Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

9,778
712
141
11
i vi Vit Nam, theo Hin pháp 2013 và Lut t chc Chính quya
    thng hành chính Vi c t chc thành 4
cp: Chính ph cp chính quy  n cp Tnh, thành
ph thuc thc thui chung là Chính quyn cp tnh), Chính
quyn cp qun, huyn, th xã, thành ph c tnh (gi chung Chính
quyn cp huyn), Chính quyn cng, th trn (gi chung chính
quyn cp xã).
Vit Nam hin nay, chính quyp thp nhc gi
"c nh Lut T chc  UBND  i vi
cp bao g ng th trn. Chính quy   
chính quyc t chc ra nhm bm, bo v và phc v quyn, li ích
c chính quyn phc vi góc
 vai trò ca c; nhân dân chính ch th ca quyn lc.
   phi chính quyn do nhân dân t
chc ra, ca nhân dân và hong vì nhân dân. Nhng biu hin ca
chính quy là: v t chc do nhân dân t chc ra chu
trách nhic nhân dân; v hong do cán b, công chc tin hành phi
xut phát trên nn tng li ích c  phc v i
chiu vi nhng tiêu chung thi gn vi thc tin t chc hot
ng ca chính quyn cp xã.
Chính quyn cp xã là b máy mang tính quyn lu hành,
quc chính tr, kinh t
hi, an ninh qu. Chính quyn cp ch bao gm
ND UBND. Hi   n
l c  i din cho ý chí, nguyn vng quyn làm
ch c      u ra, chu trách nhi c
     c cp trên"; T u 2, Lut T
ch
11 i vi Vit Nam, theo Hin pháp 2013 và Lut t chc Chính quya     thng hành chính Vi c t chc thành 4 cp: Chính ph cp chính quy  n cp Tnh, thành ph thuc thc thui chung là Chính quyn cp tnh), Chính quyn cp qun, huyn, th xã, thành ph c tnh (gi chung là Chính quyn cp huyn), Chính quyn cng, th trn (gi chung là chính quyn cp xã).  Vit Nam hin nay, chính quyp thp nhc gi là "c nh Lut T chc  và UBND  i vi cp xã bao g ng và th trn. Chính quy    là chính quyc t chc ra nhm bm, bo v và phc v quyn, li ích c chính quyn phc vi góc  vai trò ca c; nhân dân chính là ch th ca quyn lc.    phi là chính quyn do nhân dân t chc ra, ca nhân dân và hong vì nhân dân. Nhng biu hin ca chính quy là: v t chc do nhân dân t chc ra và chu trách nhic nhân dân; v hong do cán b, công chc tin hành phi xut phát trên nn tng li ích c  phc v i chiu vi nhng tiêu chung thi gn vi thc tin t chc và hot ng ca chính quyn cp xã. Chính quyn cp xã là b máy mang tính quyn lu hành, quc chính tr, kinh t hi, an ninh qu. Chính quyn cp xã ch bao gm ND và UBND. Hi   n l c   i din cho ý chí, nguyn vng và quyn làm ch c      u ra, chu trách nhi c      c cp trên"; T u 2, Lut T ch
12
chp hành cc u trách
nhic cp trên".
Chính quyn cp cp cui cùng trong h thng hành chính. b
 o, qun gn dân nht, sát dân nht, h thng chính tr 
nn tng ca h thng chính trc tip thc hing li ch 
chính sách cng, chính sách pháp lut cc.
Qua phân tích trên, vy chính quyn cp xã là cp thp nht, cp g
dân nht, bao g c hin quyn l i
din cho ý chí, nguyn vng, quyn làm ch ca nhân dân , quynh
và thc hin nhng ch n pháp phát trin kinh t - xã hi, cng c
qunh ca Hin pháp, pháp lut t
chc phát huy tính t qun ca nhân dân.
1.1.2. Chủ tịch UBND cấp cách thức bầu chức danh Chủ tịch
UBND cấp xã
1.1.2.1. Quan niệm về Chủ tịch UBND cấp xã
T "cán b c hiu vi nhi   n
lch s c th. Dù cách hi n, t cán b
a b khung, nòng ct, ch huy. Quan nim
mt cách chung nht, cán b là khái nim ch nhi có chc v, vai trò
 nòng ct trong mt t chng n hong
ca t chc các quan h   o, ch huy, quu hành, góp
phng s phát trin ca t chc.
Cán b  c hiu bao gm nhng ai gi chc v trách
nhim cao trong mt t chc, ng l n ho ng ca t chc,
ca b u khin ho ng ca c b
máy. Theo Lênin, cán b i din tiên tin kh 
ch c ta khái nim cán b  o còn gn
lin vi khái nim cán b qu    i chc v trách
nhi chc. Ni hàm khái nim cán
12 chp hành cc  u trách nhic cp trên". Chính quyn cp xã là cp cui cùng trong h thng hành chính. Là b  o, qun lý gn dân nht, sát dân nht, h thng chính tr  là nn tng ca h thng chính trc tip thc hing li ch  chính sách cng, chính sách pháp lut cc. Qua phân tích  trên, vy chính quyn cp xã là cp thp nht, cp g dân nht, bao g c hin quyn l i din cho ý chí, nguyn vng, quyn làm ch ca nhân dân  , quynh và thc hin nhng ch n pháp phát trin kinh t - xã hi, cng c qunh ca Hin pháp, pháp lut là t chc phát huy tính t qun ca nhân dân. 1.1.2. Chủ tịch UBND cấp xã và cách thức bầu chức danh Chủ tịch UBND cấp xã 1.1.2.1. Quan niệm về Chủ tịch UBND cấp xã T "cán b c hiu vi nhi   n lch s c th. Dù cách hi n, t cán b a nó là b khung, là nòng ct, là ch huy. Quan nim mt cách chung nht, cán b là khái nim ch nhi có chc v, vai trò  nòng ct trong mt t chng n hong ca t chc và các quan h   o, ch huy, quu hành, góp phng s phát trin ca t chc. Cán b  c hiu là bao gm nhng ai gi chc v và trách nhim cao trong mt t chc, có ng l n ho ng ca t chc, ca b u khin ho ng ca c b máy. Theo Lênin, cán b i din tiên tin có kh  ch c ta khái nim cán b  o còn gn lin vi khái nim cán b qu    i có chc v và trách nhi chc. Ni hàm khái nim cán
13
b o, cán b qun nh m gi u nhng ch
th ra quy u khin hong ca mt t chc do vy h va thc
hin ch  o va thc hin ch  n lý. Tuy nhiên khái
nio và qung nht vi nhau. Hong
o ch yng khách th thông qua h thng
li. ch ng quu khin, vn
hành thông qua nhng thit ch có tính pháp lnh.
Ch tch UBND cp xã là mt trong nhng chc danh cán b ch cht cp
  u UBND cp xã. Lut T ch  
nh ca Ch tch UBND cp nói riêng Ch tch UBND các
c      t i lãnh
u hành công vic ca UBND, chu trách nhim cá nhân v vic thc
hin nhim v, quyn hn cnh tu 127 ca Lut này, cùng
vi tp th UBND chu trách nhim v ho ng c  
cùng c      c c    nh s
-BNV ngày 16/01/2004 ca B ng B Ni V v vic ban
nh chun chc danh c th i vi cán b, công chng,
th tr tch UBND cp cán b o U ban
nhân dân cp xã, chu trách nhio, ch u hành hot ng ca
U ban nhân dân và hong qui vc kinh t -
hi, an ninh, qu   ng, th
tr
Ch tch UBND u UBND cao trách
nhim cá nhân Ch tch UBND  u hành công vic
UBND, y viên UBNDu này th hin trong nguyên tc t chc hot
ng ca Chính quym v, quyn hn ca Ch tch UBND
y ban nhân dân hong theo ch  tp th y ban nhân dân kt hp vi
trách nhim ca Ch tch   u 5, Lut T chc
chính quy
13 b o, cán b qun lý có nh m gi u là nhng ch th ra quy u khin hong ca mt t chc do vy h va thc hin ch  o va thc hin ch  n lý. Tuy nhiên khái nio và qung nht vi nhau. Hong o ch yng khách th thông qua h thng li. ch ng quu khin, vn hành thông qua nhng thit ch có tính pháp lnh. Ch tch UBND cp xã là mt trong nhng chc danh cán b ch cht cp   u UBND cp xã. Lut T ch   nh ca Ch tch UBND cp xã nói riêng và Ch tch UBND các c      t i lãnh u hành công vic ca UBND, chu trách nhim cá nhân v vic thc hin nhim v, quyn hn cnh tu 127 ca Lut này, cùng vi tp th UBND chu trách nhim v ho ng c   cùng c      c c    nh s -BNV ngày 16/01/2004 ca B ng B Ni V v vic ban nh chun chc danh c th i vi cán b, công chng, th tr tch UBND cp xã là cán b o U ban nhân dân cp xã, chu trách nhio, ch u hành hot ng ca U ban nhân dân và hong qui vc kinh t - xã hi, an ninh, qu   ng, th tr Ch tch UBND u UBND cao trách nhim cá nhân Ch tch UBND  u hành công vic UBND, y viên UBNDu này th hin trong nguyên tc t chc và hot ng ca Chính quym v, quyn hn ca Ch tch UBND y ban nhân dân hong theo ch  tp th y ban nhân dân kt hp vi trách nhim ca Ch tch   u 5, Lut T chc chính quy
14
y, Ch tch UBND cu UBND cp xã, lãnh
u hành công vic ca UBND, chu trách nhim cá nhân v vic thc
hin nhim v, quyn hn ca mình cùng vi tp th UBND chu trách
nhim v ho ng ca UBND c  c    
c cp trên.
1.1.2.2. Cách thức bầu ra chức danh Chủ tịch UBND cấp xã
 
 
             





     
 
      



          
  
    




 quan  hành-
ban Nhân dân






 
đồ 1.1. Cách thức bầu chọn chủ tịch, phó chủ tịch,
ủy viên ủy ban nhân dân Việt Nam
(Nguồn: Tácgiả vẽ lại trên sở Hướng dẫn Số: 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03
tháng6 năm 2016 Một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứnhất của Hội đồng nhân
dâncác cấp nhiệm kỳ 2016 2021.)
14 y, Ch tch UBND cu UBND cp xã, lãnh u hành công vic ca UBND, chu trách nhim cá nhân v vic thc hin nhim v, quyn hn ca mình và cùng vi tp th UBND chu trách nhim v ho ng ca UBND c  c     c cp trên. 1.1.2.2. Cách thức bầu ra chức danh Chủ tịch UBND cấp xã                                                                  quan  hành- ban Nhân dân         Sơ đồ 1.1. Cách thức bầu chọn chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ủy ban nhân dân ở Việt Nam (Nguồn: Tácgiả vẽ lại trên cơ sở Hướng dẫn Số: 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03 tháng6 năm 2016 Một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứnhất của Hội đồng nhân dâncác cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.)
15


      -
-       

1.1.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã
UBND cp  t ch th hong theo nguyên tc
thm quyng hp này, tng thành viên ca UBND cp xã
khi hong theo nguyên tc tp th và ra quyt ngh mang tính tp th thì có
quyn ngang nhau trong quyt ngh các v  tp th UBND phi ra
quyng thi, UBND là t chc thm quyn chung gn v th
trng và quynh ca t chc quynh cu hay nhân
   a, mi mt thành viên UBND thc hin các
nhim v quyn hc giao, gn lin vi các ch o qun
lý trong chính quyp xã.
Ch tch UBND c    u UBND, do vy Ch tch
UBND cp trách nhi   nh c th ti Ngh nh s
-a Chính ph nh v ch
 trách nhii v chv cc
trong thi hành nhim v, công v. Tu 7 ca Ngh nh ni
dung ch  trách nhii v
- Chu trách nhim v toàn b ho ng c    ch 
o, qun lý;
-  mu nghiêm chnh ch  ng li, ch  
sách cng, pháp lut cc và ch o ca cp trên; t chu
 ch thc him v, quyn hn,
ch  i h c giao; quy nh ch  i pháp
cn thi hoàn thành nhim v và chu trách nhim v quy
15         - -         1.1.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã UBND cp xã   t ch th hong theo nguyên tc thm quyng hp này, tng thành viên ca UBND cp xã khi hong theo nguyên tc tp th và ra quyt ngh mang tính tp th thì có quyn ngang nhau trong quyt ngh các v  mà tp th UBND phi ra quyng thi, UBND là t chc thm quyn chung gn v th trng và quynh ca t chc là quynh cu hay nhân    a, mi mt thành viên UBND thc hin các nhim v và quyn hc giao, gn lin vi các ch o qun lý trong chính quyp xã. Ch tch UBND c    u UBND, do vy Ch tch UBND cp xã có trách nhi   nh c th ti Ngh nh s -a Chính ph nh v ch  trách nhii v chv cc trong thi hành nhim v, công v. Tu 7 ca Ngh nh ni dung ch  trách nhii v - Chu trách nhim v toàn b ho ng c    ch  o, qun lý; -  mu và nghiêm chnh ch  ng li, ch   sách cng, pháp lut cc và ch o ca cp trên; t chu  ch thc him v, quyn hn, có ch  i h c giao; quy nh ch  i pháp cn thi hoàn thành nhim v và chu trách nhim v quy
16
- Ban hành ho  i thm quy  n
pháp lut b m tính hp pháp c n (bao g n quy phm
pháp lu bn bi   u hành ni quy, quy ch,
u lnh áp dng trong ni b  ch thuc quyn
qun lý);
-    nh v phân công, phân cp nhim v, quyn hn
nh c th chm v, quyn hn,
trách nhim ca các c ch cu thành hoc tng
cán b, công chc, viên chc thuc quy  tình trng chng chéo,
trùng lp v nhim v hoc trách nhim không rõ ràng; bm cán b, công
chc, viên chc thuc quyn thc him v, quyn hn
t;
- Tuyn dng, s do, b   d
thi nâng ngch, quynh nâng ngch, b nhi ng, k lut, cho
ngh ch  qu  , công chc, viên ch
ng và pháp lut cc;
- Qun lý, s dng có hiu qu tài sc giao; phòng, chng cháy
n và bm ng t chc, . Khi s dng các
ngun tài chính, các tài sn, trang thit b phi thc hi , chính
nh ca pháp lut; qun lý, king xuyên, không
 xng, mt mát, tht thoát;
- Thc hi  nh ca pháp lut v   
xy ra tình trng cán b, công chc, viên chc thuc thm quyn qun
 hách dch, ca quyn, gây phin cho công dân, doanh nghip trong
quá trình thc hin nhim v, công v;
- T chc thc hin Quy ch dân ch  ch; gii
quyt khiu ni, t o trong phm vi thm quy    nh ca
pháp lut;
16 - Ban hành ho  i có thm quy  n pháp lut b m tính hp pháp c n (bao g n quy phm pháp lu bn cá bi   u hành và ni quy, quy ch, u lnh áp dng trong ni b  ch thuc quyn qun lý); -    nh v phân công, phân cp và nhim v, quyn hn nh c th chm v, quyn hn, trách nhim ca các c ch cu thành hoc tng cán b, công chc, viên chc thuc quy  tình trng chng chéo, trùng lp v nhim v hoc trách nhim không rõ ràng; bm cán b, công chc, viên chc thuc quyn thc him v, quyn hn t; - Tuyn dng, s do, b   d thi nâng ngch, quynh nâng ngch, b nhi ng, k lut, cho ngh ch  và qu  , công chc, viên ch ng và pháp lut cc; - Qun lý, s dng có hiu qu tài sc giao; phòng, chng cháy n và bm ng t chc, . Khi s dng các ngun tài chính, các tài sn, trang thit b phi thc hi , chính nh ca pháp lut; qun lý, king xuyên, không  xng, mt mát, tht thoát; - Thc hi  nh ca pháp lut v    xy ra tình trng cán b, công chc, viên chc thuc thm quyn qun lý có  hách dch, ca quyn, gây phin hà cho công dân, doanh nghip trong quá trình thc hin nhim v, công v; - T chc thc hin Quy ch dân ch  ch; gii quyt khiu ni, t cáo trong phm vi thm quy    nh ca pháp lut;
17
- Thc hinh ca pháp lut v bo v mc;
v phát ngôn, khai thác, qun s dng m 
ch;
- Các ch  trách nhinh ca pháp lut.
Nhim v và quyn hn ca Ch tch UBND nói chung UBND cp
    ng s  i t Lut T chc H ng nhân dân
n Lut T chc chính quy
Lut T chc Hnh: Ch tch UBND là
u hành công vic ca UBND, chu trách nhim nhân
vvic thc hin nhim v, quyn hn ca mình; cùng vi tp th UBND chu
trách nhim v hong c c Hng nhân dân cùng cp
c cp trên.
Lut T chc chính quynh c th nhim v
và quyn hn ca Ch tch UBND tng cp cho tng loi trong cùng mt
cp. Ch tch UBND c  u UBND cp xã. Nhim v
quyn hn c th ca Ch tch UBND cp xã bao gm:
Th nht, u hành công vic ca UBND, các thành viên
UBND xã;
Th hai,  o, ch o thc hin các nhim v v t chc bo
m vic thi hành Hin pháp, pháp lun cc cp
trên, ca H ng nhân dân UBND xã; thc hin các nhim v v quc
phòng, an ninh, bm trt t, an toàn hu tranh, phòng, chng ti
phm các hành vi vi phm pháp lut khác, phòng, chng quan liêu, tham
 chc thc hin các bin pháp bo v tài sn c   chc,
bo h tính mng, t do, danh d, nhân phm, tài sn, các quyn và li ích hp
pháp khác ca công dân; thc hin các bin pháp qun a bàn
nh ca pháp lut;
Th ba, Qun lý và t chc s dng có hiu qu công s, tài s
tin làm vinh ca pháp lut;
17 - Thc hinh ca pháp lut v bo v bí mc; v phát ngôn, khai thác, qun lý và s dng m  ch; - Các ch  trách nhinh ca pháp lut. Nhim v và quyn hn ca Ch tch UBND nói chung và UBND cp xã     ng s  i t Lut T chc H ng nhân dân và n Lut T chc chính quy Lut T chc Hnh: Ch tch UBND là u hành công vic ca UBND, chu trách nhim cá nhân vvic thc hin nhim v, quyn hn ca mình; cùng vi tp th UBND chu trách nhim v hong c c Hng nhân dân cùng cp và c cp trên. Lut T chc chính quynh c th nhim v và quyn hn ca Ch tch UBND tng cp và cho tng loi trong cùng mt cp. Ch tch UBND c  u UBND cp xã. Nhim v và quyn hn c th ca Ch tch UBND cp xã bao gm: Thứ nhất, u hành công vic ca UBND, các thành viên UBND xã; Thứ hai,  o, ch o thc hin các nhim v v t chc và bo m vic thi hành Hin pháp, pháp lun cc cp trên, ca H ng nhân dân và UBND xã; thc hin các nhim v v quc phòng, an ninh, bm trt t, an toàn xã hu tranh, phòng, chng ti phm và các hành vi vi phm pháp lut khác, phòng, chng quan liêu, tham  chc thc hin các bin pháp bo v tài sn c   chc, bo h tính mng, t do, danh d, nhân phm, tài sn, các quyn và li ích hp pháp khác ca công dân; thc hin các bin pháp qun a bàn nh ca pháp lut; Thứ ba, Qun lý và t chc s dng có hiu qu công s, tài s tin làm vinh ca pháp lut;
18
Th tư, Gii quyt khiu ni, t cáo, x vi phm pháp lut, tip công
dân theo nh ca pháp lut;
Th năm, y quyn cho Phó Ch tch UBND thc hin nhim v,
quyn hn trong phm vi thm quyn ca Ch tch UBND;
Th sáu, Ch o thc hin các bin pháp bo v  ng, phòng,
chng cháy, n; áp dng các bi   gii quyt các công vi t xut,
khn cp trong phòng, chng thiên tai, dch bnh, an ninh, trt t, an toàn
hnh ca pháp lut;
Th by, Thc hin nhim v, quyn h  c cp trên
phân cp, y quyn.
1.1.4. Tiêu chuẩn chức danh Chủ tịch UBND cấp xã
Ch tch UBND c        u hành UBND
cp xã. Lut t ch        tch ban y
i bi Các thành viên khác ca UBND không nht thit
phi bit t chc chính quy
u khon nào v Ch tch UBND cp xã có phi bi
cp xã. Lut t ch   nh b nhim gia
nhim k Ch tch UBND không nht thit bt bui bi
Tuy nhiên trên thc t hin nay Ch tch UBND c  i biu
ng tiêu chun ci bi
- Trung thành vi T quc, Nhân dân và Hin pháp, phu thc hin
công cui mi, vì mc mnh, dân ch, công b
minh.
- phm ch  c tt, cn, ki     
u chp hành pháp lut; có bu tranh chng tham
phí, mi biu hin quan liêu, hách dch, ca quyn và các hành vi
vi phm pháp lut khác.
18 Thứ tư, Gii quyt khiu ni, t cáo, x lý vi phm pháp lut, tip công dân theo nh ca pháp lut; Thứ năm, y quyn cho Phó Ch tch UBND xã thc hin nhim v, quyn hn trong phm vi thm quyn ca Ch tch UBND; Thứ sáu, Ch o thc hin các bin pháp bo v  ng, phòng, chng cháy, n; áp dng các bi   gii quyt các công vi t xut, khn cp trong phòng, chng thiên tai, dch bnh, an ninh, trt t, an toàn xã hnh ca pháp lut; Thứ bảy, Thc hin nhim v, quyn h  c cp trên phân cp, y quyn. 1.1.4. Tiêu chuẩn chức danh Chủ tịch UBND cấp xã Ch tch UBND c        u hành UBND cp xã. Lut t ch        tch ban y i bi Các thành viên khác ca UBND không nht thit phi bit t chc chính quy u khon nào v Ch tch UBND cp xã có phi bi cp xã. Lut t ch   nh b nhim gia nhim k Ch tch UBND không nht thit bt bui bi Tuy nhiên trên thc t hin nay Ch tch UBND c  i biu ng tiêu chun ci bi - Trung thành vi T quc, Nhân dân và Hin pháp, phu thc hin công cui mi, vì mc mnh, dân ch, công b minh. - Có phm ch  c tt, cn, ki      u chp hành pháp lut; có bu tranh chng tham phí, mi biu hin quan liêu, hách dch, ca quyn và các hành vi vi phm pháp lut khác.
19
-   c, sc khe, kinh nghim
   thc hin nhim v i biu kin tham gia các
ho
- Liên h cht ch vi Nhân dân, lng nghe ý kin cc
Nhân dân tín nhi u 4 Lut Bu c i biu Quc h  i biu
u 7 Lut t chc chính quy
nh tu 8, Quy-BNV ca B ng
B Ni v        vinh,
tiêu chun c th i vi cán b, công ch ng, th tr  tr
thành Ch tch UBND phng các tiêu chun sau:
- Là cán b o UBND cp xã, chu trách nhim lãnh
o, ch u hành hong ca UBND và hong quc
i v c kinh t - hi, an ninh, quc phân công
ng, th trn;
- Tui: Tui ca Ch tch UBND và Phó ch tch UBND do Ch
tch UBND cp tnh phù hp vm c
i tham gia lu phm bo làm vic ít nht hai nhim k;
- Hc v tt nghip trung hc ph thông;
- Chính tr  trung cp lun chính tr tr i vi khu
vng bng; khu vc min núi phc bng lý lun chính tr 
 p tr lên;
- Chuyên môn, nghip v: khu vng b   trung cp
chuyên môn tr lên. Vi min núi phc bng kin thc chuyên môn
 p tr lên), nu gi chc v lu ph
trung cp chuyên môn tr lên. Ngành chuyên môn phi phù hp vm
kinh t - xã hi ca tng lo ng, th trn. 
c bng nghip v quc, qun lý kinh t.
19 -   c, sc khe, kinh nghim    thc hin nhim v i biu kin tham gia các ho - Liên h cht ch vi Nhân dân, lng nghe ý kin cc Nhân dân tín nhi u 4 Lut Bu c i biu Quc h  i biu u 7 Lut t chc chính quy nh tu 8, Quy-BNV ca B ng B Ni v         vinh, tiêu chun c th i vi cán b, công ch ng, th tr  tr thành Ch tch UBND phng các tiêu chun sau: - Là cán b o UBND cp xã, chu trách nhim lãnh o, ch u hành hong ca UBND và hong quc i v c kinh t - xã hi, an ninh, quc phân công ng, th trn; - Tui: Tui ca Ch tch UBND và Phó ch tch UBND do Ch tch UBND cp tnh phù hp vm c i tham gia lu phm bo làm vic ít nht hai nhim k; - Hc v tt nghip trung hc ph thông; - Chính tr   trung cp lý lun chính tr tr i vi khu vng bng; khu vc min núi phc bng lý lun chính tr   p tr lên; - Chuyên môn, nghip v:  khu vng b   trung cp chuyên môn tr lên. Vi min núi phc bng kin thc chuyên môn  p tr lên), nu gi chc v lu ph trung cp chuyên môn tr lên. Ngành chuyên môn phi phù hp vm kinh t - xã hi ca tng lo ng, th trn.  c bng nghip v quc, qun lý kinh t.
20
1.2. Tổng quan về năng lực
1.2.1. Khái niệm về năng lực
      
      


     

 ng thi
xem xét         
    
giao cho theo      
    
    m      


       
 
 
       
        
       



m ca nhng nhà tâm lý hc là tng hc
m, thuc tính tâm ca nhân phù hp vi yêu c a mt
hong nhnh nhm bo cho hot hiu qu 
tham kho Tâm lý hi hc Quc gia Hà N
20 1.2. Tổng quan về năng lực 1.2.1. Khái niệm về năng lực                         ng thi xem xét               giao cho theo                m                                                 m ca nhng nhà tâm lý hc là tng hc m, thuc tính tâm lý ca cá nhân phù hp vi yêu c a mt hong nhnh nhm bo cho hot hiu qu  tham kho Tâm lý hi hc Quc gia Hà N