Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của chủ tịch UBND Phường trên địa bàn Quận 11 - Thành phố Hồ Chí Minh

8,310
317
139
54


 



 

a) Nhóm các kỹ năng làm việc cơ bản của nhân chủ tịch UBND
phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
  
 


  

Bảng 2.3: Kết quả khảo sát về kỹ năng làm việc cơ bản do chủ tịch UBND
phƣờng tự đánh giá và do cán bộ, công chức phƣờng đánh giá
Tỷ lệ % ngƣời chọn
16 ngƣời = 100%
Chủ tịch UBND phƣờng
tự đánh giá
Đánh giá của cán bộ,
công chức phƣờng
Thành
thạo
Chƣa
thành
thạo
Không
thể thực
hiện
Thành
thạo
Chƣa
thành
thạo
Không
thể thực
hiện

92%
8%
0%
70%
30%
0%

100%
0%
0%
85%
15%
0%

85%
15%
0%
75%
25%
0%


85%
15%
0%
20%
50%
30%
- Về kỹ năng tƣ duy
54           a) Nhóm các kỹ năng làm việc cơ bản của cá nhân chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh            Bảng 2.3: Kết quả khảo sát về kỹ năng làm việc cơ bản do chủ tịch UBND phƣờng tự đánh giá và do cán bộ, công chức phƣờng đánh giá Tỷ lệ % ngƣời chọn 16 ngƣời = 100% Chủ tịch UBND phƣờng tự đánh giá Đánh giá của cán bộ, công chức phƣờng Thành thạo Chƣa thành thạo Không thể thực hiện Thành thạo Chƣa thành thạo Không thể thực hiện  92% 8% 0% 70% 30% 0%  100% 0% 0% 85% 15% 0%  85% 15% 0% 75% 25% 0%   85% 15% 0% 20% 50% 30% - Về kỹ năng tƣ duy
55
    
  
         
    
 
 cho ph

        

công 
 
          
    
     
          
       
ch UBND
 
- Về kỹ năng giao tiếp
             
   
 


  

      

55                           cho ph            công                                             ch UBND   - Về kỹ năng giao tiếp                                  
56
        
 
 
          


- Về kỹ năng lắng nghe
      
 
 

  
 là cách
 
chính; giúp       
        

 
          
  

          
       
  
 
- Về kỹ năng quản lý thời gian làm việc
 


56                           - Về kỹ năng lắng nghe                 là cách   chính; giúp                                                           - Về kỹ năng quản lý thời gian làm việc    
57

      
 trên   
 

      
   


b) Nhóm các kỹ năng quản lý cơ bản của chủ tịch UBND phƣờng trên
địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

       Minh thông qua hai

Bảng 2.4: Kết quả khảo sát về kỹ năng quản bản do chủ tịch
UBND phƣờng tự đánh giá và do cán bộ, công chức phƣờng đánh giá
Các kỹ năng quản
bản của chủ tịch UBND
phƣờng.
Tỷ lệ % ngƣời chọn
16 ngƣời = 100%
Chủ tịch UBND phƣờng tự
đánh giá
Đánh giá của cán bộ, công
chức phƣờng
Thành
Chƣa
Không
Thành
Chƣa
Không
57          trên                    b) Nhóm các kỹ năng quản lý cơ bản của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   -  -  -  -  -  -  -          Minh thông qua hai  Bảng 2.4: Kết quả khảo sát về kỹ năng quản lý cơ bản do chủ tịch UBND phƣờng tự đánh giá và do cán bộ, công chức phƣờng đánh giá Các kỹ năng quản lý cơ bản của chủ tịch UBND phƣờng. Tỷ lệ % ngƣời chọn 16 ngƣời = 100% Chủ tịch UBND phƣờng tự đánh giá Đánh giá của cán bộ, công chức phƣờng Thành Chƣa Không Thành Chƣa Không
58
thạo
thành
thạo
thể thực
hiện
thạo
thành
thạo
thể thực
hiện

100%
0%
0%
82
18
00


100%
0%
0%
72
28
00


100%
0%
0%
62
24
14

100%
0%
0%
68
19
13


100%
0%
0%
62
26
12


100%
0%
0%
82
18
00


100%
0%
0%
71
20
09
- Về kỹ năng phân tích công việc

        
              

 
Minh 
         

 

         
        
.
- Về kỹ năng lập, phê duyệt kế hoạch


58 thạo thành thạo thể thực hiện thạo thành thạo thể thực hiện  100% 0% 0% 82 18 00   100% 0% 0% 72 28 00   100% 0% 0% 62 24 14  100% 0% 0% 68 19 13   100% 0% 0% 62 26 12   100% 0% 0% 82 18 00   100% 0% 0% 71 20 09 - Về kỹ năng phân tích công việc                             Minh                                   . - Về kỹ năng lập, phê duyệt kế hoạch  
59

 
             

 
  Chí Minh cho
       
 

 
 Chí Minh 
      
  
.
- Kỹ năng phân công, giao việc
         
 

 -  

 
 Chí Minh 
         
  


         
 

59                       Chí Minh cho               Chí Minh            . - Kỹ năng phân công, giao việc               -       Chí Minh                             
60
         

.
- Về kỹ năng kiểm tra, đôn đốc
         
 


 
      Chí Minh  
        




         
       
.
- Về kỹ năng đánh giá, nghiệm thu kết quả
 
  
 - 
              


 
 
Chí Minh        
         
60            . - Về kỹ năng kiểm tra, đôn đốc                       Chí Minh                                  . - Về kỹ năng đánh giá, nghiệm thu kết quả       -                       Chí Minh                  
61


 
              

      


trên.
- Về kỹ năng tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
 
  Chí
Minh 
 
         
       


- Về kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai ở cơ sở
 
  
   Chí Minh  
         
   
        
; và

          
61                              trên. - Về kỹ năng tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo     Chí Minh                        - Về kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai ở cơ sở         Chí Minh                          ; và có            
62
        
.
c) Nhóm các kỹ năng điều hành hoạt động UBND phƣờng của chủ
tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
            

- 
- 
- 
-       

- 
        
  
 Chí Minh 
Bảng 2.5: Kết quả khảo sát về kỹ năng điều hành hoạt động UBND
phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh do các chủ tịch
UBND phƣờng tự đánh giá và do cán bộ, công chức phƣờng đánh giá
Các kỹ năng điều
hành hoạt động
UBND phƣờng của
Chủ tịch UBND
phƣờng
Tỷ lệ % ngƣời chọn
16 ngƣời = 100%
Tỷ lệ % ngƣời chọn 160 ngƣời =
100%
Chủ tịch UBND phường tự đánh
giá
Đánh giá của cán bộ, công chức
phƣờng
Thành
thạo
Chƣa
thành
thạo
Không
thể
thực
hiện
Thành
thạo
Chƣa
thành
thạo
Không
thể
thực
hiện
  

75
25
00
70
30
00


93
7
00
72
28
00
    
     

84
16
00
67
23
10
62          . c) Nhóm các kỹ năng điều hành hoạt động UBND phƣờng của chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh               -  -  -  -         -               Chí Minh  Bảng 2.5: Kết quả khảo sát về kỹ năng điều hành hoạt động UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh do các chủ tịch UBND phƣờng tự đánh giá và do cán bộ, công chức phƣờng đánh giá Các kỹ năng điều hành hoạt động UBND phƣờng của Chủ tịch UBND phƣờng Tỷ lệ % ngƣời chọn 16 ngƣời = 100% Tỷ lệ % ngƣời chọn 160 ngƣời = 100% Chủ tịch UBND phường tự đánh giá Đánh giá của cán bộ, công chức phƣờng Thành thạo Chƣa thành thạo Không thể thực hiện Thành thạo Chƣa thành thạo Không thể thực hiện     75 25 00 70 30 00   93 7 00 72 28 00             84 16 00 67 23 10
63

     
     

55
45
00
30
65
05
   

100
00
00
85
15
00
- Về kỹ năng tổ chức và thực hiện cơ chế hoạt động

        rình


 
 trê
 Chí Minh 
 

thtrên

 trên
 Chí Minh 

      
trên.
- Về kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp
    
           
         
  

63               55 45 00 30 65 05      100 00 00 85 15 00 - Về kỹ năng tổ chức và thực hiện cơ chế hoạt động          rình      trê  Chí Minh     thtrên   trên  Chí Minh          trên. - Về kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp                                