Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

9,776
712
141
111
- Phi phân bic các loi k hoch ca UBND cng
 c ci sng h  hoch ngn hn, k hoch dài
hn, k hoch phát trin kinh t, hi nói chung, k hoch thc hin theo
tc tài chính, k hoch gi
- Khi xây dng k hoch ca UBND cp ph trên nh
s pháp nh   vào ch m v, quyn hn ca
UBND c    nh, yêu cu ca c    vào
ngun thông tin Ch tch UBND n vào tình hình thc
t c vào kh  nhân vt lc ca UBND c
  ra nhng ch tiêu, gii pháp thc hin cho phù hp.
- Nm vng quy trình lp k hoch t khâu phân tích tình hình thc t
 p các s li    nh mc tiêu ct
 trin khai thc hit kt qu c.
- c ngun lc, nhân lc bên trong bên ngoài trong k
ho ng vn t nhân dân thc hit các ch  ra.
T chc thc hin k hoch phát trin kinh t-xã hi quá trình qun
u hành ca Ch tch UBND cp trong vic phân công cán b, công
chc c i thc hin các công vic nh  c các ch   ra
trong k ho c các ch  i Ch tch UBND cp xã
c khi thc hin phc các ngun ln ca UBND cp
xã hin lc v i, tài chính, trang thit b, s ng h ca
qun chúng, nhân dân th   giúp UBND cp thc hin
t k ho ra; n c ho nh không chính xác
ngun lc thì vic thc hin k hoch s r  c theo
yêu cu.
Quá trình t chc thc hin k ho c ht b u t vic trin
khai k hon các b phn chuyên môn và qun chúng nhân dân nm thc
hin. Trin khai k hoch là mt nu tiên không th thiu trong vic
thc hin k hoch; trin khai có nhiu hình thc khác nhau, Ch tch UBND
111 - Phi phân bic các loi k hoch ca UBND cng  c ci sng xã h  hoch ngn hn, k hoch dài hn, k hoch phát trin kinh t, xã hi nói chung, k hoch thc hin theo tc tài chính, k hoch gi - Khi xây dng k hoch ca UBND cp xã ph trên nh s pháp lý nh   vào ch m v, quyn hn ca UBND c    nh, yêu cu ca c    vào ngun thông tin mà Ch tch UBND xã n vào tình hình thc t c vào kh  nhân vt lc ca UBND c   ra nhng ch tiêu, gii pháp thc hin cho phù hp. - Nm vng quy trình lp k hoch t khâu phân tích tình hình thc t   p các s li    nh mc tiêu ct  trin khai thc hit kt qu c. - c ngun lc, nhân lc bên trong và bên ngoài trong k ho ng vn t nhân dân thc hit các ch  ra. T chc thc hin k hoch phát trin kinh t-xã hi là quá trình qun u hành ca Ch tch UBND cp xã trong vic phân công cán b, công chc c i thc hin các công vic nh  c các ch   ra trong k ho c các ch  i Ch tch UBND cp xã c khi thc hin phc các ngun ln ca UBND cp xã hin lc v i, tài chính, trang thit b, s ng h ca qun chúng, nhân dân có th   giúp UBND cp xã thc hin t k ho ra; n c ho nh không chính xác ngun lc thì vic thc hin k hoch s r  c theo yêu cu. Quá trình t chc thc hin k ho c ht b u t vic trin khai k hon các b phn chuyên môn và qun chúng nhân dân nm thc hin. Trin khai k hoch là mt nu tiên không th thiu trong vic thc hin k hoch; trin khai có nhiu hình thc khác nhau, Ch tch UBND
112
cp xã tùy tình hình tng hp tn mà la ch trin khai
cho phù hp.
Th ba, v k u hành cuc hp:
Hu hành công vi  c ca UBND cp
hong chính, ch yu ca Ch tch UBND c  tho lun tp th,
quy   các v   nh t u 124 Lut T chc
  ng v quan trng khác pháp lut
nh thuc thm quyn ca UBND c i vi các v  cn gii
quyt g   chc cuc hp thì Ch tch UBND cp
phi ch o b phi tài lin các
 ly ý kin và báo cáo Ch tch UBND c
s thc hin. Trong cuc h u hành ca Ch tch UBND cp
quynh hong ca cuc hp.  ki u khin cuc hp thì
Ch tch UBND v   i ch u hành cuc hp cn
mt s k n.
u hành chính ngi chu trách nhim v ni dung kt
qu ca cuc hc ht cn phi tuân th chính xác v thi gian. Cn
phi giám sát quá trình tranh lun cht ch u khi tránh ny
sinh mâu thun. Cuc h    i bàn bc, vy ng
không khí trang trng. Nu cuc hc chun b  tr nên
kém hiu qu mt thi gian. Do v  u hành cuc hp cn
nhng k n v cách th t chc mt cuc hp thành công:
- Chun b nhng th cn thit: Trong cuc h các s u
mang tính t phát. Quá trình cuc hp di      nh
c ch theo m   n. Ngoài ra kt qu ca cuc hp
không d c thng nht nhanh chóng. Bi vu quan trng nht
trong công tác chun b mt cuc hp là: t ra mc t
chun b nhng v cn bàn bc mt cách c th.
112 cp xã tùy tình hình tng hp tn mà la ch trin khai cho phù hp. Thứ ba, v k u hành cuc hp: Hu hành công vi  c ca UBND cp xã là hong chính, ch yu ca Ch tch UBND c  tho lun tp th, quy   các v   nh t u 124 Lut T chc   ng v  quan trng khác mà pháp lut nh thuc thm quyn ca UBND c i vi các v  cn gii quyt g   chc cuc hp thì Ch tch UBND cp xã phi ch o b phi tài lin các  ly ý kin và báo cáo Ch tch UBND c s thc hin. Trong cuc h u hành ca Ch tch UBND cp xã quynh hong ca cuc hp.  ki u khin cuc hp thì Ch tch UBND xã v   i ch u hành cuc hp cn có mt s k n. u hành chính là ngi chu trách nhim v ni dung và kt qu ca cuc hc ht cn phi tuân th chính xác v thi gian. Cn phi giám sát quá trình tranh lun cht ch u khi tránh ny sinh mâu thun. Cuc h    i và bàn bc, vì vy ng có không khí trang trng. Nu cuc hc chun b  tr nên kém hiu qu và mt thi gian. Do v  u hành cuc hp cn có nhng k n v cách th t chc mt cuc hp thành công: - Chun b nhng th cn thit: Trong cuc h các s u mang tính t phát. Quá trình cuc hp di      nh c mà nó ch theo m   n. Ngoài ra kt qu ca cuc hp không d c thng nht nhanh chóng. Bi vu quan trng nht trong công tác chun b mt cuc hp là: t ra mc t và chun b nhng v cn bàn bc mt cách c th.
113
- Khi mt cuc hc tin hành Ch tch UBND cn nhìn ra ngay
mc tiêu ct lõi c có th c gii quyt không
cn mt cuc hp do vc ht hãy quynh tính cht cn thit phi
có mt cuc hng cn mt cuc hp khi các v cn gii
quyt bp nht thông tin mi hoc khi cn tng hp thông tin.
- V cn bàn bc chính là ct lõi ca cuc hu hành ch
yu da vào yu t  xây d c hp. Cn phân chia
thi gian hp lý cho tng v chú thích th c
hp g h nng thi gian bàn bc cho tng vn
 c th. Th hin vai trò cu hành mt cách hiu quu
 i chu trách nhim v ni dung kt qu ca cuc hp:
c ht cn phi tuân th chính xác v thi gian; Cn phi giám sát quá
trình tranh lun cht ch u khi tránh ny sinh mâu thun;
Cn quan sát các thành viên và ghi nh , ý kin ca h trong cuc hp;
Hãy tu ki    c chào h  c
cuc h u này s phn nào giúp hn ch tranh cãi gay gt hay gây g
trong cuc hng.
Tng hp cuc hp c rt quan trc khi kt thúc cuc hp
cn tng kt li nhng v cc gii quyt hay còn tng và
giao vic c th cho tng thành viên. Nhc nh nhng thành viên v nhim v
ca h c giao sau cuc hp. Hãy xin nhn xét ca nhng thành viên tham
gia v cuc hp.
V tạo động lc: Tính tích cng ca cán b, công chc
ng m hong, s ng và chnng. Tính tích cc lao
ng ca cán b, công chc th hin s ng c hin ham
mung, nhu cu cng hin, s , chu khó, s ch ng trong
ng, s sáng to, có trách nhim trong gii quyt công vic và trong c
mi quan h vng nghip và vi dân.
113 - Khi mt cuc hc tin hành Ch tch UBND xã cn nhìn ra ngay mc tiêu ct lõi c có th c gii quyt mà không cn mt cuc hp do vc ht hãy quynh tính cht cn thit phi có mt cuc hng cn mt cuc hp khi các v cn gii quyt bp nht thông tin mi hoc khi cn tng hp thông tin. - V cn bàn bc chính là ct lõi ca cuc hu hành ch yu da vào yu t  xây d c hp. Cn phân chia thi gian hp lý cho tng v và chú thích th c hp g h nng thi gian bàn bc cho tng vn  c th. Th hin vai trò cu hành mt cách hiu quu  i chu trách nhim v ni dung và kt qu ca cuc hp: c ht cn phi tuân th chính xác v thi gian; Cn phi giám sát quá trình tranh lun cht ch u khi tránh ny sinh mâu thun; Cn quan sát các thành viên và ghi nh , ý kin ca h trong cuc hp; Hãy tu ki    c chào h  c cuc h u này s phn nào giúp hn ch tranh cãi gay gt hay gây g trong cuc hng. Tng hp cuc hp c rt quan trc khi kt thúc cuc hp cn tng kt li nhng v cc gii quyt hay còn tng và giao vic c th cho tng thành viên. Nhc nh nhng thành viên v nhim v ca h c giao sau cuc hp. Hãy xin nhn xét ca nhng thành viên tham gia v cuc hp. Về tạo động lực: Tính tích cng ca cán b, công chc ng m hong, s ng và chnng. Tính tích cc lao ng ca cán b, công chc th hin s ng c hin ham mung, nhu cu cng hin, s , chu khó, s ch ng trong ng, s sáng to, có trách nhim trong gii quyt công vic và trong các mi quan h vng nghip và vi dân.
114
Thc hành dân ch vu kh thành
np sinh ho  . Vn còn tn ti không ít hi t,
quan liêu ca quyi l, t do vô t chc, tu ting
k  lut công vu này dn ti vic cán b o không phát
c tinh thn sáng t xu c các sáng kin, gii pháp v
cc bit ch   i vi cán b  sng.
Bên c, công tác t chc cán b li th hin nhng tiêu cc, yu kém rõ
rt. H qu gim ch    gây ra s chán nn, không
khuyc s c gng n lc, tính sáng to trong gii quyt công vic
ca công chc suy gim uy tín co,
qun lý, s yu kém v c qun lý, s gim sút v phm chc
t nguyên nhân không nh ng ti tính tích cng ca
công chc.
Vì vy, cn phi có h thng các ging b i  làm
vic ca cán b o c c công v i vi Ch
tch UBND huyn Phù M, t nh, cn thc hin mt s gii
pháp sau:
Th nht, tip t y mnh ci cách hành chính, hoàn thi  ,
chính sách h thng pháp lut.  c cn tip tc s u chnh,
hoàn thin th ch pháp lut, ban hành Lut Cán b, công ch 
, quyn li, trách nhio, tuyn
dng, x pht, các u kin thc thi công v ca cán
b, công ch ng xây d
 gn vi k  lu. Tôn trng
   m nhân mt nhân t quan
trng lành mnh hóa b máy hành chính hin nay.
Th hai, nâng cao hiu qu ng tác t chc cán b i pháp
then ch nâng cao tính tích cng ca cán b, công chc hin nay.
Cnh danh mc công vic cho tng v trí công ch
114 Thc hành dân ch vu kh thành np sinh ho  . Vn còn tn ti không ít hi t, quan liêu ca quyi l, t do vô t chc, tu ting k  lut công vu này dn ti vic cán b o không phát c tinh thn sáng t xu c các sáng kin, gii pháp v cc bit ch   i vi cán b  sng. Bên c, công tác t chc cán b li th hin nhng tiêu cc, yu kém rõ rt. H qu là gim ch    gây ra s chán nn, không khuyc s c gng n lc, tính sáng to trong gii quyt công vic ca công chc suy gim uy tín co, qun lý, s yu kém v c qun lý, s gim sút v phm chc t nguyên nhân không nh ng ti tính tích cng ca công chc. Vì vy, cn phi có h thng các ging b i  làm vic ca cán b o c c công v i vi Ch tch UBND xã  huyn Phù M, t nh, cn thc hin mt s gii pháp sau: Thứ nhất, tip t y mnh ci cách hành chính, hoàn thi  , chính sách và h thng pháp lut.  c cn tip tc s u chnh, hoàn thin th ch pháp lut, ban hành Lut Cán b, công ch  , quyn li, trách nhio, tuyn dng, x pht, các u kin thc thi công v ca cán b, công ch ng xây d  gn vi k  lu. Tôn trng    m cá nhân là mt nhân t quan trng lành mnh hóa b máy hành chính hin nay. Thứ hai, nâng cao hiu qu công tác t chc cán b i pháp then ch nâng cao tính tích cng ca cán b, công chc hin nay. Cnh rõ danh mc công vic cho tng v trí công ch
115
  c. Vì vy, cn công bng, khách quan, minh bch trong
tuyn ch bt cán b, công chc; cn xem xét, xây dng li quy
trình tuyn dng, phát hio, quy hoch và b nhim, b trí cán b 
khc phc nhng "l hng" có th dn nhng sai lm v công tác nhân s.
Vic b nhim cán b phc thc hin mt cách cht ch, khoa hc, dân
ch và nht thit phi da trên các tiêu chun v c và
uy tín. Ci m c và thc hi
tuyn khách quan. S dng kt h    nh
ng thi công khai kt qu , công chc.
Th ba, xây dng nâng cao vai trò c  trong vic
phát huy tính tích c ng ca cán b  c ht, vic tuyên
truyn nâng cao nhn thc cho cán b  o, cán b, công chc nhân
dân v rt cn thit. Cán b, công chc phi tác phong
tt. Tác phong ci công chn hóa công s th hin cách gii
quyt công vic dt khoát, nguyên t  nhàng, tôn tri
giao tich lt thin cm, nó xa l
vi vic nhn ci l t hành chính
th hin quy c thông tin cách thc cung cp thông tin cho công
chúng. n công s phi có quyn nhc nhng thông tin mà h
cn. Thc hành dân ch  chính biu hin ca vi  
công s t c.
 thc hic yêu ci
ng v  o li cán b, công chc. B
Ni v    nh s -BNV v vic ban hành Quy
tc ng x ca cán b, công chc, viên chc trong b máy chính quya
       c ph bin tuyên
truyn ru cán b, công chc biu
mi t t các nhân viên có u kin phát trin,
mng, thân thi t cao. u ct lõi là
115   c. Vì vy, cn công bng, khách quan, minh bch trong tuyn ch bt cán b, công chc; cn xem xét, xây dng li quy trình tuyn dng, phát hio, quy hoch và b nhim, b trí cán b  khc phc nhng "l hng" có th dn nhng sai lm v công tác nhân s. Vic b nhim cán b phc thc hin mt cách cht ch, khoa hc, dân ch và nht thit phi da trên các tiêu chun v c và uy tín. Ci m c và thc hi tuyn khách quan. S dng kt h    nh ng thi công khai kt qu , công chc. Thứ ba, xây dng và nâng cao vai trò c  trong vic phát huy tính tích c ng ca cán b  c ht, vic tuyên truyn nâng cao nhn thc cho cán b  o, cán b, công chc và nhân dân v  là rt cn thit. Cán b, công chc phi có tác phong tt. Tác phong ci công chn hóa  công s th hin cách gii quyt công vic dt khoát, có nguyên t  nhàng, tôn tri giao tich lt thin cm, nó xa l vi vic nhn ci l t hành chính th hin  quy c thông tin và cách thc cung cp thông tin cho công chúng. n công s phi có quyn nhc nhng thông tin mà h cn. Thc hành dân ch  chính là biu hin ca vi   công s t c.  thc hic yêu ci ng v  o li cán b, công chc. B Ni v    nh s -BNV v vic ban hành Quy tc ng x ca cán b, công chc, viên chc trong b máy chính quya        c ph bin tuyên truyn ru cán b, công chc biu mi t t các nhân viên có u kin phát trin, mng, thân thi t cao. u ct lõi là
116
 o cn gii quyt t c bài toán v quyn li ca mi thành
ng, phù hp vc làm vic kh
ng hin ca ti.
Tiểu kết chƣơng 3
t kt thúc v nghiên cu ca lu
sluc trình bày  n xét thông qua
nghiên cu thc t     m, m  ng
ng cc cán b c qun lý ca
Ch tch UBND cp nói riêng. Tác gi mnh d xut sáu gii pháp 
bn nhc qun lý ca Ch tch UBND xã. Nhng gii pháp
mà tác gi t ng, tham kho.
 nhng gii pháp này tr thành hin thc, cn s quan tâm, nghiên
cu mt cách nghiêm túc c  ng v      
, tnh. Tác gi hy vng rng nhng
gi xut trong lu   tr thành hin thc trong thi gian
ti, góp phn nâng cao chng, hiu qu c qun
cho chc danh Ch tch UBND c  a bàn huyn Phù M trong
thi gian ti.
116  o cn gii quyt t c bài toán v quyn li ca mi thành ng, phù hp vc làm vic và kh ng hin ca ti. Tiểu kết chƣơng 3 t kt thúc v nghiên cu ca lu s lý luc trình bày   n xét thông qua nghiên cu thc t      m, m  ng ng cc cán b c qun lý ca Ch tch UBND cp xã nói riêng. Tác gi mnh d xut sáu gii pháp  bn nhc qun lý ca Ch tch UBND xã. Nhng gii pháp mà tác gi t ng, tham kho.  nhng gii pháp này tr thành hin thc, cn s quan tâm, nghiên cu mt cách nghiêm túc c  ng v       , tnh. Tác gi hy vng rng nhng gi xut trong lu   tr thành hin thc trong thi gian ti, góp phn nâng cao chng, hiu qu c qun lý cho chc danh Ch tch UBND c  a bàn huyn Phù M trong thi gian ti.
117
KT LUN
Thc hing li mng ta kho qua 30
i mc nhng thành tu ln, v th c ta trên
ng quc t c khnh, chính tr - hi nh, kinh t
ng vi t - xã hc phát trin
m ng l i m  n, s n lc c  ng,
toàn dân, toàn quân ta. Tuy nhiên, bên cnh nhng th  n h c ta
c nhng thách thc không nh.
S nghip công nghip hóa, hi  c hin nay bên cnh
nhng thn hc nhng thách thc không
nh ht, yêu cu cp bách là phi nâng cao c 
cán b, nh o, xây dán b vc,
va tài, tri thc, b   vng vàng, kh  chc
qun lý quá trình phát trin kinh t-xã hi ca t. Ch
 chúng ta mi thc hic s nghip cách mng ta, nhân
 la chn.
Trong nha qua, tnh c c gng o,
bng nâng cao c      Ch tch
UBND cp Ch tch UBND xã trong toàn huyn
Phù M v  n gi vng bn   , có li sng trong sch, lành
mnh, tích cc hc tp nâng cao   nhn th
lên v mi mt, ch ng, sáng tt qua m thách thc hin
thành công s nghii mi 
nc yêu ci ca s nghip công nghip hóa,
hii hóa, xây dng nông thôn mCh tch UBND cp xã còn
nhiu bt cp, nht v   chuyên môn nghip v  c t chc
thc hin hoc có nhng biu hinthi, k nu hành, làm gim
lòng tin ca qui vi vic quc.
117 KẾT LUẬN Thc hing li mng ta kho qua 30 i mc nhng thành tu ln, v th c ta trên ng quc t c khnh, chính tr - xã hi nh, kinh t ng vi t - xã hc phát trin m ng l i m  n, s n lc c  ng, toàn dân, toàn quân ta. Tuy nhiên, bên cnh nhng th  n h c ta c nhng thách thc không nh. S nghip công nghip hóa, hi  c hin nay bên cnh nhng thn hc nhng thách thc không nh ht, yêu cu cp bách là phi nâng cao c  cán b, nh o, xây dán b vc, va có tài, có tri thc, có b   vng vàng, có kh  chc qun lý quá trình phát trin kinh t-xã hi ca t. Ch có  chúng ta mi thc hic s nghip cách mng ta, nhân  la chn. Trong nha qua, tnh c c gng o, bng nâng cao c      Ch tch UBND cp Ch tch UBND xã trong toàn huyn Phù M v  n gi vng bn   , có li sng trong sch, lành mnh, tích cc hc tp nâng cao   nhn th lên v mi mt, ch ng, sáng tt qua m thách thc hin thành công s nghii mi   nc yêu ci ca s nghip công nghip hóa, hii hóa, xây dng nông thôn mCh tch UBND cp xã còn nhiu bt cp, nht là v   chuyên môn nghip v  c t chc thc hin hoc có nhng biu hinthi, k nu hành, làm gim lòng tin ca qui vi vic quc.
118
 tài luc qun lý ca Ch tch UBND cp huyn
Phù M, tc hoàn thành da trên quá trình nghiên c
slun kho sát thc tii vi nhng v c
qun lý ca Ch tch UBND cp xã huyn Phù M, tnh. Da trên
kt qu nghiên c xut mt s gi ci thin
v nghiên cu.
V mt lý lun: lumt s v lý lun chung v 
lc qun lý ca Ch tch UBND c
yu t c  c, t   cho vi 
c ca mi.
V mt thc tin: luc hin kho sát rút ra nhng lun
m quan tr m mm hn ch c qun
ca Ch tch UBND c a bàn huyn Phù M, t nh da
 n v kin thc, k    thc thi công v; m
hiu và rút ra nguyên nhân ca nhng hn ch c qun lý ca Ch
tch UBND xã huyn Phù M, tnh.
V các gi phân tích các hn ch và nguyên nhân ca
các hn ch c qun ca Ch tch UBND xã, lu  
d xut mt s gin. Nu nhng gic
thc hin tt s góp phn nâng cao c qun lý ca Ch tch UBND cp
huyn Phù M, cùng vi c c thc hin thng li nhim v xây dng
thành công ch   i bo v vng chc T quc Vit Nam hi
ch n ti mc tiêu xây dc Vit Nam hi ch
c mnh xã hi dân ch, công b
118  tài luc qun lý ca Ch tch UBND cp xã  huyn Phù M, tc hoàn thành da trên quá trình nghiên c s lý lun và kho sát thc tii vi nhng v c qun lý ca Ch tch UBND cp xã  huyn Phù M, tnh. Da trên kt qu nghiên c xut mt s gi ci thin v nghiên cu. V mt lý lun: lu rõ mt s v lý lun chung v  lc qun lý ca Ch tch UBND c yu t c  c, t   cho vi  c ca mi. V mt thc tin: luc hin kho sát và rút ra nhng lun m quan tr m mm hn ch c qun lý ca Ch tch UBND c a bàn huyn Phù M, t nh da  n v kin thc, k    thc thi công v; tìm hiu và rút ra nguyên nhân ca nhng hn ch c qun lý ca Ch tch UBND xã  huyn Phù M, tnh. V các gi phân tích các hn ch và nguyên nhân ca các hn ch c qun lý ca Ch tch UBND xã, lu   d xut mt s gin. Nu nhng gic thc hin tt s góp phn nâng cao c qun lý ca Ch tch UBND cp xã  huyn Phù M, cùng vi c c thc hin thng li nhim v xây dng thành công ch   i và bo v vng chc T quc Vit Nam xã hi ch n ti mc tiêu xây dc Vit Nam xã hi ch c mnh xã hi dân ch, công b
DANH MC TÀI LIU THAM KHO
1. Ban T chc Cán b Chính ph “Chính quyn xã và quản lý nhà nước cp
xã”, nhà xut bn Chính tr Quc gia, Hà Ni.
2. B Ni v (2004), Quyết định 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 ca B
trưng B Ni v v tiêu chuẩn đối vi cán b công chức xã, phường, th trn,
Hà Ni.
3. Ban T chc Cán b Chính ph (nay là B Ni v), V Chính quya
 tài: “Đi mới chính sách đối vi cán b chính quyền cơ sở
đáp ứng yêu cu cải cách hành chính”.
4. Ngô Thành Can, “Tuyển chn, bồi dưỡng người tài cho công v”, Hc vin
Hành chính.
5. ghen (1995), Toàn tp, tp 1, Nxb. CTQG, Hà Ni.
6. Toàn tp, tp 2, Nxb. CTQG, Hà Ni.
7. Chính ph (2003), Ngh định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 v chế độ
chính sách đi vi cán b ch chốt xã, phường, th trn, Hà Ni.
8. Chính ph (2009), Ngh định s 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 v chc
danh, s ng, mt s ch i vi cán b, công chc xã,
ng, th trn và nhi hong không chuyên trách cp xã
9. Chính ph (2011), Ngh định s 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 v công
chng, th trn.
10. Hc vin Hành chính Quc gia, (2005), Giáo trình Công v Công chc, Nxb.
i hc Quc gia, Hà Ni,.
11. H Chí Minh (1974), V vấn đề cán b, Nxb. S tht, Hà Ni.
12. Lê Chi Mai (s 20/2002), “Đào to, bồi dưỡng cán b chính quyền cơ sở -
vấn đề và giải pháp”, tp chí Cng sn.
13. c Ngc (2008), Vai trò cán b lãnh đạo ch cht cp xã trong vic gi
vng ổn định chính tr- xã hi nông thôn nước ta hin nay, Nxb. Chính tr-
Hành chính, Hà Ni.
14. Quc Hi (2003), Lut t chức HĐND và UBND năm 2003.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ban T chc Cán b Chính ph “Chính quyền xã và quản lý nhà nước cấp xã”, nhà xut bn Chính tr Quc gia, Hà Ni. 2. B Ni v (2004), Quyết định 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn, Hà Ni. 3. Ban T chc Cán b Chính ph (nay là B Ni v), V Chính quya  tài: “Đổi mới chính sách đối với cán bộ chính quyền cơ sở đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”. 4. Ngô Thành Can, “Tuyển chọn, bồi dưỡng người tài cho công vụ”, Hc vin Hành chính. 5. ghen (1995), Toàn tập, tp 1, Nxb. CTQG, Hà Ni. 6. Toàn tập, tp 2, Nxb. CTQG, Hà Ni. 7. Chính ph (2003), Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 về chế độ chính sách đối với cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn, Hà Ni. 8. Chính ph (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 v chc danh, s ng, mt s ch i vi cán b, công chc  xã, ng, th trn và nhi hong không chuyên trách  cp xã 9. Chính ph (2011), Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 v công chng, th trn. 10. Hc vin Hành chính Quc gia, (2005), Giáo trình Công vụ Công chức, Nxb. i hc Quc gia, Hà Ni,. 11. H Chí Minh (1974), Về vấn đề cán bộ, Nxb. S tht, Hà Ni. 12. Lê Chi Mai (s 20/2002), “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở - vấn đề và giải pháp”, tp chí Cng sn. 13. c Ngc (2008), Vai trò cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã trong việc giữ vững ổn định chính trị- xã hội ở nông thôn nước ta hiện nay, Nxb. Chính tr- Hành chính, Hà Ni. 14. Quc Hi (2003), Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003.
15. Quc Hi (2008), Lut Cán b, công chức năm 2008, Nxb. Chính tr quc
gia, Hà Ni.
16. Quc Hi (2013), Hiến pháp nước Cng hòa XHCN Việt Nam năm 2013.
17. Quc Hi (2015), Lut t chc chính quyền địa phương năm 2015.
18. Sách tham kho Tâm lý hi hc Quc gia Hà N
2000, trang 193.
19. ng Những vấn đề cơ bản của năng lực và năng
lc quản lý ”, tr 12-23.
20. Thut ng 
21. Nguyn Phú Trng, Trn Xuân Sm (2001), Lun c khoa hc cho vic nâng
cao cht lượng đội ngũ cán bộ trong thi k đẩy mnh công nghip hóa, hin
đại hóa, Nhà xut bn Chính tr quc gia, Hà Ni.
22.  (2002), Mt s giải pháp tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ
s, Tp chí Qun lý nhà c.
15. Quc Hi (2008), Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Nxb. Chính tr quc gia, Hà Ni. 16. Quc Hi (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013. 17. Quc Hi (2015), Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 18. Sách tham kho Tâm lý hi hc Quc gia Hà N 2000, trang 193. 19. ng ”Những vấn đề cơ bản của năng lực và năng lực quản lý ”, tr 12-23. 20. Thut ng  21. Nguyn Phú Trng, Trn Xuân Sm (2001), Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nhà xut bn Chính tr quc gia, Hà Ni. 22.  (2002), Một số giải pháp tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, Tp chí Qun lý nhà c.