Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

9,775
712
141
PHIU KHO SÁT
(Phiếu danh cho Ch tch UBND cp xã)
Kính thưa Quý Ông, Bà!
       


   
   
     

       
l

        
  

Phiu khc trc qun lý ca
Ch tch UBND xã huyn Phù M, tnh. Rt mong ông (bà) cung
cp nhng thông tc t   tài lu
Trân trọng cám ơn Quý Ông, Quý Bà!
u X vào ô trng.
A- PHÂN THÔNG TIN CHUNG
1.Chc v ca Ông, Bà: 
 công tác c.........................
3. Xin cho bit gii tính ca ông (bà):
Nam 
4. Ông (bà) thuc nhóm tu
 
 
PHIẾU KHẢO SÁT (Phiếu danh cho Chủ tịch UBND cấp xã) Kính thưa Quý Ông, Bà!                                  l               Phiu khc trc qun lý ca Ch tch UBND xã  huyn Phù M, tnh. Rt mong ông (bà) cung cp nhng thông tc t   tài lu Trân trọng cám ơn Quý Ông, Quý Bà! u X vào ô trng. A- PHÂN THÔNG TIN CHUNG 1.Chc v ca Ông, Bà:   công tác c......................... 3. Xin cho bit gii tính ca ông (bà): Nam  4. Ông (bà) thuc nhóm tu    
5. Th  m nhn chc v ca Ông, (Bao nhiêu

B- PHN NI DUNG KHO SÁT
Câu 1. Trình đ hc vn ca Ông, Bà?
Trung hc ph thông Tiu h
Trung h o
Câu 2. Trình đ chuyên môn cao nht hin nay ca Ông, Bà?
Ti ng
Th Trung cp
C nhân  khác
Chuyên ngành được đào tạo:……………………………
Hình thức đào tạo:
Chính quy Ti chc
Câu 3. V trí công vic hin ti ca Ông (bà) có phù hp với trình độ
chuyên môn mà ông (bà) đƣợc đào tạo không?
  
Câu 4. Ông(bà) có hài lòng v trí công vic hin ti không?
Không hài lòng 
Hài lòng Rât hài lòng
Câu 5. Ông, Bà có tham d đầy đ các khóa đào tạo, bồi dƣng dành
cho Ch tịch UBND xã trong các năm từ 2011-2016 không?
Không
Nu cho, bng vào

STT
Tên Khóa đào tạo, Bi
ng
Thi gian tham gia (My ngày)
5. Th  m nhn chc v ca Ông, Bà (Bao nhiêu  B- PHẦN NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu 1. Trình độ học vấn của Ông, Bà? Trung hc ph thông Tiu h Trung h o Câu 2. Trình độ chuyên môn cao nhất hiện nay của Ông, Bà? Ti ng Th Trung cp C nhân  khác Chuyên ngành được đào tạo:…………………………… Hình thức đào tạo: Chính quy Ti chc Câu 3. Vị trí công việc hiện tại của Ông (bà) có phù hợp với trình độ chuyên môn mà ông (bà) đƣợc đào tạo không?    Câu 4. Ông(bà) có hài lòng vị trí công việc hiện tại không? Không hài lòng  Hài lòng Rât hài lòng Câu 5. Ông, Bà có tham dự đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dƣỡng dành cho Chủ tịch UBND xã trong các năm từ 2011-2016 không? Có Không Nu cho, bng vào  STT Tên Khóa đào tạo, Bồi dƣỡng Thời gian tham gia (Mấy ngày)
Câu 6. Các khóa hc trên giúp ích cho Ông, thc thi công v
không?
1. Có 2. Không
Câu 7. Ông, Bà đánh giá nhƣ thế nào v vai trò ca các nhóm kiến
thức sau đây đối vi quá trình thc thi công v ca Ông, Bà?
NI DUNG KIN THC
Rt cn
thiết
Cn
thiết
Không
cn thiết
1. Các v  v ci cách hành chính nhà
c
nh mi ca h thng pháp lut
3. Kin thc v quc
c
4. Các v v qun lý tài chính thu chi
ngân sách
5. Toàn cu hóa, hi nhp kinh t quc t
6. Kh   i ng dng công ngh
thông tin vào ho ng u hành, qun
(Internet, mng máy tính ni b i
n t)
7. Ngoi ng (Ghi rõ ngôn ng)
8. Nguyên tc t chc ho ng ca b
c
9. Kin thc v kinh t th ng
10. Kin thc v h thng chính tr  
ng, th trn
11. lun chính tr ng li, ch 
mi c ng H Chí Minh, Ch
-Leenin)
Câu 6. Các khóa học trên có giúp ích cho Ông, Bà thực thi công vụ không? 1. Có 2. Không Câu 7. Ông, Bà đánh giá nhƣ thế nào về vai trò của các nhóm kiến thức sau đây đối với quá trình thực thi công vụ của Ông, Bà? NỘI DUNG KIẾN THỨC Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết 1. Các v  v ci cách hành chính nhà c nh mi ca h thng pháp lut 3. Kin thc v quc c 4. Các v v qun lý tài chính và thu chi ngân sách 5. Toàn cu hóa, hi nhp kinh t quc t 6. Kh   i ng dng công ngh thông tin vào ho ng u hành, qun lý (Internet, mng máy tính ni b i n t) 7. Ngoi ng (Ghi rõ ngôn ng) 8. Nguyên tc t chc và ho ng ca b c 9. Kin thc v kinh t th ng 10. Kin thc v h thng chính tr    ng, th trn 11. Lý lun chính tr ng li, ch  mi c ng H Chí Minh, Ch -Leenin)
Câu 8. Ông, đánh giá nhƣ thế nào mức độ s dng các loi k
năng dƣới đây trong quá trình thực thi công v ca Ông, Bà?
K NĂNG THỰC THI CÔNG V CA
CH TCH UBND XÃ
Thành
tho
Chƣa
thành
tho
Không
th
thc
hin
đƣc
1. K 
2. K p
3. K   chc thc hi  hot
ng
4. K u hành công v ca cá nhân cb,
cc xã
5. K n lý thi gian làm vic
6. K  chu hành hi hp
7. K p k hoch, phê duyt k hoch
8. K  dng máy tính và ng dng công
ngh thông tin vào ho   u
hành công vic
9. K tích công vic
10. K c
11. K t ni b
12. K p dân và gii quyt khiu ni, t
cáo
13. K i quyt tranh ch
14. K c
15. K m thu kt qu
Câu 8. Ông, Bà đánh giá nhƣ thế nào mức độ sử dụng các loại kỹ năng dƣới đây trong quá trình thực thi công vụ của Ông, Bà? KỸ NĂNG THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ Thành thạo Chƣa thành thạo Không thể thực hiện đƣợc 1. K  2. K p 3. K   chc và thc hi  hot ng 4. K u hành công v ca cá nhân cb, cc xã 5. K n lý thi gian làm vic 6. K  chu hành hi hp 7. K p k hoch, phê duyt k hoch 8. K  dng máy tính và ng dng công ngh thông tin vào ho   u hành công vic 9. K tích công vic 10. K c 11. K t ni b 12. K p dân và gii quyt khiu ni, t cáo 13. K i quyt tranh ch 14. K c 15. K m thu kt qu
Câu 9. Trong 5 năm gần đây nhất, cp trên qun lý trc tiếp ca Ông,
Bà đánh giá nhƣ thế nào v kết qu thc thi công v ca Ông, Bà?
NĂM ĐÁNH
GIÁ
MC Đ HOÀN THÀNH NHIM V ĐƢC CP TRÊN QUN
LÝ TRC TIẾP ĐÁNH GIÁ
Hoàn thành xut
sc nhim v
Hoàn thành tt
nhim v
Hoàn thành
nhim v nhƣng
còn hn chế v
năng lc
Không hoàn
thành nhim
v
2011
2012
2013
2014
2015
Câu 10. Ông, t đánh giá nhƣ thế nào v mức độ hoàn thành
nhim v ca Ông, Bà trong năm 2015?
Hoàn thành xut sc nhim v
Hoàn thành tt nhim v
Hoàn thành nhim v n ch v c
Không hoàn thành nhim v
Câu 11. Theo Ông (bà) yếu t nào dƣới đây ảnh hƣởng đến năng lực
bn thân ông (bà)?
Yếu tố ảnh hƣởng
Mức độ ảnh hƣởng
Ảnh hƣởng
nhiều
Bình
thƣờng
Không ảnh
hƣởng
   




Câu 9. Trong 5 năm gần đây nhất, cấp trên quản lý trực tiếp của Ông, Bà đánh giá nhƣ thế nào về kết quả thực thi công vụ của Ông, Bà? NĂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐƢỢC CẤP TRÊN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ nhƣng còn hạn chế về năng lực Không hoàn thành nhiệm vụ 2011 2012 2013 2014 2015 Câu 10. Ông, Bà tự đánh giá nhƣ thế nào về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ông, Bà trong năm 2015? Hoàn thành xut sc nhim v Hoàn thành tt nhim v Hoàn thành nhim v n ch v c Không hoàn thành nhim v Câu 11. Theo Ông (bà) yếu tố nào dƣới đây ảnh hƣởng đến năng lực bản thân ông (bà)? Yếu tố ảnh hƣởng Mức độ ảnh hƣởng Ảnh hƣởng nhiều Bình thƣờng Không ảnh hƣởng        



 
khá
Câu 12. Ông (bà) đánh giá nhƣ thế nào v các k năng của mình
trong quá trình thc hin công vic cơ quan?
Rất tốt
Tốt
Trung bình
Yếu
Lập kế hoạch
Giao tiếp
Kỹ năng điều hành
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tƣ duy
Câu 13. Ông (bà) đánh giá tầm quan trng ca việc nâng cao năng lực
qun lý cho Ch tch UBND cp xã?
  
Câu 14. Xin cho biết ý kiến ca ông (bà) v gii pháp nào tt nhất để
nâng cao năng lực qun lý cho cán b lãnh đạo cp xã hin nay?


Bng vic tr li phi
 tôi rt nhiu. Nhng câu tr li và ý kin ca Ông, Bà cc tin
rt ln giúp chúng tôi rt nhiu. Nhng câu tr li và ý kin ca Ông, Bà có ý
c tin rt ln giúp tôi tìm ra nhng lun c, lun chng thc tin
phc v cho vic y d  xut các gii pháp phù hp nhm nâng cao
c qun lý ca Ch t  hp
 ca Quý Ông, Bà
Xin chân thành cám ơn những ý kiến của ông (bà)!
     khá Câu 12. Ông (bà) đánh giá nhƣ thế nào về các kỹ năng của mình trong quá trình thực hiện công việc ở cơ quan? Rất tốt Tốt Trung bình Yếu Lập kế hoạch Giao tiếp Kỹ năng điều hành Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng tƣ duy Câu 13. Ông (bà) đánh giá tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực quản lý cho Chủ tịch UBND cấp xã?    Câu 14. Xin cho biết ý kiến của ông (bà) về giải pháp nào tốt nhất để nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ lãnh đạo ở cấp xã hiện nay?   Bng vic tr li phi  tôi rt nhiu. Nhng câu tr li và ý kin ca Ông, Bà cc tin rt ln giúp chúng tôi rt nhiu. Nhng câu tr li và ý kin ca Ông, Bà có ý c tin rt ln giúp tôi tìm ra nhng lun c, lun chng thc tin phc v cho vic xây d  xut các gii pháp phù hp nhm nâng cao c qun lý ca Ch t  hp  ca Quý Ông, Bà Xin chân thành cám ơn những ý kiến của ông (bà)!
PHIU KHO SÁT
(Phiếu danh cho cán b, công chc cp xã)
Kính gi ông (bà).
Phiu khc trc qun
ca Ch tch UBND huyn Phù M, tnh, giúp hoàn thi
tài lu       c qun ca Ch tch
UBND cp xã huyn Phù M, tnh Bìnt mong ông (bà) cung cp
nhc t   tài lu
ng ý hoc la ch l
du X vào ô vuông ng. Vi các câu hi không có s
li thì xin Ông, Bà vui lòng ghi rõ ý kin ca mình.
Trân trọng cám ơn Quý Ông, Quý Bà!
A- PHN THÔNG TIN CHUNG
1. Công vic chuyên môn c
2. 
3. Th  m nhn chc v ca Ông, (Bao nhiêu

4. Trìn hc vn cao nht c
B- PHN NI DUNG KHO SÁT
Câu 1: Ông, Bà có thƣờng xuyên tiếp xúc và làm vic vi Ch tch
UBND xã không?
Rng xuyên
Thnh thong

Câu 2. Ông, hài lòng với cách điều hành gii quyết
công vic ca Ch tch UBND xã không?
Rt hài lòng
Hài lòng
Không hài lòng
PHIẾU KHẢO SÁT (Phiếu danh cho cán bộ, công chức cấp xã) Kính gửi ông (bà). Phiu khc trc qun lý ca Ch tch UBND xã  huyn Phù M, tnh, giúp hoàn thi tài lu       c qun lý ca Ch tch UBND cp xã  huyn Phù M, tnh Bìnt mong ông (bà) cung cp nhc t   tài lu ng ý hoc la ch l du X vào ô vuông ng. Vi các câu hi không có s li thì xin Ông, Bà vui lòng ghi rõ ý kin ca mình. Trân trọng cám ơn Quý Ông, Quý Bà! A- PHẦN THÔNG TIN CHUNG 1. Công vic chuyên môn c 2.  3. Th  m nhn chc v ca Ông, Bà (Bao nhiêu  4. Trìn hc vn cao nht c B- PHẦN NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu 1: Ông, Bà có thƣờng xuyên tiếp xúc và làm việc với Chủ tịch UBND xã không? Rng xuyên Thnh thong  Câu 2. Ông, Bà có hài lòng với tƣ cách điều hành và giải quyết công việc của Chủ tịch UBND xã không? Rt hài lòng Hài lòng Không hài lòng
Câu 3. Ông, thƣờng xuyên nhận đƣợc s h trợ, động viên
và khích l tinh thn làm vic t phía Ch tch UBND xã không?
Rng xuyên
Thnh thong

Câu 4. Ông, Bà s chấm điểm nhƣ thế nào v mức độ s dng các
loi k năng của Ch tịch UBND xã đƣợc liệt kê dƣới đây? (Đánh dấu
x vào ô chn)
K NĂNG QUẢN LÝ CA CH
TCH UBND XÃ
Rt tt
Tt
Trung
bình
Yếu
1. K 
2. K p
3. K   chc thc hi  
hong
4. K  u hành công v ca
nhân cán b, công chc xã
5. K n lý thi gian làm vic
6. K  chu hành cuc hp
7. K p
8. K p, phê duyt k hoch
9. K  dng máy tính và ng dng
công ngh thông tin vào ho o,
u hành công vic
10. K c
11. K c
12. K t ni b
13. K p dân gii quyt khiu
ni, t cáo
Câu 3. Ông, Bà có thƣờng xuyên nhận đƣợc sự hỗ trợ, động viên và khích lệ tinh thần làm việc từ phía Chủ tịch UBND xã không? Rng xuyên Thnh thong  Câu 4. Ông, Bà sẽ chấm điểm nhƣ thế nào về mức độ sử dụng các loại kỹ năng của Chủ tịch UBND xã đƣợc liệt kê dƣới đây? (Đánh dấu x vào ô chọn) KỸ NĂNG QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ Rất tốt Tốt Trung bình Yếu 1. K  2. K p 3. K   chc và thc hi   hong 4. K  u hành công v ca cá nhân cán b, công chc xã 5. K n lý thi gian làm vic 6. K  chu hành cuc hp 7. K p 8. K p, phê duyt k hoch 9. K  dng máy tính và ng dng công ngh thông tin vào ho o, u hành công vic 10. K c 11. K c 12. K t ni b 13. K p dân và gii quyt khiu ni, t cáo
14. K i quyt tranh ch

15. K c
16. K m thu kt qu
Câu 5. Ông, s b phiếu tín nhim mức độ nào đối vi Ch
tch UBND (v phm chất đạo đức cũng nhƣ năng lực qun ca
Ch tch UBND xã)?
Tín nhim cao
Tín nhim thp
Không tín nhim
Câu 6. Ông, Bà đánh giá nhƣ thế nào v mức độ hoàn thành nhim
v ca Ch tịch UBND xã trong năm 2016?
Hoàn thành xut sc nhim v
Hoàn thành nhim v
Hoàn thành nhim v n ch v c
Không hoàn thành nhim v
Câu 7. Ông, đánh giá thái đ làm vic ca Ch tch UBND
nhƣ thế nào?
Rt tt
Tt
ng
t
Câu 8. Ông, ý kiến (hoc yêu cu) để giúp cho Ch tch
UBND xã nâng cao năng lực qun lý trong quá trình thc thi công v ca
Ch tch UBND xã?


Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự hợp tác, giúp đỡ ca Quý Ông, Bà
Kính chúc Quý Ông, Bà hoàn thành xut sc công v!
14. K i quyt tranh ch  15. K c 16. K m thu kt qu Câu 5. Ông, Bà sẽ bỏ phiếu tín nhiệm ở mức độ nào đối với Chủ tịch UBND xã (về phẩm chất đạo đức cũng nhƣ năng lực quản lý của Chủ tịch UBND xã)? Tín nhim cao Tín nhim thp Không tín nhim Câu 6. Ông, Bà đánh giá nhƣ thế nào về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch UBND xã trong năm 2016? Hoàn thành xut sc nhim v Hoàn thành nhim v Hoàn thành nhim v n ch v c Không hoàn thành nhim v Câu 7. Ông, Bà đánh giá thái độ làm việc của Chủ tịch UBND xã nhƣ thế nào? Rt tt Tt ng t Câu 8. Ông, Bà có ý kiến (hoặc yêu cầu) gì để giúp cho Chủ tịch UBND xã nâng cao năng lực quản lý trong quá trình thực thi công vụ của Chủ tịch UBND xã?   Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Quý Ông, Bà Kính chúc Quý Ông, Bà hoàn thành xuất sắc công vụ!
PHIU KHO SÁT
(Phiếu danh cho công dân)
Kính gi ông (bà)!
Phiu khc trc qun
ca Ch tch UBND huyn Phù M, tnh, giúp hoàn thi
tài lu       c qun ca Ch tch
UBND cp xã huyn Phù M, tt mong ông (bà) cung cp
nhc t   tài lu
Vui lòng đánh du X vào ô trng!
1. Xin cho biết giới tính của ông (bà):
Nam 
2. Ông (bà) thuộc nhóm tuổi nào dƣới đây:
 
 Trên 60
3. Ông (bà) có thƣờng xuyên tiếp xúc với cán bộ nhà nƣớc không?


xúc
4. Ông(bà) đánh giá nhƣ thế nào về kết quả giải quyết các yêu cầu
công việc của ngƣời dân của công chức cấp xã?
 
5. Ông(bà) đánh giá nhƣ thế nào về tiến độ thực hiện công việc của
ngƣời dân yêu cầu của công chức cấp xã?
 
6. Ông(bà) đánh giá nhƣ thế nào về kết quả giải quyết các yêu cầu
công việc của ngƣời dân của Chủ tịch UBND xã?
 
7. Ông(bà) đánh giá nhƣ thế nào về tiến độ thực hiện công việc của
ngƣời dân yêu cầu của Chủ tịch UBND xã?
PHIẾU KHẢO SÁT (Phiếu danh cho công dân) Kính gửi ông (bà)! Phiu khc trc qun lý ca Ch tch UBND xã  huyn Phù M, tnh, giúp hoàn thi tài lu       c qun lý ca Ch tch UBND cp xã  huyn Phù M, tt mong ông (bà) cung cp nhc t   tài lu Vui lòng đánh dấu X vào ô trống! 1. Xin cho biết giới tính của ông (bà): Nam  2. Ông (bà) thuộc nhóm tuổi nào dƣới đây:    Trên 60 3. Ông (bà) có thƣờng xuyên tiếp xúc với cán bộ nhà nƣớc không?   xúc 4. Ông(bà) đánh giá nhƣ thế nào về kết quả giải quyết các yêu cầu công việc của ngƣời dân của công chức cấp xã?     5. Ông(bà) đánh giá nhƣ thế nào về tiến độ thực hiện công việc của ngƣời dân yêu cầu của công chức cấp xã?     6. Ông(bà) đánh giá nhƣ thế nào về kết quả giải quyết các yêu cầu công việc của ngƣời dân của Chủ tịch UBND xã?     7. Ông(bà) đánh giá nhƣ thế nào về tiến độ thực hiện công việc của ngƣời dân yêu cầu của Chủ tịch UBND xã?
 
8. Ông(bà) đánh giá nhƣ thế nào về thái độ giao tiếp của Chủ tịch
UBND xã với ngƣời dân khi giải quyết công việc?
t T Trung bình Kém
9. Ông(bà) có hài lòng cách làm việc của Chủ tịch UBND xã không?
Không hài lòng 
Hài lòng Rât hài lòng
10. Ông(bà) có yêu cầu gì về Chủ tịch UBND xã trong thời điểm hiện
nay không?



11. Xin cho biết ý kiến của ông (bà) về giải pháp nào tốt nhất để nâng
cao năng lực quản lý cho cán bộ lãnh đạo ở cấp xã hiện nay?


Xin chân thành cám ơn những ý kiến của ông (bà)!
    8. Ông(bà) đánh giá nhƣ thế nào về thái độ giao tiếp của Chủ tịch UBND xã với ngƣời dân khi giải quyết công việc?  t  T  Trung bình  Kém 9. Ông(bà) có hài lòng cách làm việc của Chủ tịch UBND xã không? Không hài lòng  Hài lòng Rât hài lòng 10. Ông(bà) có yêu cầu gì về Chủ tịch UBND xã trong thời điểm hiện nay không?    11. Xin cho biết ý kiến của ông (bà) về giải pháp nào tốt nhất để nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ lãnh đạo ở cấp xã hiện nay?   Xin chân thành cám ơn những ý kiến của ông (bà)!