Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

9,742
712
141
91
Mc tiêu xây dng nông thôn mi sng vt
cht, tinh thn cng nn nông nghip phát trin bn
vng hi  t, ch ng và hiu qu trong
sn xut; sn phm nông nghip sc cnh tranh cao; kt cu h tng kinh
t-xã hng b hii; hi nông thôn dân ch, 
p, bo v ng sinh thái, gi gìn bn sc; an ninh
trt t c gi vng hi ch ng s lãnh
o c ng trong h thng chính tr ng thôn, cng c vng chc liên
minh công nhân - nông dân-trí thc. Xây dng nông thôn mi mt trong
nhng nhim v quan tr u ca s nghip CNH- 
a, nhân dân trong huyn Phù M  c nhiu v  khó
i sng kinh tp; các v bc xúc ca hi 
  c làm ca mt b phn không nh trong con em nhân dân còn
nhiu, t nn ma túy và các tai t nn xã hc x lý, gii quyt
dt c nhng v   Ch tch UBND cp
phi có nhng kin thc cn thi o và thc hin thành
công s nghip CNH- ng nông thôn ma bàn mình ph
y mnh CNH-c, xây dng và bo v t quc
ng thc ti rèn luyn tuyn cho cán b, nâng cao
phm cht, kin th
Hai là,  o trong s nghip CNH- a ch th
nhng phm cht phù hp vi xã hi hii, v  o
thc hin các nhim v cách mng hin nay. Phm chc cn thit
i v    n cách m   
không th ng hoàn toàn các yêu cu v phm chc ci
n mn mi này phi
ch th làm ch cn khoa hc - công ngh hii, nm ch
c c vn hành ca nn sn xut công nghip, c u, t
chc, vn hành ca hi hii; va phc lp, va phi
91 Mc tiêu xây dng nông thôn mi sng vt cht, tinh thn cng nn nông nghip phát trin bn vng hi  t, ch ng và hiu qu trong sn xut; sn phm nông nghip có sc cnh tranh cao; kt cu h tng kinh t-xã hng b và hii; xã hi nông thôn dân ch,  p, bo v ng sinh thái, gi gìn bn sc; an ninh trt t c gi vng xã hi ch ng s lãnh o c ng trong h thng chính tr  nông thôn, cng c vng chc liên minh công nhân - nông dân-trí thc. Xây dng nông thôn mi là mt trong nhng nhim v quan tr u ca s nghip CNH-  a, nhân dân trong huyn Phù M  c nhiu v  khó i sng kinh tp; các v bc xúc ca xã hi    c làm ca mt b phn không nh trong con em nhân dân còn nhiu, t nn ma túy và các tai t nn xã hc x lý, gii quyt dt c nhng v   Ch tch UBND cp xã phi có nhng kin thc cn thi o và thc hin thành công s nghip CNH- ng nông thôn ma bàn mình ph y mnh CNH-c, xây dng và bo v t quc ng thc ti rèn luyn tuyn cho cán b, nâng cao phm cht, kin th Hai là,  o trong s nghip CNH- a là ch th có nhng phm cht phù hp vi xã hi hii, v  o thc hin các nhim v cách mng hin nay. Phm chc cn thit i v    n cách m    không th ng hoàn toàn các yêu cu v phm chc ci n mn mi này phi là ch th làm ch cn khoa hc - công ngh hii, nm ch c c vn hành ca nn sn xut công nghip, c u, t chc, vn hành ca xã hi hii; va phc lp, va phi
92
t mình trong tng th u thng nht - liên hoàn ca mt xã hi phát trin
cao.
 o cp là sn phm ca nhu kin kinh
t, chính tr, xã hi trong tn phát trin ca lch s
cao  tch UBND cp cn phi rà soát li n
b hin có v mt mnh, mt yu, t ng kinh nghim
c phc nhng hn ch do lch s  lng thi b sung lc
ng cán b tr nhm to ra s chuyn bin ln v cht ci
 cp ng vi yêu cu mi hin nay.
Ba là, gn vic qun ca Ch tch UBND cp
vi kin toàn b máy t chc t các xã, th trn.
CNH-  p nông thôn, y dng nông thôn mi mt
ch n cc ta, nh p, nông thôn
c ta tin lên mc phát trin mi. m v ht s
nng n i s quyt tâm cao ci vi t chc
ng, chính quyn, Mt trn t qu     chính tr hi c
s, cn phi bit phát huy ht mi ngun lc, ti  n t a
  n l i quan trng nht. Song, nu không
cng ci mi b máy t chc  thì ngun li s không
c tác dng, bi  ch có th hoàn thành tt nhim
v c hong trong các t chc vng mnh.
Bn là, c qun lý ca Ch tch UBND cp xã huyn
Phù M phi gn vi phong trào phát trin kinh t - xã hi 
  tuyn chn, giáo dc, rèn luyn, bng cán b.
Phong trào phát trin kinh t- hi a  ng hc ca
cán b. Ho ng thc tin và phong trào phát trin kinh t- hi a
c, rèn luy  , tuyn
chn cán bn Hi ngh ln th 3 Ban Ch
VII       dng cán b mt cách cm tính, ch
92 t mình trong tng th u thng nht - liên hoàn ca mt xã hi phát trin cao.  o cp xã là sn phm ca nhu kin kinh t, chính tr, xã hi trong tn phát trin ca lch s cao  tch UBND cp xã cn phi rà soát li n b hin có v mt mnh, mt yu, t ng kinh nghim c phc nhng hn ch do lch s  lng thi b sung lc ng cán b tr nhm to ra s chuyn bin ln v cht ci  cp ng vi yêu cu mi hin nay. Ba là, gn vic qun lý ca Ch tch UBND cp xã vi kin toàn b máy t chc  t các xã, th trn. CNH-  p nông thôn, xây dng nông thôn mi là mt ch n cc ta, nh p, nông thôn c ta tin lên mc phát trin mi. m v ht s nng n i s quyt tâm cao ci vi t chc ng, chính quyn, Mt trn t qu     chính tr xã hi c s, cn phi bit phát huy ht mi ngun lc, ti  n có  t a   n l i là quan trng nht. Song, nu không cng ci mi b máy t chc   thì ngun li s không c tác dng, bi  ch có th hoàn thành tt nhim v c hong trong các t chc vng mnh. Bốn là, c qun lý ca Ch tch UBND cp xã  huyn Phù M phi gn vi phong trào phát trin kinh t - xã hi     tuyn chn, giáo dc, rèn luyn, bng cán b. Phong trào phát trin kinh t- xã hi  a  ng hc ca cán b. Ho ng thc tin và phong trào phát trin kinh t- xã hi  a c, rèn luy  , tuyn chn cán bn Hi ngh ln th 3 Ban Ch VII       dng cán b mt cách cm tính, ch
93
quan. Mi phm giá và bng cp, danh hiu và chc vng hin
u phc kim nghim qua hong thc ti
3.2.2. Tiêu chuẩn hóa chức danh Chủ tịch UBND cấp xã ở huyện Phù
M
 xây dc các tiêu chun chc danh c th i vi v trí vic
làm Ch tch UBND xã phù hp vi yêu cu ca nhim v quc
ca bàn tnh, S Ni v t nh c
cho UBND tnh tin hành hong phân tích công vic ca Ch tch UBND
cp xã.
Hong phân tích công vic ca Ch tch UBND cp xã quá trình
thu tht cách có h thng các thông tin quan trng
  n các công vic ca Ch tch UBND cp nhm m rõ bn
cht tng công vi  c nghiên cu các công vi làm rõ: tng
công vic c th, Ch tch UBND cp nhng nhim v, trách nhim gì;
h thc hin nhng hong nào; ti sao phi thc hin và thc hi
nào; nhng ngun lc nào c s dng; nhng mi quan h c thc
hi u kin làm vi c bit nhng yêu cu v kin thc, k
  tch UBND cp cn ph thc hin công
vic.
Xây dng tiêu chun ch   t quan trng trong công
tác s dng và phát trin cán bc bi o trong các
c danh Ch tch UBND cp xã.
- Th nht  la chn và b trí cán b, vì tiêu chun chc
danh th hin tính cht và yêu cu ca công vic chc v. Công vic càng
phc tp, chc v càng cao thì tiêu chun chc v phi phù hp và t l thun
vi tính cht và yêu cu ca công vic.
-Th hai  xây do, bng và
tp hun vi nhu ci trong công vic cng.
93 quan. Mi phm giá và bng cp, danh hiu và chc vng hin u phc kim nghim qua hong thc ti 3.2.2. Tiêu chuẩn hóa chức danh Chủ tịch UBND cấp xã ở huyện Phù Mỹ  xây dc các tiêu chun chc danh c th i vi v trí vic làm Ch tch UBND xã phù hp vi yêu cu ca nhim v quc  ca bàn tnh, S Ni v t nh c cho UBND tnh tin hành hong phân tích công vic ca Ch tch UBND cp xã. Hong phân tích công vic ca Ch tch UBND cp xã là quá trình thu tht cách có h thng các thông tin quan trng   n các công vic ca Ch tch UBND cp xã nhm làm rõ bn cht tng công vi  c nghiên cu các công vi làm rõ:  tng công vic c th, Ch tch UBND cp xã có nhng nhim v, trách nhim gì; h thc hin nhng hong nào; ti sao phi thc hin và thc hi nào; nhng ngun lc nào c s dng; nhng mi quan h c thc hi u kin làm vi c bit là nhng yêu cu v kin thc, k   tch UBND cp xã cn ph thc hin công vic. Xây dng tiêu chun ch   t quan trng trong công tác s dng và phát trin cán bc bi o trong các c danh Ch tch UBND cp xã. - Thứ nhất  la chn và b trí cán b, vì tiêu chun chc danh th hin tính cht và yêu cu ca công vic và chc v. Công vic càng phc tp, chc v càng cao thì tiêu chun chc v phi phù hp và t l thun vi tính cht và yêu cu ca công vic. -Thứ hai  xây do, bng và tp hun vi nhu ci trong công vic cng.
94
-Th ba,   tng cán b, nhc quy hoch cho
chc danh Ch t ng ti ph u, hc tp rèn luyt
mc tiêu.
-Th tư,   c làm vic ca Ch
tch UBND xã trong quá trình thc thi công v.
-Th năm,   nh ch  ting, ph
cp, các ch  phúc l  i vi tnh,
vic y dng tiêu chun c th i v   án b, công chc nói
chung và vi v trí vic làm ca Ch tch UBND cp c
chun b quan tr tin hành nâng cng b, thng nht các loi hình
 hành chính cp xã. Tuy vy, bn thân các lo hành chính
cp  s khác bit rt ln v u kin t u kin kinh t-xã
h  quc. Do
n nghiên cu các tiêu chun c th phù hp vm riêng ca mi
ni.
nh th nhn thy: ngoài ving nhng tiêu chun
chung, cn phi chú trng v tiêu chun c th i vi chc danh Ch tch
UBND cp  c qun ca Ch tch UBND cp
xã, chính quyn tnh cn phi tin hành xây dng tiêu chun chc
danh Ch tch UBND xã phù hp vi yêu cu ca nhim v quc
a bàn tnh trong thi gian ti.
Tiêu chun 1: Tiêu chun v trình độ kiến thc
- Hc v tt nghip trung hc ph thông;
- Chuyên môn: Có  c i hc chính quy tr lên;
- Chính tr trung cp lý lun chính tr tr lên;
- Kin thc v qung nghip v qun

-  tin hn chng ch Atr lên, thành tho vic s
dng các phn tin hn.
94 -Thứ ba,   tng cán b, nhc quy hoch cho chc danh Ch t ng ti ph u, hc tp và rèn luyt mc tiêu. -Thứ tư,   c làm vic ca Ch tch UBND xã trong quá trình thc thi công v. -Thứ năm,   nh ch  ting, ph cp, các ch  phúc l  i vi tnh, vic xây dng tiêu chun c th i v   án b, công chc xã nói chung và vi v trí vic làm ca Ch tch UBND cp c chun b quan tr tin hành nâng cng b, thng nht các loi hình  hành chính cp xã. Tuy vy, bn thân các lo hành chính cp  có s khác bit rt ln v u kin t u kin kinh t-xã h  quc. Do n nghiên cu các tiêu chun c th phù hp vm riêng ca mi ni. nh có th nhn thy: ngoài ving nhng tiêu chun chung, cn phi chú trng v tiêu chun c th i vi chc danh Ch tch UBND cp  c qun lý ca Ch tch UBND cp xã, chính quyn tnh cn phi tin hành xây dng tiêu chun chc danh Ch tch UBND xã phù hp vi yêu cu ca nhim v quc  a bàn tnh trong thi gian ti. Tiêu chuẩn 1: Tiêu chuẩn về trình độ kiến thức - Hc v tt nghip trung hc ph thông; - Chuyên môn: Có  c i hc chính quy tr lên; - Chính tr trung cp lý lun chính tr tr lên; - Kin thc v qung nghip v qun  -  tin hn chng ch Atr lên, thành tho vic s dng các phn tin hn.
95
-  ngoi ng: Ting anh giao tip chng ch A.
Tiêu chun 2: Tiêu chun v k năng
 thc thi mt h thng công v ng và phc tp, Ch tch UBND
xã cn s dng thành tho rt nhiu loi k i vi Ch tch
 a bàn t nh, tác gi lu  nh d  xut
tiêu chun v k   dng thành tho 3 nhóm k   c trình
bày và phân tích 
- 
Nhóm k năng làm việc cơ bản ca Ch
tch UBND xã
Tiêu chun yêu cu
K 
S dng thành tho
K p
S dng thành tho
K n lý thi gian làm vic
S dng thành tho
- Nhóm k n: Phi s dng thành tho
Nhóm k năng quản lý cơ bản ca Ch
tch UBND xã
Tiêu chun yêu cu
K c
S dng thành tho
K p và phê duyt k hoch
S dng thành tho
K c
S dng thành tho
K m c
S dng thành tho
K m thu kt qu
S dng thành tho
Tip dân, gii quyt khiu ni, t cáo
S dng thành tho
Gii quyt tranh ch 
S dng thành tho
- Nhóm k u hành hong y ban nhân dân xã ca Ch tch
y ban nhân dân xã: Phi s dng thành tho
Các k năng điu hành hot đng ca
UBND xã ca Ch tch UBND
Tiêu chun yêu cu
K  chc và thc hi hot
S dng thành tho
95 -  ngoi ng: Ting anh giao tip chng ch A. Tiêu chuẩn 2: Tiêu chuẩn về kỹ năng  thc thi mt h thng công v ng và phc tp, Ch tch UBND xã cn s dng thành tho rt nhiu loi k i vi Ch tch  a bàn t nh, tác gi lu  nh d  xut tiêu chun v k   dng thành tho 3 nhóm k   c trình bày và phân tích   -  Nhóm kỹ năng làm việc cơ bản của Chủ tịch UBND xã Tiêu chuẩn yêu cầu K  S dng thành tho K p S dng thành tho K n lý thi gian làm vic S dng thành tho - Nhóm k n: Phi s dng thành tho Nhóm kỹ năng quản lý cơ bản của Chủ tịch UBND xã Tiêu chuẩn yêu cầu K c S dng thành tho K p và phê duyt k hoch S dng thành tho K c S dng thành tho K m c S dng thành tho K m thu kt qu S dng thành tho Tip dân, gii quyt khiu ni, t cáo S dng thành tho Gii quyt tranh ch  S dng thành tho - Nhóm k u hành hong y ban nhân dân xã ca Ch tch y ban nhân dân xã: Phi s dng thành tho Các kỹ năng điều hành hoạt động của UBND xã của Chủ tịch UBND xã Tiêu chuẩn yêu cầu K  chc và thc hi hot S dng thành tho
96
ng
K  chu hành hi hp
S dng thành tho
K u hành công v ca cá nhân cán
b, công chc xã
S dng thành tho
K  dng máy tính và ng dng công
ngh thông tin vào hou hành
công vic
S dng thành tho
K t ni b
S dng thành tho
Tiêu chun 3: Tiêu chun v phm cht, tinh thn trách nhim
- Có tinh thc sâu snh mc lp dân tc
ch i;
- c t chc vng nhân dân thc hin kt qu ng
li cng, chính sách pháp lut cc 
- Cn kio vic, tn ty vi
nhân dân;
- u tranh ch
- Có ý thc k lut cao trong thc thi công v;
- Trung thi, gn mt thit vc nhân
dân tín nhim;
- Sn sàng thc hin trách nhim gi    
thm quyn yêu cu.
Tiêu chun 4: Tiêu chun v sc khe th cht, sc khe thn kinh và tui
đời
- Sc khe th cht: kt lu sc khm nhn công vic ca
Bnh vip Tnh;
- Sc khe thn kinh: kt lun c  n kinh:
 sc khe, có kh c áp lc làm ving.
- Tu i tham gia l u chc danh Ch tch y ban nhân dân xã
c quá 45 tui vi vi n.
96 ng K  chu hành hi hp S dng thành tho K u hành công v ca cá nhân cán b, công chc xã S dng thành tho K  dng máy tính và ng dng công ngh thông tin vào hou hành công vic S dng thành tho K t ni b S dng thành tho Tiêu chuẩn 3: Tiêu chuẩn về phẩm chất, tinh thần trách nhiệm - Có tinh thc sâu snh mc lp dân tc và ch i; - c t chc vng nhân dân thc hin có kt qu ng li cng, chính sách pháp lut cc   - Cn kio vic, tn ty vi nhân dân; - u tranh ch - Có ý thc k lut cao trong thc thi công v; - Trung thi, gn bó mt thit vc nhân dân tín nhim; - Sn sàng thc hin trách nhim gi     thm quyn yêu cu. Tiêu chuẩn 4: Tiêu chuẩn về sức khỏe thể chất, sức khỏe thần kinh và tuổi đời - Sc khe th cht: Có kt lu sc khm nhn công vic ca Bnh vip Tnh; - Sc khe thn kinh: Có kt lun c  n kinh:  sc khe, có kh c áp lc làm ving. - Tu i tham gia l u chc danh Ch tch y ban nhân dân xã c quá 45 tui vi vi n.
97
Tiêu chun 5: Tiêu chun v kinh nghim làm vic
Tham gia làm vic qun lý hành chính nhà
c ta tm nhn chc danh Ch
tch a bàn tnh.
* Xây dựng bản mô tả công việc khung năng lực cho chức danh
Chủ tịch UBND cấp
c có th góp phn nâng cao hiu qu hong ca mt
 do hn ch c nhng quynh tuyn dng sai lm, phát
tric chuyên nghip, khuyng lc làm vic,
s gn bó vi công vic ca nhân viên và chun b ngun lc cho mc tiêu dài
hn. c dành cho cán b, công chc s làm nn tng cho các h
thng qun nhân s, d     y dng mt
c riêng phc thù ngành nghc qun lý
ng phát trin nhân lc s mang li mt s li
ích:
- i vi t v trí vic làm:   c giúp phân tích, t
yêu cu v kin thc, k m cht cho tng v trí vic làm d ng,
khoa hc; góp phn to nên mt bn mô t v trí vic làm hoàn chnh vy
 chm v và yêu cu ca v trí.
- i vi công tác tuyn dng:  nh các tiêu
chí trng y la chn ng viên phù hp vi tng v trí làm vic chin
c c. Da vào c yêu cu ti thiu cho tc,
i tuyn dng có th xây dng mt bng mô t v trí tuyn dng rõ ràng và
nh công c ng vn ng viên hp lý. Nh v
v s m bo tuy   c t c ngun nhân lc cht
u này ph thuc vào vic mô t ràng các kin thc, k
m cht cn thit cho v  dng thông tin này làm tiêu chí
t quá trình tuyn dng. Có th thy li ích t áp dng khung
c trong công tác tuyn d
97 Tiêu chuẩn 5: Tiêu chuẩn về kinh nghiệm làm việc Tham gia làm vic qun lý hành chính nhà c ta tm nhn chc danh Ch tch a bàn tnh. * Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực cho chức danh Chủ tịch UBND cấp xã c có th góp phn nâng cao hiu qu hong ca mt  do hn ch c nhng quynh tuyn dng sai lm, phát tric chuyên nghip, khuyng lc làm vic, s gn bó vi công vic ca nhân viên và chun b ngun lc cho mc tiêu dài hn. c dành cho cán b, công chc s làm nn tng cho các h thng qun lý nhân s, d      xây dng mt c riêng phc thù ngành nghc qun lý và ng phát trin nhân lc s mang li mt s li ích: - i vi mô t v trí vic làm:   c giúp phân tích, mô t yêu cu v kin thc, k m cht cho tng v trí vic làm d dàng, khoa hc; góp phn to nên mt bn mô t v trí vic làm hoàn chnh vy  chm v và yêu cu ca v trí. - i vi công tác tuyn dng:  nh các tiêu chí trng y la chn ng viên phù hp vi tng v trí làm vic và chin c c. Da vào c yêu cu ti thiu cho tc, i tuyn dng có th xây dng mt bng mô t v trí tuyn dng rõ ràng và nh công c ng vn ng viên hp lý. Nh v v s m bo tuy   c và t c ngun nhân lc cht u này ph thuc vào vic mô t rõ ràng các kin thc, k m cht cn thit cho v  dng thông tin này làm tiêu chí t quá trình tuyn dng. Có th thy li ích t áp dng khung c trong công tác tuyn d
98
nh tiêu chí la chn trng yu d n;
+ Ci thin quá trình tuyn ch i cho
v trí tuyn dng;
+ To tính nht quán trong vic s dng ngôn ng, công c qun lý,
luân chuyn, phát tric công tnh.
- i v  t qu làm vic: Nhng biu hin v  c
tng c c th s cung cp mt công c hu dng cho cán b, công chc
trong vi     c, kt qu công vic ca b  ng
nghi c giúp ch ra nh c biu hi ng
mi n b cn ph ng cho tng v trí c th. Vic so sánh gia biu
hin thc t yêu cu tiêu chun ca tng v c m
phù hp hoàn thành yêu cu công vic ca v m nhim ca tng cán
b.
- i v    o, bi ng:     s  
c hin ti ca công chc so vi c yêu cu ca tc
i vi mt v trí; t c nhc nào cán b cn phi
o, b hoàn thành công vic t  
  y d    ho o, b ng
phù hp vi yêu cu ca công vic, ca t ch   n ca
tng cán b.
- i vi công tác quy hoch nhân s:  phân tích yêu cu v
c cn thit cho vi c tm nhìn, chic dài h 
 có th xác lên k hoch, chic phát trin ngun nhân lc trong
 mt cách hp lý.
T chc trin khai xây dng v trí vic làm trong các
 s nghip và hing v trí vi
 c song song vi vic xây dc cho tng v trí.
  c s tc áp dng trong tuyn
dng công chc, viên chc và tuyn dng theo chính sách thu hút ngun nhân
98 nh tiêu chí la chn trng yu d n; + Ci thin quá trình tuyn ch i cho v trí tuyn dng; + To tính nht quán trong vic s dng ngôn ng, công c qun lý, luân chuyn, phát tric công tnh. - i v  t qu làm vic: Nhng biu hin v  c  tng c c th s cung cp mt công c hu dng cho cán b, công chc trong vi     c, kt qu công vic ca b  ng nghi c giúp ch ra nh c và biu hi ng mi cán b cn ph ng cho tng v trí c th. Vic so sánh gia biu hin thc t và yêu cu tiêu chun ca tng v c m phù hp và hoàn thành yêu cu công vic ca v m nhim ca tng cán b. - i v    o, bi ng:     s   c hin ti ca công chc so vi c yêu cu ca tc i vi mt v trí; t c nhc nào cán b cn phi o, b hoàn thành công vic t     xây d    ho o, b ng phù hp vi yêu cu ca công vic, ca t ch   n ca tng cán b. - i vi công tác quy hoch nhân s:  phân tích yêu cu v c cn thit cho vi c tm nhìn, chic dài h   có th xác lên k hoch, chic phát trin ngun nhân lc trong và  mt cách hp lý. T chc trin khai xây dng v trí vic làm trong các  s nghip và hing v trí vi  c song song vi vic xây dc cho tng v trí.   c s tc áp dng trong tuyn dng công chc, viên chc và tuyn dng theo chính sách thu hút ngun nhân
99
lc chng cao ti tnh. Tác gi lu xut bn mô t v trí
vi  c chc danh Ch tch UBND huyn Phù M,
t
BN MÔ T V TRÍ VIỆC LÀM VÀ KHUNG NĂNG LỰC CA
CHC DANH CH TCH UBND CP XÃ
STT
Tên v trí
vic làm
Biên
chế
t công vic
ca v trí vic làm
Xác định khung năng
lc
Ghi chú
V trí vic làm gn vi công vio, quu hành
Thc hinh ti Lut T chc chính quya
nh khác có liên quan.
1
Ch
tch
UBND
01
1. V trí, chc
trách:
  ng
 o, ch o,
qun lý chung mi mt
ho ng công tác
ca UBND xã; chu
trách nhi  
quan c  c
pháp lut mi hot
ng c  
mình ph trách.
2. Nhim v,
quyn hn:
   u
hành công vic ca
  c quy
nh t u 36 Lut
T chc chính quyn
1. Năng lực:
-   c tham
 chc, thc hin các
ch  a
c;
- kh  
cu y d  n
quy phm pháp lut, quyt
nh các gim bo
hiu qu ho ng công
tác ca UBND;
-    u
hành; kh  ,
   i biu ca
UBND, phát huy sc mnh
tp th phi hp tt vi
   chc liên
quan thc hin tt nhim
v ca chính quy a
99 lc chng cao ti tnh. Tác gi lu xut bn mô t v trí vi  c chc danh Ch tch UBND xã  huyn Phù M, t BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA CHỨC DANH CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ STT Tên vị trí việc làm Biên chế Mô tả công việc của vị trí việc làm Xác định khung năng lực Ghi chú V trí vic làm gn vi công vio, quu hành Thc hinh ti Lut T chc chính quya nh khác có liên quan. 1 Chủ tịch UBND xã 01 1. Vị trí, chức trách:   ng  o, ch o, qun lý chung mi mt ho ng và công tác ca UBND xã; chu trách nhi   quan c  c pháp lut mi hot ng c   mình ph trách. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:    u hành công vic ca   c quy nh t u 36 Lut T chc chính quyn 1. Năng lực: -   c tham  chc, thc hin các ch  a c; - Có kh   cu xây d  n quy phm pháp lut, quyt nh các gim bo hiu qu ho ng công tác ca UBND; -    u hành; có kh  ,    i biu ca UBND, phát huy sc mnh tp th và phi hp tt vi    chc có liên quan thc hin tt nhim v ca chính quy a
100
   
nhng v  khác
pháp lu nh
thuc thm quyn ca
Ch tch UBND
quynh.
- Ch   c
các b phn chuyên
   c
 i
chung b phn
chuyên môn) xây dng
t chc thc hin
các chi c, quy
hoch, k ho
ch   án
phát tri  
v   
 ng li chính
sách c ng Nhà
c, phù hp vi các
 n ch o ca
cp trên tình hình
thc t c
b m tính kh thi,
hiu qu cao;
- Ch o, kim tra
các b phn chuyên
môn thc hin các ch

- Nm vng các ch
 ng li, chính
sách c ng Nhà
c;
- Nm vng kin thc
pháp lut, kinh nghim
t chc, quu hành;
- Có kin thc thc t;
- Am hic
chuyên ngành khác liên
quan, tình hình kinh t,
chính tr  - hi
cc.
- c v chính tr;
- o;
- Qun hành chính
c;
- Quu hành t
chc; QL mc tiêu;
- L  
hoch, d án;
- Nghiên cu, tng
h  t phc,
t chc trin khai, tng kt
thc tin, c th ng
li, ch   ng,
chính sách pháp lut ca
c;
100     và nhng v  khác mà pháp lu nh thuc thm quyn ca Ch tch UBND xã quynh. - Ch   c các b phn chuyên    c  i chung là b phn chuyên môn) xây dng và t chc thc hin các chi c, quy hoch, k ho ch   án phát tri   v     ng li chính sách c ng và Nhà c, phù hp vi các  n ch o ca cp trên và tình hình thc t c b m tính kh thi, hiu qu cao; - Ch o, kim tra các b phn chuyên môn thc hin các ch  - Nm vng các ch  ng li, chính sách c ng và Nhà c; - Nm vng kin thc pháp lut, có kinh nghim t chc, quu hành; - Có kin thc thc t; - Am hic chuyên ngành khác có liên quan, tình hình kinh t, chính tr  - xã hi cc. - c v chính tr; - o; - Qun lý hành chính c; - Quu hành t chc; QL mc tiêu; - L   hoch, d án; - Nghiên cu, tng h  t phc, t chc trin khai, tng kt thc tin, c th ng li, ch   ng, chính sách pháp lut ca c;