Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Năng lực quản lý của chủ tịch UBND Phường trên địa bàn Quận 11 - Thành phố Hồ Chí Minh

8,308
317
139
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
………../……….
BỘ NỘI VỤ

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
CAO HOÀNG KHƢƠNG
NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG
TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 11
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
Chuyên ngành: QUẢN LÝ CÔNG
Mã số: 60 34 04 03
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.Tiến sĩ: NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………../………. BỘ NỘI VỤ  HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CAO HOÀNG KHƢƠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.Tiến sĩ: NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017
LỜI CAM ĐOAN

     



Tác giả
Cao Hoàng Khƣơng
LỜI CAM ĐOAN           Tác giả Cao Hoàng Khƣơng
LỜI CẢM ƠN
         
         

 
   

 


    

 
  

         

Thành phố Hồ Chí Minh – 2017
Tác giả luận văn
Cao Hoàng Khƣơng
LỜI CẢM ƠN                                                         Thành phố Hồ Chí Minh – 2017 Tác giả luận văn Cao Hoàng Khƣơng
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... 3
 .............................................................................. 3
 ..................................................... 5
  ............................................................... 6
. ............................................ 7
 ........................ 8
 ...................................................... 10
 ....................................................................................... 10
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA
CHỦ TỊCH UBND PHƢỜNG
 .............................................................................. 12
1.1.1. Khá ......................................................................................... 12
 .................................................. 13
1.1 ..... 14
1.1 .................................................................................... 14
p ............................. 15
1.1.3.3. c ....................... 16
 ............................................ 17
 ......................................................................................... 17
 ............................................................ 17
 .............................. 20
cp ........ 20
 .... 21
MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... 3  .............................................................................. 3  ..................................................... 5   ............................................................... 6 . ............................................ 7  ........................ 8  ...................................................... 10  ....................................................................................... 10 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND PHƢỜNG  .............................................................................. 12 1.1.1. Khá ......................................................................................... 12  .................................................. 13 1.1 ..... 14 1.1 .................................................................................... 14 p ............................. 15 1.1.3.3. c ....................... 16  ............................................ 17  ......................................................................................... 17  ............................................................ 17  .............................. 20 cp ........ 20  .... 21

 ........................................................................................................ 23

 ..................................................................................... 35
 . 37
c
p ........................................................................................................ 37

 .................................. 37
1 ............ 38
 ............ 39

 ..................................................................................... 39
 ...................................................................... 40
 . 41
1.3.1. 
 .................................... 41

 .......... 42
  ........................................................................................................ 23   ..................................................................................... 35  . 37 c p ........................................................................................................ 37   .................................. 37 1 ............ 38  ............ 39   ..................................................................................... 39  ...................................................................... 40  . 41 1.3.1.   .................................... 41   .......... 42
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND


Chí Minh ............................................................................................................. 45
2.1.1.  ...................................................................... 45
 ............... 45
2.2. 
 ................................................................................................ 47
 ..................................................................................... 47
 .................................................................. 47
 ..................................................................... 48
 ........................................................................... 48
 ............................................. 48
 .................................................................. 48
49
 ..................................................... 50
 .......... 50

 .............................................................. 51
2.3.1. Về kiến thức của chủ tịch UBND phường (thể hiện thông qua trình
độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị) ................................................ 51
 .......................................... 53
 ............................. 66

  ....................................................... 66

 ............................. 67
CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH UBND   Chí Minh ............................................................................................................. 45 2.1.1.  ...................................................................... 45  ............... 45 2.2.   ................................................................................................ 47  ..................................................................................... 47  .................................................................. 47  ..................................................................... 48  ........................................................................... 48  ............................................. 48  .................................................................. 48 49  ..................................................... 50  .......... 50   .............................................................. 51 2.3.1. Về kiến thức của chủ tịch UBND phường (thể hiện thông qua trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị) ................................................ 51  .......................................... 53  ............................. 66    ....................................................... 66   ............................. 67

 ............................. 68
2.3.4. 
 ............................................................... 72

 .................. 75
 ....................................................... 75
 ....................................................... 79
  ............................. 68 2.3.4.   ............................................................... 72   .................. 75  ....................................................... 75  ....................................................... 79
CHƢƠNG 3


3.1. 
 ................................................. 84
3.1.1.  ............................................................................................ 84
 ........................................................................................ 85

 .................................................. 87

 ........................... 87


 ............................. 89
3.2.2.1.  ................................................... 90
3.2.2.2.  ................................................................... 91
3.2.2.3.  ........................... 91
3.2.2.4.  . 92
3.2.2.5.  ............................................. 92
3.2.3. ng, luân chuyn cán b, công chc có
 tiêu chuc thc tin v gi chc v ch tng.94
3.2.4. 

 
 ........................................................................................................ 96
3.2.4.1. 
 ................................................ 96
CHƢƠNG 3   3.1.   ................................................. 84 3.1.1.  ............................................................................................ 84  ........................................................................................ 85   .................................................. 87   ........................... 87    ............................. 89 3.2.2.1.  ................................................... 90 3.2.2.2.  ................................................................... 91 3.2.2.3.  ........................... 91 3.2.2.4.  . 92 3.2.2.5.  ............................................. 92 3.2.3. ng, luân chuyn cán b, công chc có  tiêu chuc thc tin v gi chc v ch tng.94 3.2.4.      ........................................................................................................ 96 3.2.4.1.   ................................................ 96
3.2.4.2. 

Minh ............................................................................................................ 99
3.2.5. Tng lc làm vic tích cc cho ch tng thông
qua vii mi ch  tr   phúc li ....................... 100
3.2.6.  

 .................................................................................. 106
PHẦN KẾT LUẬN......................................................................................107
3.2.4.2.   Minh ............................................................................................................ 99 3.2.5. Tng lc làm vic tích cc cho ch tng thông qua vii mi ch  tr   phúc li ....................... 100 3.2.6.     .................................................................................. 106 PHẦN KẾT LUẬN......................................................................................107
3
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài luận văn:





hóa, 


“Cán bộ cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc
thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” 
N
      
    r     

 
     
 
         
UBND ph  

       
         

p  p
      N  


3 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn:      hóa,    “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”  N            r                           UBND ph                       p  p       N    