Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

9,740
712
141
21
trang 19 ct t nhiên, ca cá
nhân m   c c i không phi hoàn
toàn do t nhiên mà có, phn ln do công tác, do tp luyn mà có.
Theo t n Ting Vit Nhà xut bng Trung tâm t n
hc tháng 5/2000 thì: “năng lực được hiu tp hp các kiến thc, k năng
và thái độ cần có để thc hiện đầy đủ mt s nhim v nào đó thành công
trong thc thi mt chc v nào đó”. Và là “kh năng, điều kin ch quan hoc
t nhiên sẵn đ thc hin mt hot động nào đó phẩm cht tâm
sinh lý tạo cho con ngưi kh năng hoàn thành một loi hot động nào đó với
cht lượng cao”.
Theo cut ng  Ni v, Hc vin Hành chính
Quc gia Vin nghiên cu Hành chính xut b
c hiu “Khả năng về th cht trí tu của nhân con người, hoc
kh năng của mt tp th có t chc t to lp và thc hiện được các hành vi
xử ca mình trong các quan h hi nhm thc hiện được mc tiêu,
nhim v do mình đề ra hoặc do Nhà nước hay ch th khác ấn định vi kết
qu tt nht”.
n kh c kt qu hong
c không phi là nhng thuc tính cá nhân riêng llà mt t
hp các thu   ng yêu cu cao ca ho ng. Các thuc
thuc tính y quan h  ng ln nhau, thng nht vi nhau trong mt
chnh th. Mi có th tích hp nhic tim n, nh
lc bc l ra hay không tùy thuc vào nhu kin ch quan hay
c va mang tính bm sinh có sn va kt qu ca quá
trình hc tp, rèn luyn, hong thc tin ci.
Vc là s kt hp ca nhiu kin thc, k  phù
hp vi mt tình huc là kh n dng kt hp
nhiu kin thc, k   phn ng phù hp vi mt tình hung

21 trang 19 ct t nhiên, ca cá nhân m   c c i không phi hoàn toàn do t nhiên mà có, phn ln do công tác, do tp luyn mà có. Theo t n Ting Vit  Nhà xut bng và Trung tâm t n hc tháng 5/2000 thì: “năng lực được hiểu là tập hợp các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có để thực hiện đầy đủ một số nhiệm vụ nào đó và thành công trong thực thi một chức vụ nào đó”. Và là “khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó là phẩm chất tâm lý và sinh lý tạo cho con người khả năng hoàn thành một loại hoạt động nào đó với chất lượng cao”. Theo cut ng  Ni v, Hc vin Hành chính Quc gia và Vin nghiên cu Hành chính xut b c hiu là “Khả năng về thể chất và trí tuệ của cá nhân con người, hoặc khả năng của một tập thể có tổ chức tự tạo lập và thực hiện được các hành vi cư xử của mình trong các quan hệ xã hội nhằm thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ do mình đề ra hoặc do Nhà nước hay chủ thể khác ấn định với kết quả tốt nhất”. n kh c kt qu hong c không phi là nhng thuc tính cá nhân riêng l mà là mt t hp các thu   ng yêu cu cao ca ho ng. Các thuc thuc tính y có quan h  ng ln nhau, thng nht vi nhau trong mt chnh th. Mi có th tích hp nhic tim n, nh lc bc l ra hay không tùy thuc vào nhu kin ch quan hay c va mang tính bm sinh có sn va là kt qu ca quá trình hc tp, rèn luyn, hong thc tin ci. Vc là s kt hp ca nhiu kin thc, k  phù hp vi mt tình huc là kh n dng kt hp nhiu kin thc, k   phn ng phù hp vi mt tình hung 
22
Tóm li, khái niệm được s dng trong luận văn này: Năng lực được hiu
là tng hp kiến thc, k năng, thái độ ca một con người nhm thc hin tt
công vic đưc giao.
1.2.2. Khái niệm về năng lực quản lý
c thc thi công vii tt c các loi công vic.
Tuy nhiên, trong t chc tn ti nhng v trí công vic bii
nhc khác bit cho nhng v ng v trí qun hay
nhng chc danh gn vi qun lý. 
        



    c qun không phi  c bt
bin, mi thi k, hoàn ct ra yêu cu v 
lc khác nhau.  c qun luôn gn vi m ng th, vi chin
c phát trin ca t chc phi gn vu kin c th. Trong
 duy lu c t chc thc tin hai nhân t quan
trng nht. Hai yu t này có quan h cht ch vi nhau, không tách ri nhau,
cái này h tr cái kia phát trin thì không
kh o vn dn linh hot các qui lut
c lc thc tin thì sa vào bu,
ch quan duy ý chí, quan liêu, mnh lnh xa ri thc tin, thoát ly cuc sng
n chy.
th  c qun  c làm vic ca mi th
hin qua nhng k a h trong quá trình gii quyt nhng công vic
h m nh c mt kt qu tt nht.
rt nhi    c qu   
c qun lý : kh năng thể hin qua hiu qu qun lý, hiu
qu công vic, k năng vận dng vào thc tiễn. Trong đó cốt lõi qun
22 Tóm lại, khái niệm được sử dụng trong luận văn này: Năng lực được hiểu là tổng hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ của một con người nhằm thực hiện tốt công việc được giao. 1.2.2. Khái niệm về năng lực quản lý c thc thi công vii tt c các loi công vic. Tuy nhiên, trong t chc tn ti nhng v trí công vic bii nhc khác bit cho nhng v ng v trí qun lý hay nhng chc danh gn vi qun lý.                  c qun lý không phi là  c bt bin,  mi thi k, hoàn ct ra yêu cu v  lc khác nhau.  c qun lý luôn gn vi m ng th, vi chin c phát trin ca t chc và phi gn vu kin c th. Trong  duy lý lu c t chc thc tin là hai nhân t quan trng nht. Hai yu t này có quan h cht ch vi nhau, không tách ri nhau, cái này h tr cái kia phát trin thì không có kh o và vn dn linh hot các qui lut c lc thc tin thì sa vào bu, ch quan duy ý chí, quan liêu, mnh lnh xa ri thc tin, thoát ly cuc sng n chy. Có th  c qun lý là  c làm vic ca mi th hin qua nhng k a h trong quá trình gii quyt nhng công vic mà h m nh c mt kt qu tt nht. Có rt nhi    c qu    c qun lý là: khả năng thể hiện qua hiệu quả quản lý, hiệu quả công việc, kỹ năng vận dụng vào thực tiễn. Trong đó cốt lõi là quản lý
23
nhân s, phân công giao vic cho nhân viên cấp dưới, kiểm soát, điều hành
mi hoạt động của quan thực hin nhim v ca mình, nhim v qun
trên các lĩnh vc đ đạt đưc mục tiêu đề ra.
1.2.3. Năng lực thực thi công việc của cá nhân
* Năng lực và công việc
Quan nim v c và công vic mô t  1.2
Sơ đồ 1.2 (nguồn: Võ Kim Sơn - Nhng vấn đề cơ bản của năng lực và năng lực
qun lý)
T  1.2, có th thy:
-       


-          


- 


- 

 .
-      


 
Sơ đồ 1.2.
23 nhân sự, phân công giao việc cho nhân viên cấp dưới, kiểm soát, điều hành mọi hoạt động của cơ quan thực hiện nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ quản lý trên các lĩnh vực để đạt được mục tiêu đề ra. 1.2.3. Năng lực thực thi công việc của cá nhân * Năng lực và công việc Quan nim v c và công vic mô t   1.2 Sơ đồ 1.2 (nguồn: Võ Kim Sơn - Những vấn đề cơ bản của năng lực và năng lực quản lý) T  1.2, có th thy: -          -             -    -    . -           Sơ đồ 1.2.
24
  1.2 

* Công việc và con người
Công vii là gn lin cht ch vi nhau thông qua vic con
 tiêu chí ti thiu trong mi quan h công vi
trên. Nhà tuyn dng s la ch    m nhn công vic trên
nguyên t  ng ti thiu mi quan h gi c công vic. Tùy
theo th ng mà nhà tuyn dng có th chc nhi có
tiêu chunh.
Mi quan h gii, công vic th hin  1.3
Sơ đồ 1.3 (nguồn: Võ Kim Sơn-Nhng vấn đề bản của năng lực và năng lực
qun lý)
T  1.3, d dàng nhn thy:
-   
         
    

-           


 
M    1.3, y thuc vào yêu cu ca công vic
c c i ph i, thích ng theo. Cùng vi s i
ca khoa hc công ngh, nhiu loi công vii cách thc
24   1.2   * Công việc và con người Công vii là gn lin cht ch vi nhau thông qua vic con  tiêu chí ti thiu trong mi quan h công vi trên. Nhà tuyn dng s la ch    m nhn công vic trên nguyên t  ng ti thiu mi quan h gi c và công vic. Tùy theo th ng mà nhà tuyn dng có th chc nhi có tiêu chunh. Mi quan h gii, công vic th hin   1.3 Sơ đồ 1.3 (nguồn: Võ Kim Sơn-Những vấn đề cơ bản của năng lực và năng lực quản lý) T  1.3, d dàng nhn thy: -                    -                M    1.3, tùy thuc vào yêu cu ca công vic mà c c i ph i, thích ng theo. Cùng vi s i ca khoa hc công ngh, nhiu loi công vii cách thc Sơ đồ 1.3.
25
hii cách thc quan h vi bên ngoài. Nm nhn
công vic không phát tric ca mình, th s b sa thi do không
   c. Thiu m   o, b 
phát tric s to ra tht nghip cho chính nhnc
làm hôm nay.
m qun lý ngun nhân lc, các nhà qun phi trách
nhi b trí, sp xp li nhân lc và phát trin ngun nhân lc phù hp vi
tình hình công vii. La ch  thc thi
công vic mt quá trình phc tp ca tuyn chn. Nu thiu nhng tiêu chí
i vi thc thi công viu nhng công c  nh
c có ca ng viên, s 
c, vi nhiu hình chc nghip khác nhau
nên vinh chính xác công vic t  thc thi
công vic tp. Trong khu vnh các tiêu
chu có th m nhn v trí công vic hoc chc nghing quan tâm
nhin nhng tiêu chun mang tính chính trth c tuyn
c th c thi công vic.
 u chúng ta c  th kt hp c tiêu chun
chính tr, pháp ln ph   ng vi loi công vic c th;
chuyên môn c th c giao.
1.2.4. Các yếu tố xác định năng lực thực thi công việc
c thc thi công vic ca mc cu thành bi các
nhân t kin thc, k c hin công vic v trong công vic.
- Th nht, v kiến thc: n thc là nh u hiu bic do
tng tri, hoc do hc tp mà có. Là nhng hiu bit chung hoc chuyên ngành
ca mt nhân cn thi  m nhim mt v   n thc bao
gm kin thc ngh nghip (kin thc chuyên môn, kin thc làm
vic, kin thc qun lý) nhng kin thc khác ích cho công vic. Kin
th hc to, công vic và s quan sát, hc hi
25 hii cách thc quan h vi bên ngoài. Nm nhn công vic không phát tric ca mình, có th s b sa thi do không    c. Thiu m   o, b  phát tric s to ra tht nghip cho chính nhnc làm hôm nay. m qun lý ngun nhân lc, các nhà qun lý phi có trách nhi b trí, sp xp li nhân lc và phát trin ngun nhân lc phù hp vi tình hình công vii. La ch  thc thi công vic là mt quá trình phc tp ca tuyn chn. Nu thiu nhng tiêu chí i vi thc thi công viu nhng công c  nh c có ca ng viên, s  c, vi nhiu mô hình chc nghip khác nhau nên vinh chính xác công vic và t  thc thi công vic tp. Trong khu vnh các tiêu chu có th m nhn v trí công vic hoc chc nghing quan tâm nhin nhng tiêu chun mang tính chính tr có th c tuyn c th c thi công vic.  u mà chúng ta c   có th kt hp c tiêu chun chính tr, pháp lý ln ph   ng vi loi công vic c th; chuyên môn c th c giao. 1.2.4. Các yếu tố xác định năng lực thực thi công việc c thc thi công vic ca mc cu thành bi các nhân t kin thc, k c hin công vic v trong công vic. - Thứ nhất, về kiến thức: n thc là nh u hiu bic do tng tri, hoc do hc tp mà có. Là nhng hiu bit chung hoc chuyên ngành ca mt cá nhân cn thi  m nhim mt v   n thc bao gm kin thc ngh nghip (kin thc chuyên môn, kin thc làm vic, kin thc qun lý) và nhng kin thc khác có ích cho công vic. Kin th hc to, công vic và s quan sát, hc hi
26
ca cá nhân. Kin thc chu ng ca yu t hc vn, kinh nghinh
ng nhân. Kin thc ngh nghip th   nh thành tiêu
chuc. Nhng kin th
chu 
Nhng kin th c trên nhi vc, nhiu cp hc.  
th c th hin thông qua h thng bng cp các loi. Tuy nhiên, các loi
bng cp này ch mi th hin m  chính sách m  m
c kin thc trên gi ng; vào th m kt thúc khóa hc. Nhng
kin thc này s dn dn b u ki  s
dng hoc bit nhng không s dn. Bng cp trên mn nào
 hin kin thc (m  hiu bit trên t c) nhân con
c.
- Th hai, v k năng thực hin công vic:     n
dng nhng kin thc thu nhc trong mc t
K   nm vng cách s dng các công c, các k thut hay các
 n thi  thc hin mt ho ng c th   K ng
thc hin công vic quynh s thành công ngh nghip, hay hiu qu công
vic. Kin thc k  cùng chic chiu nhau. Tc là,
i có kin thc rng có th có k o, hoi có kin thc
r  no hoc li. K u
t th  c thù ngh nghip, khác nhau v c, v trí,
công vic.

 
       


qu

26 ca cá nhân. Kin thc chu ng ca yu t hc vn, kinh nghinh ng cá nhân. Kin thc ngh nghip có th   nh thành tiêu chuc. Nhng kin th chu  Nhng kin th c trên nhi vc, nhiu cp hc.   th c th hin thông qua h thng bng cp các loi. Tuy nhiên, các loi bng cp này ch mi th hin m  chính sách mà m  m c kin thc trên gi ng; vào th m kt thúc khóa hc. Nhng kin thc này s dn dn b u ki  s dng hoc bit nhng không s dn. Bng cp trên mn nào  hin kin thc (m  hiu bit trên t c) mà cá nhân con c. - Thứ hai, về kỹ năng thực hiện công việc:     n dng nhng kin thc thu nhc trong mc t K   nm vng cách s dng các công c, các k thut hay các  n thi  thc hin mt ho ng c th   K ng thc hin công vic quynh s thành công ngh nghip, hay hiu qu công vic. Kin thc và k  cùng chic chiu nhau. Tc là, i có kin thc rng có th có k o, hoi có kin thc r  no hoc li. K u t th  c thù ngh nghip, khác nhau v c, v trí, công vic.              qu 
27
K  n gc hình thành t phn x  u kin phn x
u kin.  n x  u kin chính nhng thói quen
c l p l c hình thành trong thc t cuc sng còn phn x
u kin là kh n x t 
có sn. Mc hình thành t hai ngun gn ln k 
c i thuc v cái gi phn x  u ki   c hình
thành t trong thc t cuc sng c i gn lin
vi quá trình rèn luyn, tri nghim hình thành nên, d: k 
o, k p, k 
K  a m   c phi thông qua thc thi các loi công
vic. N n thc th  c thông qua hc t  o bi
ng, thì k c phi thông qua thc hành. Mi có kin thc
c, v nguyên tc có th có kh c công vic A, B. Tuy nhiên,
   m  i thiu, thp nht th H phi thc hành
thông qua thc hành, có th c trên lp hc hoc thc tin mi hình thành tng
c, tng c ca k c c th.
- Th ba,v thái độ ng th nói chung nhng biu hin ra bên ngoài
ci vi ai hoi vi s vi
 ng theo m c mt v, mt
        ng phù h 
thc hin mt c vic làm c th trong công vi là cách
n thc), cách ng x thc) trong công vi làm vic
n tinh thn làm ving tip thu kin thc trong quá trình
làm vic.
   m, cách nhìn nhn c i v mt s vt, s
vic hoc mt hi c th hin:
 m nh   chi phi cách ng x, hành vi tinh thn
trách nhim c ci là mt yu t bên trong nên
rng, tuy nhiên v n thì có hai lo tích cc
27 K  n gc hình thành t phn x  u kin và phn x u kin.  n x  u kin chính là nhng thói quen c l p l c hình thành trong thc t cuc sng còn phn x u kin là kh n x t  có sn. Mc hình thành t hai ngun gn ln k  c i thuc v cái gi là phn x  u ki   c hình thành t trong thc t cuc sng c i gn lin vi quá trình rèn luyn, tri nghim mà hình thành nên, ví d: k  o, k p, k  K  a m   c phi thông qua thc thi các loi công vic. N n thc có th  c thông qua hc t  o và bi ng, thì k c phi thông qua thc hành. Mi có kin thc c, v nguyên tc có th có kh c công vic A, B. Tuy nhiên,    là m  i thiu, thp nht có th H phi thc hành và thông qua thc hành, có th c trên lp hc hoc thc tin mi hình thành tng c, tng c ca k c c th. - Thứ ba,về thái độ ng th nói chung nhng biu hin ra bên ngoài ci vi ai hoi vi s vi  ng theo m c mt v, mt         ng phù h  thc hin mt c vic làm c th trong công vi là cách n thc), cách ng x (ý thc) trong công vi làm vic n tinh thn làm ving tip thu kin thc trong quá trình làm vic.    m, cách nhìn nhn c i v mt s vt, s vic hoc mt hi c th hin:  m nh   chi phi cách ng x, hành vi và tinh thn trách nhim c ci là mt yu t bên trong nên rng, tuy nhiên v n thì có hai lo tích cc và
28
 tiêu c tích cc thì h s giúp h s gn bó,
tn tâm luôn c gng nghiên cu tìm ra gii pháp nâng cao hiu qu công
vic li thì h s làm cho công vic trì tr, thm chí h có th vi phm
c xã hc ngh nghip. Có rt nhiu yu t 
ci vi công vi yêu thích ca h i vi công
ving làm vic, tinh thn trách nhim, s tâm huyt ca h i vi
ngh nghi  c biu hin thông qua hình thc bên ngoài (tác
phong, li nói, trang ph i dung bên trong (yêu thích, tâm huyêt,
trách nhi nghi
 u t th c ca mi. Nhng
biu hin v quan h, ng x, giao tip, nói, nghe là nhng biu hin ca hành
vi. hành vi ca mi chu ng ca nhiu yu t  c th
hin thông qua nhng hong c th. nhng hành vi ng x, giao tip,
quan h mang tính cách cng
hng thi nhiu loi hành vi ch ng ca môi
ng và các bên có liên quan trong quan h.
1.3 . Năng lực quản lý của Chủ tịch UBND cấp xã
1.3.1. Cơ s để xác định năng lực qun lý Ch tch UBND cp xã
UBND    
 UBND  xem
 
 
xã p
-  
  

  
 
28  tiêu c tích cc thì h s giúp h s gn bó, tn tâm và luôn c gng nghiên cu tìm ra gii pháp nâng cao hiu qu công vic li thì h s làm cho công vic trì tr, thm chí h có th vi phm c xã hc ngh nghip. Có rt nhiu yu t  ci vi công vi yêu thích ca h i vi công ving làm vic, tinh thn trách nhim, s tâm huyt ca h i vi ngh nghi  c biu hin thông qua hình thc bên ngoài (tác phong, li nói, trang ph i dung bên trong (yêu thích, tâm huyêt, trách nhi nghi  u t th c ca mi. Nhng biu hin v quan h, ng x, giao tip, nói, nghe là nhng biu hin ca hành vi. Và hành vi ca mi chu ng ca nhiu yu t  c th hin thông qua nhng hong c th. Có nhng hành vi ng x, giao tip, quan h mang tính cách cng hng thi nhiu loi hành vi ch ng ca môi ng và các bên có liên quan trong quan h. 1.3 . Năng lực quản lý của Chủ tịch UBND cấp xã 1.3.1. Cơ sở để xác định năng lực quản lý Chủ tịch UBND cấp xã UBND      UBND  xem     xã p -           
29
   

-            
      
         
 
  
 
 
        
     
 
-           
      
 


        



-         
 

           
UBND 
 

29      -                                                        -                                   -                         UBND    
30
ch UBND     
 
- 
 


   
     

 
- 
  
       

Cách tiếp cận thứ 2, UBND 

- Thứ nhất,        
   UBND  
           

-
               
 
+ Có tinh thc sâu snh mc lp dân tc và ch
   c t chc v ng nhân dân thc hin kt qu
ng li cng, chính sách và pháp lut cc 
+ Cn kim o vic, tn tu vi dân.
u tranh ch ý thc k
lut trong công tác.
30 ch UBND        -                   -  là            Cách tiếp cận thứ 2, UBND   - Thứ nhất,            UBND                -                   + Có tinh thc sâu snh mc lp dân tc và ch    c t chc v ng nhân dân thc hin có kt qu ng li cng, chính sách và pháp lut cc   + Cn kim o vic, tn tu vi dân. u tranh ch Có ý thc k lut trong công tác.