Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của chủ tịch UBND Phường trên địa bàn Quận 11 - Thành phố Hồ Chí Minh

8,338
317
139
4
      

    
         Tuy

          tr     
theo  
ý t
          
n           

   
“của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.
         

2; 

         


  
hóa “của
nhân dân, do nhân dân nhân dân”  
 
 p, qua
  
  p
c       
vào    
4                       Tuy            tr      theo   ý t            n                 “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.            2;                  hóa “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”      p, qua      p c        vào    xã 
5
trong 
 
.
“Năng lực
quản lý của chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường trên địa bàn Quận 11 - thành
phố Hồ Chí Minh” 
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài:
Luận cứ khoa học cho
việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hoá - hiện đại hoá đất nước, Nhà xu
dung 





 khác nhau trong

      “Nâng cao năng lực tổ
chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã ở một số tỉnh ở đồng bằng Sông Hồng
trong điều kiện hiện nay”. 
            



  (2011), 
    Tạp chí Quản nhà nước Học viện hành
chính
 
5 trong    . “Năng lực quản lý của chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường trên địa bàn Quận 11 - thành phố Hồ Chí Minh”  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài: Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, Nhà xu dung        khác nhau trong        “Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã ở một số tỉnh ở đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện hiện nay”.                    (2011),      Tạp chí Quản lý nhà nước Học viện hành chính  
6


       



giúp cho á, 
các   thêm  mang tính làm

           UBND
p    


 


  
       
“Năng lực quản lý của chủ tịch UBND Phường trên
địa bàn Quận 11 - Thành phố Hồ Chí Minh”     
 
        

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn:
3.1. Mục đích:
 
        

6           và   giúp cho á,  các   có thêm  mang tính làm             UBND p                      “Năng lực quản lý của chủ tịch UBND Phường trên địa bàn Quận 11 - Thành phố Hồ Chí Minh”                  3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn: 3.1. Mục đích:            
7


3.2. Nhiệm vụ:


 hóa 

 , phân          
t.
        
          
UBN

          

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn:
4.1. Đối tƣợng nghiên cứu:


4.2. Phạm vi nghiên cứu:
-    c








7   3.2. Nhiệm vụ:    hóa  lý   , phân           t.                     UBN              4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn: 4.1. Đối tƣợng nghiên cứu:   4.2. Phạm vi nghiên cứu: -    c        
8
-       ý  

- 

4  7.
5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn
5.1. Phƣơng pháp luận: 
Mác   



5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu:
5.2.1. Phƣơng pháp khảo cu tài liu:
Vic nghiên cu lua trên kt qu nghiên cu tài liu, phân tích
các công trình nghiên cu khoa hc v c và s quc ca cán
b công chc nói chung và chc danh ch tng nói riêng và các
v c qun lý ca ch t
pháp nghiên cu quan trng và ph bin hin nay.
5.2.2. Phƣơng pháp phỏng vn chuyên gia:
Gp g, phng v  i vi mt s o UBND Qun - i
trc tip ch o ch t    ng phó phòng, chuyên viên
Phòng Ni v liên quan hoc ph trách công tác cán b qun cán b,
nhng yêu cu phát trin cho chc danh ch t  a bàn
Qun 11, thành ph H Chí Minh.
5.2.3. Phƣơng pháp điều tra hi hc: Kho sát thc t v lc
qun lý ca ch tng thông qua phát phin vi 4
mu khác nhau. Mu dành cho ch tch UBND, mo UBND
cp trên, mu dành cho cán b công ch ng, m  i dân.
Nhng phiu kho sát này nhm thu thp nha cp trên, ci
8 -       ý    -   4  7. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn 5.1. Phƣơng pháp luận:  Mác        5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu: 5.2.1. Phƣơng pháp khảo cứu tài liệu: Vic nghiên cu lua trên kt qu nghiên cu tài liu, phân tích các công trình nghiên cu khoa hc v c và s quc ca cán b công chc nói chung và chc danh ch tng nói riêng và các v c qun lý ca ch t pháp nghiên cu quan trng và ph bin hin nay. 5.2.2. Phƣơng pháp phỏng vấn chuyên gia: Gp g, phng v  i vi mt s o UBND Qun - i trc tip ch o ch t    ng phó phòng, chuyên viên Phòng Ni v có liên quan hoc ph trách công tác cán b và qun lý cán b, nhng yêu cu phát trin cho chc danh ch t  a bàn Qun 11, thành ph H Chí Minh. 5.2.3. Phƣơng pháp điều tra xã hội học: Kho sát thc t v lc qun lý ca ch tng thông qua phát phin vi 4 mu khác nhau. Mu dành cho ch tch UBND, mo UBND cp trên, mu dành cho cán b công ch ng, m  i dân. Nhng phiu kho sát này nhm thu thp nha cp trên, ci
9
i dân v c thc hin hong ca ch tng t 
tìm ra nhng gii pháp nhm nâng cao hong qun ca ch tch UBND
ng. Mng, tác gi luu kho sát. Các phiu này
khi thu v s c phân loi, thng (xem các bng ph lc a
lu
5.2.4. Phƣơng pháp phỏng vn sâu:
Kt qu cu tra thông qua bng hi có th 
gii sâu sc mt s v tính chuyên môn sâu ho n nhng
nguyên nhân, nhng ý kin cn gii thêm v c qun ca ch tch
 n hành phng vn sâu mt s ng sau

Mt là, phng vn sâu mt s ch tng, các cán b, công
chc ng v nhng nc qun lý ca ch tch
a bàn Qun 11, thành ph H Chí Minh.
Hai là, phng v i vi mt s   nm bt, hiu
thêm m hài lòng trong vic gii quyt các th tc hành chính ca ch tch
a bàn.
        
p
 

cách hành chínhp
        
         


p xác cao.
- 
- - 
9 i dân v c thc hin hong ca ch tng t  tìm ra nhng gii pháp nhm nâng cao hong qun lý ca ch tch UBND ng. Mng, tác gi luu kho sát. Các phiu này khi thu v s c phân loi, thng kê (xem các bng ph lc  a lu 5.2.4. Phƣơng pháp phỏng vấn sâu: Kt qu cu tra thông qua bng hi có th  gii sâu sc mt s v có tính chuyên môn sâu ho n nhng nguyên nhân, nhng ý kin cn lý gii thêm v c qun lý ca ch tch  n hành phng vn sâu mt s ng sau  Một là, phng vn sâu mt s ch tng, các cán b, công chc ng v nhng nc qun lý ca ch tch a bàn Qun 11, thành ph H Chí Minh. Hai là, phng v i vi mt s   nm bt, hiu rõ thêm m hài lòng trong vic gii quyt các th tc hành chính ca ch tch a bàn.          p   xã  cách hành chínhp                     xã  p xác cao. -  - - 
10
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn:
6.1. Ý nghĩa lý luận của luận văn:




- 


6.2. Ý nghĩa thực tiễn của luận văn:
         
     

      


         

      
         




7. Kết cấu của luận văn:
          
  

10 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn: 6.1. Ý nghĩa lý luận của luận văn:     -    6.2. Ý nghĩa thực tiễn của luận văn:                                                           7. Kết cấu của luận văn:               
11
Chƣơng 1: sở lý luận về năng lực quản của chủ tịch UBND
phƣờng.
Chƣơng 2: Thực trạng năng lực quản lý của chủ tịch UBND phƣờng
Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
Chƣơng 3: Quan điểm một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực
quản lý của chủ tịch UBND phƣờng Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
11 Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về năng lực quản lý của chủ tịch UBND phƣờng. Chƣơng 2: Thực trạng năng lực quản lý của chủ tịch UBND phƣờng ở Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Chƣơng 3: Quan điểm và một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý của chủ tịch UBND phƣờng ở Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
12
PHẦN NỘI DUNG
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA
CHỦ TỊCH UBND PHƢỜNG
1.1. Chủ tịch UBND phƣờng
1.1.1. Khái niệm
- Cán bộ và cán bộ phƣờng.


Một là 

          
         
thành thông 

Hai là



 



     
công an n
- xã 
  

12 PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND PHƢỜNG 1.1. Chủ tịch UBND phƣờng 1.1.1. Khái niệm - Cán bộ và cán bộ phƣờng.   Một là                        thành thông   Hai là               công an n - xã     xã 
13
       
 “Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê
chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng
Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - hội ở trung ương, ở tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị , thành phố thuộc tỉnh
trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước” “Cán bộ phường, ,
thị trấn công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong
Thường trực HĐND, UBND, Bí thư, Phó thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ
chức chính trị - hội”
              








h
 
 nói chung
1.1.2. Khái niệm chủ tịch UBND Phƣờng
ng dành riêng cho
      

          
-

 “Chủ tịch UBND cấp cán bộ chuyên trách
13          “Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước” và “Cán bộ phường, xã, thị trấn là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực HĐND, UBND, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội”                        h    nói chung 1.1.2. Khái niệm chủ tịch UBND Phƣờng ng dành riêng cho                    -   “Chủ tịch UBND cấp xã là cán bộ chuyên trách