Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

9,831
712
141
41
 i, có th d c khá chính xác
thái  ca mi thông qua nhn thc và hành vi ca h.
 phc v   c xem mt yu t quan tr 
c ci cán b thc thi công v. Mt trong nhng tiêu chí
  hài lòng ci dân khi h làm vic v
 c. Bên c  i cán b  o c   i vi
công v i vi thc thi công v  i vi công vic
c giao là mt phn không th thi tc thc thi công v
ca h    làm vic tích c   
nâng cao hiu qu công vic còn th hin tính nghiêm túc, chuyên nghip cho
cán b, công chc chuyên môn.
1.4. Tính cấp thiết phải nâng cao năng lực quản lý, điều hành của
Chủ tịch UBND cấp
Xut phát t yêu cu cc, xây dc
pháp quyn XHCN c   t ra yêu cu phi ci cách
c vi mc tiêu xây dng nn hành chính dân ch, trong
sch vng mnh, chuyên nghip, hin i hong có hiu lc, hiu qu.
  c mc tiêu y thì vi  c cán b o mt
yu t tt yu. Bi l i gc ca mi công vic, mc tiêu ci cách
 nào, thc hit ra i
t chc thc hii  o.
c v n, sâu xa nên ci cách hành chính c ta
ngay t u khn mc tiêu xây dng
 trong sch, vng m chuyên môn nghip v
phm ch   suy trì trt t hi, phc v nhân dân. Ngh quyt
30c/2011/NQ-      a Chính ph v ban hành
ng th c  n 2011-  ã xác
nh, xây dng nâng cao ch    , công chc va
nhim v trng tâm, va n   thc hin vi mc tiêu xây
41  i, có th d c khá chính xác thái  ca mi thông qua nhn thc và hành vi ca h.  phc v   c xem là mt yu t quan tr  c ci cán b thc thi công v. Mt trong nhng tiêu chí   hài lòng ci dân khi h làm vic v  c. Bên c  i cán b  o c   i vi công v i vi thc thi công v  i vi công vic c giao là mt phn không th thi tc thc thi công v ca h    làm vic tích c    nâng cao hiu qu công vic còn th hin tính nghiêm túc, chuyên nghip cho cán b, công chc chuyên môn. 1.4. Tính cấp thiết phải nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Chủ tịch UBND cấp xã Xut phát t yêu cu cc, xây dc pháp quyn XHCN c   t ra yêu cu phi ci cách c vi mc tiêu là xây dng nn hành chính dân ch, trong sch vng mnh, chuyên nghip, hin i và hong có hiu lc, hiu qu.   c mc tiêu này thì vi  c cán b o là mt yu t tt yu. Bi l i là gc ca mi công vic, mc tiêu ci cách  nào, thc hit ra i t chc thc hii   o. c v n, sâu xa nên ci cách hành chính  c ta ngay t u khn mc tiêu xây dng  trong sch, vng m chuyên môn nghip v và phm ch   suy trì trt t xã hi, phc v nhân dân. Ngh quyt 30c/2011/NQ-      a Chính ph v ban hành ng th c  n 2011-  ã xác nh, xây dng và nâng cao ch    , công chc va là nhim v trng tâm, va là n   thc hin vi mc tiêu xây
42
d  , công chc s  u h    
c thc thi công v, phm chc t phc v nhân dân
phc v s nghip phát tri  c ca Ch
tch UBND xã là mt v có tính cht quyn s thành bi ca công
cuc cc, có vai trò quan trng trong vic xây dng
và hoàn thin b c ch  công v n
i và phát trin.
1.4.1. Xuất phát từ yêu cầu về sự nghiệp đổi mới của đất nước
Yêu cu xây dc XHCN ct ra cho nn
 c ta nhng nhim v ln c   u ci cách
n  ng dân ch, trong sch vng mnh, chuyên nghip,
hii ho ng hiu lt hiu qung thi còn y di
, công chc trong sch vng mnh, phm ch   
tht s a dân.
ng ci cách nn công v cc trên th gii hin nay.
Vic ci ti nâng chng cán bmng tt y
cu v  c c   t ra v tính cp thit hàng
c ca Ch tch UBND thì các ch ng
li cng, chính sách, pháp lut cc s không trin khai tt và có
hiu qung yêu cu qun lý mi.
Chính vì vu qu hou hành
ca Ch tch UBND ct sc quan trng, quynh s thành
- bi ca vic t chc thc hing li ch   ng, chính sách,
pháp lut cc. Hi ngh ln th 3 Ban Chp hành Tru
 có vai trò cc k quan trng quyn
s thành bi ca cách mng, nhân t  y hoc kìm hãm tii
mi. H thng chính tr  mnh hay yu ph thuc
ccán b, công chc cy, cán b
tch UBND  ng, th tr  c 
42 d  , công chc có s  u h     và c thc thi công v, có phm chc t phc v nhân dân và phc v s nghip phát tri  c ca Ch tch UBND xã là mt v có tính cht quyn s thành bi ca công cuc cc, có vai trò quan trng trong vic xây dng và hoàn thin b c và ch  công v  n i và phát trin. 1.4.1. Xuất phát từ yêu cầu về sự nghiệp đổi mới của đất nước Yêu cu xây dc XHCN ct ra cho nn  c ta nhng nhim v ln và c   u ci cách n  ng dân ch, trong sch vng mnh, chuyên nghip, hii và ho ng có hiu lt hiu qung thi còn xây di , công chc trong sch vng mnh, có phm ch    tht s a dân. ng ci cách nn công v cc trên th gii hin nay. Vic ci ti nâng chng cán b là mng tt y cu v  c c   t ra là v có tính cp thit hàng c ca Ch tch UBND thì các ch ng li cng, chính sách, pháp lut cc s không trin khai tt và có hiu qung yêu cu qun lý mi. Chính vì vu qu hou hành ca Ch tch UBND ct sc quan trng, quynh s thành - bi ca vic t chc thc hing li ch   ng, chính sách, pháp lut cc. Hi ngh ln th 3 Ban Chp hành Tru  có vai trò cc k quan trng quyn s thành bi ca cách mng, là nhân t  y hoc kìm hãm tii mi. H thng chính tr  mnh hay yu ph thuc ccán b, công chc cy, cán b tch UBND  ng, th tr  c 
43
u hành  

 thc hin thng li mc tiêu s nghip CNH-c, xây dng
   c pháp quyn XHCN ca nhân dân, do nhân dân
nhân dân, phát huy tt tính t qun ci vi
, công chc là phi trung thành vi mng
và Bác H a chng vào s nghi i mi, am hiu pháp lut,
gi nhân dân, tâm huyt vi nhim v c t chc,
u hành và vng nhân dân thc hing li cng, pháp lut ca
c, công tâm, tn ty v  i hng ln th 
ch , công chc trong sng
yêu cu ca tình hình m
T m  m ca nn kinh t th  ng ta kh nh
trong quá trình y dng nn kinh t th ng hi ch 
trong bi cnh hi nhp quc t  o, qu  c li
càng có vai trò quan tr xây dng th chto lng b các
yu t th ng và nâng cao hiu lc qun cc. Vai trò ci
 o, qun lý còn th hin vi xut các ch 
sách, pháp lu thc hin xã hi hóa các hong s nghip, dch v công,
nhng v xã hng thi giúp Nhc t chc kim tra, kim soát, to
u ki các hong xã hi hóa s nghip, dch v công phát trin theo
ng xã hi ch 
1.4.2. Xuất phát từ hạn chế năng lực quản nhà nước của Chủ tịch
UBND cấp xã hiện nay
Trong xu th toàn cu hóa, hi nhp vc phát trin trên th gii
i phi nh , chính sách cho phù hp v   làm
u này yêu cc ca n b ph    ng
c yêu cu này, khc phc tình tri mc
hom b mc hin ti ca
43 u hành      thc hin thng li mc tiêu s nghip CNH-c, xây dng    c pháp quyn XHCN ca nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, phát huy tt tính t qun  ci vi , công chc là phi trung thành vi mng và Bác H a chng vào s nghi i mi, am hiu pháp lut, gi nhân dân, tâm huyt vi nhim v c t chc, u hành và vng nhân dân thc hing li cng, pháp lut ca c, công tâm, tn ty v  i hng ln th  ch , công chc trong sng yêu cu ca tình hình m T m  m ca nn kinh t th  ng ta kh nh trong quá trình xây dng nn kinh t th ng xã hi ch  và trong bi cnh hi nhp quc t  o, qu  c li càng có vai trò quan tr xây dng th ch và to lng b các yu t th ng và nâng cao hiu lc qun lý cc. Vai trò ci  o, qun lý còn th hin  vi xut các ch  sách, pháp lu thc hin xã hi hóa các hong s nghip, dch v công, nhng v xã hng thi giúp Nhc t chc kim tra, kim soát, to u ki các hong xã hi hóa s nghip, dch v công phát trin theo ng xã hi ch  1.4.2. Xuất phát từ hạn chế năng lực quản lý nhà nước của Chủ tịch UBND cấp xã hiện nay Trong xu th toàn cu hóa, hi nhp vc phát trin trên th gii i phi có nh , chính sách cho phù hp v   làm u này yêu cc ca cán b ph    ng c yêu cu này, khc phc tình tri mc hom b mc hin ti ca
44
cán b c   hi  m bo. Bên cnh nh m
 o, quc vn còn không ít
nhng bt cp, hn ch cn phi khc phc. C thc vào thi k i mi,
mt b ph cán b công cho, quc không theo
kc yêu cu nhim v, thiu kin thc v chuyên môn,
bt cp v nhiu mt. Chúng ta còn thiu cán b o, qu,
 c t chc, qun gii; tha cán b  o,
qun lý kém c phm chc, sc khc công tác. S
yu kém c     o, qu   ng ngun
nhân lc hin nay là mt thách thc ln trong quá trình hi nhp quc t.
Mu c gng trong công tác quy hoch, song vic b sung,
thc hin quy hoch vn là khâu còn yu trong công tác cán b ca UBND cp
xã, mi ch dng li vio, b thc hin tiêu chun hóa cán
b   hoch mang tính chic, dài hn v c
bio b o cc qun
u hành yu kém ca mt s Ch tch UBND c
mi dân vi phm pháp lut mà không bin, x
kp thi. Bên c   c ca mt s cán b, công chc cp
da trên mi quan h thân quen, dòng t i quyt công vic lúc
thiên lch v quyn li cho cá nhân, t chc làm ni b ca UBND cp xã mt
nh, sinh ra bè phái, chia nhóm, mt làm gim hiu qu, hiu lc
u hành làm mt lòng tin ca nhân dân.  c cán b lãnh
o cp xã còn thp, ch yy bng c ng theo yêu cu ca
chc danh, ch thc ch  o bài bn chính quy, thiu kin
thc qu o cp xã tham gia công
m mt t trng cao, nhìn chung h kinh nghim thc tin
 lng t bng lòng, thõa mãn, không có ý hc h 
lên, không chi theo thi mi.
44 cán b  c   hi  m bo. Bên cnh nh m và  o, quc vn còn không ít nhng bt cp, hn ch cn phi khc phc. C thc vào thi k i mi, mt b ph cán b công cho, quc không theo kc yêu cu nhim v, thiu kin thc v chuyên môn, bt cp v nhiu mt. Chúng ta còn thiu cán b o, qu,  c t chc, qun lý gii; tha cán b  o, qun lý kém c phm chc, sc khc công tác. S yu kém c     o, qu   ng ngun nhân lc hin nay là mt thách thc ln trong quá trình hi nhp quc t. Mu c gng trong công tác quy hoch, song vic b sung, thc hin quy hoch vn là khâu còn yu trong công tác cán b ca UBND cp xã, mi ch dng li  vio, b thc hin tiêu chun hóa cán b   hoch mang tính chic, dài hn v c bio b o cc qun u hành yu kém ca mt s Ch tch UBND c mi dân vi phm pháp lut mà không có bin, x lý kp thi. Bên c   c ca mt s cán b, công chc cp xã da trên mi quan h thân quen, dòng t i quyt công vic có lúc thiên lch v quyn li cho cá nhân, t chc làm ni b ca UBND cp xã mt nh, sinh ra bè phái, chia nhóm, mt làm gim hiu qu, hiu lc u hành và làm mt lòng tin ca nhân dân.  c cán b lãnh o cp xã còn thp, ch yy bng c ng theo yêu cu ca chc danh, ch thc ch  o bài bn chính quy, thiu kin thc qu o cp xã tham gia công m mt t trng cao, nhìn chung h có kinh nghim thc tin  lng t bng lòng, thõa mãn, không có ý hc h  lên, không chi theo thi mi.
45
  chuyn bin, tin b , song vn còn mt
b phn cán b ng yêu cch ng trong vi
xu c ch o t chc thc hin yu, tng kt rút kinh nghim còn
hn ch. Mt b phn nh cán b còn lúng túng, b c yêu cu công
vic ca thi k mi. Mt s cán b tr c c rèn luyn v phong cách
công tác qu, tinh thn, ý thc, trách nhim trong
công tác.
Nhng hn ch v c cán b ng ti hiu qu hong
ca t cht trong nhng yêu cu c 
lc qun lý cho cán b l c qun ca Ch tch
UBND cp xã nói riêng. Chính vì vy, yêu cu nâng cao ch,
   o, qu   ng yêu cu CNH,
c, xây dng nn kinh t th ng và m ca hi nhp quc t
nhim v quan trng và cn hin nay.
1.4.3. Xut phát t yêu cầu tác phong, phương pháp lãnh đạo và thái độ
phc v nhân dân trong công tác xây dng chính quyn thân thin
 n hi   i nhp sâu rng vi th gii
vi nhng thun li vô vàn thách thc lãnh
o ci cách hành chính xây dng chính quyn thân thin phc v nhân dân là
nhim v cn thit.  hoàn thành vai trò, chm v ca mình,
cán b  o ph   o. Phi kh nh, công tác y
dng chính quyn thân thic chuyn bin tích cc. Tuy nhiên, vic
gim th ti gian gii quyt th tc hành chính ch ng
li mt s c thông ng thc còn l n liên
n chính sách vn còn nhiu th tc hành chính r phc v
ca cán b còn hn ch. Xây dng tác phong làm vic, cách t ch
nu c làm theo ý mung ch quan ca mình rt cho
quo chân cho vi, mun
ngh quyo phi sâu sát, lng nghe ý kin ca ci,
45   chuyn bin, tin b , song vn còn mt b phn cán b ng yêu cch ng trong vi xu c ch o t chc thc hin yu, tng kt rút kinh nghim còn hn ch. Mt b phn nh cán b còn lúng túng, b c yêu cu công vic ca thi k mi. Mt s cán b tr c c rèn luyn v phong cách công tác qu, tinh thn, ý thc, trách nhim trong công tác. Nhng hn ch v c cán b ng ti hiu qu hong ca t cht trong nhng yêu cu c  lc qun lý cho cán b l c qun lý ca Ch tch UBND cp xã nói riêng. Chính vì vy, yêu cu nâng cao ch,    o, qu   ng yêu cu CNH, c, xây dng nn kinh t th ng và m ca hi nhp quc t là nhim v quan trng và cn hin nay. 1.4.3. Xuất phát từ yêu cầu tác phong, phương pháp lãnh đạo và thái độ phục vụ nhân dân trong công tác xây dựng chính quyền thân thiện  n hi   i nhp sâu rng vi th gii vi nhng thun li và vô vàn thách thc lãnh o ci cách hành chính xây dng chính quyn thân thin phc v nhân dân là nhim v cn thit.  xã  hoàn thành vai trò, chm v ca mình, cán b  o ph   o. Phi kh nh, công tác xây dng chính quyn thân thic chuyn bin tích cc. Tuy nhiên, vic gim th ti gian gii quyt th tc hành chính ch ng li  mt s c thông ng thc còn l n liên n chính sách vn còn nhiu th tc hành chính r phc v ca cán b còn hn ch. Xây dng tác phong làm vic, cách t ch nu c làm theo ý mung ch quan ca mình rt cho quo chân cho vi, mun có ngh quyo phi sâu sát, lng nghe ý kin ca ci,
46
ca qun chúng, chú trng nghiên cu nhng sáng to c,
ht sc tránh tùy tin, phin din, ch quan trong vi nh ra nhng ch
o.
Trong bi c   ng chính quyn phc v nhân dân
chuyn t   sang phc v  n trình c    
càng din ra mnh m. Bi dân vn còn tâm lý lo ngi mt thi gian
dài hình nh chính quyn phc v v  c trin khai mnh m, tình
trng cán b quan liêu, hách d  ng
n lc trong quá trình xây dng chính quyn thân thin. vy, trong xu th
i mi toàn din, thc hin dân ch ngày càng thit thc, thì v i
v o chính quyn cp phm bo yêu cu v tác
     phc v   góp phn xây
dng mt chính quyn thân thin trong mt hiu qu cao. Thông
c nm bc yêu cu, mong mun
ci dân, t chnhng bin pháp ci thin chng phc v
cung cp dch v ca mình nhm nâng cao s hài lòng li ích ci
dân, t chc.
Chính vì vy, vic qun lý ca Ch tch UBND xã cn
y m khc phc nhng v  ng yêu cu ngày
càng cao c ng thi y dc nn hành chính hiu qu,
minh b tham gia ci dân vào quá trình ban hành
giám sát vic th    i bm
cho mc tip cn s dng các dch v công chng
tt nht trong kh ng cm cung cp.
Tiểu kết chƣơng 1
 n gi lun ca v nghiên
cu bng vi c qun nhà
c ca Ch tch UBND cng li, chính sách cng
c trong vio và s dng cán b o chính quy.
46 ca qun chúng, chú trng nghiên cu nhng sáng to c, ht sc tránh tùy tin, phin din, ch quan trong vi nh ra nhng ch o. Trong bi c   ng chính quyn phc v nhân dân chuyn t   sang phc v  n trình c     càng din ra mnh m. Bi dân vn còn tâm lý lo ngi vì mt thi gian dài hình nh chính quyn phc v v  c trin khai mnh m, tình trng cán b quan liêu, hách d  ng n lc trong quá trình xây dng chính quyn thân thin. Vì vy, trong xu th i mi toàn din, thc hin dân ch ngày càng thit thc, thì v i v o chính quyn cp xã phm bo yêu cu v tác      phc v   góp phn xây dng mt chính quyn thân thin trong mt hiu qu cao. Thông c nm bc yêu cu, mong mun ci dân, t ch có nhng bin pháp ci thin chng phc v và cung cp dch v ca mình nhm nâng cao s hài lòng và li ích ci dân, t chc. Chính vì vy, vic qun lý ca Ch tch UBND xã cn y m khc phc nhng v  ng yêu cu ngày càng cao c ng thi xây dc nn hành chính hiu qu, minh b tham gia ci dân vào quá trình ban hành và giám sát vic th    i bm cho mc tip cn và s dng các dch v công có chng tt nht trong kh ng cm cung cp. Tiểu kết chƣơng 1  n gi lý lun ca v nghiên cu bng vi c qun lý nhà c ca Ch tch UBND cng li, chính sách cng c trong vio và s dng cán b o chính quy.
47
Vi nhng ni dung này, luc nhng kt qu nhnh, c th
là:
Trong ph  c qu  c c   tch
UBND cp xã, lu        
 c. Ti n lu   c v trí, vai trò, ch 
nhim v, quyn hn, nhng tiêu chua Ch tch UBND
cp xã. Bên c lu cn tính cp thit phi nâng
c quu hành ca Ch tch UBND cp xã.
Ni dung lun    quan tr gii quyt các ni

47 Vi nhng ni dung này, luc nhng kt qu nhnh, c th là: Trong ph  c qu  c c   tch UBND cp xã, lu          c. Ti n lu   c v trí, vai trò, ch  nhim v, quyn hn, nhng tiêu chua Ch tch UBND cp xã. Bên c lu cn tính cp thit phi nâng c quu hành ca Ch tch UBND cp xã. Ni dung lý lun     quan tr gii quyt các ni 
48
Chƣơng 2:
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND
CẤP XÃ Ở HUYỆN PHÙ MỸ, TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, hội huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình
Định
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
Phù Mhuyng bng rng nm n gia ca tnh Bình,
phía bc giáp huyhuyn Phù Cát, tây bc
giáp huyng ra bin nay Phù M 
 i.M dân s i/ km2. Huyn Phù M
 hành chính cp xã gm:
-   .
- 17   : , , ,  ,
 ,  ,  ,  ,  ,  , 
Phong,  ,  ,  ,  ,  , 
Trinh.
Theo thng kê thì huyn Phù M có din tích là 548,9 km
2
. Khi nghiên
cu v Phù M i ta chia huyn ra làm 3 khu v  ng bng
phía bng bng phía nam và dãi cát ven bin.
Là mt huyng bng ven bin, Phù M có nhiu kin thun li
 phát trin kinh t h th ng giao thông khá hoàn chnh,
tài nguyên khoáng sn di dào, kh   n các ngành ngh ln...
 n phát trin mi, Phù M tp trung vào nhng mc tiêu ln:
phát trin ngh    c khai thác khoáng sn
 bin thy sn...
2.1.1. Về kinh tế, xã hội
Kinh t ca huyn ch yu nông nghip. Ngoài ra các ven bin
ngh làm mui, nuôi trt thy hi sn. Công nghi 
trin, các làng ngh tiu th công nghip ch ni tio
48 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ Ở HUYỆN PHÙ MỸ, TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên Phù M là huyng bng rng nm  n gia ca tnh Bình, phía bc giáp huyhuyn Phù Cát, tây bc giáp huyng ra bin nay Phù M   i.M dân s i/ km2. Huyn Phù M  hành chính cp xã gm: -   . - 17 xã   : , , ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  Phong,  ,  ,  ,  ,  ,  Trinh. Theo thng kê thì huyn Phù M có din tích là 548,9 km 2 . Khi nghiên cu v Phù M i ta chia huyn ra làm 3 khu v  ng bng phía bng bng phía nam và dãi cát ven bin. Là mt huyng bng ven bin, Phù M có nhiu kin thun li  phát trin kinh t xã h th ng giao thông khá hoàn chnh, tài nguyên khoáng sn di dào, kh   n các ngành ngh ln...  n phát trin mi, Phù M tp trung vào nhng mc tiêu ln: phát trin ngh    c khai thác khoáng sn  bin thy sn... 2.1.1. Về kinh tế, xã hội Kinh t ca huyn ch yu nông nghip. Ngoài ra các xã ven bin có ngh làm mui, nuôi trt thy hi sn. Công nghi  trin, các làng ngh tiu th công nghip ch ni tio
49
c u ln. Mt s di tích lch s và t nhiên tuy
 phát trin du lch.
Hin nay công nghip huyn Phù M    n:
Các cm công nghi gm có 3 c:
- Cm công nghip Diêm Tiêu (th trn Phù M).
- Cm công nghi tr
- Cm công nghii Thnh (xã M Hic bit công nghip
khai thác, ch bin khoáng sn titan (các xã: M An, M Th, M Thành) tuy
nhiên hin nay vi li nhiu thm ha v ng và sinh
thái bin vi nhng cht thc hi và ngun phóng x t mnh.
Ti : B bin Phù M t Phú Th (M   
Li (M Thành) có nhiu bãi ngang, ro thành nhng cm ao
en b  u ki phát trin ngh nuôi trng thy sn k c c
nuôi thy sn bng lng th nuôi trên bin. Cùng vi nuôi trng, Phù M còn
khá mnh v  c ch bin thy sn vi các sn phc khô,
c mc bit loi mm cá thu ca Phù M i ting
khp c c. Ngành ngh th công Phù M ng, nhi
hình thành vùng sn xut tp trung s dng nguyên vt li
ch bic mm M Th, ch bi a M Li, sn xu mây
 M Trinh, sn xu sành s M Quang...
i dân Phù M t i nay luôn cn cù, gin d, trung thc, chu
u khó tinh th lng-
sn xut, trong chiu và trong cuc sng. Tip tc phát huy nhng kt qu
c sau nhc hing li mng khng và
o, trong nh  -ng b huy  nh phát
trin kinh t nhim v trng tâm. Mc mt huyn nông nghip, xut
phát m thi s o trc tip cng b huyn, nhân dân trong
huy t, n lc ph     c nhiu kt qu 
49 c u ln. Mt s di tích lch s và t nhiên tuy  phát trin du lch. Hin nay công nghip  huyn Phù M    n: Các cm công nghi gm có 3 c: - Cm công nghip Diêm Tiêu (th trn Phù M). - Cm công nghi tr - Cm công nghii Thnh (xã M Hic bit là công nghip khai thác, ch bin khoáng sn titan (các xã: M An, M Th, M Thành) tuy nhiên hin nay vi li nhiu thm ha v ng và sinh thái bin vi nhng cht thc hi và ngun phóng x t mnh. Ti : B bin Phù M t Phú Th (M    Li (M Thành) có nhiu bãi ngang, ro thành nhng cm ao en b  u ki phát trin ngh nuôi trng thy sn k c c nuôi thy sn bng lng th nuôi trên bin. Cùng vi nuôi trng, Phù M còn khá mnh v  c ch bin thy sn vi các sn phc khô, cá c mc bit là loi mm cá thu ca Phù M i ting khp c c. Ngành ngh th công  Phù M ng, nhi hình thành vùng sn xut tp trung s dng nguyên vt li ch bic mm  M Th, ch bi a  M Li, sn xu mây  M Trinh, sn xu sành s  M Quang... i dân Phù M t i nay luôn cn cù, gin d, trung thc, chu u khó và có tinh th lng- sn xut, trong chiu và trong cuc sng. Tip tc phát huy nhng kt qu c sau nhc hing li mng khng và o, trong nh  -ng b huy  nh phát trin kinh t là nhim v trng tâm. Mc dù là mt huyn nông nghip, xut phát m thi s o trc tip cng b huyn, nhân dân trong huy t, n lc ph     c nhiu kt qu 
50
khích l trên tt c c kinh t- xã hi, an ninh - qu

Kinh t Phù M trong mng vi t
  u kinh t tip tc chuy  ng tích cc.
Bình quân thu nh  t 25 tri n xut nông
nghip phát trin khá toàn din, công nghip và tiu th công nghip, dch v
có nhiu chuyn bin mi, mt s ngành ngh truyn thng  c phc hi
và tích cc tham gia th ng. S ng tàu thuyn vn
tng b   ta có th ng v
lai phát trin ca Phù M.
n giao thông- thy li và các công trình phúc li
hi phc v  i s  y cho kinh t phát tric
huyn ch ng và có nhiu c gng. Huy  s h tr
vn c c, c   ng ngun l    xây
dng, trm, tr sm vi
thy li, v y mnh và trin
khai thc hin tn nay h thng giao thông trong huyn, nht là h
thctông hóa, nhm bng
tt nhu ci và vn chuyn cho nhân dân.
* Đánh giá chung về điu kin t nhiên và kinh tế - xã hội tác động
đến hoạt động ca chính quyn cp Ch tch UBND ti huyn
Phù M, tỉnh Bình Định
Hiu lc qu u hành ca chính quyn các c c nâng lên,
không có chính quyn yu kém, dân ch  i sng nhân
c nâng lên r u kin thun l  
o c rèn luyng thành.Tuy nhiên, so vi yêu cu phát
trin kinh t c khác thì huyn vt p
v hình kinh t ln, mt s v  -xã hi bc xúc nhân dân
50 khích l trên tt c c kinh t- xã hi, an ninh - qu  Kinh t Phù M trong mng vi t   u kinh t tip tc chuy  ng tích cc. Bình quân thu nh  t 25 tri n xut nông nghip phát trin khá toàn din, công nghip và tiu th công nghip, dch v có nhiu chuyn bin mi, mt s ngành ngh truyn thng  c phc hi và tích cc tham gia th ng. S ng tàu thuyn vn tng b   ta có th ng v lai phát trin ca Phù M. n giao thông- thy li và các công trình phúc li xã hi phc v  i s  y cho kinh t phát tric huyn ch ng và có nhiu c gng. Huy  s h tr vn c c, c   ng ngun l    xây dng, trm, tr s làm vi thy li, v y mnh và trin khai thc hin tn nay h thng giao thông trong huyn, nht là h thc bê tông hóa, nhm bng tt nhu ci và vn chuyn cho nhân dân. * Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tác động đến hoạt động của chính quyền cấp xã và Chủ tịch UBND xã tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Hiu lc qu u hành ca chính quyn các c c nâng lên, không có chính quyn yu kém, dân ch   i sng nhân c nâng lên rõ r u kin thun l   o c rèn luyng thành.Tuy nhiên, so vi yêu cu phát trin kinh t c khác thì huyn vt phá v mô hình kinh t ln, mt s v  -xã hi bc xúc mà nhân dân