Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của chủ tịch UBND Phường trên địa bàn Quận 11 - Thành phố Hồ Chí Minh

8,309
317
139
114
11. Chính ph (2004), Ngh định s 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm
2004 v chế độ tiền lương đối vi cán b, công chc, viên chc và lực lượng
trang, Hà Ni.
12. Chính ph (2007), Ngh định s 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm
2007 quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn
v của nhà nước trong thi hành nhim v, công v, Hà Ni.
13. Chính ph (2009), Ngh định s 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm
2009 v chc danh, s ng chế độ đối vi cán b, công chức xã, phường,
th trn và những người hot đng không chuyên trách cp xã, Hà Ni.
14. Chính ph (2010), Nghi định s 18/2010/NĐ-CP v ng tác đào tạo, bi
dưỡng cán b, Hà Ni.
15. Chính ph (2011), Ngh quyết s 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm
2011 ban hành Chương trình tổng th cải cách hành chính nhà nước giai đoạn
2011 2020, Hà Ni.
16. Phm Th Dim (2011), Thiết kế t chc thc thi công vic ca Ch
tch Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn thành ph Hà Ni, Luận văn thạc sĩ
qun lý hành chính công, Hc vin Hành chính, Hà Ni.
17. , 


.
18. ng cng sn Vit Nam (1997), Văn kiện hi ngh ln th 3, Ban chp
hành trung ương Khóa VIII ngày 18 tháng 06 năm 1997 về phát huy quyn làm
ch đất nước, tiếp tc xây dựng Nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Việt Nam
trong sch, vng mnh, Hà Ni.
19. ng cng sn Vit Nam Hi ngh ln th 5 Ban chng
Khóa IX (2002), Ngh quyết s 17-NQ/TW ngày 18 tháng 03 năm 2002 về đổi
mi và nâng cao chất lượng h thng chính tr sở xã, phường, th trn,
Ni.
114 11. Chính ph (2004), Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Hà Ni. 12. Chính ph (2007), Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, Hà Ni. 13. Chính ph (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về chức danh, số lượng và chế độ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Hà Ni. 14. Chính ph (2010), Nghi định số 18/2010/NĐ-CP về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Hà Ni. 15. Chính ph (2011), Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Hà Ni. 16. Phm Th Dim (2011), Thiết kế và tổ chức thực thi công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công, Học viện Hành chính, Hà Ni. 17. ,    . 18. ng cng sn Vit Nam (1997), Văn kiện hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành trung ương Khóa VIII ngày 18 tháng 06 năm 1997 về phát huy quyền làm chủ đất nước, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, Hà Ni. 19. ng cng sn Vit Nam  Hi ngh ln th 5 Ban chng Khóa IX (2002), Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 18 tháng 03 năm 2002 về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn, Hà Ni.
115
20. ng cng sn Vit Nam Hi ngh ln th 5 Ban chp hành TW Khóa
X (2007), Ngh quyết s 17-NQ/TW ngày 01 tháng 08 năm 2007 v đẩy mnh
ci cách hành chính, nâng cao hiu lc, hiu qu qun lý ca b máy nhà nước,
Hà Ni.
21. Đảng cng sn Vit Nam Hi ngh ln th 6 Ban chp hành TW Khóa
X (2008), Ngh quyết s 22-NQ/TW ngày 02 tháng 02 năm 2008 về nâng cao
năng lực lãnh đạo, sc chiến đấu ca t chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ
cán bộ, đảng viên, Hà Ni.
22. Đảng cng sn Vit Nam Ban thư trung ương Đảng (2012), Quy
định s 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nht
cán b lãnh đo ch cht các cp, Hà Ni.
23. Giáo trình Lut Hành chính Vit Nam (1994), Nxb. Thành ph H Chí
Minh.
24. Nâng cao năng lực lãnh đạo ca đội ngũ cán bộ ch
cht chính quyền sở, Luận văn thạc quản hành chính công, Hc vin
Hành chính Quc gia, Hà Ni.
25. Tô Th Kim Hoa (2006), Nhng giải pháp nâng cao năng lực qun lý ca
đội ngũ cán bộ, công chức sở Thành ph H Chí Minh, Lu 
qun lý hành chính công, Hc vin Hành chính Quc gia, TP.HCM.
26. Hc vin Hành chính Vin nghiên cu khoa hc hành chính (2002),
Thut ng Hành chính, Hà Ni.
27. Hc vin Hành chính (2012), Tài liu bồi dưỡng v qun hành chính
nhà nước (Chương trình chuyên viên), Nxb. Khoa hc k thut, Hà Ni.
28. Hc vin Hành chính (2013), T chc b máy hành chính nhà nước (Tp
bài giảng dùng cho đào tạo c nhân hành chính), Hà Ni.
29. Phm Tn Linh (2005), Nâng cao năng lực của đội ngũ cán b, công
chức xã, phường, th trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Lun lý
hành chính công, Hc vin Hành chính Quc gia, TP.HCM.
115 20. ng cng sn Vit Nam  Hi ngh ln th 5 Ban chp hành TW Khóa X (2007), Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01 tháng 08 năm 2007 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, Hà Ni. 21. Đảng cộng sản Việt Nam – Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Khóa X (2008), Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02 tháng 02 năm 2008 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Hà Ni. 22. Đảng cộng sản Việt Nam – Ban Bí thư trung ương Đảng (2012), Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Hà Ni. 23. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam (1994), Nxb. Thành ph H Chí Minh. 24. Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở, Luận văn thạc sĩ quản lý hành chính công, Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Ni. 25. Tô Th Kim Hoa (2006), Những giải pháp nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh, Lu  qun lý hành chính công, Hc vin Hành chính Quc gia, TP.HCM. 26. Hc vin Hành chính  Vin nghiên cu khoa hc hành chính (2002), Thuật ngữ Hành chính, Hà Ni. 27. Hc vin Hành chính (2012), Tài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước (Chương trình chuyên viên), Nxb. Khoa hc k thut, Hà Ni. 28. Hc vin Hành chính (2013), Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (Tập bài giảng dùng cho đào tạo cử nhân hành chính), Hà Ni. 29. Phm Tn Linh (2005), Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Lun lý hành chính công, Hc vin Hành chính Quc gia, TP.HCM.
116
30. Hoàng Th Minh Ngc (2013), Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức
phường trên địa bàn Qun 9, Thành ph H Chí Minh, Lun lý
hành chính công, Hc vin Hành chính, TP.HCM
31. Quc Hi (2008), Lut s 22/2008/QH12 ngày 12 tháng 11 năm 2008 v
cán b, công chc, Hà Ni.
32. Th ng Chính ph (2001), Quyết định s 136/2001/QĐ-TTg ngày 17
tháng 09 năm 2001 phê duyệt chương trình tổng th ci cách hành chính nhà
nước giai đoạn 2001 2010, Hà Ni.
33. Th ng Chính ph (2006), Quyết định s 77/2006/QĐ-TTg ngày 12
tháng 04 năm 2006 ban hành quy chế làm vic mu ca y ban nhân dân xã,
phường, th trn, Hà Ni.
34. Th ng Chính ph (2011), Quyết định s 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng
08 năm 2011 về phê duyt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán b, công chc giai
đoạn 2011 2016, Hà Ni.
35. Th Thu Thy (2009), Nâng cao năng lực thc thi công v ca cán
b, công chc cp Thành ph Cần Thơ, Lu   n hành
chính công, Hc vin Hành chính, TP.HCM.
36. Nguyn Phú Trng, Trn Xuân Sm (2003), Lun c khoa hc cho vic
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thi k đẩy mnh công nghip hóa,
hiện đại hóa đt nưc, Nxb. Chính tr Quc gia, Hà Ni.
37. y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh (2011), Quyết định s
98/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2011 ban hành quy định v chính
sách thu hút, chế độ h tr đào tạo và phát trin ngun lc Thành ph H Chí
Minh, Thành ph H Chí Minh.
38. y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh (2011), Quyết định s
1701/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2011 về vic phê duyệt Đề án tuyn
chn, c cán b, công chc, viên chức đối tượng to nguồn đi đào tạo, bi
dưỡng nước ngoài Thành ph H Chí Minh giai đoạn 2011 2015, Thành ph
H Chí Minh.
116 30. Hoàng Th Minh Ngc (2013), Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phường trên địa bàn Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Lun lý hành chính công, Hc vin Hành chính, TP.HCM 31. Quc Hi (2008), Luật số 22/2008/QH12 ngày 12 tháng 11 năm 2008 về cán bộ, công chức, Hà Ni. 32. Th ng Chính ph (2001), Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2001 phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010, Hà Ni. 33. Th ng Chính ph (2006), Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 04 năm 2006 ban hành quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Hà Ni. 34. Th ng Chính ph (2011), Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 08 năm 2011 về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 – 2016, Hà Ni. 35. Võ Th Thu Thy (2009), Nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã ở Thành phố Cần Thơ, Lu   n lý hành chính công, Hc vin Hành chính, TP.HCM. 36. Nguyn Phú Trng, Trn Xuân Sm (2003), Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Ni. 37. y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh (2011), Quyết định số 98/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2011 ban hành quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn lực Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ph H Chí Minh. 38. y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh (2011), Quyết định số 1701/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2011 về việc phê duyệt Đề án tuyển chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng tạo nguồn đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015, Thành ph H Chí Minh.
117
39. y ban nhân dân Thành ph H Chí minh (2012), Quyết định s
1425/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2012 về vic ban hành kế hoch ci cách
hành chính nhà nước Thành ph H Chí Minh giai đoạn 2011 2015, Thành
ph H Chí Minh.
40. y ban nhân dân Qun 11, Thành ph H Chí Minh (2016), Báo cáo s
25/BC-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 về tng kết công tác năm 2016
mt s công tác trọng tâm năm 2017, Qun 11, Thành ph H Chí Minh.
41. Vin nghiên cu qun kinh t    
liu (2012), Vai trò cng lng
kinh t bn vng, Hà Ni.
41. Quc Hi (2015), Lut s 
t chc chính quyi.
117 39. y ban nhân dân Thành ph H Chí minh (2012), Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2012 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015, Thành ph H Chí Minh. 40. y ban nhân dân Qun 11, Thành ph H Chí Minh (2016), Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 về tổng kết công tác năm 2016 và một số công tác trọng tâm năm 2017, Qun 11, Thành ph H Chí Minh. 41. Vin nghiên cu qun lý kinh t      liu (2012), Vai trò cng lng kinh t bn vng, Hà Ni. 41. Quc Hi (2015), Lut s  t chc chính quyi.
118
PHẦN PHỤ LỤC
118 PHẦN PHỤ LỤC
119
PHIẾU THĂM DÕ Ý KIẾN
(Dành cho chủ tịch UBND phƣờng)
Kính thƣa Qúy Ông, Bà



 


      i nâng cao

     
       



xin vui lòng
đánh dấu X vào ô vuông ( ) tƣơng ứng. Với các câu hỏi không có sẵn
phƣơng án trả lời thì xin Ông, Bà vui lòng ghi rõ ý kiến của mình.

A. PHẦN THÔNG TIN CHUNG
Ông, Bà
Ông, Bà
        Ông, (bao nhiêu

 Nam 


119 PHIẾU THĂM DÕ Ý KIẾN (Dành cho chủ tịch UBND phƣờng) Kính thƣa Qúy Ông, Bà              i và nâng cao                   xin vui lòng đánh dấu X vào ô vuông ( ) tƣơng ứng. Với các câu hỏi không có sẵn phƣơng án trả lời thì xin Ông, Bà vui lòng ghi rõ ý kiến của mình.  A. PHẦN THÔNG TIN CHUNG Ông, Bà Ông, Bà         Ông, Bà (bao nhiêu   Nam   
120


B. PHẦN NỘI DUNG KHẢO SÁT
Câu 1: Trình độ học vấn của Ông (Bà) ?
 thông 
 
 
....................................
Câu 2: Trình độ chuyên môn cao nhất hiện nay của Ông (Bà) ?
 Cao 
 
Câu 3: Trình độ lý luận chính trị cao nhất hiện nay của Ông (Bà) ?



Câu 4: Ông, Bà có tham dự đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dƣỡng dành
cho chủ tịch UBND phƣờng trong năm 2016 không ?
Không
Nếu chọn , Ông (Bà) vui lòng ghi tên các khóa 

STT
Tên khóa đào tạo, bồi dƣỡng
Thời gian tham gia
(mấy ngày)
1
2
3
4
5
120   B. PHẦN NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu 1: Trình độ học vấn của Ông (Bà) ?  thông      .................................... Câu 2: Trình độ chuyên môn cao nhất hiện nay của Ông (Bà) ?  Cao    Câu 3: Trình độ lý luận chính trị cao nhất hiện nay của Ông (Bà) ?    Câu 4: Ông, Bà có tham dự đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dƣỡng dành cho chủ tịch UBND phƣờng trong năm 2016 không ? Có Không Nếu chọn CÓ, Ông (Bà) vui lòng ghi rõ tên các khóa   STT Tên khóa đào tạo, bồi dƣỡng Thời gian tham gia (mấy ngày) 1 2 3 4 5
121
Câu 5: Các khóa học trên có giúp ích cho Ông (Bà) thực hiện hoạt
động quản lý tốt hơn không ?
Không
Câu 6: Ông (Bà) đánh giá nhƣ thế nào về vai trò của các nhóm kiến
thức dƣới đây đối với quá trình thực hiện hoạt động quản lý của Ông (Bà) ?
NỘI DUNG KIẾN THỨC
Rất
cần
thiết
Cần
thiết
Không
cần
thiết
1. 
 Lênin)






 






121 Câu 5: Các khóa học trên có giúp ích cho Ông (Bà) thực hiện hoạt động quản lý tốt hơn không ? Có Không Câu 6: Ông (Bà) đánh giá nhƣ thế nào về vai trò của các nhóm kiến thức dƣới đây đối với quá trình thực hiện hoạt động quản lý của Ông (Bà) ? NỘI DUNG KIẾN THỨC Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết 1.   Lênin)              
122
Câu 7: Ông (Bà) đánh giá nhƣ thế nào mức độ sử dụng các loại kỹ
năng dƣới đây trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý của Ông (Bà)?
KỸ NĂNG THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA
CHỦ TỊCH UBND PHƢỜNG
Thành
thạo
Chƣa
Thành
thạo
Không
thể
thực
hiện
1. 

















122 Câu 7: Ông (Bà) đánh giá nhƣ thế nào mức độ sử dụng các loại kỹ năng dƣới đây trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý của Ông (Bà)? KỸ NĂNG THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND PHƢỜNG Thành thạo Chƣa Thành thạo Không thể thực hiện 1.                  
123
Câu 8: Ông (Bà) vui lòng trả lời CÓ hoặc KHÔNG cho những câu
phỏng vấn nhanh dƣới đây ?
CÁC CÂU HỎI NGẮN
Phƣơng án trả lời
KHÔNG
1. 




















123 Câu 8: Ông (Bà) vui lòng trả lời CÓ hoặc KHÔNG cho những câu phỏng vấn nhanh dƣới đây ? CÁC CÂU HỎI NGẮN Phƣơng án trả lời CÓ KHÔNG 1.                     