Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

9,833
712
141
71
k lut, t giác phê bình và t t các chc trách
nhim v.
Khi quynh các vn  h trng thì các Ch tch UBND xã phát huy
c trí tu ca tp th, ct ý kin cá nhân ca mình.
Nu quynh c i là quy
n thì Ch tch UBND xã phi cân nhc, xem xét, xin ý kin ch o ca cp
trên ch không th c  r li cho tp th. Bên ct s ít
Ch t   n mc quan liêu, hách d  u,
phin hà khi thc thi công vi quyn lu UBND
 thiu tôn trng ci, thiu chun mc, thiu s g
vi nhân dân.
Trong tình hình hin nay, t  u chuyn bin
phát trin hi nhp nn kinh t quc t i sng nhân dân t c
nâng cao, hi ngày càng phát tri ng tích cc tiêu cc v
nhiu mn lng cán b o to s chuyn bin ln v ng,
c li sng ca cán b, do v  t b phn cán b biu hin
suy thoái, thi u v  c li sng. Vic vi ph c
công v ca cán b ng hu qu ng cho bn thân và nhân
    i phi gánh chu nh u,
hách dch, gi ý v li... nh bt bình ca nhân dân,
tn không tt.
2.3. Đánh giá về năng lực quản lý của đội ngũ Chủ tịch UBND cấp
ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
2.3.1. Những ưu điểm
V s ợng, cấu: Chc danh Ch tch UBND thuc huyn Phù
M   s ng theo biên ch   u gii
 tu m bo cho s phát trin trong thi gian ti. V s
c quan tâm thc hin tt theo Ngh quyt TW 4 khóa XII
v i mi và nâng cao chng h thng chính tr . UBND huyn Phù
71 k lut, t giác phê bình và t t các chc trách nhim v. Khi quynh các vn  h trng thì các Ch tch UBND xã phát huy c trí tu ca tp th, ct ý kin cá nhân ca mình. Nu quynh c i là quy n thì Ch tch UBND xã phi cân nhc, xem xét, xin ý kin ch o ca cp trên ch không th c  r li cho tp th. Bên ct s ít Ch t   n mc quan liêu, hách d  u, phin hà khi thc thi công vi quyn lu UBND  thiu tôn trng ci, thiu chun mc, thiu s g vi nhân dân. Trong tình hình hin nay, t  u chuyn bin phát trin hi nhp nn kinh t quc t i sng nhân dân t c nâng cao, xã hi ngày càng phát tri ng tích cc và tiêu cc v nhiu mn lng cán b o to s chuyn bin ln v ng, c li sng ca cán b, do v  t b phn cán b có biu hin suy thoái, thi u v  c và li sng. Vic vi ph c công v ca cán b ng hu qu ng cho bn thân và nhân     i phi gánh chu nh u, hách dch, gi ý v li... nh bt bình ca nhân dân, tn không tt. 2.3. Đánh giá về năng lực quản lý của đội ngũ Chủ tịch UBND cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 2.3.1. Những ưu điểm Về số lượng, cơ cấu: Chc danh Ch tch UBND xã thuc huyn Phù M   s ng theo biên ch   u gii  tu m bo cho s phát trin trong thi gian ti. V s c quan tâm thc hin tt theo Ngh quyt TW 4 khóa XII v i mi và nâng cao chng h thng chính tr . UBND huyn Phù
72
M   v s ng cht
n vic tr  o, bi
ng, gii quyt hng b ch  chính sách cho cán b . T
  c qun ca Ch tch UBND cp trong thi gian qua
c nâng lên m, theo kt qu  cu
có 18/19 Ch tu hoàn thành tt nhim v tr lên.
V phm cht chính trị, đạo đức li sng: Nhìn chung Chtch UBND
xã thuc huyn Phù M, tnh b vng vàng,
tinh thn trách nhim ý thc gi   t ni b; li sng nh
mnh; kh  m bt c th hóa Ch th, Ngh quyt c ng
chính sách pháp lut c hoch phát
trin kinh t xã hi c tch UBND thuc huyn
Phù M kh  ng, sáng t  àm, dám
chu trách nhim, kinh nghim ch  u hành, vng nhân dân
c nhân dân tín nhim. Hu ht ch tch UBND cng chính
tr vnh vi mng hi ch 
vi T quc li sng lành mnh, chp hành k lut, k 
quan h tt vi m phc v tt, gi nhân dân, gin d
trong sinh ho  c nhân dân tín nhim, hoàn thành tt nhim v c
giao; nhiu ch tch UBND cp ý th ng rèn luyn phm cht
c, li sng, khc phc và cuc sng.
V trình độ chuyên môn, năng lc thc tin:  tch UBND
xã thuc huyn Phù M, tnh có kh n dng và honh
và tuyên truyn chính sách phát trin kinh t xã h
nhs quan tâm xây d ch cht ca Tnh y và UBND
t   chuyên môn c   tch UBND thuc
huyn Phù M   c nâng cao, chuyên môn nghip v, lun
chính tr t theo yêu cu; các Ch tch UBND c Trung
72 M    v s ng và cht n vic tr  o, bi ng, gii quyt hng b ch  chính sách cho cán b . T   c qun lý ca Ch tch UBND cp xã trong thi gian qua c nâng lên m, theo kt qu  cu có 18/19 Ch tu hoàn thành tt nhim v tr lên. Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: Nhìn chung Chtch UBND xã thuc huyn Phù M, tnh có b vng vàng, có tinh thn trách nhim và ý thc gi   t ni b; có li sng lành mnh; có kh  m bt và c th hóa Ch th, Ngh quyt c ng và chính sách pháp lut c hoch phát trin kinh t xã hi c tch UBND xã thuc huyn Phù M có kh  ng, sáng t  àm, dám chu trách nhim, có kinh nghim ch  u hành, vng nhân dân và c nhân dân tín nhim. Hu ht ch tch UBND  cng chính tr vnh vi mng xã hi ch  vi T quc li sng lành mnh, chp hành k lut, k  quan h tt vi m phc v tt, gi nhân dân, gin d trong sinh ho  c nhân dân tín nhim, hoàn thành tt nhim v c giao; nhiu ch tch UBND cp xã có ý th ng rèn luyn phm cht c, li sng, khc phc và cuc sng. Về trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn:  tch UBND xã thuc huyn Phù M, tnh có kh n dng và honh và tuyên truyn chính sách phát trin kinh t xã h nh có s quan tâm xây d ch cht ca Tnh y và UBND t   chuyên môn c   tch UBND xã thuc huyn Phù M   c nâng cao, chuyên môn nghip v, lý lun chính tr t theo yêu cu; các Ch tch UBND c Trung
73
hc ph thông, có lun chính tr t Trung cn cao c chuyên
môn nghip v t chun v trung ci hc.
Ch tch UBND cp xã tc nâng lên rõ
rc chc trách, nhim v c giao, th hic kh n
dng kin thc, các k     ng lc t chc thc
tin phong cách làm vic, tác phong công tác. Ch tch UBND nhiu
t, có ý thc phu, rèn
luyn, ham hc h lun chính tr nh, bn thân
các Ch t chp hành pháp luc
ng và noi theo.
Cá nhân các Ch tch UBND cc rèn luyn phong cách
quu hành công vic, áp dng tt kin thc khoa hc v qun vn
dng thc tim bnh, phù hp
thc tin và tc thích ng vu kin hong trong nn kinh t th
 ng XHCN, ch ng c th  ng li c ng, ch
 quyt ca cp trên t chc thc hinh ca
pháp lu c v các m  u hành chính quyn   c
nâng lên, nhc v nm bt, x lý kp thi nhng v ny sinh
c xây dng t chu hành by, l li làm vic, phong
cách làm vi ng x, phc v nhân dân.
 tch UBND cp huyn Phù M, tnh tng
c phát tri  ng thành trên tt c    chuyên
c công tác có nhng chuyn bi hoàn thành tt
chc trách, nhim v c giao; cho, ch u hành ca
Ch tch UBND cp xã tc nâng lên.
V trình độ lý lun chính tr:  tch UBND xã thuc huyn
Phù M, t lý lun chính tr c nâng cao,
ch ng nm bt nhng ch ng li c ra.
73 hc ph thông, có lý lun chính tr t Trung cn cao c chuyên môn nghip v t chun v trung ci hc. Ch tch UBND cp xã tc nâng lên rõ rc chc trách, nhim v c giao, th hic kh n dng kin thc, các k     ng lc t chc thc tin và phong cách làm vic, tác phong công tác. Ch tch UBND xã nhiu t, có ý thc phu, rèn luyn, ham hc h lý lun chính tr nh, bn thân các Ch t chp hành pháp luc ng và noi theo. Cá nhân các Ch tch UBND cc rèn luyn phong cách quu hành công vic, áp dng tt kin thc khoa hc v qun lý vn dng thc tim bnh, phù hp thc tin và tc thích ng vu kin hong trong nn kinh t th  ng XHCN, ch ng c th  ng li c ng, ch  quyt ca cp trên và t chc thc hinh ca pháp lu c v các m  u hành chính quyn   c nâng lên, nhc v nm bt, x lý kp thi nhng v ny sinh  c xây dng t chu hành b máy, l li làm vic, phong cách làm vi ng x, phc v nhân dân.  tch UBND cp xã  huyn Phù M, tnh tng c có phát tri  ng thành trên tt c    chuyên c công tác có nhng chuyn bi hoàn thành tt chc trách, nhim v c giao; cho, ch u hành ca Ch tch UBND cp xã tc nâng lên. Về trình độ lý luận chính trị:  tch UBND xã thuc huyn Phù M, t lý lun chính tr c nâng cao, ch ng nm bt nhng ch ng li c ra.
74
V tinh thn trách nhim trong công vic:  tch UBND
thuc huyn Phù M, tnh luôn nêu cao tinh thn chp hành tt k
lu nh, quy ch, c , tinh thn trách nhim trong
công vic. Bên cu ht các cá nu quan nim ch ng, tích cc
hc tp, rèn luy không ngng nâng cao nhn thc chính tr, chuyên môn
nghip v th nhy bén, nm bng phát trin, nm bt tình
hình gii quyt v kp thi. Tác phong làm vic ca Ch tch UBND
cc chuyn bing dân ch hóa, công khai, sát dân,
gn dân, phc v   u khc phc nhng hn ch, yu kém
trong công tác ci cách hành chính, gii quyt th tc hành chính cho t chc
 xy n
xây dng chính quyn thân thin, phc v nhân dân.
 tch UBND cp xã huyn Phù M hu hc rèn
luyn, th  ng thành t các phong trào qun chúng  
trong thc tin công tác thc tin xây dng kinh tc bi i qua
 a công cu i m  c nhng bin
ng phc tp ca tình hình th gi s ch  xã hi ch 
 kinh t c
Ch tch UBND cp vn th hin b   v  nh
mc tiêu xã hi ch c lp, t ch, sáng tng vào
ng li ch ng, chính sách pháp lut cc. Qua thc
t ch   tch UBND cp huyn Phù Mtinh thn
trách nhi i vi công vi  t tâm thc
hi ng l i mi c ng, quyt tâm thc hin thng li nhim v
chính tr , tht s làm nòng ct trong các t chc ca h thng chính tr
cp xã.
Nhng thành t c v kinh t, chính tr - hi a
bàn huyn Phù M va qua là có s  công sc trí tu ca
   tch UBND c   ng t bn lnh chính tr vng
74 Về tinh thần trách nhiệm trong công việc:  tch UBND xã thuc huyn Phù M, tnh luôn nêu cao tinh thn chp hành tt k lu nh, quy ch, c , có tinh thn trách nhim trong công vic. Bên cu ht các cá nu quan nim ch ng, tích cc hc tp, rèn luy không ngng nâng cao nhn thc chính tr, chuyên môn nghip v  có th nhy bén, nm bng phát trin, nm bt tình hình và gii quyt v kp thi. Tác phong làm vic ca Ch tch UBND cc chuyn bing dân ch hóa, công khai, sát dân, gn dân, phc v   u khc phc nhng hn ch, yu kém trong công tác ci cách hành chính, gii quyt th tc hành chính cho t chc  xy n xây dng chính quyn thân thin, phc v nhân dân.  tch UBND cp xã  huyn Phù M hu hc rèn luyn, th  ng thành t các phong trào qun chúng    trong thc tin công tác và thc tin xây dng kinh tc bi i qua  a công cu i m  c nhng bin ng phc tp ca tình hình th gi s ch  xã hi ch   kinh t c Ch tch UBND cp xã vn th hin b   v  nh mc tiêu xã hi ch c lp, t ch, sáng tng vào ng li ch ng, chính sách pháp lut cc. Qua thc t ch   tch UBND cp xã  huyn Phù M có tinh thn trách nhi i vi công vi  t tâm thc hi ng l i mi c ng, quyt tâm thc hin thng li nhim v chính tr  , tht s làm nòng ct trong các t chc ca h thng chính tr  cp xã. Nhng thành t c v kinh t, chính tr - xã hi  a bàn huyn Phù M va qua là có s  công sc trí tu ca    tch UBND c   ng t bn lnh chính tr vng
75
vàng ca h. Phn ln cán b    c khoa h c
cng c  ng u sát thc tin, gn n, lng nghe tôn trng ý kin
ca nhân dân, gii quyt d m công vic...Nhiu Ch t  
công khai s in tho   tip nhn ý kin góp ý phn ánh ca
 công tác ti pháp x lý kp thi nhng phn ánh và
 xut ca nhân dân.
* Nguyên nhân của những kết quả đạt đƣợc nêu trên:
Trưc hết, s  o, ch  n ca   c v
công tác xây d  tch
UBND c  nói riêng. Nh  ng l i m n c ng,
trong nh   c ta nói chung, huyn Phù M  
c nhng thành tu to ln trên nhic nht là v kinh t, chính
tr- xã hi, to ti quan trng cho công tác chu
bvic nâng cao ch tch UBND cp xã huyn Phù
Mng thành mt cách nhanh chóng.
Trong nh         u ngh quyt
 v công tác cán b  cc bit là Ngh quyt
 chic cán b thi k y mnh công nghip
hóa, hic; Ngh quy i mi
nâng cao chng h thng chính tr  ng, th trn; Ngh quyt
Hi ngh ln th 6 Ban Ch   ng (khóa X) v nâng cao
o, sc chiu ca t ch ng và ch
cán b ng viên. G t, Hi ngh ln th 7 Ban Chp hành Trung
ng (Khóa XI) ban hành Kt lun s 64- tip ti mi,
hoàn thin h thng chính tr t   , ban, ngành
 th c các ngh quyt cng ban hành nhiu
quy  ng dn thc hin v   , công chc xã,
ng, th tr  nh s -TTg v ban hành K hoch
thc hin Ngh quyt s 17-02 ca Hi ngh
75 vàng ca h. Phn ln cán b    c khoa h c cng c  ng sâu sát thc tin, gn dân, lng nghe và tôn trng ý kin ca nhân dân, gii quyt d m công vic...Nhiu Ch t   công khai s in tho   tip nhn ý kin góp ý và phn ánh ca  công tác ti pháp x lý kp thi nhng phn ánh và  xut ca nhân dân. * Nguyên nhân của những kết quả đạt đƣợc nêu trên: Trước hết, có s  o, ch  n ca   c v công tác xây d  tch UBND c  nói riêng. Nh  ng l i m n c ng, trong nh   c ta nói chung, huyn Phù M   c nhng thành tu to ln trên nhic nht là v kinh t, chính tr- xã hi, to ti quan trng cho công tác chu b và vic nâng cao ch tch UBND cp xã  huyn Phù Mng thành mt cách nhanh chóng. Trong nh         u ngh quyt  v công tác cán b  cc bit là Ngh quyt  chic cán b thi k y mnh công nghip hóa, hic; Ngh quy i mi và nâng cao chng h thng chính tr   ng, th trn; Ngh quyt Hi ngh ln th 6 Ban Ch   ng (khóa X) v nâng cao o, sc chiu ca t ch ng và ch cán b ng viên. G t, Hi ngh ln th 7 Ban Chp hành Trung ng (Khóa XI) ban hành Kt lun s 64- tip ti mi, hoàn thin h thng chính tr t   , ban, ngành  th c các ngh quyt cng và ban hành nhiu quy  ng dn thc hin v   , công chc xã, ng, th tr  nh s -TTg v ban hành K hoch thc hin Ngh quyt s 17-02 ca Hi ngh
76
ln th 5 Ban Ch ng (khóa IX) v i mi nâng
cao ch ng h thng chính tr    ng, th trn"; Ngh nh
-CP v cán b, công chc; Ngh -CP v ch
 chính sách; Quy nh -TTg v phê duy  ng quy
ho  o b       -BNV v
ban hành tiêu chun c th i vi cán b, công chc xã, th tr o
y cho công tác cán b, nht công tác chub lãnh
o ch cht cp xã th trn có nhng chuyn bin tích cc.
Th hai,   tch UBND cp huyn Phù M t k
tha nhng kinh nghio qun lý ca các th h c, truyn thng
cách mng cc bn cht cách mng t
lc t ng. Phn ln cán b ch cht các xã, th trn và cán b d ngu
ý thc s cn thit t phu, rèn luyn, khc ph 
lên hoàn thin nhân cách ca mình, ph u hoàn thành tt mi nhim v
chính tr c
Th ba, vic thc hin chính sách cho Ch tch UBND các xã, th trn
huyn Phù M nhn b i vic chp hành
nghiêm chnh và thc hi nh ca Trung
a Tnh. Huyn Phù M   gng mt s ch  i vi cán b,
nh tch UBND phù hp vu kin c th t
c kh mát, hc tng,
nh cho nht danh hiu chin s 
tr c       này ph   
hoàn thành tt mi nhim v. Công tác quy hoo, bng cán b
ch cht cc quan tâm thc hic mt s ng cán b
va tr, có sc kh m v.
Th tư, công tác cán b nói chung và công tác xây d 
tch UBND c  c trin khai tích cc, ch  ng b
b hoch thc hin c th ca các 
76 ln th 5 Ban Ch ng (khóa IX) v i mi và nâng cao ch ng h thng chính tr     ng, th trn"; Ngh nh -CP v cán b, công chc; Ngh -CP v ch  chính sách; Quy nh -TTg v phê duy  ng quy ho  o b       -BNV v ban hành tiêu chun c th i vi cán b, công chc xã, th tr o y cho công tác cán b, nht là công tác chub lãnh o ch cht cp xã th trn có nhng chuyn bin tích cc. Thứ hai,   tch UBND cp xã  huyn Phù M t k tha nhng kinh nghio qun lý ca các th h c, truyn thng cách mng cc bn cht cách mng t lc t ng. Phn ln cán b ch cht các xã, th trn và cán b d ngu ý thc s cn thit t phu, rèn luyn, khc ph  lên hoàn thin nhân cách ca mình, ph u hoàn thành tt mi nhim v chính tr c Thứ ba, vic thc hin chính sách cho Ch tch UBND các xã, th trn  huyn Phù M nhn b i vic chp hành nghiêm chnh và thc hi nh ca Trung a Tnh. Huyn Phù M   gng có mt s ch  i vi cán b, nh tch UBND phù hp vu kin c th t c kh mát, hc tng, nh cho nht danh hiu chin s  tr c       này ph    hoàn thành tt mi nhim v. Công tác quy hoo, bng cán b ch cht cc quan tâm thc hic mt s ng cán b va tr, có sc kh m v. Thứ tư, công tác cán b nói chung và công tác xây d  tch UBND c  c trin khai tích cc, ch  ng b b hoch thc hin c th ca các 
77
trc thuc UBND huyc bit là vic thc hii cán b,
cùng vi vic xây dng thc hi  n v tiêu chun
chc danh Ch tch UBND cp xã. Huyn Phù M p trung ch o, trin
ng b có trng tâm, trc tin hành tc vng chc
v công tác quy hoch cán b; quan tâm ch o trin khai thc hin công tác
o bng Ch tch UBND c
Bn thân mt s Ch tch UBND cp xã, huyn Phù M nhn thc
c trách nhim c yêu c i ngày càng cao ca nhim v trong
thi k m   ng, tích cc ph u t  ng, hc tp, rèn
luyc phm cht, phong cách làm vic sâu sát, gn
n bó vi nhân dân, ph thành tt nhim v.
2.3.2. Những hạn chế
Xut phát t thc trng chng  tch UBND các xã, th
trn ca huyn Phù M nêu trên, thu ra mt s v ch yu cn tp
trung hoàn thin nhc qun lý ca Ch tch UBND cp xã,
th trn huyng yêu cu, nhim v n mi:
- Nlc qun thc t ca Ch tch UBND cp xã huyn Phù M
còn bt cp so vi yêu cu, nhim v phát trin kinh t, chính tr, xã hi trong
n mi. Thc t cho thCh tch UBND cp xã huyn Phù
M trong nha qua mc dù trình  c nâng lên (thông qua bng
cp) nên c  c nâng lên mc. Song, vn còn nhiu mt
hn ch nht v mt chuyên môn, nghip v, v   qun lý kinh t,
quc (hu ht u ch bng chuyên môn ti chc
 c ca m    
 t hn ch ca pháp lut hin hành v tiêu chun v  c
cho chc danh Ch tch UBND cu c th hình tho
nht là trong thi k hin nay bng cp tràn lan s ng không có uy tín
u, tu kin cho viy bng c ).
 c nâng lên , s nghip công nghip
77 trc thuc UBND huyc bit là vic thc hii cán b, cùng vi vic xây dng và thc hi  n v tiêu chun chc danh Ch tch UBND cp xã. Huyn Phù M p trung ch o, trin ng b có trng tâm, trc tin hành tc vng chc v công tác quy hoch cán b; quan tâm ch o trin khai thc hin công tác o bng Ch tch UBND c Bn thân mt s Ch tch UBND cp xã, huyn Phù M nhn thc c trách nhim c yêu c i ngày càng cao ca nhim v trong thi k m   ng, tích cc ph u t  ng, hc tp, rèn luyc phm cht, phong cách làm vic sâu sát, gn n bó vi nhân dân, ph thành tt nhim v. 2.3.2. Những hạn chế Xut phát t thc trng chng  tch UBND các xã, th trn ca huyn Phù M nêu trên, có th nêu ra mt s v ch yu cn tp trung hoàn thin nhc qun lý ca Ch tch UBND cp xã, th trn  huyng yêu cu, nhim v n mi: - Nlc qun lý thc t ca Ch tch UBND cp xã  huyn Phù M còn bt cp so vi yêu cu, nhim v phát trin kinh t, chính tr, xã hi trong n mi. Thc t cho thCh tch UBND cp xã  huyn Phù M trong nha qua mc dù trình  c nâng lên (thông qua bng cp) nên c  c nâng lên mc. Song, vn còn nhiu mt hn ch nht là v mt chuyên môn, nghip v, v   qun lý kinh t, quc (hu ht u ch có bng chuyên môn ti chc  c ca m        t hn ch ca pháp lut hin hành v tiêu chun v  c cho chc danh Ch tch UBND cu c th hình tho nht là trong thi k hin nay bng cp tràn lan và s ng không có uy tín u, tu kin cho viy bng c ).  c nâng lên , s nghip công nghip
78
hóa, hii hóa nông nghiy mnh xây dng nông thôn mi
i cán b qun c ph cao v các m
hóa, chính tr, kinh t- xã hi, an ninh- quc phòng, k thut nông nghi
không chp nhn nhi cán b o, qun lý thiu ht kin thc và
c. T c quc v kinh t  i, an
ninh quc phòng còn nhiu hn ch, thiu ht kin thc v kinh t th ng,
n thc v khoa hc k thut, công ngh hit
và hiu qu trong thc thi công v n thp.
Nhng kin thc v qun kinh t, qu  c, pháp lut ca
Ch tch UBND cp xã còn hn chi lúng túng, x
công vic hiu qu c vào thi k i mi, công tác xây di
 tch UBND cp huyn Phù cn theo kp vi yêu cu ca tình
hình mi. Không ít cán b   ng, còn trông ch, li trong gii
quyt các công viy tránh trong nhng công vi 
phc tp.
- Mt s k  ca Ch tch UBND cp còn nhiu hn ch nên
trong quá trình qun còn nhi     ng
c yêu cu v ti và chng công vic o va
tha, va thiu. Thiu cán b tâm, tm, thiu cán b  o gii
u hành, qun lý chính quyn, tha cán b  phm cht, yu v 
lc thc thi nhim v, trách nhim trong công vic không cao. Hin nay, k
 pháp quc là v c bit quan tâm bi
hu ht các    bng cp chuyê i thiu
kin thc pháp lut, thành tho v chuyên môn, k thut, k u
hành công vi n dng khoa hc công ngh hii vào
 o thc thi nhim v ph trách, nh    quy
hoch k th chuyên môn cao và có k i quyt công vic
thc s có hiu qu.
78 hóa, hii hóa nông nghiy mnh xây dng nông thôn mi i cán b qun lý c ph cao v các m hóa, chính tr, kinh t- xã hi, an ninh- quc phòng, k thut nông nghi không chp nhn nhi cán b o, qun lý thiu ht kin thc và c. T c quc v kinh t  i, an ninh quc phòng còn nhiu hn ch, thiu ht kin thc v kinh t th ng, n thc v khoa hc k thut, công ngh hit và hiu qu trong thc thi công v còn thp. Nhng kin thc v qun lý kinh t, qu  c, pháp lut ca Ch tch UBND cp xã còn hn chi lúng túng, x lý công vic hiu qu c vào thi k i mi, công tác xây di  tch UBND cp xã  huyn Phù cn theo kp vi yêu cu ca tình hình mi. Không ít cán b   ng, còn trông ch,  li trong gii quyt các công viy né tránh trong nhng công vi  phc tp. - Mt s k  ca Ch tch UBND cp xã còn nhiu hn ch nên trong quá trình qun lý còn nhi     ng c yêu cu v ti và chng công vic o va tha, va thiu. Thiu cán b có tâm, có tm, thiu cán b  o gii và u hành, qun lý chính quyn, tha cán b  phm cht, yu v  lc thc thi nhim v, trách nhim trong công vic không cao. Hin nay, k  pháp quc là v c bit quan tâm bi vì hu ht các    bng cp chuyê i thiu kin thc pháp lut, thành tho v chuyên môn, k thut, k u hành công vi n dng khoa hc công ngh hii vào  o thc thi nhim v ph trách, nh    quy hoch k th chuyên môn cao và có k i quyt công vic thc s có hiu qu.
79
Có ch tch UBND cp xã còn yu v c ch u hành hot
ng ca chính quy  , kh n thc t chc thc hin x
nhng tình hung phát sinh u lúng túng; thiu kh 
c lp, quy   i quyt công vic, th ng trong thc thi các
nhim v; thiu kh     u k    
tuyên truyn tp hp, vng qun chúng nhân dân chp hành, thc hin các
ch ng li cng, chính sách c hic
vai trò, trách nhiu trong trin khai, thc hin các phong trào
c gii quyt các v phc tp v c qun lý kinh t,
ng thi khc ph ng, trông ch,
li vào s h tr   ca cp trên. Thc t cho thy mt s Ch tch
UBND xã thiu ht v k  
c l
- H th   o còn nhiu bt c c s
c ca cán b ng, vn còn
mang nng tính hình thc, vic kt
qu làm vic ca cán b, tâm n nang   n còn tn ti nên
không ch c nh  m ca cán b bin pháp hoàn
thin bn thân. Trong công tác cán b, còn tình trng vi phm nguyên tc tp
trung dân chng hp thc hib;
c ph c tâm n nang, d dãi trong vic b trí,
sp xp c cán b o; tâm nôn nóng, ch quan duy ý chí trong
thc hin chu.
- o, bng cho cán b o còn nhiu bt cp,
hn chng nhu cu hc t ca cán b o.
c c th cho chc danh cán b o c. 
-
 tch UBND c tui
u này chng t rng vic thu hút lng thanh niên tham
79 Có ch tch UBND cp xã còn yu v c ch u hành hot ng ca chính quy  , kh n thc t chc thc hin và x lý nhng tình hung phát sinh  u lúng túng; thiu kh  c lp, quy   i quyt công vic, th ng trong thc thi các nhim v; thiu kh     u k     tuyên truyn tp hp, vng qun chúng nhân dân chp hành, thc hin các ch ng li cng, chính sách c hic vai trò, trách nhiu trong trin khai, thc hin các phong trào  c gii quyt các v phc tp v c qun lý kinh t, ng thi khc ph ng, trông ch,  li vào s h tr   ca cp trên. Thc t cho thy mt s Ch tch UBND xã thiu ht v k   c l - H th   o còn nhiu bt c c s c ca cán b ng, vn còn mang nng tính hình thc, vic và kt qu làm vic ca cán b, tâm lý n nang   n còn tn ti nên không ch c nh  m ca cán b và có bin pháp hoàn thin bn thân. Trong công tác cán b, còn tình trng vi phm nguyên tc tp trung dân chng hp thc hib; c ph c tâm lý n nang, d dãi trong vic b trí, sp xp và c cán b o; tâm lý nôn nóng, ch quan duy ý chí trong thc hin chu. - o, bng cho cán b o còn nhiu bt cp, hn chng nhu cu hc t ca cán b o. c c th cho chc danh cán b o c.  -  tch UBND c có tui u này chng t rng vic thu hút lng thanh niên tham
80
gia vào các hong chính tr- xã hi  nông thôn còn hn ch. Trong
thi gian ti, nu không gii quyc v  này thì khó th y
nhanh s nghi  p, nông thôn, xây dng nông thôn
mi huyn Phù M. Ph Ch tch UBND cng thành t
thc tin, t phong trào quc quy hoch, la chn, b nhim
b trí tr   tch UBND cp xã. Cho nên m  c các cp
chính quyo song vng vi yêu c
hi ca thc tin thi k mi. Mt s Ch tch UBND phm ch o
 i vthc s 
tính cht quan liêu, mnh lnh, h  i
 n gii quyt công vic làm mt lòng tin c
   c. Mt s Ch t    t s  u
trong nhn th ng, thiu tinh thn trách nhi   phc v
không tt, có biu hin quan liêu, hách dch, xa ri thc t, xa dân, gây phin
cho nhân dân, nói nhiu m ít, làm vic không k hoch, cc b a
  t s i dt e dè, s
mt nhc, làm mt lòng tin ca nhân dân i vc.
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế

    

              



       
        
       
           
80 gia vào các hong chính tr- xã hi   nông thôn còn hn ch. Trong thi gian ti, nu không gii quyc v  này thì khó có th y nhanh s nghi  p, nông thôn, xây dng nông thôn mi  huyn Phù M. Ph Ch tch UBND cng thành t thc tin, t phong trào quc quy hoch, la chn, b nhim và b trí tr   tch UBND cp xã. Cho nên m  c các cp chính quyo song vng vi yêu c hi ca thc tin thi k mi. Mt s Ch tch UBND xã có phm ch o  i vthc s  tính cht quan liêu, mnh lnh, h  i  n gii quyt công vic làm mt lòng tin c    c. Mt s Ch t    t s  u trong nhn th ng, thiu tinh thn trách nhi   phc v không tt, có biu hin quan liêu, hách dch, xa ri thc t, xa dân, gây phin hà cho nhân dân, nói nhiu làm ít, làm vic không có k hoch, cc b a   t s i dt e dè, s mt nhc, làm mt lòng tin ca nhân dân i vc. 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế                                                              