Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của chủ tịch UBND Phường trên địa bàn Quận 11 - Thành phố Hồ Chí Minh

8,339
317
139
24
        


  



Kỹ năng quản của chủ tịch UBND phƣờng    
        


   
              
 ,
     
  

 




        
U
danh BND  
- .
- .
- 
24                  Kỹ năng quản lý của chủ tịch UBND phƣờng                                    ,                          U danh BND   - . - . - 
25
a) Nhóm các kỹ năng làm việc cơ bản của nhân chủ tịch UBND
phƣờng
 



  
     

  

- Kỹ năng tƣ duy
 
         


              
 
         
 “một người lo bằng một kho người
làm” 
 
 

        


          
         
25 a) Nhóm các kỹ năng làm việc cơ bản của cá nhân chủ tịch UBND phƣờng                    - Kỹ năng tƣ duy                                            “một người lo bằng một kho người làm”                                      
26
  
        
 
 


 
        
          


 
 

   
      n thông tin
      

- Kỹ năng giao tiếp
        



     

       


        
26                                                           n thông tin         - Kỹ năng giao tiếp                                      
27




 

   

 
 

      

 

       
 
          
          
      

      
 

- Kỹ năng lắng nghe
, 
   

27                                                                               - Kỹ năng lắng nghe ,      
28


        
 

         
          

 





 



n


mình.
- Kỹ năng quản lý thời gian làm việc

  
      
  
 
28                                                 n   mình. - Kỹ năng quản lý thời gian làm việc                
29
C 

 
              
 

 






  


b) Nhóm các kỹ năng quản lý cơ bản của chủ tịch UBND phƣờng
C 
   

        



- Kỹ năng phân tích công việc
        
          


29 C                          lý          b) Nhóm các kỹ năng quản lý cơ bản của chủ tịch UBND phƣờng C                   - Kỹ năng phân tích công việc                      
30
        
làm ra.
        
      


   



    
          


          
              
 
- Kỹ năng lập, phê duyệt kế hoạch



cách c



 



30          làm ra.                                                                        - Kỹ năng lập, phê duyệt kế hoạch    cách c        
31
 

             
.
          
        

- Kỹ năng phân công, giao việc




- 

       

- Kỹ năng kiểm tra, đôn đốc
       

  

         
 


 
công cho
  

31                  .                      - Kỹ năng phân công, giao việc     -            - Kỹ năng kiểm tra, đôn đốc                          có     công cho    
32







 
 
          

- Kỹ năng đánh giá, nghiệm thu kết quả
 
  
         
              


       
         
      

 
       

        
      

32                        - Kỹ năng đánh giá, nghiệm thu kết quả                                                                                      
33


 
           
   

.
c) Nhóm kỹ năng điều hành hoạt động của UBND phƣờng

         
 

         
            
            
            
 
- 
- 
- 
* Kỹ năng tổ chức và thực hiện cơ chế hoạt động.
   
 
          
    




33                      . c) Nhóm kỹ năng điều hành hoạt động của UBND phƣờng                                                                  -  -  -  * Kỹ năng tổ chức và thực hiện cơ chế hoạt động.                          