tc gii quyt vc hc t qun b  ng trong vinh mc tiêu và ni dung dy hc ca môn hc. Bên cnh nhc chung y, môn ting ti phát trin cho hc sinh nhc thù, c th, chuyên bit ca môn h lc giao tip ti  c nghe hic hi    phát trin các  phát trin toàn ding thi c bc, vit cho hc sinh. Có nhiu cách hiu v c ti vào mc tiêu, tính cht và nc này t c n nay; t cách hiu chung v c, có th c ti vn dng các kin th n v ti thc hành giao tip trong cuc sng. Trong môn ting Anh, vic hình thành và phát tri và giao tic giao tip) là mc tiêu quan tr c tiêu th m c thù ca môn hc giao tip trong các ni dung dy hc ti c th hin qua bc vit và kh ng dng các kin thc và y vào các tình hung giao tip khác nhau trong cuc sng. 1.2c chuyên bit ca môn ting Anh  c ting Anh g  c thành ph c tip nhn c nói,vit..  c tip nhn là kh i, nm bc các thông tin ch