Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho học sinh trường Trung học phổ thông Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

7,220
124
100

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
NGÔ ĐẠI THẮNG
QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH
THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH
TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ỨNG HÒA B,
HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
HÀ NỘI - 2019
 HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ ĐẠI THẮNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ỨNG HÒA B, HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2019

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
NGÔ ĐẠI THẮNG
QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH
THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH
TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ỨNG HÒA B,
HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
:
PGS.TS NGUYỄN KHẮC BÌNH
HÀ NI - 2019
 HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ ĐẠI THẮNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ỨNG HÒA B, HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC : PGS.TS NGUYỄN KHẮC BÌNH HÀ NỘI - 2019
LỜI CAM ĐOAN
 
       


Ngô Đại Thắng
LỜI CAM ĐOAN             Ngô Đại Thắng
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG
ANH THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH ...................... 6
Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ............................................................ 6
 .................................................................................. 6
 ............ 13
 .... 20

 ........................................................................ 28
 ................................................................................................. 31
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH
THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRƢỜNG THPT ỨNG
HÒA B, HUYỆN ỨNG HÒA, HÀ NỘI ................................................................. 32
 .............. 32
           theo  
NLHS  ................................ 34
2.3   
 ................................................................................... 36
2.4HS
........................................................................ 45
 
 ............................. 52
2.6c môn 
 ............................ 53
 ................................................................................................. 55
CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH
THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRƢỜNG THPT ỨNG
HÒA B, HUYỆN ỨNG HÒA, HÀ NỘI ................................................................. 56
 ................................................................. 56
3.2. B   
HS  ................................................................. 58
 .................................................................... 73
 ................. 73
 ................................................................................................. 77
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ......................................................................... 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 81
PHỤ LỤC
MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH ...................... 6 Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ............................................................ 6  .................................................................................. 6  ............ 13  .... 20   ........................................................................ 28  ................................................................................................. 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRƢỜNG THPT ỨNG HÒA B, HUYỆN ỨNG HÒA, HÀ NỘI ................................................................. 32  .............. 32            theo   NLHS  ................................ 34 2.3     ................................................................................... 36 2.4HS ........................................................................ 45    ............................. 52 2.6c môn   ............................ 53  ................................................................................................. 55 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRƢỜNG THPT ỨNG HÒA B, HUYỆN ỨNG HÒA, HÀ NỘI ................................................................. 56  ................................................................. 56 3.2. B    HS  ................................................................. 58  .................................................................... 73  ................. 73  ................................................................................................. 77 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ......................................................................... 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 81 PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CB-GV:
- giáo viên
CBQL:

CSVC:

CTDH:



GD:

GDQD:

GV:
Giáo viên
HS:



NL:

NLHS:

NN:

PPDH:

QL:

THCS:

THPT:

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB-GV: - giáo viên CBQL:  CSVC:  CTDH:    GD:  GDQD:  GV: Giáo viên HS:    NL:  NLHS:  NN:  PPDH:  QL:  THCS:  THPT: 
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ
 
truy .............. 11
  2018 ................................................. 33
 Tiêu chí và th ....................................... 36
3.  ........................................................................ 36
4.  ................... 38
5.   
  ........................................................................... 39
6.  ................................................. 40
7. 
theo   ......................................................... 42
2.8.        
 ...................................................... 43
9.   sinh. .................... 44
10.  
 .................................................................................. 46
11.          
 ........................................................................ 47
2.    
 ...................................................................................... 48
3. 
 ........................................................................ 50
4. T 
theo  NLHS ...................................................... 51
5.    
 ........................................................................... 52
.  .............................................................................. 73
.  ................................................................ 74
  ........................ 74
  ........................... 76
 2.1.  -  
  ....................................... 37
2.2.   
-GV và HS ............................................................................... 37
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ   truy .............. 11   2018 ................................................. 33  Tiêu chí và th ....................................... 36 3.  ........................................................................ 36 4.  ................... 38 5.      ........................................................................... 39 6.  ................................................. 40 7.  theo   ......................................................... 42 2.8.          ...................................................... 43 9.   sinh. .................... 44 10.    .................................................................................. 46 11.            ........................................................................ 47 2.      ...................................................................................... 48 3.   ........................................................................ 50 4. T  theo  NLHS ...................................................... 51 5.      ........................................................................... 52 .  .............................................................................. 73 .  ................................................................ 74   ........................ 74   ........................... 76  2.1.  -     ....................................... 37 2.2.    -GV và HS ............................................................................... 37
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
-: "Đổi mới căn bản, toàn
diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa, dân chủ
hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ
giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt” “Giáo dục và đào tạo có sứ
mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan
trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam" [1].

   
 
   
   "tinh giản, bản, hiện đại, giảm tính hàn
lâm, tăng tính thực hành vận dụng kiến thức năng vào thực tiễn" [1].





 (THPT) 


c nhng yêu ci mi ca nn kinh t, xã hi cc trong bi
cnh hi nhp toàn cu hóa, ngoi ng nói chung ting Anh nói riêng mt
công cc lc và hu hiu trong quá trình hi nhp phát trin.
Mt trong nhng nhim v trng tâm và gii pháp nhm phát trin giáo dc vng
chc và mnh m  i gian ti mi vic qun lý (QL) t chc
hong dy hc ngoi ng (NN) trong h thng giáo dc quc dân (GDQD) 
cung cp cho th h tr m n giao tip, hc tp làm vic hu hiu
1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài -: "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt” và “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam" [1].               "tinh giản, cơ bản, hiện đại, giảm tính hàn lâm, tăng tính thực hành và vận dụng kiến thức và kĩ năng vào thực tiễn" [1].       (THPT)    c nhng yêu ci mi ca nn kinh t, xã hi cc trong bi cnh hi nhp toàn cu hóa, ngoi ng nói chung và ting Anh nói riêng là mt công cc lc và hu hiu trong quá trình hi nhp và phát trin. Mt trong nhng nhim v trng tâm và gii pháp nhm phát trin giáo dc vng chc và mnh m  i gian ti mi vic qun lý (QL) t chc hong dy hc ngoi ng (NN) trong h thng giáo dc quc dân (GDQD)  cung cp cho th h tr m n giao tip, hc tp và làm vic hu hiu
2
n ng ca xu th hi nhp kinh t quc tng yêu cu
công nghip hoá, hic.
Trong thi gian qua, hong dy môn Ting Anh ng THPT ng Hòa
B, thành ph Ni c nhng thành qu nhnh, tuy nhiên vn còn nhiu
bt cp v thc hin n phù hp v HS, vii mi
ng dc thc hing bng yêu
cu ca xã hi, trang thit b cho dy h  c s
dng có hiu qu; vic QL các khâu trong quá trình dy hc b môn còn lng lo;
vic dy hc ngoi ng c coi trc, môn ting b coi
là môn ph, mt s HS hc ti giác.
Cán b qun lý (Phó hiGV ging dy b môn ting
Anh ng THPT ng Hòa B, bn thân tác gi nhn thy vic nghiên cu thc
trng dy hc môn ting Anh ng nhm tìm ra các bin pháp có hiu qu 
khc phc nhng hn chng dy hc b môn, nâng
c hc tp cho hc sinh, tc nâng cao chng giáo d
to cng là rt cn thit. Vì nhng lý do trên, tác gi ch Qun lý
dy hc môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho hc sinh Trưng THPT ng Hòa
B, huyn ng Hòa, thành ph Hà Ni.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đ tài
+ Nhng nghiên cc
Trên th gii, hong dy hc theo tip cn phát trii hc
ru công trình nghiên cu v vy. T th k XV
XVIII, nhà giáo dc Tip Khm dy hc
cnh cao bt h thng các nguyên tc ch
o công tác dy hng nguyên ty hc phát huy tính tích cc
ca hc sinh, dy hc va sm bo tính trm b bn vng ca tri
thc, dy hc phm bo tính h thng, liên tn nay, nguyên tc này
vn còn nguyên giá tr lý lun ca nó.
Nhiu nhà giáo dng tin b n dy hi
hc, khai thác tia mi cá nhân HS. Th k XX, J.Dewey (1916) cho rng
2 n ng ca xu th hi nhp kinh t quc tng yêu cu công nghip hoá, hic. Trong thi gian qua, hong dy môn Ting Anh  ng THPT ng Hòa B, thành ph Hà Ni c nhng thành qu nhnh, tuy nhiên vn còn nhiu bt cp v thc hin n phù hp v HS, vii mi ng dc thc hing bng yêu cu ca xã hi, trang thit b cho dy h  c s dng có hiu qu; vic QL các khâu trong quá trình dy hc b môn còn lng lo; vic dy hc ngoi ng c coi trc, môn ting b coi là môn ph, mt s HS hc ti giác. Là Cán b qun lý (Phó hiGV ging dy b môn ting Anh  ng THPT ng Hòa B, bn thân tác gi nhn thy vic nghiên cu thc trng dy hc môn ting Anh  ng nhm tìm ra các bin pháp có hiu qu  khc phc nhng hn chng dy hc b môn, nâng c hc tp cho hc sinh, tc nâng cao chng giáo d to cng là rt cn thit. Vì nhng lý do trên, tác gi ch Quản lý dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho học sinh Trường THPT Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài + Nhng nghiên cc Trên th gii, hong dy hc theo tip cn phát trii hc ru công trình nghiên cu v v này. T th k XV  XVIII, nhà giáo dc Tip Khm dy hc cnh cao bt h thng các nguyên tc ch o công tác dy hng nguyên ty hc phát huy tính tích cc ca hc sinh, dy hc va sm bo tính trm b bn vng ca tri thc, dy hc phm bo tính h thng, liên tn nay, nguyên tc này vn còn nguyên giá tr lý lun ca nó. Nhiu nhà giáo dng tin b n dy hi hc, khai thác tia mi cá nhân HS. Th k XX, J.Dewey (1916) cho rng
3
giáo dc và dy hc là s ch dn phát trin tic vn có ca HS. Do
vy, quá trình dy hc là s ch dn phát trin tic vn có ca HS. Do
vy, quá trình dy hc phi hm bo cho h hc bng s phân
tích kinh nghim ca mình. Vic hc tp là quá trình x lý kinh nghii hc
t tin hành vi s  ca nhà giáo dc theo nhu cu và l
vy, dy hc phn cái riêng ca mc bit là nhu cu, hng thú.
Dy hc da trên kinh nghim cá nhân và hiu qu hc tp do ti quynh.
Rt nhiu v  dy hc theo tip cn phát trii
hc các tác gi nghiên cu. Mu có nhm mm
yu và nhng mm chung nht ca các nghiên cu là cùng
tp trung nhn m m quan trng ca dy hc theo tip cn phát trin
i h nâng cao chng giáo dng nhu cu ca xã hi.
+ Nhng nghiên cc
 


- 

  
           h,



   
n


 
     

3 giáo dc và dy hc là s ch dn phát trin tic vn có ca HS. Do vy, quá trình dy hc là s ch dn phát trin tic vn có ca HS. Do vy, quá trình dy hc phi hm bo cho h hc bng s phân tích kinh nghim ca mình. Vic hc tp là quá trình x lý kinh nghii hc t tin hành vi s  ca nhà giáo dc theo nhu cu và l vy, dy hc phn cái riêng ca mc bit là nhu cu, hng thú. Dy hc da trên kinh nghim cá nhân và hiu qu hc tp do ti quynh. Rt nhiu v  dy hc theo tip cn phát trii hc các tác gi nghiên cu. Mu có nhm mm yu và nhng mm chung nht ca các nghiên cu là cùng tp trung nhn m m quan trng ca dy hc theo tip cn phát trin i h nâng cao chng giáo dng nhu cu ca xã hi. + Nhng nghiên cc     -                 h,        n           
4
3. Mục đích và nhim v nghiên cu
+ Mu
Luu,  xut các bin pháp QL dy hc môn ting Anh theo
tip cn c cho hc sinh ng THPT ng Hòa B nhm nâng cao hiu qu
dy hc môn ting Anh tng.
+ Nhim v nghiên cu
- Nghiên cslun v qun lý dy hc môn ting Anh theo tip cn
c ng THPT.
- c trng dy hc và thc trng qun lý dy hc môn Ting Anh
ti tng THPT ng Hòa B, thành ph Hà Ni theo tip cc và phân tích
nguyên nhân ca thc trng;
-  phân tích thc tr xut mt s bin pháp
qun lý kh thi nhm nâng cao hiu qu công tác qun lý dy hc môn Ting Anh
ti tng THPT ng Hòa B, thành phNi theo tip c i hc
ng yêu ci mn và toàn din giáo dn hin nay.
4. Đối tƣng và phm vi nghiên cu
ng nghiên cu: Qun lý dy hc môn Ting Anh theo tip c
lc cho hc sinh ti ng THPT ng Hòa B, thành ph Hà Ni.
+ Phm vi nghiên cu
- Phm vi ni dung nghiên c tài tp trung nghiên cu gii quyt nhng
v n qun lý dy hc ca giáo viên và hong hc ca hc sinh
theo tip ci hc b môn ting Anh ng THPT ng Hòa B,
thành ph Hà Ni.
- Phm vi thi gian: nghiên cu t n tháng 8/2019.
- Phm vi không gian: nghiên cu tng THPT ng Hòa B, Hà Ni.
5. Cơ sở lí luận và phƣơng pháp nghiên cứu
u lí lun
 c s dng nhm phân tích, tng hp, h thng hóa và
khái quát hóa các v vlun qun giáo dc t n, tài liu khoa
hc v qun lý hong dy hc.
4 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu + Mu Luu,  xut các bin pháp QL dy hc môn ting Anh theo tip cn c cho hc sinh ng THPT ng Hòa B nhm nâng cao hiu qu dy hc môn ting Anh tng. + Nhim v nghiên cu - Nghiên cs lý lun v qun lý dy hc môn ting Anh theo tip cn c  ng THPT. - c trng dy hc và thc trng qun lý dy hc môn Ting Anh ti tng THPT ng Hòa B, thành ph Hà Ni theo tip cc và phân tích nguyên nhân ca thc trng; -  phân tích thc tr xut mt s bin pháp qun lý kh thi nhm nâng cao hiu qu công tác qun lý dy hc môn Ting Anh ti tng THPT ng Hòa B, thành ph Hà Ni theo tip c i hc ng yêu ci mn và toàn din giáo dn hin nay. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ng nghiên cu: Qun lý dy hc môn Ting Anh theo tip c lc cho hc sinh ti ng THPT ng Hòa B, thành ph Hà Ni. + Phm vi nghiên cu - Phm vi ni dung nghiên c tài tp trung nghiên cu gii quyt nhng v n qun lý dy hc ca giáo viên và hong hc ca hc sinh theo tip ci hc  b môn ting Anh ng THPT ng Hòa B, thành ph Hà Ni. - Phm vi thi gian: nghiên cu t n tháng 8/2019. - Phm vi không gian: nghiên cu tng THPT ng Hòa B, Hà Ni. 5. Cơ sở lí luận và phƣơng pháp nghiên cứu u lí lun  c s dng nhm phân tích, tng hp, h thng hóa và khái quát hóa các v v lý lun qun lý giáo dc t n, tài liu khoa hc v qun lý hong dy hc.