Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của chủ tịch UBND Phường trên địa bàn Quận 11 - Thành phố Hồ Chí Minh

8,335
317
139
104
nói riêng và cán b, công cht h th
hp lý, hiu qu i vi chc danh ch tng phc xây dng
và thc hi phân tích khng, ni dung và tính cht công vic ca
ch tng thi tác gi mnh d xut vic chuyn toàn
b các loi ph cp hin ti gp vào t   
ng bo him hi bo him y t cho ch t  ng. Bi
hin nay, mc dù các loi ph cp dành cho ch tch UBND png rt nhiu
i là khon thu nhng bo
him xã hi và bo him y t.
b) Tr lƣơng theo kết qu hoàn thành công vic
N  trí công vim bo s ng vi chc
o qung vi trách nhim công vic nng n ca ch
tng, thì tr t qu hoàn thành công vic là cách tr
t và kt qu công viu qu i vic kt
hp này, ch tng vm bo thu nhp c
lm nhn ch  i liên tc nâng cao kin thc, k
 thc hin công vi hoàn thành công vic qun mt cách
tt nht.
Tr t qu hoàn thành công vic là cách tính và tr 
c áp dng t lâu trong các t chc khu vi lao
ng hoàn thành công vi n, tiu ca t
chng tic, cán b,
công chc ch         i
hoàn thành xut sc công vic s i nhi
không hoàn thành công vic hoc hoàn thành công vic m thc
tr t qu hoàn thành công vi  tr  trí
công vi m bo s công bng trong chính sách tit qu hoàn
thành công vi   ch y thc hin vi    tch
ng ch không phi da vào thâm niên công tác.
104 nói riêng và cán b, công cht h th hp lý, hiu qu i vi chc danh ch tng phc xây dng và thc hi phân tích khng, ni dung và tính cht công vic ca ch tng thi tác gi mnh d xut vic chuyn toàn b các loi ph cp hin ti gp vào t    ng bo him xã hi và bo him y t cho ch t  ng. Bi vì hin nay, mc dù các loi ph cp dành cho ch tch UBND png rt nhiu i là khon thu nhng bo him xã hi và bo him y t. b) Trả lƣơng theo kết quả hoàn thành công việc N  trí công vim bo s ng vi chc o qung vi trách nhim công vic nng n ca ch tng, thì tr t qu hoàn thành công vic là cách tr t và kt qu công viu qu i vic kt hp này, ch tng vm bo thu nhp c lm nhn ch  i liên tc nâng cao kin thc, k  thc hin công vi hoàn thành công vic qun lý mt cách tt nht. Tr t qu hoàn thành công vic là cách tính và tr  c áp dng t lâu trong các t chc khu vi lao ng hoàn thành công vi n, tiu ca t chng tic, cán b, công chc ch         i hoàn thành xut sc công vic s i nhi không hoàn thành công vic hoc hoàn thành công vic  m thc tr t qu hoàn thành công vi  tr  trí công vi m bo s công bng trong chính sách tit qu hoàn thành công vi   ch y thc hin vi    tch ng ch không phi da vào thâm niên công tác.
105
 tr  t qu hoàn thành công vic, mt mt phi tin hành
vic phân tích và t công vic cho chc danh ch t ng mt
cách khoa hc và c th, mt khác quan tr là phi xây dc h
thng các tiêu chí và tiêu chu kt qu hoàn thành công vic ca ch
tng mt cách c th, rõ ràng, khoa h ng
nhng và khách quan. Hin nay, Thành ph
H        c nói chung vn 
thc hin vic danh ch tng theo nhng tiêu chí
m bo tính chính xác trong kt qu
      t ch tch UBND
  a bàn Qun 11, Thành ph H Chí Minh b   
m vm v n ch v
 t c  t m   t nhim v 
thành xut sc nhim vy không s phân loi
trong kt qu  c phân phi
công bng cho tt c u này li tip tc cho thy v     c bit
quan trng c  , nh  c làm vic
trong toàn b quy trình qun lý cán b.
c) Tr lƣơng theo cơ chế th trƣờng
Cùng vi tr  trí công vic theo kt qu, hiu qu công
vic, thì tr  th t trong nhng bi
b ng ly tinh thn làm vic
ci thi thc hin hong qui vi cán b m nhn chc danh
ch ta bàn Qun 11, Thành ph H Chí Minh.
Chm v ca ch tng là thc hin hong
quc phân công trong h th
ca ch tng va phc tr theo v trí công vi  
tiêu chun chc danh, va phc tr theo hiu qu thc hin hong qun
lý. Ti cho cán b ph  ng
105  tr  t qu hoàn thành công vic, mt mt phi tin hành vic phân tích và mô t công vic cho chc danh ch t ng mt cách khoa hc và c th, mt khác quan tr là phi xây dc h thng các tiêu chí và tiêu chu kt qu hoàn thành công vic ca ch tng mt cách c th, rõ ràng, khoa h ng nhng và khách quan. Hin nay,  Thành ph H        c nói chung vn  thc hin vic danh ch tng theo nhng tiêu chí m bo tính chính xác trong kt qu       t ch tch UBND   a bàn Qun 11, Thành ph H Chí Minh b    m vm v n ch v  t c  t m   t nhim v  thành xut sc nhim vy không có s phân loi trong kt qu  c phân phi công bng cho tt c u này li tip tc cho thy v     c bit quan trng c  , nh  c làm vic trong toàn b quy trình qun lý cán b. c) Trả lƣơng theo cơ chế thị trƣờng Cùng vi tr  trí công vic và theo kt qu, hiu qu công vic, thì tr  th t trong nhng bi b ng ly tinh thn làm vic và ci thi thc hin hong qui vi cán b m nhn chc danh ch ta bàn Qun 11, Thành ph H Chí Minh. Chm v ca ch tng là thc hin hong quc phân công trong h th ca ch tng va phc tr theo v trí công vi   tiêu chun chc danh, va phc tr theo hiu qu thc hin hong qun lý. Ti cho cán b ph  ng và
106
m, tính ch    o, qun ca ch tch UBND
ng
Trong nn kinh t th ng, tip ca ch tch UBND
ng mc tr t ngân sách, nhi
vi chc danh này pht trong mi mt bng ti
nhp th ng nói chung. Nu không tha mãn quan h này s d n hi
chng “tước đoạt để đắp tiền lương” [45, tr.40] trong quá trình thc hin
hong qun lý vi các hii dng chc v, quyn h tham
i l, nhn hi lp hành chính ca các nhóm li ích vào th
  ly, ti không xt mt
c c qun lý ca cán b, mt khác còn khin cho hiu
lc và hiu qu quc b hn chu t hi nht có th xy
n nu không tr  th ng, làm ng không nh n
phm ch      m công vic ca ch tch UBND
ng.
3.2.6. Tăng cƣờng quản lý, kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò
phản biện của Mặt trận và các đoàn thể thành viên đối với hoạt động quản
lý của chủ tịch UBND Phƣờng

                
 
   
.
       

 theo

  

106 m, tính ch    o, qun lý ca ch tch UBND ng Trong nn kinh t th ng, tip ca ch tch UBND ng mc tr t ngân sách, nhi vi chc danh này pht trong mi mt bng ti nhp th ng nói chung. Nu không tha mãn quan h này s d n hi chng “tước đoạt để bù đắp tiền lương” [45, tr.40] trong quá trình thc hin hong qun lý vi các hii dng chc v, quyn h tham i l, nhn hi lp hành chính ca các nhóm li ích vào th   ly, ti không xt mt c c qun lý ca cán b, mt khác còn khin cho hiu lc và hiu qu quc b hn chu t hi nht có th xy n nu không tr  th ng, làm ng không nh n phm ch      m công vic ca ch tch UBND ng. 3.2.6. Tăng cƣờng quản lý, kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò phản biện của Mặt trận và các đoàn thể thành viên đối với hoạt động quản lý của chủ tịch UBND Phƣờng                         .           theo     
107

       

        
 





 


       
 


 
 

   -        
-       
- 

  

- xã 
.
107                          xã  xã                  xã   xã  xã     - xã         - xã        - xã xã       - xã xã .
108
-       



         

  

         


 


       


       c  



Tiểu kết chƣơng 3
 
        
        



108 - xã                                     xã                 xã       c      Tiểu kết chƣơng 3                       
109

         


109             
110
PHẦN KẾT LUẬN
             
XHCN “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” 


        
 p

  
        
p
 pt quan
H - 
  
,   


 t
Minh nói 



 
       

       
  
p 

110 PHẦN KẾT LUẬN               XHCN “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”              p              p  pt quan H -     ,     và    t Minh nói                           p  
111
p



 p 



p



hành p
    p  
       
       
luâ              UBND
p 



     
-
 
t
      p     
UBND ptiêng trong

111 p  cá   p     p    hành p     p                   luâ              UBND p           -   t       p      UBND ptiêng trong 
112
, Tr 
 

   
t


112 , Tr         t  
113
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. B Ni v (2005), Báo cáo xác định danh mc k năng cần thiết nhu
cầu đào tạo cho lãnh đạo chính quyn th xã, thành ph thuc tỉnh và lãnh đạo
chính quyền xã, phường, th trn, Hà Ni.
2. B Ni v - D án ADB (2007), Tài liu nồi dưỡng k năng quản lý hành
chính nhà nước cho Ch tch y ban nhân dân cp (Tài liu dành cho hc
viên), Hà Ni.
3. B Ni v (2004), Quyết đnh s 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm
2004 v vic ban hành quy định tiêu chun c th đối vi cán b, công chc xã,
phường, th trn, Hà Ni.
4. B Ni v (2007), Quyết đnh s 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm
2007 v vic ban hành quy tc ng x ca cán b, công chc, viên chc làm
vic trong b máy chính quyền địa phương, Hà Ni.
5. Ngô Thành Can (2004), “Đào tạo, bồi dưỡng tăng cường năng lực làm
vic cho cán b, công chức”, Tạp chí Quản lý nhà nước s tháng 03 năm 2004.
6. Nguyn Th Tuyt Mai làm ch nhim (2005), “Nâng cao năng lực t
chc thc tin ca cán b ch cht cp xã mt s tnh đồng bng Sông Hng
trong điều kin hiện nay”.
7. Ngô Thành Can (2007), “Đào tạo cán b lãnh đạo Cng hòa Pháp
Vương quốc Anh” Tạp chí T chức nhà nước s tháng 7 năm 2007.
8.   Minh Tuyt Tr    “Năng lc thc thi
công v của đội ngũ công chức cấp xã”, Tạp chí Quản nhà nước Hc vin
hành chính, s 3.
9. ng thc thi công v - V then cht
ca c, Tp chí T chức nhà nước s tháng 9 năm 2012.
10. Chính ph (1998), Ngh định s 71/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm
1998 ban hành quy chế thc hin dân ch trong hot đng của cơ quan, Hà Ni.
113 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. B Ni v (2005), Báo cáo xác định danh mục kỹ năng cần thiết và nhu cầu đào tạo cho lãnh đạo chính quyền thị xã, thành phố thuộc tỉnh và lãnh đạo chính quyền xã, phường, thị trấn, Hà Ni. 2. B Ni v - D án ADB (2007), Tài liệu nồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính nhà nước cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Tài liệu dành cho học viên), Hà Ni. 3. B Ni v (2004), Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, Hà Ni. 4. B Ni v (2007), Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, Hà Ni. 5. Ngô Thành Can (2004), “Đào tạo, bồi dưỡng tăng cường năng lực làm việc cho cán bộ, công chức”, Tạp chí Quản lý nhà nước số tháng 03 năm 2004. 6. Nguyn Th Tuyt Mai làm ch nhim (2005), “Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã ở một số tỉnh ở đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện hiện nay”. 7. Ngô Thành Can (2007), “Đào tạo cán bộ lãnh đạo ở Cộng hòa Pháp và Vương quốc Anh” Tạp chí Tổ chức nhà nước số tháng 7 năm 2007. 8.   Minh Tuyt  Tr    “Năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức cấp xã”, Tạp chí Quản lý nhà nước Học viện hành chính, số 3. 9. ng thc thi công v - V then cht ca c, Tạp chí Tổ chức nhà nước số tháng 9 năm 2012. 10. Chính ph (1998), Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 1998 ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Hà Ni.