Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

9,741
712
141
101
  
pháp lu c
nhim v thuc phm
c phân công ph
trách; phát hin, x
theo thm quy 
xut nhng v  cn
thit phi s i, b
 tm thi
vi    n
vic làm trái pháp
lut.
3. Quan h công
tác:
- Ch trì gi mi
quan h phi hp vi
ng tr ng y,
  ,
 xã, các
   liên
quan;
- Ch  ng
thôn; y quyn cho Phó
Ch tch UBND
thc hin các nhim
v, quyn hn trong
phm vi thm quyn
ca Ch tch UBND xã
nh;
2. Trình độ:
- Tt nghip THPT
- t tiêu chun
chuyên môn nghip v theo
nh;
-   ng hoc
chng ch b ng
nghip v quc
ngch chuyên viên tr lên;
- Tt nghi i hc
(chính quy) tr lên;
- Tt nghip lun
chính tr Trung cp hoc

- S dng thành tho
máy vi tính các trang
thit b  c v
cho công tác.
3. K năng:
- K n lý, lãnh
o;
- K   tình
hung;
- K   
tng hp;
- K p;
- K i hp;
- Ch  u hành
(t chc, thc hin);
101    pháp lu c và nhim v thuc phm c phân công ph trách; phát hin, x lý theo thm quy  xut nhng v  cn thit phi s i, b  tm thi vi    n và vic làm trái pháp lut. 3. Quan hệ công tác: - Ch trì gi mi quan h phi hp vi ng tr ng y,   ,  xã, và các    có liên quan; - Ch  ng thôn; y quyn cho Phó Ch tch UBND xã thc hin các nhim v, quyn hn trong phm vi thm quyn ca Ch tch UBND xã nh; 2. Trình độ: - Tt nghip THPT - t tiêu chun chuyên môn nghip v theo nh; -   ng hoc chng ch b ng nghip v quc ngch chuyên viên tr lên; - Tt nghi i hc (chính quy) tr lên; - Tt nghip lý lun chính tr Trung cp hoc  - S dng thành tho máy vi tính và các trang thit b  c v cho công tác. 3. Kỹ năng: - K n lý, lãnh o; - K   lý tình hung; - K    tng hp; - K p; - K i hp; - Ch  u hành (t chc, thc hin);
102
- Ch o theo
dõi ho ng ca mt
s 
c phân công;
- Ch o, thc
hin các nhim v do
  c cp
trên phân cp;
- Tip công dân
nh.
- K  n tho
n.
- K  i quyt
mâu thun.
3.2.3. Đổi mới công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của
Chủ tịch UBND xã
khâu quan tru tiên ca công tác cán b, ý
nh trong vic phát hin, tuyn cho, bng, b trí,
sp xng, k lut và thc hin các ch  i vi cán
b nh tình trc qun lý ca Ch tch
UBND xã. nh, m liên tip (2011-2015) các Ch
t c kh  c tp th c   
thành xut sc hoàn thành tt công v    n hành
nghiên c    hoàn thành công vic ca Ch tch
y ban nhân dân xã, tác gi lu  n thy: vi t qu thc
hin công vic ca Ch ta bàn tnh d
s ch tiêu ca huyng nh nh ch quan, cm tính
c  , tiêu chu  t chung chung, không c
thi nhng khác nhau gi
ti hiu qu  c da trên kt qu, tiêu chu   ng v
n tinh th       nh
c s ng vào các chun mc, chuyên môn nghip v
102 - Ch o và theo dõi ho ng ca mt s  c phân công; - Ch o, thc hin các nhim v do   c cp trên phân cp; - Tip công dân nh. - K  n tho n. - K  i quyt mâu thun. 3.2.3. Đổi mới công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch UBND xã  là khâu quan tru tiên ca công tác cán b, có ý nh trong vic phát hin, tuyn cho, bng, b trí, sp xng, k lut và thc hin các ch  i vi cán b nh tình trc qun lý ca Ch tch UBND xã.  nh, m liên tip (2011-2015) các Ch t c kh  c tp th và c    thành xut sc và hoàn thành tt công v    n hành nghiên c    hoàn thành công vic ca Ch tch y ban nhân dân xã, tác gi lu  n thy: vi t qu thc hin công vic ca Ch ta bàn tnh d s ch tiêu ca huyng nh nh ch quan, cm tính c  , tiêu chu  t chung chung, không c thi nhng khác nhau gi ti hiu qu  c da trên kt qu, tiêu chu   ng v n tinh th       nh c s ng vào các chun mc, chuyên môn nghip v và
103
k n ca Ch t y, m hoàn thành công
vic tt hoc xut s        kh nh tt hay
không ti v c thc thi công v ca Ch t a
bàn tnh.
Muc ca Ch tch UBND xã, phi có các tiêu
 th phù hp vi tính cht ni dung công vic ca Ch tch
UBND xã. mm quyi vi chc danh
Ch tch UBND xã phi tip tc xây dng nhng tiêu chun c th
là mt s  xuu ca tác gi lu
- Th nht, y d     a trên các tiêu chun yêu
cu ca v trí vic làm ca Ch tch UBNDc xây d xut.
nh các tiêu chun c th cho mi tiêu chí, quan trng
nh
+ K n;
+ K n;
+ K u hành hong ca UBND xã;
 phc v nhân dân;
+ Tinh thn trách nhim và phi hp trong thc hin nhim v;
+ Tinh thn hc t;
+ M tuân th k lung;
+ Phm cht chính trc, li sng và tác phong làm vic;
- Th hai, xây d     c qun cho
Ch tch UBND xã vt cán b o qun lý.
  i vi Ch tch UBND xã, ngoài các tiêu chí
n chc danh, cn pha trên kt qu
u ra ca quá trình qun vi các tiêu chí phn ánh v trí, tính cht công
vii bao gm nhng ni dung c th sau:
+ Kt qu hong c ch o,
qun lý. Ch tch UBND xã phi chu trách nhim v vic thc hin nhim v
103 k n lý ca Ch t y, m hoàn thành công vic tt hoc xut s        kh nh tt hay không ti v c thc thi công v ca Ch t a bàn tnh. Muc ca Ch tch UBND xã, phi có các tiêu  th phù hp vi tính cht và ni dung công vic ca Ch tch UBND xã. mm quyi vi chc danh Ch tch UBND xã phi tip tc xây dng nhng tiêu chun c th là mt s  xuu ca tác gi lu - Thứ nhất, xây d     a trên các tiêu chun và yêu cu ca v trí vic làm ca Ch tch UBND xã c xây d xut. nh các tiêu chun c th cho mi tiêu chí, quan trng nh + K n; + K n; + K u hành hong ca UBND xã;  phc v nhân dân; + Tinh thn trách nhim và phi hp trong thc hin nhim v; + Tinh thn hc t; + M tuân th k lung; + Phm cht chính trc, li sng và tác phong làm vic; - Thứ hai, xây d     c qun lý cho Ch tch UBND xã vt cán b o qun lý.   i vi Ch tch UBND xã, ngoài các tiêu chí n chc danh, cn pha trên kt qu u ra ca quá trình qun lý vi các tiêu chí phn ánh v trí, tính cht công vii bao gm nhng ni dung c th sau: + Kt qu hong c ch o, qun lý. Ch tch UBND xã phi chu trách nhim v vic thc hin nhim v
104
ca  tch UBND xã không th tách ri
kt qu hong cá nhân vi kt qu hong ca UBND xã.
+ Kh m bt, t chc công vic, nhim v chung ca UBND xã.
Ch tch UBND phi t chc thc hin các công vi c các
din bin công vic các quyu ch công vit
kt qu. Trong quá trình t chc, gii quyt công vic còn cn phi tm
nhìn xa, trông r m bo cho quá trình ho  ng,
trng tâm, tr c các ngun lc cn thi c kt
qu và hiu qu cao.
+ Kh  nh, bi nh các v t ra, trong các
ng hp cn thit ý kin nhân, Ch tch UBND xã ph c quyt
nh v ng án, gii pháp thc hit kt qu và hiu qu.
 c tp h t cán b, công ch  , kh
m bc ca công chi quyn, nhng bin pháp
 mi, thc hing, k lut công minh, uy tín, thu
hút m i cùng thc hin nhim v chung. Duy trì tt mi quan h vi
ng nghi
+ Kh ng x i vi cp trên và ci mt cách hài hòa, bit
thc hin tt mnh lnh ca c  t t chi khi các mnh
lp vng thi nh xut
 cp trên nh u chnh phù hp v  ng thi nhng
 xu cp trên nhu chnh cn thit. Bit khin trách cp
i bit bo v ci khi cn thit.
+ M hài lòng ca công dân, t chc khi trc tip làm vic vi Ch
tch UBND xã.
+ M tín nhim ca cán b, công chi vi cách thc t chc
công vic, quo các hong ca UBND xã.
Xây dựng phương pháp đánh giá mới trong hoạt động đánh giá với Chủ
tịch UBND cấp xã:
104 ca  tch UBND xã không th tách ri kt qu hong cá nhân vi kt qu hong ca UBND xã. + Kh m bt, t chc công vic, nhim v chung ca UBND xã. Ch tch UBND xã phi t chc thc hin các công vi c các din bin công vic và có các quyu ch công vit kt qu. Trong quá trình t chc, gii quyt công vic còn cn phi có tm nhìn xa, trông r m bo cho quá trình ho  ng, có trng tâm, tr c các ngun lc cn thi c kt qu và hiu qu cao. + Kh  nh, bi nh các v t ra, trong các ng hp cn thit ý kin cá nhân, Ch tch UBND xã ph c quyt nh v ng án, gii pháp thc hit kt qu và hiu qu.  c tp h t cán b, công ch  , có kh m bc ca công chi quyn, có nhng bin pháp  mi, thc hing, k lut công minh, có uy tín, thu hút m i cùng thc hin nhim v chung. Duy trì tt mi quan h vi ng nghi + Kh ng x i vi cp trên và ci mt cách hài hòa, bit thc hin tt mnh lnh ca c  t t chi khi các mnh lp vng thi có nh xut  cp trên có nh u chnh phù hp v  ng thi có nhng  xu cp trên nhu chnh cn thit. Bit khin trách cp i bit bo v ci khi cn thit. + M hài lòng ca công dân, t chc khi trc tip làm vic vi Ch tch UBND xã. + M tín nhim ca cán b, công chi vi cách thc t chc công vic, quo các hong ca UBND xã. Xây dựng phương pháp đánh giá mới trong hoạt động đánh giá với Chủ tịch UBND cấp xã:
105
   th  c, phù
hp vi tính cht công v ca Ch tch UBND vi u tiên, nh
ng trc tin ni dung và chu các tiêu
p thì kt qu mang li
s không chính xác.T tin cy t kt qu  m
bo. Chính vì vy cn phc nh giá t
nhi vi các tiêu chí.
Hin nay, Lut cán b, công chc Ngh nh s -CP
nh c th  , công chc ch quy
nh trình t, th t, công chi vi Ch tch UBND xã,
trình t, th tc thc hin theo trình t, th t
cho cán b, công ch chc thc hin vào
cu
- c 1: Ch tch UBND t  t qu công tác, chc v
c giao và t nhm trong công tác.
- c 2: Tp th cán b, công ch ng y t chc nhn
xét, góp ý. Ý kic thành lp biên bn và thông qua ti cuc hp.
- c 3: Kt qu i vi Ch tc cp y xã
 xut ni dung nh báo cáo cp trên trc tip UBND huyn xem
xét kt lun.
-   vào kt qu hoàn thành nhim v c giao trong
 chc cp trên trc tip qun lý ca Ch tch
UBND xã s nh xp loi cán b nh và thông báo
n Ch tch UBND xã sau khi tham kho biên bn góp ý ca tp th cán b,
công ch tch UBND xã làm vic.
Quy trình này hic l nhiu hn ch 
mang tính cht ni b, khép kín thiu s   n ngoài; coi nh sát
hch hàng ngày, hàng tháng, hàng quý; thiu s c lp ca b phn
chuyên trách v qun cán b, công chc xã, không s tham gia ca
105     th  c, phù hp vi tính cht công v ca Ch tch UBND xã là vi u tiên, nh ng trc tin ni dung và chu các tiêu p thì kt qu mang li s không chính xác.T tin cy t kt qu  m bo. Chính vì vy cn phc nh giá t nhi vi các tiêu chí. Hin nay, Lut cán b, công chc và Ngh nh s -CP nh c th  , công chc mà ch quy nh trình t, th t, công chi vi Ch tch UBND xã, trình t, th tc thc hin theo trình t, th t cho cán b, công ch chc thc hin vào cu - c 1: Ch tch UBND xã t  t qu công tác, chc v c giao và t nhm trong công tác. - c 2: Tp th cán b, công ch ng y xã t chc nhn xét, góp ý. Ý kic thành lp biên bn và thông qua ti cuc hp. - c 3: Kt qu i vi Ch tc cp y xã  xut ni dung nh báo cáo cp trên trc tip là UBND huyn xem xét kt lun. -   vào kt qu hoàn thành nhim v c giao trong  chc cp trên trc tip qun lý ca Ch tch UBND xã s nh xp loi cán b nh và thông báo n Ch tch UBND xã sau khi tham kho biên bn góp ý ca tp th cán b, công ch tch UBND xã làm vic. Quy trình này hic l nhiu hn ch  mang tính cht ni b, khép kín thiu s   bên ngoài; coi nh sát hch hàng ngày, hàng tháng, hàng quý; thiu s c lp ca b phn chuyên trách v qun lý cán b, công chc  xã, không có s tham gia ca
106
i dân. Chính vì vy, ng không nh  tin cn
nh d xut mt s bin pháp sau:
Th nht, M rng tic qun ca
Ch tch UBND xã. Bên cng tin thng
n thân cán b t , công chn cp
trên trc tip, cn m rng tin ng thôn,
c bit là s tham gia ci dân. B mà thii
dân-      tin cy ca s   gi 
nhiu.
Th hai, T chc b phn chuyên trách v qun cán b, công chc
thu phc lm nhn vi
 i v c qun ca Ch tch UBND hàng
 tng hp và xây dng lp k hoch
s dng phát tric qun cho cán b m nhn chc danh Ch
tch UBND cp xã.
Th ba, T chc các k thi sát hch mi vi cán b m nhn
chc danh Ch tch UBND cp a bàn tnh nhm kim tra
 kin thc, k c bit là kh ng am hiu, vn
d nh ca pháp lut c  tch UBND trong quá
trình thc thi công v.
Qua tri    v s thc hin t  
phân long, k lui vi cán b, công chm
bo nguyên tc tp trung dân ch, công khai, khách quan, toàn din, ly cht
ng, hiu qu hoàn thành nhim v 
3.2.4. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo
Quy ho o cp  nói chung chc danh
Ch tch UBND nói riêng mt ni dung quan tr 
trong vic và hiu qu ca hong quc 
s a bàn tnh. Bt gn, chính quyn cp
106 i dân. Chính vì vy, ng không nh  tin cn nh d xut mt s bin pháp sau: Thứ nhất, M rng tic qun lý ca Ch tch UBND xã. Bên cng tin thng n thân cán b t , công chn lý cp trên trc tip, cn m rng tin ng thôn, c bit là s tham gia ci dân. B mà thii dân-      tin cy ca s   gi  nhiu. Thứ hai, T chc b phn chuyên trách v qun lý cán b, công chc thu phc lm nhn vi  i v c qun lý ca Ch tch UBND xã hàng  tng hp và xây dng lp k hoch s dng và phát tric qun lý cho cán b m nhn chc danh Ch tch UBND cp xã. Thứ ba, T chc các k thi sát hch mi vi cán b m nhn chc danh Ch tch UBND cp a bàn tnh nhm kim tra  kin thc, k c bit là kh ng am hiu, vn d nh ca pháp lut c  tch UBND xã trong quá trình thc thi công v. Qua tri    v s thc hin t   phân long, k lui vi cán b, công chm bo nguyên tc tp trung dân ch, công khai, khách quan, toàn din, ly cht ng, hiu qu hoàn thành nhim v  3.2.4. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo Quy ho o cp  nói chung và chc danh Ch tch UBND xã nói riêng là mt ni dung quan tr  trong vic và hiu qu ca hong quc   s a bàn tnh. Bt gn, chính quyn cp
107
 nh không ch yêu c s ng mà còn yêu cu cao
v chc c ch cht cc bit
i vi chc danh Ch t  nh cn xác
nh quy hoch cán b mt ni dung trng yu ca công tác cán b, bo
m công tác cán b, ch ng t ng các nhim v c
mt và lâu dài; quy hoch cán b và to ngun cho chc danh Ch tch UBND
a bàn tnh cn phi thc hin theo mt s lum sau:
- Mt là, cn tin hành soát, ki 
b nm trong din quy hoch. Làm nhng mt mnh, mt hn ch ca
nhi nm trong din quy hoch. Cn kt lun c th v m 
phng thành ca cán b trong din quy hoch. T    i
din quy hoch nh u kich cho
chc danh Ch tch UBND xã khi xét thy cán b m nhim chc danh Ch
tch UBND xã khi xét thy cán b m nhim chc danh Ch tch UBND hin
ti thic, không th c nhim v hoc luân chuyn
sang v trí khác.
- Hai là, s ng cán b  n quy hoch cho chc danh Ch
tch UBND xã phm bo có s c là phc m rng s ng t 3
i cho chc danh Ch tch UBND xã. u ki nhng cán
b nm trong din quy hon, bng phát trin toàn
din v  c thc hin nhim v, ph t chun chc danh, hoàn
thin kin thc, k    tinh thn trách nhi i vi
công v c giao. T thành qu này, chính quy nh s chn
i tt nh m nhn chc danh Ch tch UBND xã.
- Ba , ci mi nhn thc trong vic b trí, s dng cán b quy
hoch chc danh Ch tch UBND xã. Tc là, mi cán b trong din quy hoch
ph u ki  i ph   i c i nhiu
tu  i bt c cán b nào trong din quy
hoc s d bt cho chc danh Ch tch UBND xã, không phi
107   nh không ch yêu c s ng mà còn yêu cu cao v chc c ch cht cc bit i vi chc danh Ch t  nh cn xác nh quy hoch cán b là mt ni dung trng yu ca công tác cán b, bo m công tác cán b, ch ng có t ng các nhim v c mt và lâu dài; quy hoch cán b và to ngun cho chc danh Ch tch UBND a bàn tnh cn phi thc hin theo mt s lum sau: - Một là, cn tin hành rà soát, ki  b nm trong din quy hoch. Làm rõ nhng mt mnh, mt hn ch ca nhi nm trong din quy hoch. Cn có kt lun c th v m  phng thành ca cán b trong din quy hoch. T    i din quy hoch nh u kich cho chc danh Ch tch UBND xã khi xét thy cán b m nhim chc danh Ch tch UBND xã khi xét thy cán b m nhim chc danh Ch tch UBND hin ti thic, không th c nhim v hoc luân chuyn sang v trí khác. - Hai là, s ng cán b  n quy hoch cho chc danh Ch tch UBND xã phm bo có s c là phc m rng s ng t 3 i cho chc danh Ch tch UBND xã. u ki nhng cán b nm trong din quy hon, bng và phát trin toàn din v  c thc hin nhim v, ph t chun chc danh, hoàn thin kin thc, k    và tinh thn trách nhi i vi công v c giao. T thành qu này, chính quy  nh s chn i tt nh m nhn chc danh Ch tch UBND xã. - Ba là, ci mi nhn thc trong vic b trí, s dng cán b quy hoch chc danh Ch tch UBND xã. Tc là, mi cán b trong din quy hoch ph u ki  i ph   i c i nhiu tu  i bt c cán b nào trong din quy hoc s d bt cho chc danh Ch tch UBND xã, không phi
108
c i nào quy hoc thì b trí s dng phc tin hành trên
 tiêu chun ch  c qun lý, hiu qu thc hin công vic
thc tin và kh n ca cán b.
- Bn i vi cán b  chc danh Ch t
cn tin hành soát, kim tra sp xp li theo các tiêu chu nh
nhm bm s d  n chc danh
Ch tch UBND xã.
- Năm , chính quy nh cn chun b
t xa to ngun cán b di dào    o, bng xây
d  m nhn các cho, qu
chc danh Ch tch UBND xã vng vàng v chính tr, trong sáng v c,
thành tho v công vic chuyên môn, nghip v lc, nht
c trí tu thc tin tng yêu cu toàn din trong hong
quc.
Hin nay, mt trong nhng ngun quy hoch rt quan trng ca tnh
nh cho các cho, qun lý ch cht  là lng
sinh vi i hc chính quy mi tt nghip, h kh ng trú ti tnh
nh có nguyn vng làm vic cho chính quy. Nhng
    n thông qua các l o, b ng
dành cho cán b ngun. Tuy nhiên, c   i vi nhng to
ngun cn phi thc hin hong phân tích và mô t v trí công vic mà h
có th s m nhn trong sau khi kt thúc khóa h ho
to, bng phi n cung cp nhng kin thc liên quan, nhng k
n lý cn thit.
Vic b trí, s dng cán b phn, phù hp vc,
s  bt cán b ph   c. B 
c cán b có phm chc tht s  công
tác xc ca h. Nu giao vit quá kh 
ca h hoc không thích hp s hng c vic li. Còn giao vic mà
108 c i nào quy hoc thì b trí s dng mà phc tin hành trên  tiêu chun ch  c qun lý, hiu qu thc hin công vic thc tin và kh n ca cán b. - Bốn lài vi cán b  chc danh Ch t cn tin hành rà soát, kim tra và sp xp li theo các tiêu chu nh nhm bm s d   n chc danh Ch tch UBND xã. - Năm là, chính quy  nh cn chun b t xa và to ngun cán b di dào    o, bng và xây d  m nhn các cho, qu chc danh Ch tch UBND xã vng vàng v chính tr, trong sáng v c, thành tho v công vic chuyên môn, nghip v lc, nht c trí tu và thc tin tng yêu cu toàn din trong hong quc. Hin nay, mt trong nhng ngun quy hoch rt quan trng ca tnh nh cho các cho, qun lý ch cht   là lng sinh vi i hc chính quy mi tt nghip, có h kh ng trú ti tnh nh có nguyn vng làm vic cho chính quy. Nhng     n thông qua các l o, b ng dành cho cán b ngun. Tuy nhiên, c   i vi nhng to ngun cn phi thc hin hong phân tích và mô t v trí công vic mà h có th s m nhn trong sau khi kt thúc khóa h ho to, bng phi n cung cp nhng kin thc liên quan, nhng k n lý cn thit. Vic b trí, s dng cán b phn, phù hp vc, s  bt cán b ph   c. B  c cán b có phm chc tht s  công tác xc ca h. Nu giao vit quá kh  ca h hoc không thích hp s hng c vic li. Còn giao vic mà
109
thi kh a h s không phát huy hm chí làm thui
ch  trí cán b còn ph  trng ca h   
u v cái gì, hoc tài gii v gì thì b trí sp xp cho
làm ving b trí trái ngành nghiu quan trng hin nay
i v cp là phi bi bt  b
khi cán b  by, phi nm chc cán b, am hiu cán
b mi bit lúc nào cán b có trin vng l
xu bt cán b quá sm hoc quá muu tai hi.
Cùng vi b t bt thì ving cán b, công ch
 c qun lý gii ca cp huyn v làm Ch tch UBND cp
mt gii pháp tt. ng, luân chuyn cán b, công chi
Huyn y, các phòng chuyên môn ca UBND huyn Phù M  a
c ngun nhân lo chng cao thun l
trong vic khc phc nh
ng, luân chuyn cán b v gi chc Ch tch UBND cp
huyn Phù M t kt qu i cp   u
n cn nâng cao nhn thc và trách nhi thc hin chun hóa ngun quy
hoch, làm tng cho cán bng viên tu kin thun li
 cán b c luân chuyn v xã hoàn thành tt nhim v.
3.2.5. Nhóm giải phápvề bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạovà tạo động lựclàm
việc cho Chủ tịch UBND cấp xã
V k năng: Ch t   u hành ho ng ca
ng trong vic phát trin kinh t, hi
a  tch UBND xã phi gn dân, hiu dân, sát dân, lng
nghe ý kin ca dân, cc, k n thi t chu hành
công vic. Vinh k n thit ca Ch t
 nâng cao cho chính quy thc hin
thng li công cuc cc.
Th nht, v k ng và ban hành quynh:
109 thi kh a h s không phát huy hm chí làm thui ch  trí cán b còn ph  trng ca h    u v cái gì, hoc tài gii v gì thì b trí sp xp cho làm ving b trí trái ngành nghiu quan trng hin nay i v cp xã là phi bi bt  b khi cán b  by, phi nm chc cán b, am hiu cán b mi bit lúc nào cán b có trin vng l xu bt cán b quá sm hoc quá muu tai hi. Cùng vi b t bt thì ving cán b, công ch  c qun lý gii ca cp huyn v làm Ch tch UBND cp xã là mt gii pháp tt. ng, luân chuyn cán b, công chi Huyn y, các phòng chuyên môn ca UBND huyn Phù M  a c ngun nhân lo có chng cao và thun l trong vic khc phc nh ng, luân chuyn cán b v gi chc Ch tch UBND cp xã  huyn Phù M t kt qu i cp   u n cn nâng cao nhn thc và trách nhi thc hin chun hóa ngun quy hoch, làm tng cho cán bng viên tu kin thun li  cán b c luân chuyn v xã hoàn thành tt nhim v. 3.2.5. Nhóm giải phápvề bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạovà tạo động lựclàm việc cho Chủ tịch UBND cấp xã Về kỹ năng: Ch t   u hành ho ng ca ng trong vic phát trin kinh t, xã hi  a  tch UBND xã phi gn dân, hiu dân, sát dân, lng nghe ý kin ca dân, cc, k n thi t chu hành công vic. Vinh k n thit ca Ch t  nâng cao cho chính quy thc hin thng li công cuc cc. Thứ nhất, v k ng và ban hành quynh:
110
UBND c p hành c  
c   tin hành hong qun hành
  a bàn thì UBND ban hành quy n
theo lunh. Ch tch vi trách nhiu UBND, nhng
nhim v quyn hn qun nh  nh ca pháp lut. Ch
tch UBND cp quy   la chn c   ch  u
hành hong ca UBND hay qun hi thông qua vic ban hành các
quynh.
  t quynh qu  c hp pháp
hp lý thì Ch tch UBND cp xã cn nm vng mt s k n trong
vic xây dng và ban hành quynh, th hin mt s ni dung sau:
- Phi nm vng k n bit th lon, bin nào là
n quy phm pháp lu  n nào không mang tính quy phm pháp
lut.
- K  nhn bit th thn và thm quyn, ni dung ng vi
mi th thn chun b ban hành.
- K  p pháp, hp ca mt quynh khi ban
hành áp dng vào thc t i sng ho cán b, công
chc thc hin các nhim v c giao.
- K n bit, nm bt v u ch t
ng, giáo dc, y t và các v 
- Trong gii quyt các v phát sinh xa bàn có hiu qu
thì Ch tch UBND cp xã phi tìm c nguyên nhân chính ca
v  nh gii quyt v tt nht.
Th hai, v k ng ch o thc hin k hoch phát trin
kinh t cp xã. công tác lp k hoch phát trin kinh t, xã h
t yêu cu, phù hp vi thc t tính kh i Ch tch UBND
cp xã phm bo nm vng mt s k 
110 UBND c p hành c   c    tin hành hong qun lý hành   a bàn xã thì UBND xã ban hành quy n theo lunh. Ch tch vi trách nhiu UBND, có nhng nhim v và quyn hn qun lý nh  nh ca pháp lut. Ch tch UBND cp xã có quy   la chn c   ch  u hành hong ca UBND hay qun lý xã hi thông qua vic ban hành các quynh.   t quynh qu  c hp pháp và hp lý thì Ch tch UBND cp xã cn nm vng mt s k n trong vic xây dng và ban hành quynh, th hin  mt s ni dung sau: - Phi nm vng k n bit th lon, bin nào là n quy phm pháp lu  n nào không mang tính quy phm pháp lut. - K  nhn bit th thn và thm quyn, ni dung ng vi mi th thn chun b ban hành. - K  p pháp, hp lý ca mt quynh khi ban hành áp dng vào thc t i sng xã ho cán b, công chc thc hin các nhim v c giao. - K n bit, nm bt v u ch t ng, giáo dc, y t và các v  - Trong gii quyt các v phát sinh xa bàn có hiu qu thì Ch tch UBND cp xã phi tìm c nguyên nhân chính ca v  nh gii quyt v tt nht. Thứ hai, v k ng và ch o thc hin k hoch phát trin kinh t  cp xã.  công tác lp k hoch phát trin kinh t, xã h t yêu cu, phù hp vi thc t và có tính kh i Ch tch UBND cp xã phm bo nm vng mt s k 