Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

9,784
712
141
1
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Cp xã là cp cui cùng trong h thng chính quyn bn cp c ta,
là cng xuyên tip xúc trc tip vi dân sát vi dân nht. Cp xã có
làm tt vai trò hay không, hiu qu phát trin kinh ti, an ninh
- quc phòng cp xã có bn vng và nh hay không ph thuc rt nhiu
vào  c bi    ch cht - nhi lãnh
u trong m, là linh hn ca tp th, qu
v, tp th y thc hin thng lng li, ch ng,
pháp lut cc và các nhim v chính tr c
Cán b cp xã là mt b phn c trong h thng chính
tr c ta, có v trí, vai trò quan trng, nhc hin mi
ch ng li cng, chính sách pháp lut cc vào trong
thc tii sng xã ha bàn. Hiu kin ch ng hi
nhp kinh t quc t, chúng ta mun thc hin thành công s nghip công
nghip hóa, hii phi xây dc
 cán b, ng chc     qun cp nói
riêng m bc các tiêu chun v phm cht chính trc,
    th   

Ch tch UBND c i qu  u hành mi công vic
ca UBND xã, chu trách nhim v thc hin nhim v, quyn hn ca mình
nh ca Lut T cht T chc
chính quy tu hành công tác ca
UBND trong vic thc hin pháp lun c  c
cp trên, ngh quyt ca HDND quy nh ca UBND xã, quynh các
v thuc quyn hn ca UBND cp mình.
Thm nhum ch  - ng H Chí
Minh, trong suo cách mnh cán
1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Cp xã là cp cui cùng trong h thng chính quyn bn cp  c ta, là cng xuyên tip xúc trc tip vi dân và sát vi dân nht. Cp xã có làm tt vai trò hay không, hiu qu phát trin kinh ti, an ninh - quc phòng  cp xã có bn vng và nh hay không ph thuc rt nhiu vào  c bi    ch cht - nhi lãnh u trong m, là linh hn ca tp th, qu v, tp th y thc hin thng lng li, ch ng, pháp lut cc và các nhim v chính tr c Cán b cp xã là mt b phn c trong h thng chính tr c ta, có v trí, vai trò quan trng, là nhc hin mi ch ng li cng, chính sách pháp lut cc vào trong thc tii sng xã ha bàn. Hiu kin ch ng hi nhp kinh t quc t, chúng ta mun thc hin thành công s nghip công nghip hóa, hii phi xây dc  cán b, công chc     qun lý cp xã nói riêng m bc các tiêu chun v phm cht chính trc,     có th     Ch tch UBND c i qu  u hành mi công vic ca UBND xã, chu trách nhim v thc hin nhim v, quyn hn ca mình nh ca Lut T cht T chc chính quy tu hành công tác ca UBND xã trong vic thc hin pháp lun c  c cp trên, ngh quyt ca HDND và quy nh ca UBND xã, quynh các v thuc quyn hn ca UBND cp mình. Thm nhum ch  - ng H Chí Minh, trong suo cách mnh cán
2
b là nhân t quynh s thành bi ca cách mng, gn lin vi s mnh
lch s cng, cc và ca ch . Tuy nhiên thc t nhi
qua cho th Ch tch UBND cp t u v
, k  còn hn ch...dn hiu qu i trong quá trình
thc thi công v ca Ch tch UBND cp xã còn thc
yêu ct ra. Ngoài ra vic xây d qun cp xã tht
s ch ng còn nhiu bt c  o, qun lý, t
chc thc hin vng qun chúng. Bên c thc tin ta
t nhiu công trình khoa hc nghiên cu v  c ca cán
b, công cht công trình khoa hc nào nghiên cu
v c qun lý ca Ch tch UBND cp xã.
Vi nhng lý do trên, bn thân la ch tài “Năng lực qun lý ca
Ch tch y ban nhân dân cp huyn Phù M, tỉnh Bình Định
nghiên cu và vit lu
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
 n v  cán bc qun ca Ch tch
y ban nhân dân cu công trình, sách, các bài báo, tp chí, các
 tài, các lu n án công b  n v  này; nhiu công
trình bài vi   ng gii, nhng kin ngh ht sc
sâu sc, có giá tr thc tin cao, có th k n mt s công trình nghiên cu và
n phm khoa h
Nhiu công trình, sách, các bài báo, tp chí ca các hc gi, các nhà
khoa hc nghiên c tài này. Chng hn
"Mác - Ăngghen - Lênin - Stalin v vấn đề cán b" (Nxb S tht, Hà Ni,
1974). "Tư tưởng H Chí Minh v cán b công tác cán b" (PGS.TS Bùi
 ng, Ni, 2002). tưởng H Chí Minh v cán
bộ” tài khoa hc cc (KX.02.), (1991- 1995) - Ch nhim GS
ng Xuân K. H Chí Minh vi vấn đề đào tạo cán bộ”, Nxb Chính tr
quc gia, Ni, 1995 c ng. Vai trò cán b lãnh đạo
2 b là nhân t quynh s thành bi ca cách mng, gn lin vi s mnh lch s cng, cc và ca ch . Tuy nhiên thc t nhi qua cho th Ch tch UBND cp xã t u v , k  còn hn ch...dn hiu qu i trong quá trình thc thi công v ca Ch tch UBND cp xã còn thc yêu ct ra. Ngoài ra vic xây d qun lý cp xã tht s có ch ng còn nhiu bt c  o, qun lý, t chc thc hin và vng qun chúng. Bên c thc tin ta t nhiu công trình khoa hc nghiên cu v  c ca cán b, công cht công trình khoa hc nào nghiên cu v c qun lý ca Ch tch UBND cp xã. Vi nhng lý do trên, bn thân la ch tài “Năng lực quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định”  nghiên cu và vit lu 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài  n v  cán bc qun lý ca Ch tch y ban nhân dân cu công trình, sách, các bài báo, tp chí, các  tài, các lu n án công b  n v  này; nhiu công trình bài vi   ng lý gii, nhng kin ngh ht sc sâu sc, có giá tr thc tin cao, có th k n mt s công trình nghiên cu và n phm khoa h Nhiu công trình, sách, các bài báo, tp chí ca các hc gi, các nhà khoa hc nghiên c tài này. Chng hn "Mác - Ăngghen - Lênin - Stalin về vấn đề cán bộ" (Nxb S tht, Hà Ni, 1974). "Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ" (PGS.TS Bùi  ng, Hà Ni, 2002). Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ” tài khoa hc cc (KX.02.), (1991- 1995) - Ch nhim GS ng Xuân K. Hồ Chí Minh với vấn đề đào tạo cán bộ”, Nxb Chính tr quc gia, Hà Ni, 1995 c ng. “Vai trò cán bộ lãnh đạo
3
ch cht cp trong vic gi vng ổn định chính tr- hi nông thôn
nước ta hin nay. Nxb Chính tr- Hành chính, Ni, 2008, ca TS. Mai
c Ngc.
Mt s công trình khoa hc nghiên cn công tác cán b
c cn vic chun hóa các chc danh cán bXác định
cu và tiêu chun cán b lãnh đạo ch cht trong h thng chính tr đổi mi
PGS.TS. Trn Xuân Sm ch    lun
và thc tin ca vinh tiêu chun cán b; thc trng vic thc hin tiêu
chui v o ch cht trong h thng chính tr; xác
nh tiêu chun cán b trong nh ng, gii pháp xây
d theo tiêu chunh.
Nguyn Th Hng Hi (2011), “Mt s vấn đề v phát triển năng lực
ca cán b, công chc”, Tp chí t chc s 09/2011. Trong bài vit,
tác gi    t cách hiu khái quát v c ca cán b, công chc
ng hp nhng kin thc, k  cho phép mt cá nhân thc
hin các hong gn vi nhim v ca mình mt c, hiu sut nht
ng ths c ca cán b, công chc
ch hình thành khi cán b, công chc bing, mong mung
và có th ng. Tác gi i mt s v v phát tric
cho cán b, công cht s bin pháp phát tric phù hp
c.
Ngô Thành Can (2012), “Công chức và chất lượng thc thi công v
trong cơ quan hành chính nhà nước”, Tp chí t ch c s 11/2012.
Tác gi  ra nhng yu t n chng thc thi công v ca
công chc, kin thc, k  làm ving, ch
   ...Tác gi   c tr   
chc và nêu ra nhng bt cp v 
lc ca công chc th hin mt s m: kt qu thc thi công v
3 chủ chốt cấp xã trong việc giữ vững ổn định chính trị- xã hội ở nông thôn nước ta hiện nay”. Nxb Chính tr- Hành chính, Hà Ni, 2008, ca TS. Mai c Ngc. Mt s công trình khoa hc nghiên cn công tác cán b c cn vic chun hóa các chc danh cán bXác định cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị đổi mới PGS.TS. Trn Xuân Sm ch    lý lun và thc tin ca vinh tiêu chun cán b; thc trng vic thc hin tiêu chui v o ch cht trong h thng chính tr; xác nh tiêu chun cán b trong nh ng, gii pháp xây d theo tiêu chunh. Nguyn Th Hng Hi (2011), “Một số vấn đề về phát triển năng lực của cán bộ, công chức”, Tp chí t chc s 09/2011. Trong bài vit, tác gi    t cách hiu khái quát v c ca cán b, công chc ng hp nhng kin thc, k  cho phép mt cá nhân thc hin các hong gn vi nhim v ca mình  mt c, hiu sut nht ng ths c ca cán b, công chc là ch hình thành khi cán b, công chc bing, mong mung và có th ng. Tác gi i mt s v v phát tric cho cán b, công cht s bin pháp phát tric phù hp c. Ngô Thành Can (2012), “Công chức và chất lượng thực thi công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước”, Tp chí t ch c s 11/2012. Tác gi  ra nhng yu t n chng thc thi công v ca công chc, kin thc, k  làm ving, ch    ...Tác gi   c tr    chc và nêu ra nhng bt cp v  lc ca công chc th hin  mt s m: kt qu thc thi công v
4
lc thc thi công v, m hài lòng c  t s
kin ngh nhm nâng cao chng thc thi công v ca công chc.
Nguyn Phú Trng, Trn Xuân S  Lun c khoa hc cho
vic nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thi k đẩy mnh công nghip
hóa, hiện đại hóa đất nước c  lun ca vic s
dng tiêu chun cán b trong công tác cán b; nhng kinh nghim xây dng
tiêu chun cán b c ng phù hp vi t n cách mng; nhng
ng chung trong vic nâng cao chng công tác cán
bi dung v n hóa cán b
Bên c    mt s lun án, lu  a các
Nghiên cu sinh, hc viên cao hc ti Hc vin Hành chính Quc gia 
nghiên cc cán b, công chc 
- “Nâng cao năng lực thc thi công v của đội ngũ công chức hành
chính phường ti Qun 11, Thành ph H Chí Minh” ca tác gi Th M
Phng. Lu  u  c thc thi công v ca công chc hành
chínhnh các yu t cc, khnh s cn
thit phc ca công chc. Lu xut các gii
pháp nhm c cc.
- Nâng cao chất lượng cán b ch cht cp huyn Krông Pc,
tỉnh Đắk Lk hin naya tác gi Phm Th Thanh Hin. Lup
trung vào vic nâng cao ch ch cht cp xã. Da
trên nhng lun chung thc tin a bàn huyn Krông Pc, tk
Lk, lung các gi chính quyn c
na vai trò ca mình trong quá trình thc thi công v.
- Nâng cao năng lc thc thi công v ca công chc cp xã - t thc
tin tỉnh Vĩnh Longa tác gi Nguyn Th Xiu. Lup trung khái
quát thc trng thc thi công v ca công chc cp a bàn t
Long  t ng các gii pháp nhc thc thi công
v ca công chc cp xã. Các gii pháp lu c xây dng bao
4 lc thc thi công v, m hài lòng c  t s kin ngh nhm nâng cao chng thc thi công v ca công chc. Nguyn Phú Trng, Trn Xuân S  Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước c  lý lun ca vic s dng tiêu chun cán b trong công tác cán b; nhng kinh nghim xây dng tiêu chun cán b c ng phù hp vi t n cách mng; nhng ng chung trong vic nâng cao chng công tác cán bi dung v n hóa cán b Bên c    có mt s lun án, lu  a các Nghiên cu sinh, hc viên cao hc ti Hc vin Hành chính Quc gia  nghiên cc cán b, công chc  - “Nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức hành chính phường tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh” ca tác gi Lê Th M Phng. Lu  u  c thc thi công v ca công chc hành chínhnh các yu t cc, khnh s cn thit phc ca công chc. Lu xut các gii pháp nhm c cc. - Nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk hiện naya tác gi Phm Th Thanh Hin. Lup trung vào vic nâng cao ch ch cht cp xã. Da trên nhng lý lun chung và thc tin  a bàn huyn Krông Pc, tk Lk, lung các gi chính quyn c na vai trò ca mình trong quá trình thc thi công v. - Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã - từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Longa tác gi Nguyn Th Xiu. Lup trung khái quát thc trng thc thi công v ca công chc cp xã a bàn t Long  t ng các gii pháp nhc thc thi công v ca công chc cp xã. Các gii pháp lu c xây dng bao
5
gm nhiu nhóm gi xây dng th ch, nhn thn vic
o, bng.
i ra còn nhiu công trình khoa hc khác nghiên cu v 
c qun lý ca Ch tch UBND cp xã. 
lun án nào nghiên cu v c qun lý ca Ch tch UBND cp
xã c th  t i pháp thit thc, kh thi nhm
  c qun Ch tch UBND c   ng vi yêu cu
ngày càng cao ca tình hình mi. Vì vy, tác gi lun nghiên c
 k tha chn lc các công trình trên nhm h thng li
nhng kin thc và góp phn nh i thc tin ca s
nghip xây dng và phát trin huyn Phù M.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mn ca lu lý lun và pháp lý
v c qun lý ca Ch tch y ban nhân dân cp xã. Nhm  xut mt
s gic qun ca Ch tch UBND cp huyn
Phù M, tnh.
  c m  c hin ba nhim v c th

- Mt là, h th  lun v  c qun ca Ch tch
UBND cp xã.
- Hai là, tin hành kh    c tr c
qun lý c tch UBND ca bàn huyn Phù M, tnh
nh t m, hn ch cn khc phc.
- Ba là,  xut nhng gin nhc qun
ca Ch tch UBND cp xã huyn Phù M, tnh.
4. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
4.1 Đối tượng nghiên cứu
Lup trung nghiên c c qun ca Ch tch y ban
nhân dân cp xã.
5 gm nhiu nhóm gi xây dng th ch, nhn thn vic o, bng. i ra còn có nhiu công trình khoa hc khác nghiên cu v  c qun lý ca Ch tch UBND cp xã.  lun án nào nghiên cu v c qun lý ca Ch tch UBND cp xã c th   t i pháp thit thc, kh thi nhm   c qun lý Ch tch UBND c   ng vi yêu cu ngày càng cao ca tình hình mi. Vì vy, tác gi lun nghiên c  k tha có chn lc các công trình trên nhm h thng li nhng kin thc và góp phn nh i thc tin ca s nghip xây dng và phát trin huyn Phù M. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mn ca lu lý lun và pháp lý v c qun lý ca Ch tch y ban nhân dân cp xã. Nhm  xut mt s gic qun lý ca Ch tch UBND cp xã  huyn Phù M, tnh.   c m  c hin ba nhim v c th  - Một là, h th  lý lun v  c qun lý ca Ch tch UBND cp xã. - Hai là, tin hành kh    c tr c qun lý c tch UBND ca bàn huyn Phù M, tnh nh t m, hn ch cn khc phc. - Ba là,  xut nhng gin nhc qun lý ca Ch tch UBND cp xã  huyn Phù M, tnh. 4. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Lup trung nghiên c c qun lý ca Ch tch y ban nhân dân cp xã.
6
4.2 . Phạm vi nghiên cứu
- Không gian nghiên cu: y ban nhân dân các th trn trong
huyn Phù M (bao gm 17 02 th trn ca huyn Phù M), tnh Bình
nh.
- Thi gian nghiên cu: t  n nay.
5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn
5.1. Phương pháp luận
Lu s dng   t bin chng   lun
chung nht ca mi nhn thc khoa hc, duy vt lch s ca Ch 
ng H m cc v c
và pháp lu     n. Lu  không trình bày toàn b
các v lý lun v cán bcông tác cán b mà tp trung phân tích nhng
v c c qun nói chung Ch
tch y ban nhân dân nói riêng; nh m v  c
qun lý cho Ch tch y ban nhân dân cp xã.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
 gii quyt nhng v  c th ni dung ca lu  ng
c áp d
5.2.1. Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp
Lu    u các công trình nghiên cu liên
n v c qun vào hong QLNN ca Ch tch UBND
cp xã. T nhng phân tích tài liu th cp s cung cp nhng s liu, nhng
ng quan phc v cho vic nghiên cu lu 
tích tài liu th cp cung cp nhng lun c, lum c v mt lun
thc tin. S liu t nhn, báo cáo ca UBND huyn, Phòng Ni V
Huyn Phù M n    c, hiu lc, hiu qu iu
hành ca chính quyn c.
5.2.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
6 4.2 . Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cu: y ban nhân dân  các xã và th trn trong huyn Phù M (bao gm 17 xã và 02 th trn ca huyn Phù M), tnh Bình nh. - Thi gian nghiên cu: t  n nay. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn 5.1. Phương pháp luận Lu s dng   t bin chng   lý lun chung nht ca mi nhn thc khoa hc, duy vt lch s ca Ch  ng H m cc v c và pháp lu     n. Lu  không trình bày toàn b các v lý lun v cán b và công tác cán b mà tp trung phân tích nhng v c c qun lý nói chung và Ch tch y ban nhân dân xã nói riêng; nh m v  c qun lý cho Ch tch y ban nhân dân cp xã. 5.2. Phương pháp nghiên cứu  gii quyt nhng v  c th mà ni dung ca lu  ng c áp d 5.2.1. Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp Lu    u là các công trình nghiên cu có liên n v c qun lý vào hong QLNN ca Ch tch UBND cp xã. T nhng phân tích tài liu th cp s cung cp nhng s liu, nhng ng quan phc v cho vic nghiên cu lu  tích tài liu th cp cung cp nhng lun c, lum c v mt lý lun và thc tin. S liu t nhn, báo cáo ca UBND huyn, Phòng Ni V Huyn Phù M có n    c, hiu lc, hiu qu iu hành ca chính quyn c. 5.2.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
7
 tài tin hành phát phiu khi vi các khách th nghiên cu,
m có:
- 19 phiu khng chí là Ch tch UBND các xã,
th trn;
- 133 phiu kho sát dành cho công chc 19 xã, th trn;
- 200 phiu kho sát dành cho công dân.
5.2.3. Phương pháp phỏng vấn sâu
 nm bt thêm các thông tin t khách th nghiên cu, lu  n
hành phng vn sâu. Kt qu ca phng vn sâu nhng ý kin, nhnh,
kin ngh ca khách th nghiên cu. Khách th phng vn sâu bao gm: Ch
tch UBND và cán b qun lý cp Huyn.
5.2.4. Các phương pháp khác
Bên cnh vic s d    u th c  u
tra xã hi hc bng bng hi và phng vn sâu, lu dng mt s
    i chi ng
hp,...c bit coi trng kt thc tin.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
- n ca lu góp phn làm phong phú, sáng t thêm
nu hành chính quy c thng nht, hiu qu
có khoa hc. Ngoài ra lu làm sáng t n 
lc qun lý ca Ch tch UBND cp xã trong thi mi.
- c tin ca lu: giúp xây d  lãnh
o chính quy  tài, tâm, tm; phm cht chính tr c, li
sng, có trí tu, công chc chuyên môn.
Lu   i pháp c th áp dng vào thc tin nhm nâng cao
c qun lý cho Ch tch UBND cp xã.   lu góp phn
 ra các gii pháp giúp cho các c  o trong vic xây
dng chic cán b o ch ch n mi.
7  tài tin hành phát phiu khi vi các khách th nghiên cu, m có: - 19 phiu khng chí là Ch tch UBND các xã, th trn; - 133 phiu kho sát dành cho công chc 19 xã, th trn; - 200 phiu kho sát dành cho công dân. 5.2.3. Phương pháp phỏng vấn sâu  nm bt thêm các thông tin t khách th nghiên cu, lu  n hành phng vn sâu. Kt qu ca phng vn sâu là nhng ý kin, nhnh, kin ngh ca khách th nghiên cu. Khách th phng vn sâu bao gm: Ch tch UBND và cán b qun lý cp Huyn. 5.2.4. Các phương pháp khác Bên cnh vic s d    u th c  u tra xã hi hc bng bng hi và phng vn sâu, lu dng mt s     i chi ng hp,...c bit coi trng kt thc tin. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn - n ca lu góp phn làm phong phú, sáng t thêm nu hành chính quy c thng nht, hiu qu và có khoa hc. Ngoài ra lu làm sáng t n  lc qun lý ca Ch tch UBND cp xã trong thi mi. - c tin ca lu: giúp xây d  lãnh o chính quy  có tài, tâm, tm; có phm cht chính tr c, li sng, có trí tu, công chc chuyên môn. Lu   i pháp c th áp dng vào thc tin nhm nâng cao c qun lý cho Ch tch UBND cp xã.   lu góp phn  ra các gii pháp giúp cho các c  o trong vic xây dng chic cán b o ch ch n mi.
8
Mc dù lu nghiên cu phm vi huyn Phù M, tnh Bình
nh, tuy nhiên nh    ng thì các gii pháp lun
n có th áp di hiu qu. Lun tài liu
cung cp cho vic nghiên cu v c qun lý ca Ch tch UBND xã vào
hong QLNN nói chung và hong QLNN ca chính quyn cp xã nói
riêng trong thi gian ti.
7. Kết cấu đề tài
Ngoài phn m u, kt lun, mc lc, danh mc tài liu tham kho,
lui nn sau:
 lý lun v c qun ca Ch tch UBND cp
xã.
c trc qun ca Ch tch UBND cp
huyn Phù M, tnh.
   c qun ca Ch tch UBND
cp xã trong thi gian ti.
8 Mc dù lu nghiên cu  phm vi huyn Phù M, tnh Bình nh, tuy nhiên  nh    ng thì các gii pháp lun n có th áp di hiu qu. Lun tài liu cung cp cho vic nghiên cu v c qun lý ca Ch tch UBND xã vào hong QLNN nói chung và hong QLNN ca chính quyn cp xã nói riêng trong thi gian ti. 7. Kết cấu đề tài Ngoài phn m u, kt lun, mc lc, danh mc tài liu tham kho, lui nn sau:  lý lun v c qun lý ca Ch tch UBND cp xã. c trc qun lý ca Ch tch UBND cp xã  huyn Phù M, tnh.    c qun lý ca Ch tch UBND cp xã trong thi gian ti.
9
PHẦN NỘI DUNG
Chƣơng 1:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND
CẤP XÃ
1.1. Chính quyền địa phƣơng cấp chức danh Chủ tịch UBND
cấp xã
1.1.1. Chính quyền địa phương cấp xã
Ti tt c c, ngay bên chính quyn hính quyn cp
i vi nhng thm quyn v pháp và hành chính khác nhau cùng nhng
ngun l thc hin nhng thm quy  
quyn này có thnhiu cp tnh và vùng cp cao; cp qun, huyn
hoc thành ph là cp thp xã hay các cng các th trn nh
cp thp nht. Chm v ca chính quyn ci có th do Hin
pháp ho    n ca chính quyn Tnh. ràng
 ng hp ch m v ca chính quyn c c quy
nh bi Hin pháp, quyn lc m  t ch ca chính quyn ci
c bo v m t ng ng
c hiu là nh ca chính quyn trc tip cung cp dch v cho các
công dân ti cp trung gian thp và thp nht.
Ti mt s c (ví d, Italia vi hình thành ph-bang và ti nhiu
 chính quyn t tr t
r  c khi các qu  c thành lp v  u t chc chính
quy phân cp thm quyn t cp chính
quy c ln li bt
u t vic xây dng chính quyng mc
c lp, nhìn chung, thói quen qu  ng
không có truyn th u chính quyn ci
rt khác nhau tùy thuc vào h thng chính tr c
v 
9 PHẦN NỘI DUNG Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ 1.1. Chính quyền địa phƣơng cấp xã và chức danh Chủ tịch UBND cấp xã 1.1.1. Chính quyền địa phương cấp xã Ti tt c c, ngay bên chính quyn hính quyn cp i vi nhng thm quyn v pháp lý và hành chính khác nhau cùng nhng ngun l thc hin nhng thm quy   quyn này có th có nhiu cp tnh và vùng cp cao; cp qun, huyn hoc thành ph là cp thp xã hay các cng  các th trn nh là cp thp nht. Chm v ca chính quyn ci có th do Hin pháp ho    n ca chính quyn Tnh. Rõ ràng là  ng hp ch m v ca chính quyn c c quy nh bi Hin pháp, quyn lc và m  t ch ca chính quyn ci c bo v  m t ng ng c hiu là nh ca chính quyn trc tip cung cp dch v cho các công dân ti cp trung gian thp và thp nht. Ti mt s c (ví d,  Italia vi mô hình thành ph-bang và ti nhiu  chính quyn t tr t r  c khi các qu  c thành lp v  u t chc chính quy phân cp thm quyn t cp chính quy c ln li bt u t vic xây dng chính quyng mc c lp, và nhìn chung, thói quen qu  ng không có truyn th u chính quyn ci là rt khác nhau tùy thuc vào h thng chính tr c v 
10
Trên th gii, mô hình t chc và hong ca chính quy
ng, ph thuc vào nhiu yu t :    i. m
chung là các quu thc hin phân cp chính quy. các
c phát trin, nhim v ca chính quy     n a
 c phân quyn rt. T s phân quy  ng ca chính
quy   ch trc thuc pháp lut phi chu trách nhi c
pháp lut. hình chính quy th hin nét ni quan h gia
 chung, có ba hình t chc hong
chính quyph bin gm: chính quy theo nguyên
tc phân quyn; chính quy tp quyn; chính quy
xã hi ch 
- Chính quy theo nguyên tc phân quyn: n hình cho mô
hình này là Anh, M c theo h thng pháp lut Anh - Mc
hin nguyên tc phân quyn tri nht.
- Chính quy tp quyn:  m chính
quy  t ra, trc tip b nhim nhân s hoc
phân cp nm trong h th   c thng nht t Trung
. Chính quy chu s kim tra giám sát cht ch
ca chính quya thc hin ch c ca
a thc hin ch  c  n
nay, mô hình này ch còn tn ti mt s c n.
- Chính quy hi ch : c t chc
 c, Vit Nam hin nay. Theo hình này,
chính quy không nhi s giám sát cht ch gia
 a chính quyn c i vi c i
còn chu s o trc tip toàn din ca cp  mi
cp hành chính lãnh th, c thành th l   u thành lp chính
quy, vi di  i di  c
o thành h thng th bc trc thui.
10 Trên th gii, mô hình t chc và hong ca chính quy ng, ph thuc vào nhiu yu t :    i. m chung là các quu thc hin phân cp chính quy.  các c phát trin, nhim v ca chính quy     n a  c phân quyn rõ rt. T s phân quy  ng ca chính quy   ch trc thuc pháp lut và phi chu trách nhi c pháp lut. Mô hình chính quy th hin rõ nét ni quan h gia  chung, có ba mô hình t chc và hong chính quyph bin gm: chính quy theo nguyên tc phân quyn; chính quy tp quyn; chính quy xã hi ch  - Chính quy theo nguyên tc phân quyn: n hình cho mô hình này là Anh, M c theo h thng pháp lut Anh - Mc hin nguyên tc phân quyn tri nht. - Chính quy tp quyn:  m là chính quy  t ra, trc tip b nhim nhân s hoc có phân cp và nm trong h th   c thng nht t Trung . Chính quy chu s kim tra giám sát cht ch ca chính quya thc hin ch c ca a thc hin ch  c   n nay, mô hình này ch còn tn ti  mt s c n. - Chính quy xã hi ch : c t chc   c, Vit Nam hin nay. Theo mô hình này, chính quy không nhi s giám sát cht ch gia  a chính quyn c i vi c i mà còn chu s o trc tip toàn din ca cp   mi cp hành chính lãnh th, c  thành th l   u thành lp chính quy, vi di  i di  c o thành h thng th bc trc thui.