Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của chủ tịch UBND Phường trên địa bàn Quận 11 - Thành phố Hồ Chí Minh

8,311
317
139
64
 
          Chí
Minh         
 

trong trên
          
 
 Chí Minh th
       

trên.
- Về kỹ năng điều hành công vụ của nhân cán bộ, công chức
phƣờng

 
à
       
   

 
 
        
    Chí Minh      
 
     
          
trên

64             Chí Minh             trong trên               Chí Minh th          trên. - Về kỹ năng điều hành công vụ của cá nhân cán bộ, công chức phƣờng    à                               Chí Minh                          trên 
65

 Chí Minh           
 


trên.
- Vkỹ năng sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào
hoạt động lãnh đạo, điều hành công việc của chủ tịch UBND phƣờng
     
   
  
 Chí Minh 

 

       

 
 Chí Minh 

thà
       


giúp ích cho 

- Về kỹ năng xây dựng đoàn kết nội bộ
 
    Chí Minh
65   Chí Minh                trên. - Về kỹ năng sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, điều hành công việc của chủ tịch UBND phƣờng               Chí Minh                  Chí Minh   thà           và giúp ích cho   - Về kỹ năng xây dựng đoàn kết nội bộ       Chí Minh
66

 
 
        
 Chí Minh 
 
      

2.3.3. Về thái độ làm việc của chủ tịch UBND phƣờng
    
   

- 
- 
- 
2.3.3.1. Về thái độ phục vụ nhân dân của chủ tịch UBND phƣờng trên
địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

      







 

66                Chí Minh            2.3.3. Về thái độ làm việc của chủ tịch UBND phƣờng           -  -  -  2.3.3.1. Về thái độ phục vụ nhân dân của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.                  Có
67
    


         
           



 

        

  

      




2.3.3.2 Về thái độ đối với công việc đƣợc giao quản của chủ tịch
UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Bảng 2.7. Kết quả khảo sát về thái độ đối với hoạt động quản lý của
chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Câu hỏi khảo sát dành cho chủ tịch UBND phƣờng
Tỷ lệ % ngƣời chọn
16 ngƣời = 100%
Không

?
65
35
100
00
67                                                             2.3.3.2 Về thái độ đối với công việc đƣợc giao quản lý của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Bảng 2.7. Kết quả khảo sát về thái độ đối với hoạt động quản lý của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Câu hỏi khảo sát dành cho chủ tịch UBND phƣờng Tỷ lệ % ngƣời chọn 16 ngƣời = 100% Có Không  lý? 65 35 100 00
68
?
         
?
30
70

        Không


        


-  
 



- 
        
       
          


2.3.3.3. Về thái độ đối với cán bộ, công chức phƣờng của chủ tịch
UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Bảng 2.8a. Kết quả khảo sát thái độ đối với cán bộ, công chức phƣờng
do chủ tịch UBND phƣờng tự đánh giá
Câu hỏi khảo sát dành cho chủ tịch UBND phƣờng
Tỷ lệ % ngƣời chọn
16 ngƣời = 100%
Không
68 ?           ? 30 70          Không              -        -                                2.3.3.3. Về thái độ đối với cán bộ, công chức phƣờng của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Bảng 2.8a. Kết quả khảo sát thái độ đối với cán bộ, công chức phƣờng do chủ tịch UBND phƣờng tự đánh giá Câu hỏi khảo sát dành cho chủ tịch UBND phƣờng Tỷ lệ % ngƣời chọn 16 ngƣời = 100% Có Không
69
       , phê

100
00


100
00
      
  
-       

-       

  





 
Bảng 2.8b: Kết quả khảo sát thái độ đối với cán bộ, công chức
phƣờng của chủ tịch UBND phƣờng do cán bộ, công chức phƣờng đánh giá
Câu hỏi khảo sát dành cho cán bộ, công chức
phƣờng



xuyên





          ND

62
27
11
[

69        , phê  100 00   100 00           -         -                   Bảng 2.8b: Kết quả khảo sát thái độ đối với cán bộ, công chức phƣờng của chủ tịch UBND phƣờng do cán bộ, công chức phƣờng đánh giá Câu hỏi khảo sát dành cho cán bộ, công chức phƣờng    xuyên                ND  62 27 11 [ 
70
Chưa bao giờ 

  
Thỉnh thoảng 
                
 
Thường xuyên 
h

      

           



Tác giả cũng đã đặt câu hỏi thăm dò ý kiến về mức độ hài lòng của đội
ngũ cán bộ, công chức phường đối với các thức điều hành giải quyết công
việc của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
(kết quả cụ thể được nêu trong bảng 2.9c)
Bảng 2.8c. Mức độ hài lòng của cán bộ, công chức phƣờng đối với
cách thức điều hành giải quyết công việc của chủ tịch UBND phƣờng
trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Câu hỏi khảo sát dành cho cán bộ, công chức
phƣờng
Tỷ lệ % người chọn
16 người = 100%
Rất hài
lòng
Hài
lòng
Không hài
lòng

       
không?
15
57
28
70 Chưa bao giờ      Thỉnh thoảng                     Thường xuyên  h                         Tác giả cũng đã đặt câu hỏi thăm dò ý kiến về mức độ hài lòng của đội ngũ cán bộ, công chức phường đối với các thức điều hành và giải quyết công việc của chủ tịch UBND phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. (kết quả cụ thể được nêu trong bảng 2.9c) Bảng 2.8c. Mức độ hài lòng của cán bộ, công chức phƣờng đối với cách thức điều hành và giải quyết công việc của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Câu hỏi khảo sát dành cho cán bộ, công chức phƣờng Tỷ lệ % người chọn 16 người = 100% Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng          không? 15 57 28
71


Không hài lòng     
  Hài lòng   rất hài
lòng.
 

    
 

       


         
       

    

 
Bảng 2.8d: Mức độ tín nhiệm của cán bộ, công chức phƣờng đối với
chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Câu hỏi khảo sát dành cho cán bộ, công chức
phƣờng
Tỷ lệ % người chọn
16 người = 100%
Tín
nhiệm
cao
Tín
nhiệm
thấp
Không
tín
nhiệm

      
         

60
27
13
71   Không hài lòng        Hài lòng   rất hài lòng.                                                 Bảng 2.8d: Mức độ tín nhiệm của cán bộ, công chức phƣờng đối với chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Câu hỏi khảo sát dành cho cán bộ, công chức phƣờng Tỷ lệ % người chọn 16 người = 100% Tín nhiệm cao Tín nhiệm thấp Không tín nhiệm                    60 27 13
72

 
Tín nhiệm cao 
Tín nhiệm thấp 
   Không tín nhiệm      

   

               

    

2.3.4. Kết quả khảo sát về thực trạng mức độ hoàn thành công việc
đƣợc giao của chủ tịch UBND phƣờng
 


    

 
  Chí
Minh       

- Thứ nhất: 



 
72    Tín nhiệm cao  Tín nhiệm thấp     Không tín nhiệm                                    2.3.4. Kết quả khảo sát về thực trạng mức độ hoàn thành công việc đƣợc giao của chủ tịch UBND phƣờng               Chí Minh         - Thứ nhất:      
73
   

- Thứ hai: 

 
            
           



    

Tro
  





       
 
và 2016.
a) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chủ tịch UBND phƣờng trên địa
bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh năm 2014
Bảng 2.9a: Bảng tổng hợp, đánh giá của Ban Thƣờng vụ Quận ủy
Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đối với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của
chủ tịch UBND các phƣờng năm 2014
Mức độ hoàn
thành nhiệm vụ
Hoàn thành
xuất sắc nhiệm
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm
vụ nhƣng còn hạn
Không hoàn
thành nhiệm vụ
73      - Thứ hai:                                       Tro                   và 2016. a) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 Bảng 2.9a: Bảng tổng hợp, đánh giá của Ban Thƣờng vụ Quận ủy Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đối với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chủ tịch UBND các phƣờng năm 2014 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ nhƣng còn hạn Không hoàn thành nhiệm vụ