Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

9,862
712
141
31
+ Trung thi, gn bó mt thit vc nhân dân
tín nhim;
+   hiu bit v lun chính tr   ng li ca
ng, chính sách pháp lut c      hc vn, chuyên
 c và sc kho  làm vic có hiu qu ng yêu cu nhim
v c giao.
Tác gi lung hc tiêu chun cho chc danh Ch
tch UBND cnh chung hi
Ch
tch
y
ban
nhân
dân
cp
Năng lc
Tiêu chun
Văn bn pháp
lut
Trình
độ
Hc
vn
Tt nghip THPT (12/12)
Quy nh s
-
BNV
Chuyên
môn
khu v ng b   trung
cp chuyên môn tr lên. Vi min núi
ph c b ng kin thc chuyên
      p tr
lên), nu gi chc v l u phi
 trung cp chuyên môn tr lên.
Lý lun
chính
tr
Có trì trung cp lý lun chính tr tr
i vi khu v ng bng; khu vc
min núi ph c b ng lun
chính tr  p tr
lên.
Ngoi
ng,
Tin hc
Tin hc A;
Ngoi ngnh
K
năng
nh
- Trung thành vi T quc, Nhân dân
31 + Trung thi, gn bó mt thit vc nhân dân tín nhim; +   hiu bit v lý lun chính tr   ng li ca ng, chính sách và pháp lut c      hc vn, chuyên  c và sc kho  làm vic có hiu qu ng yêu cu nhim v c giao. Tác gi lung hc tiêu chun cho chc danh Ch tch UBND cnh chung hi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Năng lực Tiêu chuẩn Văn bản pháp luật Trình độ Học vấn Tt nghip THPT (12/12) Quy nh s - BNV Chuyên môn  khu v ng b   trung cp chuyên môn tr lên. Vi min núi ph c b ng kin thc chuyên       p tr lên), nu gi chc v l u phi có  trung cp chuyên môn tr lên. Lý luận chính trị Có trì trung cp lý lun chính tr tr i vi khu v ng bng; khu vc min núi ph c b ng lý lun chính tr  p tr lên. Ngoại ngữ, Tin học Tin hc A; Ngoi ngnh Kỹ năng nh - Trung thành vi T quc, Nhân dân
32
Thái đ
Hin pháp, ph u thc hin công
cui mi, mc
mnh, dân ch,công b
- phm ch  c tt, cn,
ki   
mu chp hành pháp lut; b 
kiên quy u tranh ch 
lãng phí, mi biu hin quan liêu, hách
dch, ca quyn c hành vi vi phm
pháp lut khác.
-     
 c, sc khe, kinh nghim công
    thc hin nhim v i
biu kin tham gia các hong

- Liên h cht ch vi Nhân dân, lng
nghe ý kin c   c Nhân
dân tín nhim
u 4
Lut Bu c
i biu Quc
hi biu
 
 u 7 Lut
t chc chính
quy a
 
2015
Khác
Tui
đời
Tu i ca Ch tch U ban nhân
dân do Ch tch U ban nhân dân cp tnh
nh phù hp v m
c i tham gia ln
u ph m bo làm vic ít nht hai
nhim k
       


Quynh
s
-
BNV
- Th hai, ó kt qu thc thi nhim v 
i vi tng chc danh ch tch. Vi  i vi
32 Thái độ và Hin pháp, ph u thc hin công cui mi, vì mc mnh, dân ch,công b - Có phm ch  c tt, cn, ki    mu chp hành pháp lut; có b  kiên quy u tranh ch  lãng phí, mi biu hin quan liêu, hách dch, ca quyn và các hành vi vi phm pháp lut khác. -       c, sc khe, kinh nghim công     thc hin nhim v i biu kin tham gia các hong  - Liên h cht ch vi Nhân dân, lng nghe ý kin c   c Nhân dân tín nhim u 4 Lut Bu c i biu Quc hi biu    u 7 Lut t chc chính quy a   2015 Khác Tuổi đời Tu i ca Ch tch U ban nhân dân do Ch tch U ban nhân dân cp tnh nh phù hp v m c i tham gia ln u ph m bo làm vic ít nht hai nhim k           Quynh s - BNV - Thứ hai, ó là kt qu thc thi nhim v  i vi tng chc danh ch tch. Vi  i vi
33
tng cán b khâu cc k quan trng. Kt qu c phân loi theo 4
mc sau:
+ Hoàn thành xut sc nhim v;
+ Hoàn thành tt nhim v;
+ Hoàn thành nhim v n ch v c;
+ Không hoàn thành nhim v.
  cho vinh kt qu thc thi công v ca Ch
tch UBND cp xã trong m  cho vi
lc ca Ch tch UBND cp xã.
- Th baó là s hài lòng ca công chi vi hong ca
Ch tch UBND cp xã. Via công chc ci vi Ch tch
UBND cp xã  Ch tch UBND cp xã phát huy nhm
khc phc nhng khuy m trong quá trình thc thi công v ca mình.
Khi mt nn phc v nhân dân thì ving" mc
 hài lòng c i dân v    u ht sc cn thit
nhm mnh s phc v ng th
nhc c i mi v cách thc làm vic, y d c phù
hp và quan trng nh mi cán b, công chc- i thc thi công v
n chnh vic thc thi nhim v, công v c
c   ng dch v công t  ng s dng dch v công
i dân; nhin v dng công c nh k
kh   hài lòng ci dân v chng phc v ca
 mình.   
c thc thi công v ca Ch tch UBND cp mt cách khách quan
nht.
S cn c ca Ch tch UBND cp li phi da vào
ba nhóm yu t trên là bi vì n tha mãn nhng tiêu chun do pháp
lunh, ch mng mt c nhnh cc.
   c mang tính tiêu chun chc danh; mang tính pháp lut.
33 tng cán b là khâu cc k quan trng. Kt qu c phân loi theo 4 mc sau: + Hoàn thành xut sc nhim v; + Hoàn thành tt nhim v; + Hoàn thành nhim v n ch v c; + Không hoàn thành nhim v.   cho vinh kt qu thc thi công v ca Ch tch UBND cp xã trong m  cho vi lc ca Ch tch UBND cp xã. - Thứ baó là s hài lòng ca công chi vi hong ca Ch tch UBND cp xã. Via công chc ci vi Ch tch UBND cp xã  Ch tch UBND cp xã phát huy nhm và khc phc nhng khuy m trong quá trình thc thi công v ca mình. Khi mt nn phc v nhân dân thì ving" mc  hài lòng c i dân v    u ht sc cn thit nhm mnh s phc v ng th nhc c i mi v cách thc làm vic, xây d c phù hp và quan trng nh mi cán b, công chc- i thc thi công v n chnh vic thc thi nhim v, công v c c   ng dch v công t  ng s dng dch v công  i dân; nhin v dng công c nh k kh   hài lòng ci dân v chng phc v ca  mình.    c thc thi công v ca Ch tch UBND cp xã mt cách khách quan nht. S cn c ca Ch tch UBND cp xã li phi da vào ba nhóm yu t trên là bi vì n tha mãn nhng tiêu chun do pháp lunh, ch mng mt c nhnh cc.    c mang tính tiêu chun chc danh; mang tính pháp lut.
34
c nu ch da vào so sánh vi các v trí qun
vi tiêu chun mang tính pháp chính tr thì mi v    tiêu
chun và trên thc t t lun là  c. t trong
nhm hn ch trong nhn thc v c qun lý. Nh
lc theo cách tip cn trên ch nhng yu t cng, ph thuc vào th ch
chính tr ca tng qu        khi ngi
vào v c quc qun lý ch có th
c thông qua hong qun lý. Khó th nói v mc
 cao hay thc qun lý khi xem xét khía cnh bng cp. Mt chuyên
 c nhân, có kinh nghim, am hiu t chi có th
là nhà qun lý tt cá nhân có bng ti
Tuy nhiên, thc tin ho ng qun ca Ch tch UBND cp nói
n lý nói chung, tiêu chu tiêu chu
th làm tt nhim v qun lý. Chính vì vy, v n quc
qun phi kho sát thông qua hong qun lý.   
lc, cn dt qu thc thi công vict tài liu quan
tr  cho vi  c chính xác nht. Tuy nhiên trên
thc t    l c s   t qu
i ca (ch dng li m do khách quan
ch quan, chính vy cn phi s   c tip c i dân
nhng công chc chu s ch o ca Ch tch UBND cp xã. Trong bi cnh
a t chc khu vc công hic s phn 
lc mà kt qu ca hong qun lý phi th hin thông qua m hài lòng
ca công dân; công chc. y mi ph c ca Ch
tch UBND cp xã mn nht.
1.3.2. Các tiêu chí đánh giá bản năng lực quản của Chủ tịch
UBND xã
Cán b o cnhc giao ph trách và chu
trách nhim toàn b hoc mt s  c qu   c nh nh ca
34 c nu ch da vào so sánh vi các v trí qun lý vi tiêu chun mang tính pháp lý và chính tr thì mi v    tiêu chun và trên thc t t lun là có  c. t trong nhm hn ch trong nhn thc v c qun lý. Nh lc theo cách tip cn trên ch là nhng yu t cng, ph thuc vào th ch chính tr ca tng qu        khi ngi vào v c quc qun lý ch có th c thông qua hong qun lý. Khó có th nói v mc  cao hay thc qun lý khi xem xét khía cnh bng cp. Mt chuyên  c nhân, có kinh nghim, am hiu t chi có th là nhà qun lý tt cá nhân có bng ti Tuy nhiên, thc tin ho ng qun lý ca Ch tch UBND cp xã nói n lý nói chung, tiêu chu tiêu chu th làm tt nhim v qun lý. Chính vì vy, v n quc qun lý phi kho sát thông qua hong qun lý.    lc, cn dt qu thc thi công vict tài liu quan tr  cho vi  c chính xác nht. Tuy nhiên trên thc t    l c s   t qu i ca nó (ch dng li  m vì lý do khách quan và ch quan, chính vì vy cn phi có s   c tip c i dân và nhng công chc chu s ch o ca Ch tch UBND cp xã. Trong bi cnh a t chc khu vc công hic s phn  lc mà kt qu ca hong qun lý phi th hin thông qua m hài lòng ca công dân; công chc. y mi ph c ca Ch tch UBND cp xã mn nht. 1.3.2. Các tiêu chí đánh giá cơ bản năng lực quản lý của Chủ tịch UBND xã Cán b o  c là nhc giao ph trách và chu trách nhim toàn b hoc mt s  c qu   c nh nh ca
35
chính quy. Chính vì vy, h ph ch u
hành công tác ca c do mình ph  c qu  c
ca cán b  o chính quy    c   u
hành c    a bàn h m nhim gn vi thm quyn, chc
m v. c qun ca Ch tc to
thành t ba yu t: kin thc, k  i vi công vic. Ba
yu t này không tn tc lp, riêng l có mi quan h bin chng, tác
ng b    c qun ca Ch tch
UBND xã.
Kiến thc
K năng Thái độ
Hình 1.1. Các yếu t cấu thành năng lực ca Ch tch UBND xã
Chính vậy để đánh giá năng lực quản lý của Chủ tịch UBND cấp
cũng dựa trên 3 nhóm yếu tố cơ bản này. Tác giả luận văn đưa ra 3 nhóm tiêu
chí đánh giá như sau:
1.3.2.1. Nhóm tiêu chí đánh giá kiến thức của Chủ tịch UBND cấp xã
ng kin thc ca cán b, công ch 
    chuyên môn nghip v, trình
 lý lun chính tr,  quc.
Th nht, V trình độ hc vấn (trình độ văn hóa):
 hc vn hay còn g  giáo dc
ph thông là yu t n và là yêu cu ti thii v, công
chi vi Ch tch UBND xã nói riêng. Trên thc t
hc vn ca Ch tng ca
h thng giáo dc quc dân gm có các bc hu hc, Trung h
s, và cui cùng là Trung hc ph thông.
Năng
lc
35 chính quy. Chính vì vy, h ph ch u hành công tác ca c do mình ph  c qu  c ca cán b  o chính quy    c   u hành c    a bàn h m nhim gn vi thm quyn, chc m v. c qun lý ca Ch tc to thành t ba yu t: kin thc, k  i vi công vic. Ba yu t này không tn tc lp, riêng l mà có mi quan h bin chng, tác ng và b    c qun lý ca Ch tch UBND xã. Kiến thức Kỹ năng Thái độ Hình 1.1. Các yếu tố cấu thành năng lực của Chủ tịch UBND xã Chính vì vậy để đánh giá năng lực quản lý của Chủ tịch UBND cấp xã cũng dựa trên 3 nhóm yếu tố cơ bản này. Tác giả luận văn đưa ra 3 nhóm tiêu chí đánh giá như sau: 1.3.2.1. Nhóm tiêu chí đánh giá kiến thức của Chủ tịch UBND cấp xã ng kin thc ca cán b, công ch      chuyên môn nghip v, trình  lý lun chính tr,  quc. Thứ nhất, Về trình độ học vấn (trình độ văn hóa):  hc vn hay còn g  giáo dc ph thông là yu t n và là yêu cu ti thii v, công chi vi Ch tch UBND xã nói riêng. Trên thc t hc vn ca Ch tng ca h thng giáo dc quc dân gm có các bc hu hc, Trung h s, và cui cùng là Trung hc ph thông. Năng lực
36
 hc vn     hin tri thc, kin thc khoa
hng th hin kh n thc các v kinh t
hi ca mi nhân, nn t  u cho vic tip thu nhng kin thc
mi, kh  m bt v    cách ng x ca mi
nhân trong quan h vi khác.
Quynh s -BNV ca B ng B Ni v ngày 16 tháng
 vinh tiêu chun c th i vi cán b, công
chng, th trnh Ch tch UBND xã ph tt
nghip trung hc ph m nhn chc danh
Ch tch UBND xã ph hc vn là trung hc ph thông.
Th hai,V trình độ chuyên môn:
 c phát trin tip theo d ca trình
 hc v  c. phn ánh tri thc, kin thc chuyên môn vi mt
chuyên ngành c th thuc, k thu
hóa, giáo dc, công ngh a mc thông qua quá
 o chuyên s   ng thuc h th o quc n
ng trung cp chuyên nghi  i hc. Mt
 chuyên môn cao có kh i quyt công vic thu
vi k o, m hoàn thành công vic tt
c li.
Quynh s -BNV ca B ng B Ni v ngày 16 tháng
 vinh tiêu chun c th i vi cán b, công
chng, th tr chuyên môn, nghip v i vi
chc danh Ch tch UBND xã ti các khu vc c th:
- khu vng bng, Ch tch UBND cp xã ph trung cp
chuyên môn tr lên;
- khu vc min núi, Ch tch UBND cp xã phc bng kin
th cp tr lên), nu gi chc v ln
u ph trung cp chuyên môn tr lên; Quynh
36  hc vn     hin tri thc, kin thc khoa hng th hin kh n thc các v kinh t xã hi ca mi cá nhân, là nn t  u cho vic tip thu nhng kin thc mi, kh  m bt v     và cách ng x ca mi cá nhân trong quan h vi khác. Quynh s -BNV ca B ng B Ni v ngày 16 tháng  vinh tiêu chun c th i vi cán b, công chng, th trnh Ch tch UBND xã ph tt nghip trung hc ph m nhn chc danh Ch tch UBND xã ph hc vn là trung hc ph thông. Thứ hai,Về trình độ chuyên môn:  c phát trin tip theo d ca trình  hc v  c. Nó phn ánh tri thc, kin thc chuyên môn vi mt chuyên ngành c th thuc, k thu hóa, giáo dc, công ngh a mc thông qua quá  o chuyên s   ng thuc h th o quc dân ng trung cp chuyên nghi  i hc. Mt  chuyên môn cao có kh i quyt công vic thu vi k o, m hoàn thành công vic tt c li. Quynh s -BNV ca B ng B Ni v ngày 16 tháng  vinh tiêu chun c th i vi cán b, công chng, th tr chuyên môn, nghip v i vi chc danh Ch tch UBND xã ti các khu vc c th: -  khu vng bng, Ch tch UBND cp xã ph trung cp chuyên môn tr lên; -  khu vc min núi, Ch tch UBND cp xã phc bng kin th cp tr lên), nu gi chc v ln u ph trung cp chuyên môn tr lên; Quynh
37
rõ: ngành chuyên môn phi phù hp vm kinh t-xã hi ca tng loi
 ng, th trn.
Th ba, V trình độ lý lun chính tr:
 lun chính tr h thng nhng kin thc cán b, công
chc trang b c chính tr, nht là kin thc
v ch  hi, v bn c  c, mc tiêu m n ca
ng cm quyn, cc. Nhng kin th giúp hong thc thi
công v ca cán b, công chng chính tr cc
ng chính tr cm quyn, giúp cho quá trình tuyên truyn, t chc thc hin
ch ng li sng ca c d dàng và hiu
qu.
Quynh s -BNV ca B ng B Ni v ngày 16 tháng
 vinh tiêu chun c th i vi cán b, công
chng, th tr    lun chính tr i vi chc
danh Ch tch UBND xã ti các khu vc c th:
- 

-        

Th tư, V trình độ quản lý hành chính nhà nƣớc:
Vì hong ca Ch tch UBND xã liên quan trc tin công tác lãnh
u hành ca UBND xã và ch o thc hin công tác qun lý hành chính
a bàn trên tt c c ci sng kinh t-xã hi,
an ninh qu tch UBND phc trang b nhng kin
th n nht v qu    ng hp nhng kin thc v
nguyên tc t chc và hong ca b c; mi quan h phi hp
c   b  c, kin thc h thng pháp lut hin
hành; v   , công chc; kin thc v ci cách hành chính nhà

37 rõ: ngành chuyên môn phi phù hp vm kinh t-xã hi ca tng loi  ng, th trn. Thứ ba, Về trình độ lý luận chính trị:  lý lun chính tr là h thng nhng kin thc mà cán b, công chc trang b c chính tr, nht là kin thc v ch  xã hi, v bn c  c, mc tiêu và m n ca ng cm quyn, cc. Nhng kin th giúp hong thc thi công v ca cán b, công chng chính tr cc và ng chính tr cm quyn, giúp cho quá trình tuyên truyn, t chc thc hin ch ng li sng ca c d dàng và hiu qu. Quynh s -BNV ca B ng B Ni v ngày 16 tháng  vinh tiêu chun c th i vi cán b, công chng, th tr    lý lun chính tr i vi chc danh Ch tch UBND xã ti các khu vc c th: -   -          Thứ tư, Về trình độ quản lý hành chính nhà nƣớc: Vì hong ca Ch tch UBND xã liên quan trc tin công tác lãnh u hành ca UBND xã và ch o thc hin công tác qun lý hành chính a bàn xã trên tt c c ci sng kinh t-xã hi, an ninh qu tch UBND xã phc trang b nhng kin th n nht v qu    ng hp nhng kin thc v nguyên tc t chc và hong ca b c; mi quan h phi hp c   b  c, kin thc h thng pháp lut hin hành; v   , công chc; kin thc v ci cách hành chính nhà 
38
1.3.2.2. Nhóm tiêu chí đánh giá kỹ năng của Chủ tịch UBND cấp xã
Ch tch UBND xã là mt chc danh quc, Ch
tch UBND xã là mt nhà qun lý. Mt nhà quc hành chính
khu vc công c n nhiu k  n chuyên nghi 
nhng k n gm có: k c; k 
lp phê duyt k hoch; k phân công giao vic; k  n tho
n; k p dân gii quyt khiu ni, t cáo; k i quyt
tranh ch.
Th nht, K năng phân tích công việc: Phân tích công vic hot
c tin hành khi công vic xut hin, nhnh mt cách
c th: mc tiêu công ving hong cn ti  công vic
t mnh, nhng ngun lc cng và s
dng trong quá trình tin hành nhng ho n phm tiêu chun
nh giá mà mi hong cn làm ra.
Phân tích công vic t vng chc cho vic lp k ho 
c, kit qu thc hin công vic. t trong nhng
k ng nht ca Ch tch UBND xã trong quá trình thc thi công
v.
Th hai, K năng lập, phê duyt kế hoch: ng,
k hoch công tác, lch làm vi  n ho ng ca
nhân và t chu kim bo cho hong ca nhân và t chc
ng ti mm bo s thng nht, liên tc và nhng yêu cu
t ra cho hong ca nhân t chi vi Ch tch UBND xã, k
ho  ch c, kic
mt cách ch ng, khoa hc.
 yêu cu ca thc tin , t kt qu phân tích công vi
thc hin chm vmnh, Ch tch
UBND xã xây dng, phê duyt k hong, bao gm: k hoch hành
ng cho bn thân trong quá trình qun lý ca mình; k hong cho
38 1.3.2.2. Nhóm tiêu chí đánh giá kỹ năng của Chủ tịch UBND cấp xã Ch tch UBND xã là mt chc danh quc, Ch tch UBND xã là mt nhà qun lý. Mt nhà quc hành chính  khu vc công c n nhiu k  n lý chuyên nghi  nhng k n gm có: k c; k  lp và phê duyt k hoch; k phân công giao vic; k  n tho n; k p dân và gii quyt khiu ni, t cáo; k i quyt tranh ch. Thứ nhất, Kỹ năng phân tích công việc: Phân tích công vic là hot c tin hành khi công vic xut hin, nhnh mt cách c th: mc tiêu mà công ving hong cn ti  công vic t mnh, nhng ngun lc cng và s dng trong quá trình tin hành nhng ho n phm và tiêu chun nh giá mà mi hong cn làm ra. Phân tích công vic t vng chc cho vic lp k ho  c, kit qu thc hin công vic. t trong nhng k ng nht ca Ch tch UBND xã trong quá trình thc thi công v. Thứ hai, Kỹ năng lập, phê duyệt kế hoạch: ng, k hoch công tác, lch làm vi  n ho ng ca cá nhân và t chu kim bo cho hong ca cá nhân và t chc ng ti mm bo s thng nht, liên tc và nhng yêu cu t ra cho hong ca cá nhân và t chi vi Ch tch UBND xã, k ho  ch c, kic mt cách ch ng, khoa hc.  yêu cu ca thc tin , t kt qu phân tích công vi thc hin chm v và mnh, Ch tch UBND xã xây dng, phê duyt k hong, bao gm: k hoch hành ng cho bn thân trong quá trình qun lý ca mình; k hong cho
39
UBND xã; và k hong cho các chc danh công chc chuyên môn
thuc quyn qun lý ca Ch tch UBND xã.
Th ba, K năng phân công, giao việc: Phân công, giao vic mt
mt xích quan trng trong quy trình t chc thc hin công vic. K g
phân công, giao vic là mt trong nhng k n c i qun lý,
c bii qun lý c. T o, qun lý, công vic
giao cho nhng c th  tin hành trên thc tin.
Th , K năng kiểm tra, đôn đốc: Ki  c mt hot
ng thuc quy trình quc nhà qun lý ting xuyên hoc
t xut nhm bo cho công vic ti
ti, yêu cm bt ti m c, kim tra
vic thc hin k hoch là mt cht quan trng ca nhà qun lý.
thc hin ch tch UBND xã cn có nhng hiu bit nhnh
v ho  c, kim tra thc hin thành tho k  n hành
kic.
Th năm, K năng điu hành hoạt động ca UBND xã: Hong
u hành ca Ch tch UBND tp trung vào vic t chc thc hin các
hong thuc phm vi qun ca mình vi hai ni dung ch y u
hành ho ng c  u hành ho ng ca các nhân
thành viên thu u hành tt cn có các k n gm:
K  chc và thc hi hong; K  chu hành
hong hi hp; K u hành hong công v ca cá nhân cán b,
công chc.
Vic am hiu vn hành thành tho k  chc ho 
ch ho ng nêu trên s giúp cho Ch tch UBND ch  
quá trình thc thi công v, t  các hong công v ca
UBND xã dinh ca pháp lut.
Th sáu, K năng tổ chức điều hành cuc hp: K  chc
 u hành hi h c xem k   ng nht Ch tch
39 UBND xã; và k hong cho các chc danh công chc chuyên môn thuc quyn qun lý ca Ch tch UBND xã. Thứ ba, Kỹ năng phân công, giao việc: Phân công, giao vic là mt mt xích quan trng trong quy trình t chc thc hin công vic. K g phân công, giao vic là mt trong nhng k n c i qun lý, c bii qun lý c. T o, qun lý, công vic giao cho nhng c th  tin hành trên thc tin. Thứ tư, Kỹ năng kiểm tra, đôn đốc: Ki  c là mt hot ng thuc quy trình quc nhà qun lý ting xuyên hoc t xut nhm bo cho công vic ti ti, yêu cm bt ti m c, kim tra vic thc hin k hoch là mt cht quan trng ca nhà qun lý.  thc hin ch tch UBND xã cn có nhng hiu bit nhnh v ho  c, kim tra và thc hin thành tho k  n hành kic. Thứ năm, Kỹ năng điều hành hoạt động của UBND xã: Hong u hành ca Ch tch UBND xã tp trung vào vic t chc thc hin các hong thuc phm vi qun lý ca mình vi hai ni dung ch y u hành ho ng c  u hành ho ng ca các cá nhân là thành viên thu u hành tt cn có các k n gm: K  chc và thc hi hong; K  chu hành hong hi hp; K u hành hong công v ca cá nhân cán b, công chc. Vic am hiu và vn hành thành tho k  chc và ho  ch ho ng nêu trên s giúp cho Ch tch UBND xã ch   quá trình thc thi công v, t  các hong công v ca UBND xã dinh ca pháp lut. Thứ sáu, Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp: K  chc  u hành hi h c xem là k   ng nht mà Ch tch
40
UBND cn phi s dng thành th c s dng
quynh rt nhin kt qu thc thi công v chung ca Ch tch UBND
c thm quyn chung  hot
ng theo nguyên tt hp ch  tp th o vi ch  th 
Vi tính ch   quy nh nhng v  quan trng thuc thm
quyn ca UBND xã, c n trí tu tp th  a các chc danh
chuyên môn. Ho ng hi hp nh     
trng trong hong chung ca UBND xã.
     a Ch tch UBND cp cn phi
t c các k n thit ca m
v  mt k a Ch tch UBND
cp xã.
1.3.2.3. Nhóm tiêu chí đánh giá thái độ làm việc của Chủ tịch UBND cấp
 vi T qu vi công vic,
vi hi, v ng nghip, vi cp trên vi ci. ng x  
c th hin lòng yêu T quc, trung thành vi T qu nh mc
c lp dân tc và Ch i; tinh thng
bào; li sng cn, kim, liêm, chính, gin dng, không cách bit; tinh
thn làm vin ty v
su tranh chc t chc k lui,
không v li, trung thu tranh xây dng, v tha, ôn hòa gn
n bó vi mi.
Ngoài ra, còn các yu t  m cht chính tr c li sng,
sc kh  c, kin thc thc t  nh
c quc ca cán b o chính quyn cp xã.
V m là mt yu t bên trong ca Ch tch UBND
nên không th       nh
40 UBND xã cn phi s dng thành th c s dng và quynh rt nhin kt qu thc thi công v chung ca Ch tch UBND xãc thm quyn chung   hot ng theo nguyên tt hp ch  tp th o vi ch  th  Vi tính ch   quy nh nhng v  quan trng thuc thm quyn ca UBND xã, c n trí tu tp th  a các chc danh chuyên môn. Ho ng hi hp vì nh      trng trong hong chung ca UBND xã.      a Ch tch UBND cp xã cn phi t c các k n thit ca m v  mt k a Ch tch UBND cp xã. 1.3.2.3. Nhóm tiêu chí đánh giá thái độ làm việc của Chủ tịch UBND cấp xã  vi T qu là vi công vic, vi xã hi, v ng nghip, vi cp trên và vi ci. ng x   c th hin  lòng yêu T quc, trung thành vi T qu nh mc c lp dân tc và Ch i; tinh thng bào; li sng cn, kim, liêm, chính, gin dng, không cách bit; tinh thn làm vin ty v su tranh chc t chc k lui, không v li, trung thu tranh xây dng, v tha, ôn hòa và gn n bó vi mi. Ngoài ra, còn có các yu t  m cht chính tr c li sng, sc kh  c, kin thc thc t  nh c quc ca cán b o chính quyn cp xã. V m là mt yu t bên trong ca Ch tch UBND xã nên không th       nh