Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của chủ tịch UBND Phường trên địa bàn Quận 11 - Thành phố Hồ Chí Minh

8,312
317
139
74
vụ
chế về năng lực
16
07
09
00
00
100%
43,75%
56,25%
00%
00%
 


        
         

giao.
b) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chủ tịch UBND phƣờng trên địa
bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh năm 2015
Bảng 2.10b: Bảng tổng hợp, đánh giá của Ban Thƣờng vụ Quận ủy
Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đối với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của
chủ tịch UBND các phƣờng năm 2015
Mức độ hoàn
thành nhiệm vụ
Hoàn thành
xuất sắc
nhiệm vụ
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm
vụ nhƣng còn hạn
chế về năng lực
Không hoàn
thành nhiệm vụ
16
09
07
00
00
100%
56,25%
43,75%
00%
00%
    


 thành




c) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chủ tịch UBND phƣờng trên địa
bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
74 vụ chế về năng lực 16 07 09 00 00 100% 43,75% 56,25% 00% 00%                         giao. b) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 Bảng 2.10b: Bảng tổng hợp, đánh giá của Ban Thƣờng vụ Quận ủy Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đối với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chủ tịch UBND các phƣờng năm 2015 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ nhƣng còn hạn chế về năng lực Không hoàn thành nhiệm vụ 16 09 07 00 00 100% 56,25% 43,75% 00% 00%         thành     c) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
75
  
   
 
Mức độ hoàn
thành nhiệm
vụ
Hoàn thành
xuất sắc nhiệm
vụ
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm
vụ nhƣng còn hạn
chế về năng lực
Không hoàn thành
nhiệm vụ
16
10
06
00
00
100%
62,5%
37,5%
00%
00%

       

  
 
   

2.4. Đánh giá chung về thực trạng năng lực thực hiện hoạt động quản
của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí
Minh
2.4.1. Những ƣu điểm và nguyên nhân
Ƣu điểm
Một là, 
 
    
 


      

 Minh
75          Mức độ hoàn thành nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ nhƣng còn hạn chế về năng lực Không hoàn thành nhiệm vụ 16 10 06 00 00 100% 62,5% 37,5% 00% 00%                     2.4. Đánh giá chung về thực trạng năng lực thực hiện hoạt động quản lý của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 2.4.1. Những ƣu điểm và nguyên nhân Ƣu điểm Một là,                      Minh
76






    


Hai là, 

   
         
  
         


  



  



Ba là, thái độ thực hiện hoạt động quản của chủ tịch UBND phường
trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Về thái độ phục vụ nhân dân:    

76              Hai là,                                             Ba là, thái độ thực hiện hoạt động quản lý của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Về thái độ phục vụ nhân dân:     
77




Về thái độ của chủ tịch UBND phƣờng đối với công vụ đƣợc giao:
        
      

     

Về thái độ của chủ tịch UBND phƣờng đối với đội ngũ cán bộ, công
chức phƣờng: 




 

cao 
Bốn là,          
 
    







77     Về thái độ của chủ tịch UBND phƣờng đối với công vụ đƣợc giao:                         Về thái độ của chủ tịch UBND phƣờng đối với đội ngũ cán bộ, công chức phƣờng:         cao  Bốn là,                        
78
Nguyên nhân:
Một là,  






Hai là,            

       

     



Ba là:  
 


         


Bốn là, 

 sàng

78 Nguyên nhân: Một là,         Hai là,                                Ba là:                   Bốn là,    sàng 
79
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
          


Hạn chế
Một là,  


 thông qua các



Hai là,     


         


   g
    
       
        


 


        

79 2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân              Hạn chế Một là,      thông qua các    Hai là,                       g                                      
80


Ba là, 



Bốn là, 
         
 ng hài lòng
        



           



         

Năm là,        

   
 
 
       



Nguyên nhân:
80   Ba là,     Bốn là,             ng hài lòng                                       Năm là,                             Nguyên nhân:
81
Một là, 
       


     
 

  

Hai là, 


        


Ba là,             



  


        

 
Bốn là, 
          

      
81 Một là,                         Hai là,               Ba là,                                  Bốn là,                    
82
       
           
      


Năm là, 
 
 



            
           
 
Tiểu kết chƣơng 2
        
             


        
 





 

82                              Năm là,                                    Tiểu kết chƣơng 2                                            
83


83  