Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

9,832
712
141
81
    


Quá trình hi nhp quc t n ra nhanh chóng, dn s thay
i ch  m v ca t ch  i tiêu chun cán b i vi
nhng v o. T nguyên nhân này làm khong cách gia yêu cu ca
công vic hin có ca cán b lãnh o ngày càng xa nhau. Nhim
v t ra trong tình hình m tch UBND cp xã phi nm
chc chính sách, pháp lut c  qu  
cht hiu qu tt.
  nh hin hành v   c cho chc danh ch tch
UBND c th tng tiêu chu
bn yêu cu công vic mt cách khoa hc, bên ct s tiêu
chun yêu cu m còn thp so v dân trí hin nay cc ta.
 u cán b, công chc tnh
nh mi ch dng li tính chng, không có ch tài bt buc
 thành tiêu chí bt bu thc hin vic tuyn dng,
luân chuyn cán b.
 o, bi dng trong thi gian qua tn ti nhiu bt cp,
chi thc t còn mang
nng tính thuyt. Mt b phn n b  o ln tu ng bng
lòng, ng i, ngi cp nht, b sung kin thc chuyên môn liên quan
n công vic ph trách.
u kin ca nn kinh t th ng, xu th hi nhp, toàn cu
hóa nhng mt trái c  ng trc ti i sng kinh t,
chính tr, hi ca nhân dân. o UBND cp
i nho,
u hành.Vic coi UBND c   a mi ch  
sách và các gii mi hay co cp
81        Quá trình hi nhp quc t n ra nhanh chóng, dn s thay i ch  m v ca t ch  i tiêu chun cán b i vi nhng v o. T nguyên nhân này làm khong cách gia yêu cu ca công vic hin có ca cán b lãnh o ngày càng xa nhau. Nhim v t ra trong tình hình m tch UBND cp xã phi nm chc chính sách, pháp lut c  qu   cht hiu qu tt.   nh hin hành v   c cho chc danh ch tch UBND c th tng tiêu chu có bn yêu cu công vic mt cách có khoa hc, bên ct s tiêu chun yêu cu m còn thp so v dân trí hin nay cc ta.  u cán b, công chc tnh nh mi ch dng li  tính chng, không có ch tài bt buc  thành tiêu chí bt bu thc hin vic tuyn dng, luân chuyn cán b.  o, bi dng trong thi gian qua tn ti nhiu bt cp, chi thc t còn mang nng tính lý thuyt. Mt b phn cán b  o ln tu ng bng lòng, ng i, ngi cp nht, b sung kin thc chuyên môn liên quan n công vic ph trách. u kin ca nn kinh t th ng, xu th hi nhp, toàn cu hóa và nhng mt trái c  ng trc ti i sng kinh t, chính tr, xã hi ca nhân dân. o UBND cp i nho, u hành.Vic coi UBND c   a mi ch   sách và các gii mi hay co cp
82
   vào tình trng quá ti. Kinh nghim vn quí,
song nu quá nhn mnh, tuy i hóa kinh nghim thì s d n kinh
nghim ch  quan duy ý chí. c v c
tp h thiu kin thc s b lúng túng, thm chí b tc không cách gii
quyt.   mt s cán b ch cht cp thiu dân ch, khi gii
quyt công vic b tình cm h hàng thân quen chi phi dn coi ng k
 phép c.
Nhiu Ch tch UBND li quá da dm vào Phó Ch tch các
thành viên khác. nhi   t   
công tác quu hành cho Phó Ch tch, th Phó
Ch t  n thay mt (TM) UBND xã. Bn thân các Phó Ch tch
nhic thc hin mng công vic phân công
ch  xut ca các y viên.
Mt s cán b không ý thc t giác hc t nên
kin thc v i li càng mai m  c yêu cu công
i nhng cán b muc thì li không sp xc thi gian theo
hc, hoc phi t n h h tr mt phn kinh phí
ngân sách hn. Quá trình hong ca Ch tch UBND xã, do vy, gp
nhiu cán b o xã khi gii quyt công ving da
vào kinh nghim, xtùy tin, không kp thi hoc lúng túng, nht là các v
tranh chn n, x vi phm hành chính. Thc ra vn
nhiu cán b     chc, qun kém nên không phát
c hiu qu.
82    vào tình trng quá ti. Kinh nghim là vn quí, song nu quá nhn mnh, tuy i hóa kinh nghim thì s d n kinh nghim ch  quan duy ý chí. c v c tp h thiu kin thc s b lúng túng, thm chí b tc không có cách gii quyt.    mt s cán b ch cht cp xã thiu dân ch, khi gii quyt công vic b tình cm h hàng thân quen chi phi dn coi ng k  phép c. Nhiu Ch tch UBND xã li quá da dm vào Phó Ch tch và các thành viên khác.  nhi   t    công tác quu hành cho Phó Ch tch, th Phó Ch t  n thay mt (TM) UBND xã. Bn thân các Phó Ch tch nhic thc hin mng công vic phân công mà ch  xut ca các y viên. Mt s cán b không có ý thc t giác hc t nên kin thc v i li càng mai m  c yêu cu công i nhng cán b muc thì li không sp xc thi gian theo hc, hoc phi t n h h tr mt phn kinh phí vì ngân sách có hn. Quá trình hong ca Ch tch UBND xã, do vy, gp nhiu cán b o xã khi gii quyt công ving da vào kinh nghim, x lý tùy tin, không kp thi hoc lúng túng, nht là các v tranh chn n, x lý vi phm hành chính. Thc ra vn có nhiu cán b     chc, qun lý kém nên không phát c hiu qu.
83
Tiểu kết chƣơng 2
y, thông qua vic nghiên cu lun kho sát thc t, trong
 , chính tr, xã hi ca huyn Phù
M, ch c nhng hn ch tn ti v c
qun lý ca Ch tch UBND cp xã huyn Phù Mnh. Vic ch
ra nhng hn ch, thiu sót là cùng quan tr Ch tch UBND các
cùng nhìn nhn li v mt cách nghiêm túc, rút kinh nghi khc phc
nhng yu kém.
Có th quan trng nht ca lu
có tính cht làm rõ v cn nghiên cu. T nhng kt qu nghiên cu, tác
gi s   ng, gic
qun lý ca Ch tch UBND cp xã s c trình bày c th g sau.
83 Tiểu kết chƣơng 2 y, thông qua vic nghiên cu lý lun và kho sát thc t, trong  , chính tr, xã hi ca huyn Phù M, ch c nhng hn ch tn ti v c qun lý ca Ch tch UBND cp xã  huyn Phù Mnh. Vic ch ra nhng hn ch, thiu sót là vô cùng quan tr Ch tch UBND các xã cùng nhìn nhn li v mt cách nghiêm túc, rút kinh nghi khc phc nhng yu kém. Có th quan trng nht ca lu có tính cht làm rõ v cn nghiên cu. T nhng kt qu nghiên cu, tác gi s   ng, gic qun lý ca Ch tch UBND cp xã s c trình bày c th  g sau.
84
Chƣơng 3:
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH
UBND CẤP XÃ TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. Quan điểm, phƣơng hƣớng, mục tiêu nâng cao năng lực quản lý
của Chủ tịch UBND cấp xã
3.1.1. Quan điểm chỉ đạo, phương hướng
 xây dng và hoàn thic ca dân, do dân và vì dân, mt xã
hc mnh, xã hi công bng, dân ch i mi
nâng cao chng ca chính quyn c  mt yêu cu bc thit
hin nay. Vii mi nâng cao ch ng ca chính quy  c
ht phi bu t khâu then cht-tc là công tác cán b. Nhn thc sâu
sc vai trò c  , trong quá trình y dng hoàn thin Nhà
c Cng hòa xã hi ch c ta rt quan tâm
n công tác cán b chính quy.
Ch tch UBND cp vai trò quan trng trong vic nâng cao cht
ng hong ca h thng chính tr   n hin nay.
th c ca Ch tch UBND cp xã là mt trong nhng nhân t giúp
các xã thc hin thng li các mc tiêu, nhim v phát trin kinh t- xã hi, an
ninh, qu ra. Nc qun lý cho chc danh Ch tch
UBND cp không phi yu t m bo chc ch  
ng yêu ct hiu qu tt thì s c nhng bin chuyn
tích cc trong ho ng ca chính quyn cp xã. Mt s  m ch o,
 c qun cho Ch tch UBND c
sau:
Th nht, nâng cao nhn th a v  c qun ca Ch
tch UBND cp xã. Các cp u ng, chính quyt cp tn
 cn coi tro cán b o  t trong
nhng khâu quan trng ca công tác cán b. th, mu
o vng m phng nâng cao cho, bi
84 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1. Quan điểm, phƣơng hƣớng, mục tiêu nâng cao năng lực quản lý của Chủ tịch UBND cấp xã 3.1.1. Quan điểm chỉ đạo, phương hướng  xây dng và hoàn thic ca dân, do dân và vì dân, mt xã hc mnh, xã hi công bng, dân ch i mi và nâng cao chng ca chính quyn c  là mt yêu cu bc thit hin nay. Vii mi và nâng cao ch ng ca chính quy  c ht phi bu t khâu then cht-tc là công tác cán b. Nhn thc sâu sc vai trò c  , trong quá trình xây dng và hoàn thin Nhà c Cng hòa xã hi ch c ta rt quan tâm n công tác cán b chính quy. Ch tch UBND cp xã có vai trò quan trng trong vic nâng cao cht ng hong ca h thng chính tr    n hin nay. Có th c ca Ch tch UBND cp xã là mt trong nhng nhân t giúp các xã thc hin thng li các mc tiêu, nhim v phát trin kinh t- xã hi, an ninh, qu ra. Nc qun lý cho chc danh Ch tch UBND cp xã không phi là yu t m bo chc ch   ng yêu ct hiu qu tt thì s c nhng bin chuyn tích cc trong ho ng ca chính quyn cp xã. Mt s  m ch o,  c qun lý cho Ch tch UBND c sau: Thứ nhất, nâng cao nhn th a v  c qun lý ca Ch tch UBND cp xã. Các cp u ng, chính quyt cp tn  cn coi tro cán b o  t trong nhng khâu quan trng ca công tác cán b. Vì th, mu o vng m phng nâng cao cho, bi
85
   tch UBND cp xã; khc phc trình trng chy theo
bng c y m       Ch tch UBND cp
nhim v ca c h thng chính tr, ca cán bc ht là ca
các cp u ng, chính quyn các c  ng nòng ct h
th  c bi  y, giáo. Do vy, c h
thng chính tr cn nhn thc sâu sc, phát huy dân ch, khai thác mi tim
  o ca cán b ng viên toàn h  t c phát trin
mnh m, chng, hiu qu o, bng.
Th hai, ci ti  o, b     Ch tch
UBND cp xã phi thc hing bo, bng
 Ch tch UBND cp bao gm các ho ng t xây dng chin
nh nhu cu, m chc thc hi
u ch c hiu qu o, bng i
n Ch tch UBND cp xã thì chính quyn phi xem xét thc hin mt cách
ng b các hon phi phân tích các v hn ch,
tìm hi vi ngun lc hin có s tp trung vào gii quyt vn
 c v nào sau. Co mt cách h thng
thì mi có th n pháp hoàn thin mt cách hiu qu.
Xây d tch UBND cp xã có bc
li s    chuyên môn, nghip v vng vàn
lc thc ting yêu cu nhim v c giao; tác phong làm vic khoa
hc, dân ch, trách nhim, tn ty, tâm huyt vi ngh nghi  ng,
sáng tu trách nhim, không trông ch, li, vô
chiu, gây phin hà cho nhân dân.
 c qun ca Ch tch UBND huyn Phù M
ng yêu cu nhim v ca quá trình công nghip hoá, hi t
c là ni dung mang tính cp thiu kin quynh bm cho s
thành công c b ra và hiu
85    tch UBND cp xã; khc phc trình trng chy theo bng c y m       Ch tch UBND cp xã là nhim v ca c h thng chính tr, ca cán bc ht là ca các cp u ng, chính quyn các c  ng nòng ct là h th  c bi  y, cô giáo. Do vy, c h thng chính tr cn nhn thc sâu sc, phát huy dân ch, khai thác mi tim   o ca cán b ng viên và toàn xã h  t c phát trin mnh m, chng, hiu qu o, bng. Thứ hai, ci ti  o, b     Ch tch UBND cp xã phi thc hing bo, bng  Ch tch UBND cp xã bao gm các ho ng t xây dng chin nh nhu cu, m chc thc hi u ch c hiu qu o, bng i n Ch tch UBND cp xã thì chính quyn phi xem xét thc hin mt cách ng b các hon phi phân tích các v hn ch, tìm hi vi ngun lc hin có s tp trung vào gii quyt vn  c v nào sau. Co mt cách h thng thì mi có th n pháp hoàn thin mt cách hiu qu. Xây d tch UBND cp xã có bc li s    chuyên môn, nghip v vng vàn lc thc ting yêu cu nhim v c giao; tác phong làm vic khoa hc, dân ch, trách nhim, tn ty, tâm huyt vi ngh nghi  ng, sáng tu trách nhim, không trông ch,  li, vô chiu, gây phin hà cho nhân dân.  c qun lý ca Ch tch UBND xã  huyn Phù M ng yêu cu nhim v ca quá trình công nghip hoá, hi t c là ni dung mang tính cp thiu kin quynh bm cho s thành công c b ra và hiu
86
qu ca công tác xây d tch UBND xã huyn Phù M
hi trong quá trình xây dng theo ng sau:
- n Hi ngh Ban Ch ng khóa X
 m xây d  trong thi k m 
Phi xut phát t yêu cu, nhim v ca thi k y mnh ng nghip hóa,
hii hóa nhm thc hin thng li mc mnh, hi
công b   ch   i. Công tác cán b
i mi có vai trò quynh thc hin thng li mt khác,
y mnh công nghip hóa, hic, xây dng bo
v T qung thc ti rèn luyn, tuyn cho cán b,
nâng cao phm cht, kin thc c  ng xuyên
giáo dc, b ng lm, ý thc t chc ca giai cp công
ng thng s cán b xut thân t công
c ht là cán b o trong h thng chính tr các cp.
- K tha phát huy truyn thng t p c   cách
m xây dng các th h cán b hin tc
 tch UBND cp phi bm va nâng cao phm cht chính
trc cách mng v chuyên môn. Gn vic xây dng
 tch UBND huyn Phù M vi xây dng t chi mi
, chính sách.
- Quy hoo, b trí, s dng cán b phi gn vi yêu cu và ni
dung xây dng t ch ng trong sch, vng mnh, xây dng b y nhà
c pháp quyn xã hi ch a dân, do dân, vì dân, kin toàn h thng
chính tri m chính sách.
- y dng nâng cao ch   Ch tch UBND cp
m bo gi vng phm chc, có b vng vàng trên
s lng giai c v s ng b v u, bo
m s chuyn tip liên tc vng vàng gia các th h cán b nhm thc
86 qu ca công tác xây d tch UBND xã  huyn Phù M hi trong quá trình xây dng theo ng sau: - n Hi ngh Ban Ch ng khóa X  m xây d  trong thi k m  Phi xut phát t yêu cu, nhim v ca thi k y mnh công nghip hóa, hii hóa nhm thc hin thng li mc mnh, xã hi công b   ch   i. Công tác cán b i mi có vai trò quynh thc hin thng li mt khác, y mnh công nghip hóa, hic, xây dng và bo v T qung thc ti rèn luyn, tuyn cho cán b, nâng cao phm cht, kin thc c  ng xuyên giáo dc, b ng lm, ý thc t chc ca giai cp công ng thng s cán b xut thân t công c ht là cán b o trong h thng chính tr các cp. - K tha và phát huy truyn thng t p c    cách m xây dng các th h cán b hin tc  tch UBND cp xã phi bm va nâng cao phm cht chính trc cách mng v chuyên môn. Gn vic xây dng  tch UBND xã  huyn Phù M vi xây dng t chi mi , chính sách. - Quy hoo, b trí, s dng cán b phi gn vi yêu cu và ni dung xây dng t ch ng trong sch, vng mnh, xây dng b máy nhà c pháp quyn xã hi ch a dân, do dân, vì dân, kin toàn h thng chính tri m chính sách. - Xây dng và nâng cao ch   Ch tch UBND cp xã m bo gi vng phm chc, có b vng vàng trên s lng giai c v s ng b v u, bo m s chuyn tip liên tc và vng vàng gia các th h cán b nhm thc
87
hin thng li nhim v công nghip hóa, hii hóa, gi v c lp t
ch i.
3.1.2. Mục tiêu
3.1.2.1. Mục tiêu chung
Trong thi k cách mng dân tc dân ch 
ng dn, t chng các k thù
ngoi xâm, gii phóng hoàn  c, chuyn cách m c ta sang
thi k mc vào thi k xây di hi biu toàn quc
ln th VI cng Cng sn Vi ra ri m
b a chn, b trí lo to, b
có m  nhng tiêu chun v phm chc lãnh
o, qun lý, ngang tm nhim v".
i h i biu toàn quc ln th VII c     
ng nhim v ca công tác cán b trong thi gian t   ng
 ng viên trong sch, phm ch 
lc, có sc ching quan tâm bo li k tc
s nghip cách mng cng ca nhân dân". Mc tiêu ca công tác cán
b y d i n ng b chng, nòng ci
 ch cht ca các ngành, các cc h
b chi   phm ch   c, b m thc hin thng li
nhng nhim v ci và s vng vàng cc m
th ng thi tích cc chun b cán b cho nhp theo".
Tóm li, t i hi ln th VI c ng Cng sn Vit Nam ti nay,
công tác cán b cc nhng kt qu 
lng thbc l mt s khuym nh m
ca H ng Cng sn Vit Nam v công tác cán b, chúng ta có
th xem xét v này ngành công nghip Vit Nam.
y mo, bc qun cho
chc danh Ch tch UBND cp xã nhm góp pho
87 hin thng li nhim v công nghip hóa, hii hóa, gi v c lp t ch i. 3.1.2. Mục tiêu 3.1.2.1. Mục tiêu chung Trong thi k cách mng dân tc dân ch  ng dn, t chng các k thù ngoi xâm, gii phóng hoàn  c, chuyn cách m c ta sang thi k mc vào thi k xây di hi biu toàn quc ln th VI cng Cng sn Vi ra ri m b a chn, b trí lo to, b có m  nhng tiêu chun v phm chc lãnh o, qun lý, ngang tm nhim v". i h i biu toàn quc ln th VII c      ng và nhim v ca công tác cán b trong thi gian t   ng  ng viên trong sch, có phm ch  lc, có sc ching quan tâm bo li k tc s nghip cách mng cng và ca nhân dân". Mc tiêu ca công tác cán b là xây d i n ng b và có chng, mà nòng ci  ch cht ca các ngành, các cc h b chi   phm ch   c, b m thc hin thng li nhng nhim v ci và s vng vàng cc m th ng thi tích cc chun b cán b cho nhp theo". Tóm li, t i hi ln th VI c ng Cng sn Vit Nam ti nay, công tác cán b cc nhng kt qu  lng thbc l mt s khuym nh m ca H ng Cng sn Vit Nam v công tác cán b, chúng ta có th xem xét v này  ngành công nghip Vit Nam. y mo, bc qun lý cho chc danh Ch tch UBND cp xã nhm góp pho
88
sc chi u c ng thi, góp phn cng c chính quyn, Mt
trn T qu nhân dân vng mnh. Kiên quyu tranh loi
b nhm sai trái lch lc, bo v ng, bo v  c ch
; tích cc phu rèn luy xi nim tin yêu ca nhân dân.
y lùi s suy thoái v ng chính trc li
sng trong mt b phn cán bng viên, góp phn xây dng, cng c
h thng chính tr ngày càng vng mnh.
3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể
i hi bing b tnh ln th XIX, nhim
k 2015  ra mc tiêu v o, b, công
chc cp yêu c y nhanh ti  o, chun    ,
công chúc co ch cht các c
2020, 100% cán b, công chc c   chu  n
 trng yêu cu qun lý kinh t - xã hi thi k
mi.
Trong nh n Phù M luôn coi trng công tác
o, b, công chc nhm thc hin mc tiêu nâng
 v chuyên môn nghip v, lun chính tr, k   n v
quc v các kin thc b tr khác cho cán b, công ch
t  , công chc b , vng
vàng, phm chc tt, tn ty vi công vi c hoàn thành tt
chc trách nhim v c giao, khc phc các mt hn ch u
hành hong ngày càng tt ra 
Sau nhic hin công cui mi, nht là khi thc hin Ngh
quy   a Ban Ch   
chic cán b thi k y mnh công nghip hóa, hi
    công chc trong toàn huy  c phát trin v cht
ng, góp phn quan trng hoàn thành các ch tiêu kinh t-xã hi, gi vng
nh chính tr, xây dng huyn ngày mt phát trin. Khi s nghip CNH-
88 và sc chi u c ng thi, góp phn cng c chính quyn, Mt trn T qu nhân dân vng mnh. Kiên quyu tranh loi b nhm sai trái lch lc, bo v ng, bo v  c và ch ; tích cc phu rèn luy xi nim tin yêu ca nhân dân. y lùi s suy thoái v ng chính trc li sng trong mt b phn cán bng viên, góp phn xây dng, cng c h thng chính tr ngày càng vng mnh. 3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể i hi bing b tnh ln th XIX, nhim k 2015  ra mc tiêu v o, b, công chc cp xã yêu c y nhanh ti   o, chun    , công chúc co ch cht các c 2020, có 100% cán b, công chc c   chu  n có  trng yêu cu qun lý kinh t - xã hi thi k mi. Trong nh n Phù M luôn coi trng công tác o, b, công chc nhm thc hin mc tiêu nâng  v chuyên môn nghip v, lý lun chính tr, k   n v quc v các kin thc b tr khác cho cán b, công ch t  , công chc có b , vng vàng, phm chc tt, tn ty vi công vi c hoàn thành tt chc trách nhim v c giao, khc phc các mt hn ch u hành hong ngày càng tt ra   Sau nhic hin công cui mi, nht là khi thc hin Ngh quy   a Ban Ch    chic cán b thi k y mnh công nghip hóa, hi     công chc trong toàn huy  c phát trin v cht ng, góp phn quan trng hoàn thành các ch tiêu kinh t-xã hi, gi vng nh chính tr, xây dng huyn ngày mt phát trin. Khi s nghip CNH-
89
c phát trin mt cách toàn din c v quy mô, tính cht và chiu
sâu thì thc tii cp bách huyn phi có s t phá trong công tác
cán b, nhm xây d, nht là cán b o, qun lý ngang
tm nhim v u kin mi.
Mc tiêu ca huyn Phù M trong nhi c gng thc hin tt
mt s v 
- Nghiên cu si, b sung ch  i vi cán b, công
chc c o, b nh ch  tr cp,
ch  thanh toán tin xe, tài liu, hc phí tu kin cho cán b, công chc
u kin tham gia hc t;
-   nh qun lý, s dng cán b, công chc sau khi
o;
- Kin ngh UBND t m bo ngun kinh phí phân b  a
       o, b ng cho cán b công
chc;
- Xây d, công ch phm
chc, có b vng vàng, ý thc trách nhi
chuyên môn, nghip v cao, n o, qun tác phong gn
m bo toàn b cán b, công cht chunh;
- Sp xp, cng c li h th o, bng t tn
huym bo theo tiêu chu    vt cht
 ng viên nhm thc hin có hiu qu o,
bc giao.
3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực quản của Chủ tịch
UBND cấp xã trong thời gian tới
3.2.1. Tăng cường sự quan tâm lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng
cao năng lực quản lý của Chủ tịch UBND cấp xã
Xut phát t yêu cu v s nghii mi cc. Mc tiêu ca
s nghip công nghip hóa - hi ra là y dng Vit
89 c phát trin mt cách toàn din c v quy mô, tính cht và chiu sâu thì thc tii cp bách huyn phi có s t phá trong công tác cán b, nhm xây d, nht là cán b o, qun lý ngang tm nhim v u kin mi. Mc tiêu ca huyn Phù M trong nhi c gng thc hin tt mt s v  - Nghiên cu si, b sung ch  i vi cán b, công chc c o, b nh rõ ch  tr cp, ch  thanh toán tin xe, tài liu, hc phí tu kin cho cán b, công chc u kin tham gia hc t; -   nh qun lý, s dng cán b, công chc sau khi o; - Kin ngh UBND t m bo ngun kinh phí phân b  a        o, b ng cho cán b công chc; - Xây d, công ch phm chc, có b vng vàng, ý thc trách nhi chuyên môn, nghip v cao, có n o, qun lý và tác phong gn m bo toàn b cán b, công cht chunh; - Sp xp, cng c li h th o, bng t tn huym bo theo tiêu chu    vt cht và  ng viên nhm thc hin có hiu qu o, bc giao. 3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý của Chủ tịch UBND cấp xã trong thời gian tới 3.2.1. Tăng cường sự quan tâm lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao năng lực quản lý của Chủ tịch UBND cấp xã Xut phát t yêu cu v s nghii mi cc. Mc tiêu ca s nghip công nghip hóa - hi ra là xây dng Vit
90
Nam thành mc công nghi vt cht - k thut hii, 
cu kinh t hp lý, quan h sn xut tin b, phù hp v phát trin
ca lng sn xu i sng vt cht tinh thn cao, quc phòng - an
ninh vng chc mnh, dân ch, công b
Vi bn chy ca CNH-i cán b o cng
c trong bt c c hoi là nhng ch th
h các phm ch     i chu
trách nhim t chi quyn thc hin nhng nhim v ng
  u não ca m  ht sc nhy cc mi
bin c cuc sng, bit la chn nhng gii pháp t ch u khin
b máy hong mt cách hiu quo trong s nghip CNH-
công vi y tính sáng to, kt hp nhun nhuyn khoa hc ngh thut,
cn s nhìn nhn, phân tích, liên kt, tng hu hòa vàn mi quan h
 vch ra ch ng li, chi  u hành h thng
công vic m
 thc hic mc tiêu n  c qun ca Ch tch
UBND cp huyn Phù M, t  ng yêu cu mi CNH-
y mnh xây dng nông thôn mi hin nay cn  ng s quan
o cng, cn phi quán trit vn dng m n,
sáng to nhm cng v xây d trên mt s
nhim v 
Mt là, gn vic nâng cao ch ng, xây d    ch
cht cp vi yêu cu nhim v ca s nghip CNH-y mnh xây
dng nông thôn mi huyn Phù M, nhm thc hin thng li mc tiêu dân
gic mnh, xã hi dân ch, công b
i. CNH- ng nông thôn mi s làm bi n,
sâu sc toàn din tt c c c i sng hi, s trc tip tác
n cán b và công tác cán b hin nay.
90 Nam thành mc công nghi vt cht - k thut hii,  cu kinh t hp lý, quan h sn xut tin b, phù hp v phát trin ca lng sn xu i sng vt cht và tinh thn cao, quc phòng - an ninh vng chc mnh, dân ch, công b Vi bn chy ca CNH-i cán b o cng c trong bt c c hoi là nhng ch th h các phm ch     i chu trách nhim t chi quyn thc hin nhng nhim v ng và   u não ca m  ht sc nhy cc mi bin c cuc sng, bit la chn nhng gii pháp t ch u khin b máy hong mt cách hiu quo trong s nghip CNH- công vi y tính sáng to, kt hp nhun nhuyn khoa hc và ngh thut, cn s nhìn nhn, phân tích, liên kt, tng hu hòa vô vàn mi quan h  vch ra ch ng li, chi  u hành h thng công vic m  thc hic mc tiêu n  c qun lý ca Ch tch UBND cp xã  huyn Phù M, t  ng yêu cu mi CNH- y mnh xây dng nông thôn mi hin nay cn  ng s quan o cng, cn phi quán trit và vn dng m n, sáng to nhm cng v xây d trên mt s nhim v  Một là, gn vic nâng cao ch ng, xây d    ch cht cp xã vi yêu cu nhim v ca s nghip CNH-y mnh xây dng nông thôn mi  huyn Phù M, nhm thc hin thng li mc tiêu dân gic mnh, xã hi dân ch, công b i. CNH- ng nông thôn mi s làm bi n, sâu sc và toàn din tt c c c i sng xã hi, s trc tip tác n cán b và công tác cán b hin nay.