Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của chủ tịch UBND Phường trên địa bàn Quận 11 - Thành phố Hồ Chí Minh

8,328
317
139
14
chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của UBND
hoạt động quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc
phòng đã được phân cấp trên địa bàn xã, phường, thị trấn” [3, tr.5]
1.1.3. Vị trí vai trò, đặc điểm, quyền hạn của chủ tịch UBND Phƣờng
1.1.3.1.Vị trí vai t
      
        
     



      

-

cUBND  -


cán bộ có vai trò cực kỳ quan trọng quyết định đến sự thành
bại của cách mạng, nhân tố thúc đẩy hoặc kìm hãm tiến trình đổi mới. 

    cUBND

 
    c  UBND     

-
    
     
14 chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của UBND và hoạt động quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đã được phân cấp trên địa bàn xã, phường, thị trấn” [3, tr.5] 1.1.3. Vị trí vai trò, đặc điểm, quyền hạn của chủ tịch UBND Phƣờng 1.1.3.1.Vị trí vai trò                                  -  cUBND  -   cán bộ có vai trò cực kỳ quan trọng quyết định đến sự thành bại của cách mạng, là nhân tố thúc đẩy hoặc kìm hãm tiến trình đổi mới.       cUBND        c  UBND       -           
15
cUBND 




       
  

  

c
c
 -

c

- Trước hết, cUBND 



- Hai là, 

- Ba là,        
 
- Bốn là,       -  

1.1.3.2. Đặc điểm cơ bản của chủ tịch UBND phƣờng.
- Thứ nhất,         
UBND p
15 cUBND                      c c  -  c  - Trước hết, cUBND     - Hai là,   - Ba là,           - Bốn là,       -    1.1.3.2. Đặc điểm cơ bản của chủ tịch UBND phƣờng. - Thứ nhất,          UBND p
16
- Thứ hai, c   p      
u lên thông qua các

- Thứ ba, cp 
           
pg là
         
UBND p 
           
  

cp.
- Thứ tư, cp 
  
nông thôn).
- Thứ năm, cp 
        
             

1.1.3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND Phƣờng

        
mình 
       
              

-  UBND, các thành viên UBND;
- 
            
16 - Thứ hai, c   p       u lên thông qua các  - Thứ ba, cp              pg là           UBND p                  cp. - Thứ tư, cp     nông thôn). - Thứ năm, cp                          1.1.3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND Phƣờng           mình và                          -  UBND, các thành viên UBND; -              
17
 và UBND
          




-        
;
- 

- CUBND trong
UBND;
- 



-  ,
.
- 


- 
1.2. Năng lực quản lý của chủ tịch UBND phƣờng
1.2.1. Khái niệm
1.2.1.1. Năng lực, năng lực quản lý



Năng lực nghề nghiệp được
17  và UBND                -         ; -   - CUBND trong UBND; -     -  , . -    -  1.2. Năng lực quản lý của chủ tịch UBND phƣờng 1.2.1. Khái niệm 1.2.1.1. Năng lực, năng lực quản lý    Năng lực nghề nghiệp được
18
xác định khả năng áp dụng kiến thức, sự hiểu biết, các kỹ năng duy, thực
hành cùng với thái độ đối với công việc nhằm đạt được hiệu suất thực hiện hiệu
quả theo các tiêu chuẩn mà công việc yêu cầu.
        
 

“Năng lực quản lý là khả
năng của mỗi cán bộ, công chức quản lý trong việc sử dụng tổng hợp các yếu tố
như: kiến thức, kỹ năng, trình độ, thái độ, hành vi để thực hiện công việc quản lý
được giao”.         

  

         
 -  



Kiến thức        
         

      ên
            
          



       

18 xác định là khả năng áp dụng kiến thức, sự hiểu biết, các kỹ năng tư duy, thực hành cùng với thái độ đối với công việc nhằm đạt được hiệu suất thực hiện hiệu quả theo các tiêu chuẩn mà công việc yêu cầu.             “Năng lực quản lý là khả năng của mỗi cán bộ, công chức quản lý trong việc sử dụng tổng hợp các yếu tố như: kiến thức, kỹ năng, trình độ, thái độ, hành vi để thực hiện công việc quản lý được giao”.                          -      Kiến thức                          ên                                    
19
      

     


  

Kỹ năng  


          
        

  
Thái độ - 
 

 Thái
độ - 

Thái
độ -    


 
Kiến thức cơ sở luận của hành động; Kỹ
năng là cơ sở thực tiễn của hành động; Thái độ là động lực của hành động.
19                     Kỹ năng                             Thái độ -      Thái độ -   Thái độ -         Kiến thức là cơ sở lý luận của hành động; Kỹ năng là cơ sở thực tiễn của hành động; Thái độ là động lực của hành động.
20

 


         



1.2.1.2. Năng lực quản lý của chủ tịch UBND phƣờng




      Năng lực quản của chủ tịch
UBND phường khả năng hoàn thành hoạt động quản của chủ tịch UBND
phường dựa trên sở sử dụng tổng hợp các yếu tố kiến thức, kỹ năng thái
độ vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 


 
1.2.2. Cơ sở xác định năng lực quản lý của chủ tịch UBND phƣờng



          

- 
- N
20                   1.2.1.2. Năng lực quản lý của chủ tịch UBND phƣờng           Năng lực quản lý của chủ tịch UBND phường là khả năng hoàn thành hoạt động quản lý của chủ tịch UBND phường dựa trên cơ sở sử dụng tổng hợp các yếu tố kiến thức, kỹ năng và thái độ vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.       1.2.2. Cơ sở xác định năng lực quản lý của chủ tịch UBND phƣờng                -  - N
21
- 
- 
1.2.2.1. Nhóm tiêu chí đánh giá kiến thức của chủ tịch UBND phƣờng
Th   


a) Về trình độ học vấn (trình độ văn hóa)


 
         


 
-

         




-
          
           

danh  
b) Về trình độ chuyên môn


21 -  -  1.2.2.1. Nhóm tiêu chí đánh giá kiến thức của chủ tịch UBND phƣờng Th      a) Về trình độ học vấn (trình độ văn hóa)                   - xã             có    -                         danh   b) Về trình độ chuyên môn  
22
 
      

     
     
  

i.
-

     
danh  
-        

-  


- 
- 
c) Về trình độ lý luận chính trị
T      




       

-

22                           i. -        danh   -          -     -  -  c) Về trình độ lý luận chính trị T                    - 
23

 
-        
 
-       

d) Về trình độ quản lý hành chính nhà nước
 
     

  c     

 
    

         
             
         
 

       h nhà
       “đã được bồi
dưỡng nghiệp vụ quản hành chính nhà nước, quản kinh tế” [3, tr 6]

1.2.2.2. Nhóm tiêu chí đánh giá kỹ năng quản lý của chủ tịch UBND
phƣờng
  
      

23    -           -         d) Về trình độ quản lý hành chính nhà nước            c                                                           h nhà        “đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước, quản lý kinh tế” [3, tr 6] mà  1.2.2.2. Nhóm tiêu chí đánh giá kỹ năng quản lý của chủ tịch UBND phƣờng           