Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện Phoukout, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

2,859
426
99
73
của việc phân cấp, phân quyền là thƣờng có hai xu hƣớng: một là, các cơ quan
cấp trên luôn muốn thu hút quyền lực, làm thay cơ quan cấp dƣới, quan
trung ƣơng làm thay chính quyền địa phƣơng; hai là, các cấp chính quyền
địa phƣơng luôn có mầm mống cát cứ trỗi dậy. Nhất là đối với một quốc gia
nặng truyền thống văn hóa làng nhƣ Lào. Do vậy, việc phân cấp, phân
quyền phải luôn đặt dƣới sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật, có cơ chế
kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với những quyền hạn đã phân cấp cho từng
cấp chính quyền cụ thể để tránh xảy ra tình trạng lạm quyền, hoặc quá tập
trung quyền lực vào chỉ một cấp.
Thứ hai, phân cấp, phân quyền phải nhằm mục đích phục vụ trực tiếp
cho nhân dân tốt hơn vì bản chất của nhà nƣớc ta là nhà nƣớc của dân, do dân
và vì dân. Vì vậy, nghĩa vụ quan trọng nhất là phục vụ trực tiếp nhân dân thay
quản lý nhân dân, quản lý xã hội. Việc phân cấp là để đảm bảo cho nhân
dân đƣợc thụ hƣởng các quyền lợi một cách đơn giản hơn ngay tại cấp chính
quyền gần mình nhất, tránh tình trạng phân cấp chỉ làm lợi cho một bộ phận
cán bộ, công chức ngƣời làm việc trong cơ quan nhà nƣớc.
Thứ ba, phân cấp, phân quyền cho chính quyền huyện cần làm
khẳng định vai trò, trách nhiệm tự quyết, tự chịu trách nhiệm của chính quyền
huyện. Trong đó, tất cả nhiệm vụ của các cơ quan nhà nƣớc trên địa bàn huyện
(trừ trƣờng hợp đặc biệt), ngƣời đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên,
phải phân định đâu là trách nhiệm trực tiếp, gián tiếp, chủ yếu, thứ yếu...
Những vấn đề phục vụ trực tiếp nhân dân thì giao chủ yếu cho chính
quyền huyện, cơ quan nhà nƣớc cấp trên không tham gia trực tiếp mà chủ yếu
làm chức năng kiểm tra, hƣớng dẫn nhƣ: vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, sản
xuất, đời sống, văn hóa, y tế, giáo dục... Cần giao ràng, không can thiệp,
không làm thay, không bù đắp, không thay đổi cho chính quyền huyện. Tất cả
bù đắp của cấp trên nếu có đều phải theo phƣơng thức công khai, minh bạch,
bình đẳng, dân chủ.
73 của việc phân cấp, phân quyền là thƣờng có hai xu hƣớng: một là, các cơ quan cấp trên luôn muốn thu hút quyền lực, làm thay cơ quan cấp dƣới, cơ quan trung ƣơng làm thay chính quyền địa phƣơng; hai là, các cấp chính quyền ở địa phƣơng luôn có mầm mống cát cứ trỗi dậy. Nhất là đối với một quốc gia nặng truyền thống văn hóa làng xã nhƣ Lào. Do vậy, việc phân cấp, phân quyền phải luôn đặt dƣới sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật, có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với những quyền hạn đã phân cấp cho từng cấp chính quyền cụ thể để tránh xảy ra tình trạng lạm quyền, hoặc quá tập trung quyền lực vào chỉ một cấp. Thứ hai, phân cấp, phân quyền phải nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho nhân dân tốt hơn vì bản chất của nhà nƣớc ta là nhà nƣớc của dân, do dân và vì dân. Vì vậy, nghĩa vụ quan trọng nhất là phục vụ trực tiếp nhân dân thay vì quản lý nhân dân, quản lý xã hội. Việc phân cấp là để đảm bảo cho nhân dân đƣợc thụ hƣởng các quyền lợi một cách đơn giản hơn ngay tại cấp chính quyền gần mình nhất, tránh tình trạng phân cấp chỉ làm lợi cho một bộ phận cán bộ, công chức ngƣời làm việc trong cơ quan nhà nƣớc. Thứ ba, phân cấp, phân quyền cho chính quyền huyện cần làm rõ và khẳng định vai trò, trách nhiệm tự quyết, tự chịu trách nhiệm của chính quyền huyện. Trong đó, tất cả nhiệm vụ của các cơ quan nhà nƣớc trên địa bàn huyện (trừ trƣờng hợp đặc biệt), ngƣời đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, phải phân định đâu là trách nhiệm trực tiếp, gián tiếp, chủ yếu, thứ yếu... Những vấn đề phục vụ trực tiếp nhân dân thì giao chủ yếu cho chính quyền huyện, cơ quan nhà nƣớc cấp trên không tham gia trực tiếp mà chủ yếu làm chức năng kiểm tra, hƣớng dẫn nhƣ: vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất, đời sống, văn hóa, y tế, giáo dục... Cần giao rõ ràng, không can thiệp, không làm thay, không bù đắp, không thay đổi cho chính quyền huyện. Tất cả bù đắp của cấp trên nếu có đều phải theo phƣơng thức công khai, minh bạch, bình đẳng, dân chủ.
74
3.2.2. Nhóm gii pháp c th
3.2.2.1. Đổi mới tổ chức và hoạt động của quan chuyên môn thuộc
chính quyền huyện Phoukout
Hoàn thiện tổ chức hoạt động của các quan chuyên môn thuộc
chính quyền huyện nhằm tổ chức các cơ quan này đƣợc tinh gọn, hợp lý bảo
đảm giải quyết kịp thời, hiệu quả hoạt động quảnđối với ngành, lĩnh vực
trong phạm vi thẩm quyền quản lý của chính quyền huyện Phoukout hiện nay
cũng nhƣ trong những năm tiếp theo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất
nƣớc. Đổi mới tổ chức hoạt động của quan chuyên môn thuộc chính
quyền huyện cũng chính là đổi mới tổ chức và hoạt động của huyện, vì đây là
những cơ quan tham mƣu, giúp việc chính của chính quyền huyện.
Cần nhận thức vị trí, vai trò của các quan chuyên môn thuộc
chính quyền huyện trong quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ
quan này, vị trí, vai trò, chức năng của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện
thực chất là cụ thể hóa triển khai tổ chức thực hiện các nội dung công việc của
chính quyền huyện theo sự phân công, phân cấp của huyện cho từng cơ quan
chuyên môn trong việc QLNN đối với từng ngành, lĩnh vực. Vì vậy, vị trí, vai
trò, chức năng, nhiệm vụ của quan chuyên môn thuộc huyện không thể
vƣợt ra ngoài vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chính quyền huyện.
Tiếp tục nghiên cứu, soát để hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm
quyền, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện Phoukout. Cần
làm đƣợc nội dung của chức năng, nhiệm vụ QLNN các ngành, các lĩnh
vực ở địa phƣơng theo yêu cầu xác định đƣợc những công việc thƣờng xuyên,
liên tục, ổn định, lâu dài của cơ quan chuyên môn thuộc huyện, phải xây dựng
đƣợc danh mục vị trí việc làm bản tả nội dung công việc cũng nhƣ
khung năng lực tƣơng ứng đối với mỗi vị trí cho từng cơ quan chuyên môn,
làm cơ sở để bố trí, sử dụng và quản lý công chức của các cơ quan này.
Kiện toàn tổ chức bộ máy, phƣơng thức làm việc của các quan
chuyên môn thuộc huyện. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy không chỉ việc
74 3.2.2. Nhóm giải pháp cụ thể 3.2.2.1. Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền huyện Phoukout Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền huyện nhằm tổ chức các cơ quan này đƣợc tinh gọn, hợp lý bảo đảm giải quyết kịp thời, hiệu quả hoạt động quản lý đối với ngành, lĩnh vực trong phạm vi thẩm quyền quản lý của chính quyền huyện Phoukout hiện nay cũng nhƣ trong những năm tiếp theo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nƣớc. Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền huyện cũng chính là đổi mới tổ chức và hoạt động của huyện, vì đây là những cơ quan tham mƣu, giúp việc chính của chính quyền huyện. Cần nhận thức rõ vị trí, vai trò của các cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền huyện trong quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan này, vị trí, vai trò, chức năng của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện thực chất là cụ thể hóa triển khai tổ chức thực hiện các nội dung công việc của chính quyền huyện theo sự phân công, phân cấp của huyện cho từng cơ quan chuyên môn trong việc QLNN đối với từng ngành, lĩnh vực. Vì vậy, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn thuộc huyện không thể vƣợt ra ngoài vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chính quyền huyện. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát để hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện Phoukout. Cần làm rõ đƣợc nội dung của chức năng, nhiệm vụ QLNN các ngành, các lĩnh vực ở địa phƣơng theo yêu cầu xác định đƣợc những công việc thƣờng xuyên, liên tục, ổn định, lâu dài của cơ quan chuyên môn thuộc huyện, phải xây dựng đƣợc danh mục vị trí việc làm và bản mô tả nội dung công việc cũng nhƣ khung năng lực tƣơng ứng đối với mỗi vị trí cho từng cơ quan chuyên môn, làm cơ sở để bố trí, sử dụng và quản lý công chức của các cơ quan này. Kiện toàn tổ chức bộ máy, phƣơng thức làm việc của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy không chỉ là việc
75
sắp xếp, thành lập lại các quan đó một cách cơ học (giảm hoặc thu gọn về
mặt số lƣợng) phải chú ý đổi mới cả cấu tổ chức bên trong một cách
khoa học, hợp lý đảm bảo gọn nhẹ, thống nhất và vận hành thông suốt, hiệu
quả. Cần rà soát, đánh giá thực trạng quản lý của các phòng chuyên môn để tổ
chức theo mô hình phòng quản đa ngành, đa lĩnh vực. Có thể điều chỉnh
chức năng và nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn theo hƣớng tăng cƣờng quản
lý những công việc thiết yếu, những ngành, lĩnh vực quan trọng, chuyển giao
những công việc mà các quan chuyên môn không nhất thiết làm cho các tổ
chức ngoài khu vực nhà nƣớc đảm nhiệm.
Về phƣơng thức làm việc của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện cần
phân công công việc theo nguyên tắc không chồng chéo, thống nhất, thông
suốt toàn ngành, toàn lĩnh vực. Gắn liền với phân công phải tăng cƣờng trách
nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có liên quan theo quy trình chặt chẽ. Có quy
định cụ thể về chế phối hợp, đâu quan chịu trách nhiệm chính
phạm vi trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình phối hợp, tránh trƣờng
hợp việc đƣợc giao nhƣng không có cơquan chịu trách nhiệm vì chế phối
hợp không rõ ràng.
3.2.2.2. Tăng cường giám sát hoạt động ca chính quyn huyn Phoukout
Hiến pháp 2015 Luật hành chính địa phƣơng 2015 của CHDCND
Lào đã qui định rõ vai trò, trách nhiệm của UBND, HĐND cấp huyện trong
quan hệ với chính quyền cấp tỉnh cùng với các tổ chức trong hệ thống chính
trị ở địa phƣơng, trong đó thể hiện trách nhiệm giám sát của các cơ quan, tổ
chức có liên quan đối với hoạt động của chính quyền cấp huyện.
Tuy nhiên, trong thực tế do việc triển khai tổ chức và hoạt động của
HĐND cấp huyện còn chậm, gặp nhiều khó khăn; do thiếu thông tin cập nhật,
do điều kiện hoạt động; do trình độ và kỹ năng hoạt động đại biểu nên HĐND
cấp huyện chƣa thể hiện đƣợc vai trò giám sát của mình với cách là
quan quyền lực nhà nƣớc ở địa phƣơng. Hơn nữa, hiện nay trong hoạt động
75 sắp xếp, thành lập lại các cơ quan đó một cách cơ học (giảm hoặc thu gọn về mặt số lƣợng) mà phải chú ý đổi mới cả cơ cấu tổ chức bên trong một cách khoa học, hợp lý đảm bảo gọn nhẹ, thống nhất và vận hành thông suốt, hiệu quả. Cần rà soát, đánh giá thực trạng quản lý của các phòng chuyên môn để tổ chức theo mô hình phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Có thể điều chỉnh chức năng và nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn theo hƣớng tăng cƣờng quản lý những công việc thiết yếu, những ngành, lĩnh vực quan trọng, chuyển giao những công việc mà các cơ quan chuyên môn không nhất thiết làm cho các tổ chức ngoài khu vực nhà nƣớc đảm nhiệm. Về phƣơng thức làm việc của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện cần phân công công việc theo nguyên tắc không chồng chéo, thống nhất, thông suốt toàn ngành, toàn lĩnh vực. Gắn liền với phân công phải tăng cƣờng trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có liên quan theo quy trình chặt chẽ. Có quy định cụ thể về cơ chế phối hợp, đâu là cơ quan chịu trách nhiệm chính và phạm vi trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình phối hợp, tránh trƣờng hợp việc đƣợc giao nhƣng không có cơquan chịu trách nhiệm vì cơ chế phối hợp không rõ ràng. 3.2.2.2. Tăng cường giám sát hoạt động của chính quyền huyện Phoukout Hiến pháp 2015 và Luật hành chính địa phƣơng 2015 của CHDCND Lào đã qui định rõ vai trò, trách nhiệm của UBND, HĐND cấp huyện trong quan hệ với chính quyền cấp tỉnh cùng với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phƣơng, trong đó thể hiện trách nhiệm giám sát của các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với hoạt động của chính quyền cấp huyện. Tuy nhiên, trong thực tế do việc triển khai tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện còn chậm, gặp nhiều khó khăn; do thiếu thông tin cập nhật, do điều kiện hoạt động; do trình độ và kỹ năng hoạt động đại biểu nên HĐND cấp huyện chƣa thể hiện đƣợc vai trò giám sát của mình với tƣ cách là cơ quan quyền lực nhà nƣớc ở địa phƣơng. Hơn nữa, hiện nay trong hoạt động
76
của mình, HĐND hầu nhƣ chƣa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ, vẫn còn
phụ thuộc vào UBND.
Chính vì vậy, trong thời gian tới, việc nâng cao chất lƣợng hoạt động
nói chung và chất lƣợng giám sát nói riêng của HĐND cấp huyện là một giải
pháp quan trọng để không chỉ thực hiện đúng sự phân cấp giữa các quan
chính quyền cấp huyện mà còn là cơ sở để hoạt động của chính quyền huyện
đúng các qui định của pháp luật trong các lĩnh vực QLNN.
Cùng với việc nâng cao chất lƣợng giám sát của HĐND cấp huyện, các
cơ quan nhà nƣớc, tổ chức khác theo phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình
cần thực hiện tốt vai trò của mình trong việc kiểm tra, thanh tra đối với hoạt
động của chính quyền cấp huyện để kịp thời phát hiện những bất cập
giải pháp khắc phục kịp thời.
3.2.2.3. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức
chính quyền huyện
Đội ngũ cán bộ, công chức của chính quyền huyện Phoukout là những
ngƣời thực thi nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nƣớc hàng ngày trên địa bàn
huyện, tiếp nhận, xử đề xuất những vấn đề phát sinh trong QLNN.
Chính vì vậy, việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức pháp luật
ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền huyện
Phoukout tính quyết định tới việc đổi mới tổ chức, hoạt động, hiệu lực,
hiệu quả QLNN. Tác giả cho rằng đây giải pháp cơ bản nhất trong điều
kiện hiện nay, bởi vì, cán bộ, công chức là một mắt khâu quan trọng không
thể thiếu đối với bất cứ nền hành chính nào, có vai trò thực thi pháp luật trong
QLNN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Để khẳng định đƣợc vai trò quản lý của mình, đội ngũ cán bộ, công
chức nói chung, đặc biệt đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền huyện
Phoukout nói riêng trƣớc hết phải tự xác định đƣợc nhiệm vụ, nâng cao trình
độ để đảm nhận nhiệm vụ trong QLNN. Lênin cũng từng nói: "Muốn quản lý
đƣợc thì cần phải am hiểu công việc và phải là một cán bộ quản lý giỏi"
76 của mình, HĐND hầu nhƣ chƣa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ, vẫn còn phụ thuộc vào UBND. Chính vì vậy, trong thời gian tới, việc nâng cao chất lƣợng hoạt động nói chung và chất lƣợng giám sát nói riêng của HĐND cấp huyện là một giải pháp quan trọng để không chỉ thực hiện đúng sự phân cấp giữa các cơ quan chính quyền cấp huyện mà còn là cơ sở để hoạt động của chính quyền huyện đúng các qui định của pháp luật trong các lĩnh vực QLNN. Cùng với việc nâng cao chất lƣợng giám sát của HĐND cấp huyện, các cơ quan nhà nƣớc, tổ chức khác theo phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần thực hiện tốt vai trò của mình trong việc kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động của chính quyền cấp huyện để kịp thời phát hiện những bất cập và có giải pháp khắc phục kịp thời. 3.2.2.3. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền huyện Đội ngũ cán bộ, công chức của chính quyền huyện Phoukout là những ngƣời thực thi nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nƣớc hàng ngày trên địa bàn huyện, tiếp nhận, xử lý và đề xuất những vấn đề phát sinh trong QLNN. Chính vì vậy, việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức pháp luật và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền huyện Phoukout có tính quyết định tới việc đổi mới tổ chức, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả QLNN. Tác giả cho rằng đây là giải pháp cơ bản nhất trong điều kiện hiện nay, bởi vì, cán bộ, công chức là một mắt khâu quan trọng không thể thiếu đối với bất cứ nền hành chính nào, có vai trò thực thi pháp luật trong QLNN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Để khẳng định đƣợc vai trò quản lý của mình, đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền huyện Phoukout nói riêng trƣớc hết phải tự xác định đƣợc nhiệm vụ, nâng cao trình độ để đảm nhận nhiệm vụ trong QLNN. Lênin cũng từng nói: "Muốn quản lý đƣợc thì cần phải am hiểu công việc và phải là một cán bộ quản lý giỏi" và
77
"không thể quản đƣợc nếu không kiến thức đầy đủ, nếu không tinh
thông khoa học quản lý". Hiệu quả hoạt động của bộ máy phụ thuộc rất nhiều
vào việc lựa chọn cán bộ, nhân viên, Lê nin nhấn mạnh: "không có sự tận tụy
nào, không uy tín nào của Đảng thể thay thế đƣợc điều bản trong
trƣờng hợp này, đó là sự hiểu biết công việc".
Nhƣ vậy, theo quan điểm của Lênin để thực hiện đƣợc vai trò của mình,
mỗi cán bộ, công chức phải đấu tranh chống biểu hiện thờ ơ, coi thƣờng những
đòi hỏi, yêu cầu chính đáng của nhân dân, chống phƣơng pháp làm việc bàn
giấy, hình thức hoàn toàn không phù hợp với bản chất của nhà nƣớc XHCN.
Từ đó, đội ngũ cán bộ, chức thuộc huyện Phoukout với số lƣợng đông
đảo của mình phải thể hiện vai trò thông qua làm việc một cách cụ thể, chu
đáo, trung thực giải quyết nhiệm vụ chuyên môn một cách nhanh chóng,
không để tình trạng giải quyết công việc tắc trách, vô tổ chức, phải chủ động
hoàn thành tốt công việc đƣợc giao, chống lại sự đùn đẩy trách nhiệm, quan
liêu. Để đảm bảo cán bộ, công chức thực hiện tốt công việc, vấn đề tính
tiên quyết là phải tổ chức tốt công tác kiểm tra, đặc biệt là sự kiểm tra của cán
bộ, công chức lãnh đạo. Việc xác định đúng thực hiện tốt vai trò, chức
năng kiểm tra sẽ góp phần khắc phục có hiệu quả việc bao biện, làm thay.
Đảng NDCM Lào cũng khẳng định vai trò của đội ngũ cán bộ, công
chức trong hoạt động của bộ máy nhà nƣớc, đặc biệt những cán bộ, công
chức hành chính - những ngƣời hàng ngày lo giải quyết những yêu cầu, đề
nghị liên quan đến đời sống của nhân dân. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 1 Ban
Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa IX về chiến lƣợc cán bộ thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã khẳng định: "Cán bộ là nhân tố quyết định
sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nƣớc và
chế độ, là then chốt trong công tác xây dựng đảng".
Từ vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán
bộ, công chức chính quyền huyện nhƣ vậy, trong thời gian tới cần phải
77 "không thể quản lý đƣợc nếu không có kiến thức đầy đủ, nếu không tinh thông khoa học quản lý". Hiệu quả hoạt động của bộ máy phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn cán bộ, nhân viên, Lê nin nhấn mạnh: "không có sự tận tụy nào, không có uy tín nào của Đảng có thể thay thế đƣợc điều cơ bản trong trƣờng hợp này, đó là sự hiểu biết công việc". Nhƣ vậy, theo quan điểm của Lênin để thực hiện đƣợc vai trò của mình, mỗi cán bộ, công chức phải đấu tranh chống biểu hiện thờ ơ, coi thƣờng những đòi hỏi, yêu cầu chính đáng của nhân dân, chống phƣơng pháp làm việc bàn giấy, hình thức hoàn toàn không phù hợp với bản chất của nhà nƣớc XHCN. Từ đó, đội ngũ cán bộ, chức thuộc huyện Phoukout với số lƣợng đông đảo của mình phải thể hiện vai trò thông qua làm việc một cách cụ thể, chu đáo, trung thực và giải quyết nhiệm vụ chuyên môn một cách nhanh chóng, không để tình trạng giải quyết công việc tắc trách, vô tổ chức, phải chủ động hoàn thành tốt công việc đƣợc giao, chống lại sự đùn đẩy trách nhiệm, quan liêu. Để đảm bảo cán bộ, công chức thực hiện tốt công việc, vấn đề có tính tiên quyết là phải tổ chức tốt công tác kiểm tra, đặc biệt là sự kiểm tra của cán bộ, công chức lãnh đạo. Việc xác định đúng và thực hiện tốt vai trò, chức năng kiểm tra sẽ góp phần khắc phục có hiệu quả việc bao biện, làm thay. Đảng NDCM Lào cũng khẳng định vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức trong hoạt động của bộ máy nhà nƣớc, đặc biệt là những cán bộ, công chức hành chính - những ngƣời hàng ngày lo giải quyết những yêu cầu, đề nghị liên quan đến đời sống của nhân dân. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 1 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa IX về chiến lƣợc cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã khẳng định: "Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nƣớc và chế độ, là then chốt trong công tác xây dựng đảng". Từ vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền huyện nhƣ vậy, trong thời gian tới cần phải có
78
những qui định về chế độ công vụ, đào tạo, tuyển dụng, quản lý cán bộ, công
chức một cách rõ ràng, nghiêm túc và có hiệu lực thiết thực hơn. Cụ thể là:
- Cần chính sách cho ngƣời kém tài, bởi vì, trong thực tế quản
hành chính nhà nƣớc hiện nay, tình trạng "Ngƣời làm không biết, ngƣời biết
lại không đƣợc làm" đã nói lên việc cán bộ, công chức còn thiếu hụt những
kiến thức kỹ năng tối thiểu để hoàn thành nhiệm vụ đang diễn ra mọi
cấp. Từ tầm quan trọng của công tác cán bộ nhƣ vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là
phải biện pháp thích hợp để thể tuyển dụng, thu hút những ngƣời
trình độ, đƣợc đào tạo bản về công tác tại các cơ quan QLNN cấp huyện
một cách hiệu quả. Đồng thời cần chính sách giảm biên chế mạnh mẽ
nhƣng nhân đạo, đối với những ngƣời không đủ khả năng, trình độ, ý thức
trách nhiệm trong thực thi công vụ.
- Phải khách quan trong đánh giá cán bộ, nâng cao chất lƣợng đội ngũ
cán bộ, công chức cấp huyện, bởi vì, con ngƣời là tổng hòa các mối quan hệ
hội, nhận định về cách, tố chất của một ngƣời việc làm không đơn
giản, phụ thuộc vào ý chỉ chủ quan của những ngƣời lãnh đạo. Do vậy, khi
đánh giá cán bộ, công chức, ngƣời lãnh đạo phải thực sự khách quan, công
tâm, phải vì việc chọn ngƣời chứ không phải ngƣời chọn việc nhƣ thực tế
một số địa phƣơng đã và đang thực hiện. Sự khách quan, công tâm trong đánh
giá cán bộ sẽ là điều kiện cho cán bộ, công chức phát huy đƣợc sự dân chủ,
cộng tác, hợp tác trong thực thi công vụ, phát huy dân chủ, góp phần nâng cao
khả năng lãnh đạo, điều hành trong QLNN, bởi vì, chỉ khi đó mọi cán bộ,
công chức mới tự do thể hiện ý kiến của mình về hiệu lực, hiệu quả hoạt động
của cơ quan, có những sáng kiến, giải pháp mới trong thực thi công vụ.
3.2.2.4. Cải thiện quan hệ giữa chính quyền huyện và người dân
Cải thiện quan hệ giữa quan hành chính nhà nƣớc nói chung
chính quyền cấp huyện nói riêng với ngƣời dân cũng là một vấn đề có nhiều
bức xúc và là khâu quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
78 những qui định về chế độ công vụ, đào tạo, tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức một cách rõ ràng, nghiêm túc và có hiệu lực thiết thực hơn. Cụ thể là: - Cần có chính sách cho ngƣời kém tài, bởi vì, trong thực tế quản lý hành chính nhà nƣớc hiện nay, tình trạng "Ngƣời làm không biết, ngƣời biết lại không đƣợc làm" đã nói lên việc cán bộ, công chức còn thiếu hụt những kiến thức và kỹ năng tối thiểu để hoàn thành nhiệm vụ đang diễn ra ở mọi cấp. Từ tầm quan trọng của công tác cán bộ nhƣ vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là phải có biện pháp thích hợp để có thể tuyển dụng, thu hút những ngƣời có trình độ, đƣợc đào tạo cơ bản về công tác tại các cơ quan QLNN cấp huyện một cách hiệu quả. Đồng thời cần có chính sách giảm biên chế mạnh mẽ nhƣng nhân đạo, đối với những ngƣời không đủ khả năng, trình độ, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ. - Phải khách quan trong đánh giá cán bộ, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, bởi vì, con ngƣời là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, nhận định về tƣ cách, tố chất của một ngƣời là việc làm không đơn giản, phụ thuộc vào ý chỉ chủ quan của những ngƣời lãnh đạo. Do vậy, khi đánh giá cán bộ, công chức, ngƣời lãnh đạo phải thực sự khách quan, công tâm, phải vì việc chọn ngƣời chứ không phải ngƣời chọn việc nhƣ thực tế ở một số địa phƣơng đã và đang thực hiện. Sự khách quan, công tâm trong đánh giá cán bộ sẽ là điều kiện cho cán bộ, công chức phát huy đƣợc sự dân chủ, cộng tác, hợp tác trong thực thi công vụ, phát huy dân chủ, góp phần nâng cao khả năng lãnh đạo, điều hành trong QLNN, bởi vì, chỉ khi đó mọi cán bộ, công chức mới tự do thể hiện ý kiến của mình về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, có những sáng kiến, giải pháp mới trong thực thi công vụ. 3.2.2.4. Cải thiện quan hệ giữa chính quyền huyện và người dân Cải thiện quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nƣớc nói chung và chính quyền cấp huyện nói riêng với ngƣời dân cũng là một vấn đề có nhiều bức xúc và là khâu quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
79
Thứ nhất, các quy định về thể chế và thủ tục hành chính phải xuất phát
từ thực tế, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của dân, khắc phục cách nghĩ, cách làm
chỉ quan tâm bảo đảm tiện lợi cho việc quản của quan nhà nƣớc; tôn
trọng quyền tự quyết, tự kiểm tra và tự chịu trách nhiệm của dân trƣớc pháp
luật về các hành vi của mình, nâng tính tự giác của dân trong thực hiện pháp
luật. Cần có cơ chế, phƣơng thức để tăng cƣờng việc lấy ý kiến của ngƣời dân
trƣớc khi ban hành văn bản pháp luật có liên quan. Việc rà soát và điều chỉnh
các quy định, thủ tục hiện hành phải nhằm loại bỏ các thủ tục không cần thiết,
giảm mạnh xin - cho; những thủ tục còn phải giữ thì cố gắng đơn giản hóa, dễ
cho dân.
Thứ hai là, phải hệ thống hóa những quy định về các thủ tục và giấy tờ
cần đối với từng loại công việc, công bố công khai, minh bạch trên các
phƣơng tiện thông tin đại chúng và công sở. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị
tùy tiện đề ra các thủ tục hành chính ngoài những quy định đã đƣợc công bố.
Thứ ba là, coi trọng nâng cao chất lƣợng hoạt động quản lý hành chính
nhà nƣớc theo cơ chế "một cửa", bảo đảm giải quyết thông suốt các yêu cầu
của dân theo những quy trình, công đoạn giải quyết các loại công việc; định
rõ thời hạn trả lời dân; khâu nào ách tắc, chậm trễ phải quy đƣợc trách nhiệm
nhân; thƣờng xuyên kiểm tra, khen thƣởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm túc và
có thể công khai số điện thoại của ngƣời đứng đầu cơ quan tiếp nhận hồ sơ và
giải quyết các công việc để dân liên hệ, khiếu nại, tố cáo khi cần thiết.
Thứ là, chấn chỉnh bộ máy, ngăn chặn đẩy lùi quan liêu, tham
nhũng nhằm ngăn chặn từ gốc và phát hiện, xử lý kịp thời các vụ tham nhũng,
đặc biệt tổ chức, câu kết giữa những phần tử biến chất trong bộ máy
công quyền với những kẻ xấu trong xã hội. Đồng thời phải xây dựng văn hóa
lãnh đạo và quản lý, văn hóa nơi công sở, thể hiện trƣớc hết trong trách nhiệm
và thái độ ứng xử khi giải quyết công việc của dân; thực hiện dân chủ trong
nội bộ cơ quan và trong quan hệ với dân, kết hợp với những thông tin qua báo
chí và dƣ luận quần chúng để tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Hết sức coi
79 Thứ nhất, các quy định về thể chế và thủ tục hành chính phải xuất phát từ thực tế, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của dân, khắc phục cách nghĩ, cách làm chỉ quan tâm bảo đảm tiện lợi cho việc quản lý của cơ quan nhà nƣớc; tôn trọng quyền tự quyết, tự kiểm tra và tự chịu trách nhiệm của dân trƣớc pháp luật về các hành vi của mình, nâng tính tự giác của dân trong thực hiện pháp luật. Cần có cơ chế, phƣơng thức để tăng cƣờng việc lấy ý kiến của ngƣời dân trƣớc khi ban hành văn bản pháp luật có liên quan. Việc rà soát và điều chỉnh các quy định, thủ tục hiện hành phải nhằm loại bỏ các thủ tục không cần thiết, giảm mạnh xin - cho; những thủ tục còn phải giữ thì cố gắng đơn giản hóa, dễ cho dân. Thứ hai là, phải hệ thống hóa những quy định về các thủ tục và giấy tờ cần có đối với từng loại công việc, công bố công khai, minh bạch trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng và công sở. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị tùy tiện đề ra các thủ tục hành chính ngoài những quy định đã đƣợc công bố. Thứ ba là, coi trọng nâng cao chất lƣợng hoạt động quản lý hành chính nhà nƣớc theo cơ chế "một cửa", bảo đảm giải quyết thông suốt các yêu cầu của dân theo những quy trình, công đoạn giải quyết các loại công việc; định rõ thời hạn trả lời dân; khâu nào ách tắc, chậm trễ phải quy đƣợc trách nhiệm cá nhân; thƣờng xuyên kiểm tra, khen thƣởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm túc và có thể công khai số điện thoại của ngƣời đứng đầu cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các công việc để dân liên hệ, khiếu nại, tố cáo khi cần thiết. Thứ tƣ là, chấn chỉnh bộ máy, ngăn chặn và đẩy lùi quan liêu, tham nhũng nhằm ngăn chặn từ gốc và phát hiện, xử lý kịp thời các vụ tham nhũng, đặc biệt là có tổ chức, câu kết giữa những phần tử biến chất trong bộ máy công quyền với những kẻ xấu trong xã hội. Đồng thời phải xây dựng văn hóa lãnh đạo và quản lý, văn hóa nơi công sở, thể hiện trƣớc hết trong trách nhiệm và thái độ ứng xử khi giải quyết công việc của dân; thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan và trong quan hệ với dân, kết hợp với những thông tin qua báo chí và dƣ luận quần chúng để tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Hết sức coi
80
trọng trau dồi đạo đức, phẩm chất, ý thức trách nhiệm của công chức; gắn
việc bình xét công chức hàng năm với việc sắp xếp ngạch, bậc theo hệ thống
thang lƣơng mới; khen thƣởng và xử phạt công minh. Đề cao trách nhiệm và
vai trò gƣơng mẫu của ngƣời đứng đầu cơ quan, coi đó là yếu tố quyết định để
xây dựng cơ quan hành chính trong sạch, vững mạnh.
Thứ năm là, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở trong nội bộ chính
quyền cấp huyện các quan chuyên môn, bởi vì, thực tế cho thấy rằng
nhiều vụ tham nhũng xảy ra đều không do cơ quan tự phát hiện và đấu tranh,
mặc dù có đủ các tổ chức chính quyền, Đảng, đoàn thể; tình trạng đó chứng tỏ
dân chủ nội bộ bị kìm hãm; khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi ngƣời dân
phát huy tinh thần làm chủ theo pháp luật, phát hiện và đấu tranh với những
hiện tƣợng vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức; thƣờng
xuyên tự kiểm tra nội bộ của từng cơ quan, đơn vị, cơ quan hành chính cấp
trên có trách nhiệm kiểm tra và xử lý nghiêm những ngƣời có trách nhiệm
quan, đơn vị cấp dƣới để xảy ra sự chậm trễ, phiền hà, nhũng nhiễu khi
giải quyết công việc của dân.
Các cơ quan dân cử, các đoàn thể nhân dân, các hội nghề nghiệp tăng
cƣờng kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng đối với quan hành chính.
Các phƣơng tiện thông tin đại chúng chú trọng nêu gƣơng ngƣời tốt, việc tốt
trong đội ngũ cán bộ, công chức và kịp thời đƣa ra công luận những vụ việc vi
phạm pháp luật, tham nhũng, gây phiền cho dân doanh nghiệp. Những
sự việc dân đã phát hiện, các phƣơng tiện thông tin đại chúng đã nêu, thuộc
trách nhiệm của cơ quan nào thì cơ quan ấy phải kiểm tra, xác minh và thông
tin phản hồi với dân, với báo chí, không đƣợc im lặng trƣớc công luận.
Thứ sáu là, tăng cƣờng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân.
Chính quyền cấp huyện cần giải quyết về bản các vụ khiếu kiện còn tồn
đọng, làm rõ nguyên nhân, đặc biệt là những sai sót trong công tác QLNN để
chấn chỉnh và xử lý những cán bộ công chức có quyết định hoặc hành vi trái
pháp luật khiến dân phải khiếu kiện.
80 trọng trau dồi đạo đức, phẩm chất, ý thức trách nhiệm của công chức; gắn việc bình xét công chức hàng năm với việc sắp xếp ngạch, bậc theo hệ thống thang lƣơng mới; khen thƣởng và xử phạt công minh. Đề cao trách nhiệm và vai trò gƣơng mẫu của ngƣời đứng đầu cơ quan, coi đó là yếu tố quyết định để xây dựng cơ quan hành chính trong sạch, vững mạnh. Thứ năm là, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở trong nội bộ chính quyền cấp huyện và các cơ quan chuyên môn, bởi vì, thực tế cho thấy rằng nhiều vụ tham nhũng xảy ra đều không do cơ quan tự phát hiện và đấu tranh, mặc dù có đủ các tổ chức chính quyền, Đảng, đoàn thể; tình trạng đó chứng tỏ dân chủ nội bộ bị kìm hãm; khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi ngƣời dân phát huy tinh thần làm chủ theo pháp luật, phát hiện và đấu tranh với những hiện tƣợng vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức; thƣờng xuyên tự kiểm tra nội bộ của từng cơ quan, đơn vị, cơ quan hành chính cấp trên có trách nhiệm kiểm tra và xử lý nghiêm những ngƣời có trách nhiệm ở cơ quan, đơn vị cấp dƣới để xảy ra sự chậm trễ, phiền hà, nhũng nhiễu khi giải quyết công việc của dân. Các cơ quan dân cử, các đoàn thể nhân dân, các hội nghề nghiệp tăng cƣờng kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng đối với cơ quan hành chính. Các phƣơng tiện thông tin đại chúng chú trọng nêu gƣơng ngƣời tốt, việc tốt trong đội ngũ cán bộ, công chức và kịp thời đƣa ra công luận những vụ việc vi phạm pháp luật, tham nhũng, gây phiền hà cho dân và doanh nghiệp. Những sự việc dân đã phát hiện, các phƣơng tiện thông tin đại chúng đã nêu, thuộc trách nhiệm của cơ quan nào thì cơ quan ấy phải kiểm tra, xác minh và thông tin phản hồi với dân, với báo chí, không đƣợc im lặng trƣớc công luận. Thứ sáu là, tăng cƣờng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân. Chính quyền cấp huyện cần giải quyết về cơ bản các vụ khiếu kiện còn tồn đọng, làm rõ nguyên nhân, đặc biệt là những sai sót trong công tác QLNN để chấn chỉnh và xử lý những cán bộ công chức có quyết định hoặc hành vi trái pháp luật khiến dân phải khiếu kiện.
81
3.2.2.5. Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật và đạo đức,
ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức chính quyền huyện
Nhƣ trên đã đề cập đến trình độ chuyên môn, pháp luật của cán bộ,
công chức chính quyền huyện, đồng thời trƣớc yêu cầu thực tế QLNN phải
trên cơ sở pháp luật và chính quyền huyện là cấp hành chính trung gian trong
hệ thống các cơ quan chính quyền địa phƣơng, gần dân và giải quyết phần lớn
những yêu cầu, đề nghị của công dân, vậy, việc phổ biến, giáo dục pháp
luật cho đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền huyện có ý nghĩa quan trọng.
Do trong hoạt động hàng ngày, ngƣời dân phải liên hệ, tiếp xúc nhiều
với chính quyền huyện các cơ quan chuyên môn trực thuộc nên ý thức,
hành vi của cán bộ, công chức chính quyền huyện ảnh hƣởng nhiều đến
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, từ đó, sự hiểu biết pháp luật điều
kiện quan trọng để cán bộ, công chức thực thi công vụ. Cán bộ, công chức
hiểu biết pháp luật, áp dụng đúng pháp luật không những điều kiện đảm
bảo hiệu quả công việc mà còn là kênh giáo dục, tuyên truyền phổ biến giáo
dục pháp luật cho công dân, góp phần tạo lập trật tự xã hội, trật tự QLNN theo
pháp luật. Ngƣợc lại, nếu cán bộ, công chức kém hiểu biết, vi phạm pháp luật
thì sẽ tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nƣớc ý
thức pháp luật trong nhân dân.
Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức chính quyền
huyện cần có sự đổi mới về phƣơng pháp, hình thức, đặc biệt là thông qua các
lớp đào tạo, tập huấn, qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng để truyền tải
thông tin pháp luật và kỹ năng vận dụng cho cán bộ, công chức; xây dựng hệ
thống thông tin pháp luật cho hệ thống các cơ quan hành chính địa phƣơng để
đảm bảo cán bộ, công chức cấp huyện cập nhật kịp thời, đầy đủ những qui
định pháp luật hiện hành phù hợp với từng lĩnh vực QLNN.
Bên cạnh đó, đối với cán bộ, công chức nói chung, cán bộ, công chức
thuộc chính quyền huyện nói riêng cần có sự kết hợp với giáo dục chính trị,
đạo đức, ý thức trách nhiệm công vụ, bởi vì, thực tế cho thấy rằng khi
81 3.2.2.5. Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật và đạo đức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức chính quyền huyện Nhƣ trên đã đề cập đến trình độ chuyên môn, pháp luật của cán bộ, công chức chính quyền huyện, đồng thời trƣớc yêu cầu thực tế QLNN phải trên cơ sở pháp luật và chính quyền huyện là cấp hành chính trung gian trong hệ thống các cơ quan chính quyền địa phƣơng, gần dân và giải quyết phần lớn những yêu cầu, đề nghị của công dân, vì vậy, việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền huyện có ý nghĩa quan trọng. Do trong hoạt động hàng ngày, ngƣời dân phải liên hệ, tiếp xúc nhiều với chính quyền huyện và các cơ quan chuyên môn trực thuộc nên ý thức, hành vi của cán bộ, công chức chính quyền huyện có ảnh hƣởng nhiều đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, từ đó, sự hiểu biết pháp luật là điều kiện quan trọng để cán bộ, công chức thực thi công vụ. Cán bộ, công chức hiểu biết pháp luật, áp dụng đúng pháp luật không những là điều kiện đảm bảo hiệu quả công việc mà còn là kênh giáo dục, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công dân, góp phần tạo lập trật tự xã hội, trật tự QLNN theo pháp luật. Ngƣợc lại, nếu cán bộ, công chức kém hiểu biết, vi phạm pháp luật thì sẽ tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nƣớc và ý thức pháp luật trong nhân dân. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức chính quyền huyện cần có sự đổi mới về phƣơng pháp, hình thức, đặc biệt là thông qua các lớp đào tạo, tập huấn, qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng để truyền tải thông tin pháp luật và kỹ năng vận dụng cho cán bộ, công chức; xây dựng hệ thống thông tin pháp luật cho hệ thống các cơ quan hành chính địa phƣơng để đảm bảo cán bộ, công chức cấp huyện cập nhật kịp thời, đầy đủ những qui định pháp luật hiện hành phù hợp với từng lĩnh vực QLNN. Bên cạnh đó, đối với cán bộ, công chức nói chung, cán bộ, công chức thuộc chính quyền huyện nói riêng cần có sự kết hợp với giáo dục chính trị, đạo đức, và ý thức trách nhiệm công vụ, bởi vì, thực tế cho thấy rằng khi
82
tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng, quản lý đƣợc đội ngũ cán bộ, công chức có
chuyên môn không đồng nghĩa với việc các đƣờng lối, chủ trƣơng pháp luật
tất yếu đƣợc thực thi có hiệu quả trên thực tế. Hiệu quả thực thi pháp luật phụ
thuộc nhiều vào ý thức pháp luật và đạo đức, ý thức trách nhiệm của cán bộ,
công chức, đặc biệt là trong điều kiện xây dựng nhà nƣớc pháp quyền ở Lào
hiện nay. Cần biện pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công
chức đi liền với sự phê phán kịp thời những hiện tƣợng tiêu cực, biểu dƣơng
những điển hình tích cực, nhƣng quan trọng hơn cả làm cho cán bộ, công
chức hiểu, thực hiện đúng những quan điểm, nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức
công vụ; đòi hỏi cán bộ, công chức phải sự tu dƣỡng, rèn luyện; đẩy
mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong các cơ quan nhà nƣớc, tôn vinh
nghề nghiệp, danh dự của cán bộ, công chức và xây dựng tiêu chuẩn đạo đức
công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó, cần tập trung vào giáo dục,
đề cao sự trung thực tin cậy ở mỗi hành vi của cán bộ, công chức nhằm
đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nƣớc, xã hội và công dân.
Từ thực tiễn QLNN hàng ngày, đặc biệt các cơ quan hành chính
nhà nƣớc địa phƣơng, cho thấy đạo đức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công
chức, xét từ cội nguồn của nó cũng bắt nguồn từ chính yếu tố con ngƣời, con
ngƣời kênh quyết định việc thực thi tôn trọng pháp luật; cho
những hệ thống kiểm soát, giám sát, kiểm tra nhƣng ngƣời dân vẫn quan tâm
đến "sự tin cậy vào cán bộ, công chức", mà trƣớc hết là hành vi trung thực và
tin cậy của cán bộ, công chức cƣơng vị lãnh đạo, bởi vì, mỗi hành vi của
cán bộ, công chức có thể bảo vệ hay xâm hại quyền và lợi ích chính đáng của
công dân, một quyết định của cán bộ, công chức đòi hỏi phải tính đến những
ngƣời mà cuộc sống của họ và thậm chí là của cả gia đình họ phụ thuộc vào
quyết định đó, một chữ ký của cán bộ, công chức có thể làm cho cuộc sống
của một con ngƣời tốt lên hay làm hỏng cuộc đời một con ngƣời.
Pháp luật cho dù có hoàn thiện và chi tiết nhƣng sẽ không thể có hiệu
lực thực tế đối với ngƣời dân nếu cán bộ, công chức không có đạo đức, ý thức
82 tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng, quản lý đƣợc đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn không đồng nghĩa với việc các đƣờng lối, chủ trƣơng pháp luật tất yếu đƣợc thực thi có hiệu quả trên thực tế. Hiệu quả thực thi pháp luật phụ thuộc nhiều vào ý thức pháp luật và đạo đức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt là trong điều kiện xây dựng nhà nƣớc pháp quyền ở Lào hiện nay. Cần có biện pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức đi liền với sự phê phán kịp thời những hiện tƣợng tiêu cực, biểu dƣơng những điển hình tích cực, nhƣng quan trọng hơn cả là làm cho cán bộ, công chức hiểu, thực hiện đúng những quan điểm, nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức công vụ; đòi hỏi ở cán bộ, công chức phải có sự tu dƣỡng, rèn luyện; đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong các cơ quan nhà nƣớc, tôn vinh nghề nghiệp, danh dự của cán bộ, công chức và xây dựng tiêu chuẩn đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó, cần tập trung vào giáo dục, đề cao sự trung thực và tin cậy ở mỗi hành vi của cán bộ, công chức nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nƣớc, xã hội và công dân. Từ thực tiễn QLNN hàng ngày, đặc biệt là ở các cơ quan hành chính nhà nƣớc địa phƣơng, cho thấy đạo đức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, xét từ cội nguồn của nó cũng bắt nguồn từ chính yếu tố con ngƣời, con ngƣời là kênh quyết định việc thực thi và tôn trọng pháp luật; cho dù có những hệ thống kiểm soát, giám sát, kiểm tra nhƣng ngƣời dân vẫn quan tâm đến "sự tin cậy vào cán bộ, công chức", mà trƣớc hết là hành vi trung thực và tin cậy của cán bộ, công chức ở cƣơng vị lãnh đạo, bởi vì, mỗi hành vi của cán bộ, công chức có thể bảo vệ hay xâm hại quyền và lợi ích chính đáng của công dân, một quyết định của cán bộ, công chức đòi hỏi phải tính đến những ngƣời mà cuộc sống của họ và thậm chí là của cả gia đình họ phụ thuộc vào quyết định đó, một chữ ký của cán bộ, công chức có thể làm cho cuộc sống của một con ngƣời tốt lên hay làm hỏng cuộc đời một con ngƣời. Pháp luật cho dù có hoàn thiện và chi tiết nhƣng sẽ không thể có hiệu lực thực tế đối với ngƣời dân nếu cán bộ, công chức không có đạo đức, ý thức