Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của chủ tịch UBND Phường trên địa bàn Quận 11 - Thành phố Hồ Chí Minh

8,336
317
139
84
CHƢƠNG 3
MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG
LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND PHƢỜNG
3.1. Mục tiêu, quan điểm nâng cao năng lực quản của Chủ tịch
UBD phƣờng trên địa bàn Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
3.1.1. Mục tiêu
  
      
   
 

 



 
 nhân dân     
  nhân dân; 
 cao, 
   nhân dân.
      
     

 
         

 các 
, xã 
84 CHƢƠNG 3 MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND PHƢỜNG 3.1. Mục tiêu, quan điểm nâng cao năng lực quản lý của Chủ tịch UBD phƣờng trên địa bàn Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 3.1.1. Mục tiêu                          nhân dân       và  nhân dân;   cao,     nhân dân.                             các  , xã 
85
hành chính.   

3.1.2. Quan điểm


 

        




  
. 




N
      

   
  



         
.
85 hành chính.     3.1.2. Quan điểm                       .      N                             .
86
    


          

   
báo cáo nhanh ch    

       
        

        


mục tiêu của
công tác đào tạo cán bộ là xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, có chất lượng mà
nòng cốt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các ngành các cấp và
sở”. Ngoài ra,      đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức trước hết là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý . . . có chế độ,
chính sách đào tạo bồi dưỡng, đãi ngộ đối với cán bộ , phường, thị trấn
Xây dựng đội ngũ cán
bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, tưởng, trong sáng về đạo đức lối sống,
sức chiến đấu cao, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ . . . xây dựng đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị,
năng lực, tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân”.   
   XII   rõ: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất đội
ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”.
01 -05/8/2015 
 15-2020 
86                        báo cáo nhanh ch                                   mục tiêu của công tác đào tạo cán bộ là xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, có chất lượng mà nòng cốt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các ngành các cấp và cơ sở”. Ngoài ra,      đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trước hết là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý . . . có chế độ, chính sách đào tạo bồi dưỡng, đãi ngộ đối với cán bộ xã, phường, thị trấn Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức lối sống, có sức chiến đấu cao, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ . . . xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân”. Và       XII   rõ: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”. 01 -05/8/2015   15-2020 
87
  Nâng cao hiệu lực,
hiệu quả công tác quản lý, điều hành của UBND và các quan chuyên môn
thuộc UBND cấp Quận và cấp phường. Kiện toàn bộ máy cơ quan chính quyền
theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm
vụ của chính quyền đô thị. Thực hiện cải cách hành chính theo hướng hiện đại
hóa nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
thực hiện cơ chế liên thông từ Quận đến Phường và giữa các phòng ban, đơn vị
trong việc giải quyết các hồ sơ hành chính cho dân”
  



    

3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý của chủ tịch UBND
Phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
3.2.1. Nâng cao nhận thức, tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với
việc nâng cao năng lực quản lý của Chủ tịch UBND Phƣờng

 
    
 
 
hành và  n 
 

          
, Nhà n        

87   Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp Quận và cấp phường. Kiện toàn bộ máy cơ quan chính quyền theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của chính quyền đô thị. Thực hiện cải cách hành chính theo hướng hiện đại hóa nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; thực hiện cơ chế liên thông từ Quận đến Phường và giữa các phòng ban, đơn vị trong việc giải quyết các hồ sơ hành chính cho dân”             3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý của chủ tịch UBND Phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 3.2.1. Nâng cao nhận thức, tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao năng lực quản lý của Chủ tịch UBND Phƣờng và            hành và  n                , Nhà n          xã
88
          
 
      -   
       
 


“Xây dựng đội ngũ cán
bộ, công chức các cấp từ trung ương đến cơ sở, đặc biệt là cán bộ đứng đầu có
phẩm chất và năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường
giai cấp công nhân, đủ về số lượng, đồng bộ về cấu”“đảm
bảo sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ cán bộ nhằm thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững độc lập tự chủ, đi
lên chủ nghĩa hội”.       
          
nói chung và , 
         
 
    Thông qua p



          

 


 
     
88                    -                “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp từ trung ương đến cơ sở, đặc biệt là cán bộ đứng đầu có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu”“đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững độc lập tự chủ, đi lên chủ nghĩa xã hội”.                   nói chung và ,                  Thông qua p                           
89
  
     
, nên 
    

          


 
Các ban    

         

hi 
  


, 

3.2.2. Tiếp tục xây dựng tiêu chuẩn chức danh cụ thể đối với vị trí chủ
tịch UBND phƣờng phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc ở
phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

    
h   


 - 
       
89          , nên                       Các ban      xã      xã       hi       ,   3.2.2. Tiếp tục xây dựng tiêu chuẩn chức danh cụ thể đối với vị trí chủ tịch UBND phƣờng phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc ở phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh       h       -         
90
;  thì

tiê
           
nay.
      
 
          
 
không     còn    
, làm  
,
 , phù
     
            
-
ng, xã



3.2.2.1. Tiêu chuẩn về trình độ kiến thức
- H
- 
- 
-     

- 

90 ;  thì  tiê             nay.        xã                không     mà còn     , làm   ,  , phù                    - ng, xã    3.2.2.1. Tiêu chuẩn về trình độ kiến thức - H -  -  -       -  
91
3.2.2.2. Tiêu chuẩn về kỹ năng
    
    



- N


- 

    


-         

        
        


3.2.2.3. Tiêu chuẩn về phẩm chất, tinh thần trách nhiệm
- 

- 

-       
nhân dân.
- 
- 
91 3.2.2.2. Tiêu chuẩn về kỹ năng              - N   -          -                               3.2.2.3. Tiêu chuẩn về phẩm chất, tinh thần trách nhiệm -   -   -        nhân dân. -  - 
92
- 

- 

3.2.2.4. Tiêu chuẩn về sức khỏe thể chất, sức khỏe thần kinh tuổi
đời
- 

-       

-         

3.2.2.5. Tiêu chuẩn về kinh nghiệm làm việc
  


Để xây dựng đƣợc các tiêu chuẩn chức danh cụ thể đối với vị trí việc
làm chủ tịch UBND phƣờng phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ quản lý nhà
nƣớc ở phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Nội
vụ Quận 11 cần tham mƣu cho UBND Quận 11 tiến hành hoạt động phân
tích công việc của chủ tịch UBND phƣờng.
Hoạt động phân tích công việc của chủ tịch UBND phƣờng là quá trình
 


    
 

92 -   -   3.2.2.4. Tiêu chuẩn về sức khỏe thể chất, sức khỏe thần kinh và tuổi đời -   -         -           3.2.2.5. Tiêu chuẩn về kinh nghiệm làm việc      Để xây dựng đƣợc các tiêu chuẩn chức danh cụ thể đối với vị trí việc làm chủ tịch UBND phƣờng phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc ở phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Nội vụ Quận 11 cần tham mƣu cho UBND Quận 11 tiến hành hoạt động phân tích công việc của chủ tịch UBND phƣờng. Hoạt động phân tích công việc của chủ tịch UBND phƣờng là quá trình            
93




Thứ nhất,      


Thứ hai,         


 
    


        
t 
       



Thứ ba, 

Thứ tư, 

Thứ năm, 
             
 
        
93     Thứ nhất,         Thứ hai,                              t             Thứ ba,   Thứ tư,   Thứ năm,                          