Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

6,531
454
127
84
còn nhiều nội dung phức tạp, cho nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu
sót. Mong rằng trong tương lai, đề tài này sẽ được tiếp tục nghiên cứu nâng cao hơn
nữa và mang lại nữa hiệu quả thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trong thực tế.
84 còn nhiều nội dung phức tạp, cho nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong rằng trong tương lai, đề tài này sẽ được tiếp tục nghiên cứu nâng cao hơn nữa và mang lại nữa hiệu quả thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trong thực tế.
85
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
A. Văn bản pháp luật
1. Quốc hội (2011), Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011.
2. Quốc hội (2013), Luật Hiến pháp.
3. Quốc hội (2015), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
4. Quốc hội (2015), Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
5. Quốc hội (2020), Luật sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật.
6. Chính phủ (2011), Nghị quyết 30c ngày 08/11/2011 ban hành chương
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn
2011-2020.
7. Chính phủ (2011) Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ Quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ
chức pháp chế.
8. Chính phủ (2010), Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/10/2010 về kiểm
tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Hà Nội.
9. Chính phủ (2016), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.
10. Chính phủ (2020), Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công
tác văn thư.
11. Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về
Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
12. Bộ Tài Chính - Bộ pháp (2012), Thông liên tịch số
47/2012/TTLT-BTC-BTP Quy định việc lập dự toán, quản
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo
đảm cho công tác xây dựng hoàn thiện văn bản quy
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.
13. Bộ Tài chính (2016), Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm
2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán
85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A. Văn bản pháp luật 1. Quốc hội (2011), Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011. 2. Quốc hội (2013), Luật Hiến pháp. 3. Quốc hội (2015), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 4. Quốc hội (2015), Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 5. Quốc hội (2020), Luật sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 6. Chính phủ (2011), Nghị quyết 30c ngày 08/11/2011 ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. 7. Chính phủ (2011) Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. 8. Chính phủ (2010), Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/10/2010 về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Hà Nội. 9. Chính phủ (2016), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. 10. Chính phủ (2020), Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư. 11. Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. 12. Bộ Tài Chính - Bộ Tư pháp (2012), Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. 13. Bộ Tài chính (2016), Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán
86
kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây
dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
14. Ủy ban nhân dân thành phố Nội (2012), Quyết định số 04/2012/QĐ-
UBND ngày 1/3/2012 của UBND thành phố Nội ban
hành “Quy định về quy trình soạn thảo, thẩm định, ban
hành văn bản QPPL của UBND thành phố dự thảo
Nghị quyết của HĐND thành phố do UBND thành phố
trình”.
15. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình (2015), Quyết định 14/2015/QĐ-UBND Quy
định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ
chức của Sở pháp tỉnh Hòa Bình do Ủy ban nhân dân
tỉnh Hòa Bình ban hành.
16. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình (2017), Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND
ngày 19/10/2017.
17. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình (2017), Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND
ngày 10/2/2017 .
18. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình(2018), Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND
ngày 23/01/2018.
B. Tài liệu tham khảo chuyên ngành
19. Nguyễn Thị Lan Anh (2018), Sử dụng tài liệu lưu trữ trong công tác của cơ
quan hành chính nhà nước Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Học
viện Hành chính Quốc gia.
20. Bộ pháp (2015), Sách tham khảo Những quy định mới của Luật Ban
hành văn bản QPPL năm 2015 – Bộ Tư pháp.
21. Bộ pháp (2014), Quyết định số 1598/QĐ-BTP ngày 08 tháng 07
năm 2014 về thẩm định dự án, dự thảo văn bản QPPL
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
22. Bộ pháp (2014), Tờ trình Dự án Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật.
86 kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 14. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2012), Quyết định số 04/2012/QĐ- UBND ngày 1/3/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành “Quy định về quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản QPPL của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố do UBND thành phố trình”. 15. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình (2015), Quyết định 14/2015/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành. 16. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình (2017), Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017. 17. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình (2017), Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 10/2/2017 . 18. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình(2018), Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018. B. Tài liệu tham khảo chuyên ngành 19. Nguyễn Thị Lan Anh (2018), Sử dụng tài liệu lưu trữ trong công tác của cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. 20. Bộ Tư pháp (2015), Sách tham khảo Những quy định mới của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 – Bộ Tư pháp. 21. Bộ Tư pháp (2014), Quyết định số 1598/QĐ-BTP ngày 08 tháng 07 năm 2014 về thẩm định dự án, dự thảo văn bản QPPL của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 22. Bộ Tư pháp (2014), Tờ trình Dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
87
23. Bộ pháp (2010), Thông số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11 hướng dẫn
một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra
và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Hà Nội.
24. Bộ pháp (2011), Sổ tay kỹ thuật soạn thảo, thẩm định, đánh giá tác
động của văn bản quy phạm pháp luật, (Dự án VIE 02/015
Hỗ trợ thực thi chiến lược phát triển hệ thống pháp luật
đến năm 2010), Nxb Tư pháp, Hà Nội.
25. Bộ pháp (2007), Sổ tay nghiệp vụ soạn thảo, ban hành văn bản
QPPL của HĐND, UBND các cấp của Bộ Tư pháp. (Dự án
VIE 02/015 Hỗ trợ thực thi chiến lược phát triển hệ thống
pháp luật đến năm 2010), Nxb Tư pháp, Hà Nội.
26. Bộ pháp - Cục Kiểm tra văn bản QPPL; TS. Hồng Sơn (2013):
Nghiệp vụ soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Sổ tay
hướng dẫn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính. Nxb.
Tư pháp 2013.
27. Bộ pháp (2019), Kết luận số 20/KL-KTrVB ngày 28/02/2019 của Cục
Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Hà Nội.
28. Bùi Thị Đào (2011), Kiểm tra, soát, xử lý, hệ thống hóa văn bản quy
phạm pháp luật, Đề tài nghiên cứu khoa học.
29. Bùi Thị Đào (2005), bài viết “Bàn về văn bản quản nhà nước văn
bản áp dụng pháp luật” (Tạp chí Luật học số 5/2005).
30. PGS. TS Nguyễn Minh Đoan (2011), Xây dựng hoàn thiện hệ thống
pháp luật Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước.
31. Đại học Luật Hà Nội (2006), Nhà nước và pháp luật Việt Nam 20 năm đổi
mới, Hội thảo khoa học Trường Đại học Luật Hà Nội.
32. Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam.
33. Đại học Luật Hà Nội ( 2008), Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật.
34. Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật.
35. Học viện Chính trị - Khu vực I; PGS.TS Nguyễn Thế Thắng chủ biên
(2014): tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của
87 23. Bộ Tư pháp (2010), Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Hà Nội. 24. Bộ Tư pháp (2011), Sổ tay kỹ thuật soạn thảo, thẩm định, đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật, (Dự án VIE 02/015 Hỗ trợ thực thi chiến lược phát triển hệ thống pháp luật đến năm 2010), Nxb Tư pháp, Hà Nội. 25. Bộ Tư pháp (2007), Sổ tay nghiệp vụ soạn thảo, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp của Bộ Tư pháp. (Dự án VIE 02/015 Hỗ trợ thực thi chiến lược phát triển hệ thống pháp luật đến năm 2010), Nxb Tư pháp, Hà Nội. 26. Bộ Tư pháp - Cục Kiểm tra văn bản QPPL; TS. Lê Hồng Sơn (2013): Nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính. Nxb. Tư pháp 2013. 27. Bộ Tư pháp (2019), Kết luận số 20/KL-KTrVB ngày 28/02/2019 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Hà Nội. 28. Bùi Thị Đào (2011), Kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Đề tài nghiên cứu khoa học. 29. Bùi Thị Đào (2005), bài viết “Bàn về văn bản quản lý nhà nước và văn bản áp dụng pháp luật” (Tạp chí Luật học số 5/2005). 30. PGS. TS Nguyễn Minh Đoan (2011), Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước. 31. Đại học Luật Hà Nội (2006), Nhà nước và pháp luật Việt Nam 20 năm đổi mới, Hội thảo khoa học Trường Đại học Luật Hà Nội. 32. Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam. 33. Đại học Luật Hà Nội ( 2008), Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật. 34. Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật. 35. Học viện Chính trị - Khu vực I; PGS.TS Nguyễn Thế Thắng chủ biên (2014): Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của
88
nhân dân và xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân,
vì dân, Nxb. Chính trị - Hành chính 2014.
36. Học viện Chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Chính trị
Khu vực I - Khoa Nhà nước pháp luật; TS. Đỗ Trung Hiếu,
chủ biên (2013): Tập bài giảng về Nhà nước và Pháp luật.
37. Nguyễn Thị (2015), Đánh giá hệ thống văn bản quản nhà nước, Tạp
chí Quản lý nhà nước số 230 (tháng 3/2015).
38. Nguyễn Thị Hà(2015), Tổ chức của cuộc cách mạng 4.0 đến quá trình xây
dựng thực thi văn bản quy phạm pháp luật, Tạp chí
Khoa học Nội vụ, số 29(tháng 3/2019).
39. Học viện Hành chính (2010), Tài liệu kỹ thuật xây dựng và ban hành văn
bản, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
40. Ngô Linh Ngọc (2013), “Thẩm định và thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật do quan nhà nước địa phương ban hành”,
Luận văn thạc sỹ, Đại học quốc gia Hà Nội.
41. Nguyễn Hữu Quỳnh và tập thể tác giả (1999), Từ điển Luật học, Nxb Từ
điển Bách khoa, Hà Nội.
42. Hồng Sơn (2007), Nghiệp vụ soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật, NXB Tư pháp, Hà Nội.
43. Sở Tư pháp (2016), Báo cáo công tác Tư pháp năm 2016 và phương hướng
công tác năm 2017, Hòa Bình.
44. Sở Tư pháp (2017), Báo cáo công tác Tư pháp năm 2017 và phương hướng
công tác năm 2018, Hòa Bình.
45. Sở Tư pháp (2018), Báo cáo công tác Tư pháp năm 2018 và phương hướng
công tác năm 2019, Hòa Bình.
46. Sở Tư pháp (2019), Báo cáo công tác Tư pháp năm 2019 và phương hướng
công tác năm 2020, Hòa Bình.
47. Sở pháp (2019), Báo cáo về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
năm 2016 - 2019, Hoà Bình.
88 nhân dân và xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân, Nxb. Chính trị - Hành chính 2014. 36. Học viện Chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Chính trị Khu vực I - Khoa Nhà nước pháp luật; TS. Đỗ Trung Hiếu, chủ biên (2013): Tập bài giảng về Nhà nước và Pháp luật. 37. Nguyễn Thị Hà (2015), Đánh giá hệ thống văn bản quản lý nhà nước, Tạp chí Quản lý nhà nước số 230 (tháng 3/2015). 38. Nguyễn Thị Hà(2015), Tổ chức của cuộc cách mạng 4.0 đến quá trình xây dựng và thực thi văn bản quy phạm pháp luật, Tạp chí Khoa học Nội vụ, số 29(tháng 3/2019). 39. Học viện Hành chính (2010), Tài liệu kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 40. Ngô Linh Ngọc (2013), “Thẩm định và thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước địa phương ban hành”, Luận văn thạc sỹ, Đại học quốc gia Hà Nội. 41. Nguyễn Hữu Quỳnh và tập thể tác giả (1999), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội. 42. Lê Hồng Sơn (2007), Nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, NXB Tư pháp, Hà Nội. 43. Sở Tư pháp (2016), Báo cáo công tác Tư pháp năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017, Hòa Bình. 44. Sở Tư pháp (2017), Báo cáo công tác Tư pháp năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018, Hòa Bình. 45. Sở Tư pháp (2018), Báo cáo công tác Tư pháp năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019, Hòa Bình. 46. Sở Tư pháp (2019), Báo cáo công tác Tư pháp năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020, Hòa Bình. 47. Sở Tư pháp (2019), Báo cáo về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2016 - 2019, Hoà Bình.
89
48. Sở pháp (2016), Báo cáo công tác kiểm tra, soát, hệ thống hóa văn
bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2016, Hòa Bình.
49. Sở pháp (2017), Báo cáo công tác kiểm tra, soát, hệ thống hóa văn
bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2017, Hòa Bình.
50. Sở pháp (2018), Báo cáo công tác kiểm tra, soát, hệ thống hóa văn
bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2018, Hòa Bình.
51. Sở pháp (2019), Báo cáo công tác kiểm tra, soát, hệ thống hóa văn
bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2019, Hòa Bình.
52. Sở pháp (2017), Báo cáo thẩm định số 2516 /BC-STP ngày 30/10/2017
của Sở Tư pháp, Hoà Bình
53. Sở Tư pháp (2019), Báo cáo thẩm định số 977/BC-STP ngày 21/8/2019 của
Sở Tư pháp, Hoà Bình.
54. Sở pháp (2019), Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định dự thảo văn bản
quy phạm pháp luật 2016 – 2019, Hòa Bình.
55. Minh Tâm (2003), Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam
- Những vấn đề luận thực tiễn, NXB Công an nhân
dân.
56. Nguyễn Thị Thanh Tâm (2014), "Thẩm định dự thảo văn bản QPPL của
HĐND UBND cấp tỉnh - qua thực tiễn Thành phố Hà
Nội", Luận văn thạc sỹ, Đại học quốc gia Hà Nội.
57. Lưu Kiếm Thanh (2001) Kỹ thuật lập quy, NXB Lao động, Hà Nội.
58. Lưu Kiếm Thanh (2003), Hướng dẫn soạn thảo văn bản lập quy, NXB thống
, Hà Nội.
59. Phạm Hồng Thái (2011) "Văn bản quy phạm pháp luật và pháp luật về văn
bản quy phạm pháp luật”, Dân chủ và pháp luật.
60. Nguyễn Văn Thâm (2011), Soạn thảo xử văn bản quản nhà nước,
NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
61. Nguyễn Văn Thâm (2011), Một số vấn đề về văn bản quản lý nhà nước lưu
trữ lịch sử quản hành chính, NXB Chính trị - Hành
chính, Hà Nội.
89 48. Sở Tư pháp (2016), Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2016, Hòa Bình. 49. Sở Tư pháp (2017), Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2017, Hòa Bình. 50. Sở Tư pháp (2018), Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2018, Hòa Bình. 51. Sở Tư pháp (2019), Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2019, Hòa Bình. 52. Sở Tư pháp (2017), Báo cáo thẩm định số 2516 /BC-STP ngày 30/10/2017 của Sở Tư pháp, Hoà Bình 53. Sở Tư pháp (2019), Báo cáo thẩm định số 977/BC-STP ngày 21/8/2019 của Sở Tư pháp, Hoà Bình. 54. Sở Tư pháp (2019), Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 2016 – 2019, Hòa Bình. 55. Lê Minh Tâm (2003), Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Công an nhân dân. 56. Nguyễn Thị Thanh Tâm (2014), "Thẩm định dự thảo văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp tỉnh - qua thực tiễn Thành phố Hà Nội", Luận văn thạc sỹ, Đại học quốc gia Hà Nội. 57. Lưu Kiếm Thanh (2001) Kỹ thuật lập quy, NXB Lao động, Hà Nội. 58. Lưu Kiếm Thanh (2003), Hướng dẫn soạn thảo văn bản lập quy, NXB thống kê, Hà Nội. 59. Phạm Hồng Thái (2011) "Văn bản quy phạm pháp luật và pháp luật về văn bản quy phạm pháp luật”, Dân chủ và pháp luật. 60. Nguyễn Văn Thâm (2011), Soạn thảo và xử lý văn bản quản lý nhà nước, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 61. Nguyễn Văn Thâm (2011), Một số vấn đề về văn bản quản lý nhà nước lưu trữ và lịch sử quản lý hành chính, NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội.
90
62. PGS. TS Văn Tất Thu (2013), Cuốn sách Văn bản công tác văn bản
trong cơ quan nhà nước,của NXB Chính trị quốc gia.
63. Từ điển Luật học (1999), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội.
64. Đoàn Thị Tố Uyên (2012), Kiểm tra xử văn bản quy phạm pháp luật
Việt Nam hiện nay, Luận án tiến Luật học, Trường
Đại học Luật Hà Nội.
65. Nguyễn Thị Thu Vân(2008), Một số nghiên cứu về kỹ thuật xây dựng và ban
hành văn bản trong cơ quan hành chính nhà nước, Tạp chí
Quản lý nhà nước, tháng 8/2008.
66. Nguyễn Thị Thu Vân (chủ biên)(2013), 150 câu hỏi- đáp về nghiệp vụ hành
chính văn phòng, NXB Chính trị Quốc gia.
67. PGS. TS Nguyễn Cửu Việt (2010), Giáo trình Luật hành chính Việt
Nam ( NXB Đại học quốc gia Hà Nội năm 2010).
68. Viện khoa học pháp (2007), Các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm
định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật , Thông
tin khoa học pháp lý.
69. Pháp điển của Bộ tư pháp, https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/home.aspx.
70. Cơ sở giữ liệu quốc gia về Pháp luật, http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
71. http://sotuphap.hoabinh.gov.vn/
72. Wikipedia.org/Hoabinh.
90 62. PGS. TS Văn Tất Thu (2013), Cuốn sách Văn bản và công tác văn bản trong cơ quan nhà nước,của NXB Chính trị quốc gia. 63. Từ điển Luật học (1999), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội. 64. Đoàn Thị Tố Uyên (2012), Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. 65. Nguyễn Thị Thu Vân(2008), Một số nghiên cứu về kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản trong cơ quan hành chính nhà nước, Tạp chí Quản lý nhà nước, tháng 8/2008. 66. Nguyễn Thị Thu Vân (chủ biên)(2013), 150 câu hỏi- đáp về nghiệp vụ hành chính văn phòng, NXB Chính trị Quốc gia. 67. PGS. TS Nguyễn Cửu Việt (2010), Giáo trình Luật hành chính Việt Nam ( NXB Đại học quốc gia Hà Nội năm 2010). 68. Viện khoa học pháp lý (2007), Các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật , Thông tin khoa học pháp lý. 69. Pháp điển của Bộ tư pháp, https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/home.aspx. 70. Cơ sở giữ liệu quốc gia về Pháp luật, http://vbpl.vn/pages/portal.aspx 71. http://sotuphap.hoabinh.gov.vn/ 72. Wikipedia.org/Hoabinh.
91
PHỤ LỤC
Chương I. DANH MỤC DỰ THẢO VBQPPL TỪ 2016 ĐẾN 2019
I. Danh sách thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 2016
1
Quyết định ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành
phố Hòa Bình năm 2016 lộ trình tăng giá đến năm 2030;
phương án giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa
Bình
1113/BC-STP
ngày 01/7/2016
2
Quyết định ban hành quy định điều chỉnh bảng giá các loại đất
năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1132/BC-STP
ngày 06/7/2016
3
Phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định phân
cấp quản lý các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1134/STP-XD-
KTVBQPPL ngày
06/7/2016
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các
di sản văn hóa vật thể, di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng
cảnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1166/BC-STP
ngày 12/7/2016
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các
di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh H
òa Bình
1171/BC-STP
ngày 13/7/2016
4
Quyết định ban hành Quy chế quản lý công tác các khu, điểm du
lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1135/BC-STP
ngày 06/7/2016
5
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
1155/BC-STP
ngày 08/7/2016
6
Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
1173/BC-STP
ngày 14/7/2016
7
Quyết định ban hành quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu
cây trồng và mức hỗ trợ đầu tư thuộc dự án bảo vệ và phát triển rừng
tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020 và các chương trình, dự án khác
sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư, ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh HB
1170/BC-STP
ngày 13/7/2016
8
Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung quy định đối tượng áp
dụng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt tại
Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013
1217/BC-STP
ngày 19/7/2016
9
Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hòa
Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021
1252/BC-STP
ngày 25/7/2016
10
Nghị quyết quy định mức thu lệ phí hộ tịch, đăng trú,
chứng minh nhân dân
1070/BC-STP
ngày 28/6/2016
91 PHỤ LỤC Chương I. DANH MỤC DỰ THẢO VBQPPL TỪ 2016 ĐẾN 2019 I. Danh sách thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 2016 1 Quyết định ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Hòa Bình năm 2016 và lộ trình tăng giá đến năm 2030; phương án giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1113/BC-STP ngày 01/7/2016 2 Quyết định ban hành quy định điều chỉnh bảng giá các loại đất năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1132/BC-STP ngày 06/7/2016 3 Phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định phân cấp quản lý các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1134/STP-XD- KTVBQPPL ngày 06/7/2016 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1166/BC-STP ngày 12/7/2016 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh H òa Bình 1171/BC-STP ngày 13/7/2016 4 Quyết định ban hành Quy chế quản lý công tác các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1135/BC-STP ngày 06/7/2016 5 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình 1155/BC-STP ngày 08/7/2016 6 Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình 1173/BC-STP ngày 14/7/2016 7 Quyết định ban hành quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng và mức hỗ trợ đầu tư thuộc dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020 và các chương trình, dự án khác sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư, ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh HB 1170/BC-STP ngày 13/7/2016 8 Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung quy định đối tượng áp dụng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt tại Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 1217/BC-STP ngày 19/7/2016 9 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 1252/BC-STP ngày 25/7/2016 10 Nghị quyết quy định mức thu lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân 1070/BC-STP ngày 28/6/2016
92
11
Phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết của
HĐND tỉnh bãi bỏ quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe
mô tô
1071/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 28/6/2016
12
Quyết định ban hành quy định tổ chức thăm viếng, dâng hương tại
nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình, tượng đài chủ tịch Hồ Chí
Minh và các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1311/BC-STP
ngày 02/8/2016
13
Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung quy định mức
thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí
thẩm định cấp quyền sử dụng đất và lệ phí hộ tịch, đăng ký
trú, chứng minh t nhân dân tại Nghị quyết số 96/2014/NQ-
HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh
1131/BC-STP
ngày 06/7/2016
14
Nghquyết của HĐND tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí,
định mức phân bổ vốn đầu công giai đoạn 2016 - 2020
1133/BC-STP
ngày 06/7/2016
15
Phúc đáp yêu cầu thẩm định của Sở i nguyên Môi trường
vào dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số
04/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình
ban hành quy định về quản lý công tác đo đạc và bản đồ trên địa
bàn tỉnh Hòa Bình
1428/STP-XD-
KTVBQPPL ngày
18/8/2016
16
Quyết định ban hành quy định quản an toàn bức xạ trên địa
bàn tỉnh Hòa Bình
1433/BC-STP
ngày 22/8/2016
17
Phúc đáp yêu cầu thẩm định tại văn bản số 1849/STC-QLTSC
ngày 26/8/2016 của Sở Tài chính về việc yêu cầu thẩm định dự
thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, sử
dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án
thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh
1526/STP-XD-
KTVBQPPL ngày
01/9/2016
18
Quyết định ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang, và lễ hội trên địa bàn tỉnh
1556/BC-STP
ngày 09/9/2016
19
Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an
toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên
địa bàn tỉnh
1625/BC-STP
ngày 20/9/2016
20
Quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh
Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế;
Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Y tế thuộc UBND huyện, thành
phố thuộc tỉnh
1627/BC-STP
ngày 20/9/2016
21
Quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức
danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở
Công thương; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách lĩnh
1633/BC-STP
ngày 22/9/2016
92 11 Phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô 1071/STP- XD&KTVBQPPL ngày 28/6/2016 12 Quyết định ban hành quy định tổ chức thăm viếng, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình, tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1311/BC-STP ngày 02/8/2016 13 Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh thư nhân dân tại Nghị quyết số 96/2014/NQ- HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh 1131/BC-STP ngày 06/7/2016 14 Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 1133/BC-STP ngày 06/7/2016 15 Phúc đáp yêu cầu thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường vào dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định về quản lý công tác đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1428/STP-XD- KTVBQPPL ngày 18/8/2016 16 Quyết định ban hành quy định quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1433/BC-STP ngày 22/8/2016 17 Phúc đáp yêu cầu thẩm định tại văn bản số 1849/STC-QLTSC ngày 26/8/2016 của Sở Tài chính về việc yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh 1526/STP-XD- KTVBQPPL ngày 01/9/2016 18 Quyết định ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, và lễ hội trên địa bàn tỉnh 1556/BC-STP ngày 09/9/2016 19 Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn tỉnh 1625/BC-STP ngày 20/9/2016 20 Quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Y tế thuộc UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh 1627/BC-STP ngày 20/9/2016 21 Quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Công thương; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách lĩnh 1633/BC-STP ngày 22/9/2016
93
vực công thương tại phòng Kinh tế hạ tầng, phòng kinh tế thuộc
UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh
22
Quyết định quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y
tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ
tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh
1634/BC-STP
ngày 22/9/2016
23
Quyết định về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối
với đá làm vật liệu xây dựng thông thường và phí vệ sinh đối với
hộ gia đình
1635/BC-STP
ngày 22/9/2016
24
Quyết định ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý
trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh
1664/BC-STP
ngày 23/9/2016
25
Phúc đáp yêu cầu thẩm định Quyết định phê duyệt Đề án số hóa
truyền hình dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Hòa Bình
đến năm 2020
1665/STP-XD-
KTVBQPPL ngày
23/9/2016
26
Phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định về
việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển trồng lúa
1687/STP-XD-
KTVBQPPL ngày
27/9/2016
27
Phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết của
HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ kinh phí cho tổ chức tôn
giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo công tác trên địa bàn tỉnh
1549/STP-XD-
KTVBQPPL ngày
08/9/2016
28
Quyết định ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu
quả công tác của các doanh nghiệp vốn nhà nước thuộc
UBND tỉnh Hòa Bình
1688/BC-STP
ngày 27/9/2016
29
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc quản lý các
khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
1719/BC-STP
ngày 30/9/2016
30
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2015/Q Đ-UBND
ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định
về quản lý công tác đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
1745/BC-STP
ngày 06/10/2016
31
Quyết định ban hành quy chế quản lý các công tác đối ngoại trên
địa bàn tỉnh Hoà Bình
1788/STP-XD-
KTVBQPPL ngày
17/10/2016
32
Nghị quyết về xây dựng quy hoạch, củng c phát triển sự
nghiệp phát thanhtruyền hình tỉnh Hòa Bình
1870/STP-XD-
KTVBQPPL ngày
28/10/2016
33
Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi trả nhuận bút trong lĩnh
vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các
quan sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Hoà Bình
1869/STP-XD-
KTVBQPPL ngày
28/10/2016
34
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ 1863/BC-STP
93 vực công thương tại phòng Kinh tế hạ tầng, phòng kinh tế thuộc UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh 22 Quyết định quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh 1634/BC-STP ngày 22/9/2016 23 Quyết định về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với đá làm vật liệu xây dựng thông thường và phí vệ sinh đối với hộ gia đình 1635/BC-STP ngày 22/9/2016 24 Quyết định ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh 1664/BC-STP ngày 23/9/2016 25 Phúc đáp yêu cầu thẩm định Quyết định phê duyệt Đề án số hóa truyền hình dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 1665/STP-XD- KTVBQPPL ngày 23/9/2016 26 Phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển trồng lúa 1687/STP-XD- KTVBQPPL ngày 27/9/2016 27 Phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ kinh phí cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo công tác trên địa bàn tỉnh 1549/STP-XD- KTVBQPPL ngày 08/9/2016 28 Quyết định ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả công tác của các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Hòa Bình 1688/BC-STP ngày 27/9/2016 29 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 1719/BC-STP ngày 30/9/2016 30 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2015/Q Đ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định về quản lý công tác đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 1745/BC-STP ngày 06/10/2016 31 Quyết định ban hành quy chế quản lý các công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 1788/STP-XD- KTVBQPPL ngày 17/10/2016 32 Nghị quyết về xây dựng và quy hoạch, củng cố và phát triển sự nghiệp phát thanh và truyền hình tỉnh Hòa Bình 1870/STP-XD- KTVBQPPL ngày 28/10/2016 33 Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Hoà Bình 1869/STP-XD- KTVBQPPL ngày 28/10/2016 34 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ 1863/BC-STP