Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của chủ tịch UBND Phường trên địa bàn Quận 11 - Thành phố Hồ Chí Minh

8,337
317
139
94
               

3.2.3. Tăng cƣờng công tác điều động, luân chuyn cán b, công chc
có đủ tiêu chuẩn, năng lực thc tin v gi chc v ch tịch UBND Phƣờng.
  

    
    



       
 
  
lý.


  
 
        








  
94                  3.2.3. Tăng cƣờng công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, năng lực thực tiễn về giữ chức vụ chủ tịch UBND Phƣờng.                               lý.                           
95


      

 



         


,
          
còn  không ít 

 


            


 
qu  


 
               

    
95                            , có    và         còn  không ít                        qu                            
96
        
  g        

3.2.4. Tổ chức các chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng theo nhu cầu của
ngƣời học, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm kết hợp với phát triển công tác
giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ đảm nhận chức danh chủ tịch UBND
phƣờng
      

  

              
  

 


           
      
   

3.2.4.1. Tổ chức các chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng theo nhu cầu
của ngƣời học, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm

          

  

           
96            g          3.2.4. Tổ chức các chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng theo nhu cầu của ngƣời học, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm kết hợp với phát triển công tác giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ đảm nhận chức danh chủ tịch UBND phƣờng                                                            3.2.4.1. Tổ chức các chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng theo nhu cầu của ngƣời học, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm                             
97




       
 


   

       
    



- 










?


97                                      -            ?  
98
 

    

- 
        

        
 


  
  

        



 


         
   
    
 
  mà còn
  


98          -                                                                       mà còn     
99
   
  
3.2.4.2. Phát triển công tác giáo dục pháp luật đối với cán bộ đảm
nhận chức danh chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố
Hồ Chí Minh
      


   

   
ác quy

      . Tuy
       
UBND       



ch tng phi là hong
ng, có t chc thù và bng các hình
thc ch yo, tp hun, bng pháp lung ti cung cp, trang
b cho h nhng tri thc, hiu bit v pháp lut nói chung, các v v pháp
lut c th n hong qun lý ca ch tng ;
trang b cho h nhng k ng, thc hin và áp dng pháp lut nhm
hình thành h tri thc pháp lut, tình cm pháp lut và hành vi phù hp vi các
yêu cu ca h thng pháp lut hi    i trong vic
thc hin chm v và quyn hn ca ch tng. Mc
a hong giáo dc pháp lu tng
99        3.2.4.2. Phát triển công tác giáo dục pháp luật đối với cán bộ đảm nhận chức danh chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh                   ác quy        . Tuy         UBND           ch tng phi là hong ng, có t chc thù và bng các hình thc ch yo, tp hun, bng pháp lung ti cung cp, trang b cho h nhng tri thc, hiu bit v pháp lut nói chung, các v v pháp lut c th n hong qun lý ca ch tng  ; trang b cho h nhng k ng, thc hin và áp dng pháp lut nhm hình thành  h tri thc pháp lut, tình cm pháp lut và hành vi phù hp vi các yêu cu ca h thng pháp lut hi    i trong vic thc hin chm v và quyn hn ca ch tng. Mc a hong giáo dc pháp lu tng là
100
giúp h c kin thc, hiu bit pháp lunh ca pháp
lut, vn dng pháp lut vào thc tin thc hin hong qung
pháp ch   c qun ca ch t   thc
hin các m mnh d xut mt s lum sau:
+ Đối vi UBND Qun 11: cn tin hành kho sát, xây dng và t chc
 bng pháp lut c thc bit là các v n
ra t   m nhn chc danh ch t ng
ng ti b dung, cung cp li, trang b mi, cp nhng
dn thc hin cho h nhng kin thc, hiu bit pháp lut c th giá tr áp
dng ngay vào thc tiu hành qun lý ng ca h. Trên
 i các chuyên gia pháp lut là gii hc lut hoc
nhng nhà qun lý cp cao làm công tác thc tin v bng và tp hun ti
. Thi gian bng, tp hun có th t chc trong 7 ngày, 10 ngày hoc
c vào yêu cu và tính cht c pháp lut cn bi
ng.
+ Đối với đội ngũ cán bộ đảm nhn chc danh ch tch UBND
phƣng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh:   

   b
m nhn chc danh ch tng phi tích cc ý thc trách
nhi       o, b ng nói chung các
ng kin thc pháp lut nói riêng; coi vic tip thu kin thc
pháp lut nhu cu t thân, xut phát t mong mun thit thc cho công vic
c qun lý ca chc danh ch tng
3.2.5. Tạo động lc làm vic tích cc cho ch tịch UBND phƣờng
thông qua việc đổi mi chế độ tr lƣơng và các chế độ phúc li
Ti   phúc li nhng yu t  n t ng lc làm
ving trc ti và tinh thn trách nhii v
b, công chc. Riêng vi cán b gi chc v  o, qun n
100 giúp h c kin thc, hiu bit pháp lunh ca pháp lut, vn dng pháp lut vào thc tin thc hin hong qung pháp ch   c qun lý ca ch t   thc hin các m mnh d xut mt s lum sau: + Đối với UBND Quận 11: cn tin hành kho sát, xây dng và t chc  bng pháp lut c thc bit là các v n ra t   m nhn chc danh ch t ng ng ti b dung, cung cp li, trang b mi, cp nhng dn thc hin cho h nhng kin thc, hiu bit pháp lut c th có giá tr áp dng ngay vào thc tiu hành và qun lý  ng ca h. Trên  i các chuyên gia pháp lut là gii hc lut hoc nhng nhà qun lý cp cao làm công tác thc tin v bng và tp hun ti . Thi gian bng, tp hun có th t chc trong 7 ngày, 10 ngày hoc c vào yêu cu và tính cht c pháp lut cn bi ng. + Đối với đội ngũ cán bộ đảm nhận chức danh chủ tịch UBND phƣờng trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh:        b m nhn chc danh ch tng phi tích cc và có ý thc trách nhi       o, b ng nói chung và các ng kin thc pháp lut nói riêng; coi vic tip thu kin thc pháp lut là nhu cu t thân, xut phát t mong mun thit thc cho công vic c qun lý ca chc danh ch tng 3.2.5. Tạo động lực làm việc tích cực cho chủ tịch UBND phƣờng thông qua việc đổi mới chế độ trả lƣơng và các chế độ phúc lợi Ti   phúc li là nhng yu t  n t ng lc làm ving trc ti và tinh thn trách nhii v b, công chc. Riêng vi cán b gi chc v  o, qun lý n
101
ch tng, nhng yu t i càng tr c bit
quan tr p li sng, nhng cng hin nhng áp lc công
vic mà h phi chng trong quá trình thc hin hong qun lý rt phc
tiên, thc t cho thy, mm nhn mt khng
công vic qun lý rt nng nè và phc t  phúc li và
   dành cho chc danh ch t  ng vn còn
nhiu hn ch  ng lc làm vic tích cc i vi quá trình thc thi
hong qun lý ca ch tu này góp phn làm gi
c thc hin hong qun lý ca ch tng.
Đổi mi chế độ tr lƣơng
Theo Ngh -  a Chính
ph v chc danh, s ng, mt s ch  i vi cán b, công chc xã,
ng, th trn và nh i hong không chuyên trách cp xã, hin
nay chc danh ch ti ph cp

- Lương: hnh ti b
2 (B p v i vi cán b, công ch
c) ban hành kèm Ngh nh s -CP ngày 14 tháng 12
a Chính ph v ch  tii vi cán b, công chc, viên
chc và l
- Ph cp chc v o: 0,25 (so vi mi thiu)
- Ph cnh ti Khou 6, Ngh
nh s -CP
- Ph cp theo lo ng: ch t   ng lo  c
ng ph cp bng 10% mng; ch tng
long ph cp bng 5% mng.
- Ph cp kiêm nhim chc danh: ch t ng kiêm nhim
chc danh mà gi i trong s nh t ti khon 1
u 4 Ngh  - ng ph cp kiêm nhim bng
101 ch tng, nhng yu t i càng tr c bit quan tr p li sng, nhng cng hin và nhng áp lc công vic mà h phi chng trong quá trình thc hin hong qun lý rt phc tiên, thc t cho thy, mm nhn mt khng công vic qun lý rt nng nè và phc t  phúc li và    dành cho chc danh ch t  ng vn còn nhiu hn ch  ng lc làm vic tích cc i vi quá trình thc thi hong qun lý ca ch tu này góp phn làm gi c thc hin hong qun lý ca ch tng. Đổi mới chế độ trả lƣơng Theo Ngh -  a Chính ph v chc danh, s ng, mt s ch  i vi cán b, công chc xã, ng, th trn và nh i hong không chuyên trách  cp xã, hin nay chc danh ch ti ph cp  - Lương: hnh ti b 2 (B p v i vi cán b, công ch c) ban hành kèm Ngh nh s -CP ngày 14 tháng 12 a Chính ph v ch  tii vi cán b, công chc, viên chc và l - Ph cp chc v o: 0,25 (so vi mi thiu) - Ph cnh ti Khou 6, Ngh nh s -CP - Ph cp theo lo ng: ch t   ng lo  c ng ph cp bng 10% mng; ch tng long ph cp bng 5% mng. - Ph cp kiêm nhim chc danh: ch t ng kiêm nhim chc danh mà gi i trong s nh t ti khon 1 u 4 Ngh  - ng ph cp kiêm nhim bng
102
20% mng cng ph cp chc v o, ph cp thâm niên
t khung.
- Ph cp công v bng 25% mng cng ph cp chc
v o, ph cp t khung (Theo Ngh nh s -CP
a Chính ph v ch  ph cp công v).
- Ph cp v bi hc (ch áp di vi khu vc Thành ph H
ng/tháng
y ch t   a bàn Thành ph H Chí Minh
ng 5 loi ph cp khác nhau. V m  
chc danh ch t ng nh c nhi  c tr công
 lung vi các loi
ph cp nêu trên thì thu nhp ca ch t  a bàn Thành
ph H   t quá 6 tri ng mi tháng. Vi thu nh 
vy, hu ht các ch tc khu nht
mc thu nhp còn thp và h không hài lòng vi mc thu nhy.
Cán b, công ch c nói chung ch t ng nói
riêng ch thc s yên tâm, dành ht tâm huyt và trí tu cho vic thc hin hot
ng quc giao khi h hoàn toàn an tâm v cuc sng ca h nh
h. Chính vy, tng lc làm vic cho ch tng thông qua
i mi ch  tr c hin các ch  phúc l và các chính sách
    t quan trng trong vi  c thc thi
hong qun ca ch tc tiêu Chính ph 
nh: “đến năm 2020, tiền lương của cán b, công chc và viên chức được
cải cách bản, đảm bo cuc sng ca cán b, công chc viên chc gia
đình ở mc trung bình khá trong xã hi” [4, tr.5]
 hoàn thành mc tiêu trên, bin ti ng lc làm vic
tích c    t   a bàn thành ph H Chí
Minh, cn phi có s i mnh m v  
102 20% mng cng ph cp chc v o, ph cp thâm niên t khung. - Ph cp công v bng 25% mng cng ph cp chc v o, ph cp t khung (Theo Ngh nh s -CP a Chính ph v ch  ph cp công v). - Ph cp v bi hc (ch áp di vi khu vc Thành ph H ng/tháng y ch t   a bàn Thành ph H Chí Minh ng 5 loi ph cp khác nhau. V m   chc danh ch t ng nh c nhi  c tr công  lung vi các loi ph cp nêu trên thì thu nhp ca ch t  a bàn Thành ph H   t quá 6 tri ng mi tháng. Vi thu nh  vy, hu ht các ch tc khu nht mc thu nhp còn thp và h không hài lòng vi mc thu nhy. Cán b, công ch c nói chung và ch t ng nói riêng ch thc s yên tâm, dành ht tâm huyt và trí tu cho vic thc hin hot ng quc giao khi h hoàn toàn an tâm v cuc sng ca h nh h. Chính vì vy, tng lc làm vic cho ch tng thông qua i mi ch  tr c hin các ch  phúc l và các chính sách     t quan trng trong vi  c thc thi hong qun lý ca ch tc tiêu mà Chính ph  nh: “đến năm 2020, tiền lương của cán bộ, công chức và viên chức được cải cách cơ bản, đảm bảo cuộc sống của cán bộ, công chức viên chức và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội” [4, tr.5]  hoàn thành mc tiêu trên, bin ti ng lc làm vic tích c    t   a bàn thành ph H Chí Minh, cn phi có s i mnh m v  
103
o, qun lý. Ci cách ti cn phc thc hin theo mt s bin

a) Tr lƣơng theo vị trí công vic
Tr  trí công vic tc là tr  trí hay thc t công
vic mà cán b, công chm nhn. Ví da ch tng
s khác vi la các chc danh chuyên môn ng. Công vii
 , trách nhi    chc nhi   c tr
i nhng công vi, trách nhim th
Công vic ch t m nhn công vic ca nhà
o, qun lý. Thc t cho thy, khng, tính cht và ni dung công vic
mà ch tm nhn thc thi là rt ln và phc t
c bit quan trng, quynh hiu qu công vic cng.
H thng thang, b c xây dng da trên vic
 công vic gn lin vi chc danh ch tng mà ch
các thang, b  ng chung cho tt c cán b, công chc. Vi h
thy, chúng ta nhn thy không có s khác bi tr
  trí công vi ca h thng thang, bng
c tr n nay ch yu da vào thâm niên công
tác và bng cp ca ch tng ch không da vào v trí công vic
mà h m nhi có bng c i ha ngch
 t  ng thêm
h s ph cp chc v o, qun lý tính theo h s i thi
t ng vi v trí công vic. Nu làm phép tính so sánh
va ch tng và công cha ch
tng không có s  nn nói là
gn bng nhau tính cht trách nhim công vic ca ch tch UBND
ng ph   t nhi
tình trng không công bng trong phân phi ti n
ng lc làm vic tích cc cho ch tng
103 o, qun lý. Ci cách ti cn phc thc hin theo mt s bin  a) Trả lƣơng theo vị trí công việc Tr  trí công vic tc là tr  trí hay thc t công vic mà cán b, công chm nhn. Ví da ch tng s khác vi la các chc danh chuyên môn  ng. Công vii  , trách nhi    chc nhi   c tr i nhng công vi, trách nhim th Công vic mà ch t m nhn là công vic ca nhà o, qun lý. Thc t cho thy, khng, tính cht và ni dung công vic mà ch tm nhn thc thi là rt ln và phc t c bit quan trng, quynh hiu qu công vic cng. H thng thang, b c xây dng da trên vic  công vic gn lin vi chc danh ch tng mà ch có các thang, b  ng chung cho tt c cán b, công chc. Vi h thy, chúng ta nhn thy không có s khác bi tr   trí công vi ca h thng thang, bng c tr n nay ch yu da vào thâm niên công tác và bng cp ca ch tng ch không da vào v trí công vic mà h m nhi có bng c i ha ngch  t  ng thêm h s ph cp chc v o, qun lý tính theo h s i thi t ng vi v trí công vic. Nu làm phép tính so sánh va ch tng và công cha ch tng không có s  nn nói là gn bng nhau dù có tính cht và trách nhim công vic ca ch tch UBND ng ph   t nhi tình trng không công bng trong phân phi ti n ng lc làm vic tích cc cho ch tng