Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

6,500
454
127
114
13
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý công tác thông tin
đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
416/BC-STP
ngày
25/4/2019
14
Dự thảo Quyết định ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ
phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
415/BC-STP
25/4/2019
15
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số
37/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Hòa Bình
437/BC-STP
ngày
03/5/2019
16
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản vật liệu nổ công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
458/BC-STP
ngày
09/5/2019
17
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định
phân công, phân cấp quản chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hòa
Bình ban hành kèm theo Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày
29/11/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình
468/BC-STP
ngày
10/5/2019
18
Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
474/BC-STP
ngày
14/5/2019
19
Dự thảo ban hành quy định về công tác khuyến công trên địa bàn
tỉnh Hòa Bình
475/BC-STP
ngày
14/5/2019
20
Dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ
người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
476/BC-STP
ngày
14/5/2019
21
Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết
sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa
Bình giai đoạn 2020 - 2025
486/BC-STP
ngày
15/5/2019
22
Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho Hội thi sáng tạo kỹ
thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn
tỉnh Hòa Bình
497/BC-STP
ngày
16/5/2019
23
Dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ xe chở hàng vào chợ để
kinh doanh, dịch vụ bảo vệ và dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng
tại chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
501/BC-STP
ngày
17/5/2019
24
Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi
tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế chi tiếp khách trong nước
đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình
502/BC-STP
ngày
20/5/2019
114 13 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 416/BC-STP ngày 25/4/2019 14 Dự thảo Quyết định ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 415/BC-STP 25/4/2019 15 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình 437/BC-STP ngày 03/5/2019 16 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 458/BC-STP ngày 09/5/2019 17 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình 468/BC-STP ngày 10/5/2019 18 Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 474/BC-STP ngày 14/5/2019 19 Dự thảo ban hành quy định về công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 475/BC-STP ngày 14/5/2019 20 Dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 476/BC-STP ngày 14/5/2019 21 Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 - 2025 486/BC-STP ngày 15/5/2019 22 Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 497/BC-STP ngày 16/5/2019 23 Dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ xe chở hàng vào chợ để kinh doanh, dịch vụ bảo vệ và dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 501/BC-STP ngày 17/5/2019 24 Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình 502/BC-STP ngày 20/5/2019
115
25
Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô
hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
503/BC-STP
ngày
20/5/2019
26
Thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thúc đẩy tập
trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu vào
nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
514/BC-STP
ngày
21/5/2019
27
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND
ngày 30/12/2009 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định
tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, phó Trưởng
phòng các chức danh tương đương thuộc Sở, ban, ngành,
UBND huyện, thành phố
526/BC-STP
ngày
22/5/2019
28
Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân
tỉnh về chính sách cho người làm công tác quản trang tại các
nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
504/BC-STP
ngày
20/5/2019
29
Dự thảo Quyết định ban hành Bộ đơn giá cho công tác quan trắc
và phân tích môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
550/BC-STP
ngày
27/5/2019
30
Dự thảo Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ
mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
559/BC-STP
ngày
28/5/2019
31
Thẩm định dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của
quy định về công tác sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban
hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày
16/10/2014
624/BC-STP
ngày
10/6/2019
32
Thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách
đối với người làm công tác quản trang tại các nghĩa trang liệt
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
627/BC-STP
ngày
11/6/2019
33
Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung các dự án quan
trọng, cấp bách vào danh mục Kế hoạch đầu công trung hạn
giai đoạn 2016 - 2020
652/BC-STP
ngày
17/6/2019
34
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày
18/9/2008 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định về điều
kiện an toàn đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện
thủy nội địa thô sơ có sức chở dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5
người hoặc bè
655/BC-STP
ngày
18/6/2019
115 25 Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 503/BC-STP ngày 20/5/2019 26 Thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 514/BC-STP ngày 21/5/2019 27 Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố 526/BC-STP ngày 22/5/2019 28 Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách cho người làm công tác quản trang tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 504/BC-STP ngày 20/5/2019 29 Dự thảo Quyết định ban hành Bộ đơn giá cho công tác quan trắc và phân tích môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 550/BC-STP ngày 27/5/2019 30 Dự thảo Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 559/BC-STP ngày 28/5/2019 31 Thẩm định dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về công tác sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 624/BC-STP ngày 10/6/2019 32 Thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách đối với người làm công tác quản trang tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 627/BC-STP ngày 11/6/2019 33 Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung các dự án quan trọng, cấp bách vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 652/BC-STP ngày 17/6/2019 34 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 18/9/2008 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định về điều kiện an toàn đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa thô sơ có sức chở dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè 655/BC-STP ngày 18/6/2019
116
35
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày
11/5/2006 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế tổ chức
và công tác của nhà văn hóa xóm, bản tỉnh Hòa Bình
656/BC-STP
ngày
18/6/2019
36
Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý, bảo vệ, khai thác,
sử dụng trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1;
phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ
giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, địa phận
Hòa Bình
665/BC-STP
ngày
19/6/2019
37
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai
thác sử dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa
điện tử tỉnh Hòa Bình
688/BC-STP
ngày
21/6/2019
38
Dự thảo Quyết định về việc quy định cơ cấu tổ chức Đài phát
thanh và Truyền hình tỉnh
691/BC-STP
ngày
21/6/2019
39
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành bảng giá tính thuế
tài nguyên trên địa bàn tỉnh
738/BC-STP
ngày
01/7/2019
40
Dự thảo bãi bỏ Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày
09/10/2008 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định tổ chức
tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên
địa bàn tỉnh
737/BC-STP
ngày
01/7/2019
41
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành
và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh
740/BC-STP
ngày
01/7/2019
42
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế đánh giá, xếp loại mức độ
hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, ban, ngành, đơn
vị sự nghiệp và UBND các huyện, thành phố
753/BC-STP
ngày
05/7/2019
43
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và công tác
của Tổ dân cư tự quản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
711/BC-STP
ngày
26/6/2019
44
Dự thảo Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh
nghiệp đầu vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa
Bình giai đoạn 2019 - 2025
890/BC-STP
ngày
2/8/2019
116 35 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 11/5/2006 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế tổ chức và công tác của nhà văn hóa xóm, bản tỉnh Hòa Bình 656/BC-STP ngày 18/6/2019 36 Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; phạm vi mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và phạm vi mốc lộ giới quy hoạch của đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, địa phận Hòa Bình 665/BC-STP ngày 19/6/2019 37 Dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hòa Bình 688/BC-STP ngày 21/6/2019 38 Dự thảo Quyết định về việc quy định cơ cấu tổ chức Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 691/BC-STP ngày 21/6/2019 39 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh 738/BC-STP ngày 01/7/2019 40 Dự thảo bãi bỏ Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh 737/BC-STP ngày 01/7/2019 41 Dự thảo Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh 740/BC-STP ngày 01/7/2019 42 Dự thảo Quyết định ban hành quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND các huyện, thành phố 753/BC-STP ngày 05/7/2019 43 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và công tác của Tổ dân cư tự quản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 711/BC-STP ngày 26/6/2019 44 Dự thảo Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019 - 2025 890/BC-STP ngày 2/8/2019
117
45
Dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách
nhà nước để thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hòa Bình
891/BC-STP
ngày
2/8/2019
46
Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức thu học phí đối với
các sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học
2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh
893/BC-STP
ngày
2/8/2019
47
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người
công tác không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn
vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh
892/BC-STP
ngày
2/8/2019
48
Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp quản nhà
nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công
thương trên địa bàn tỉnh
870/BC-STP
ngày
30/7/2019
49
Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí
trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh
930/BC-STP
ngày
8/8/2019
50
Dự thảo Quyết định ban hành quy định một số nội dung về quản
lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình đường bộ đối với hệ
thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh
961/BC-STP
ngày
16/8/2019
51
Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số
118/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015 của HĐND tỉnh về việc
quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, nhân đoạt giải cao
tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, thể dục, thể
thao và nghệ thuật
971/BC-STP
ngày
19/8/2019
52
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
977/BC-STP
ngày
21/8/2019
53
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều
Quy chế quản lý công tác quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh
Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND
ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
978/BC-STP
ngày
21/8/2019
54
Dự thảo Quyết định ban hành tạm thời đơn giá thuê hạ tầng tại
cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
1020/BC-STP
ngày
30/8/2019
55
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình
1004/BC-STP
ngày
117 45 Dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hòa Bình 891/BC-STP ngày 2/8/2019 46 Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh 893/BC-STP ngày 2/8/2019 47 Dự thảo Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người công tác không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh 892/BC-STP ngày 2/8/2019 48 Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh 870/BC-STP ngày 30/7/2019 49 Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh 930/BC-STP ngày 8/8/2019 50 Dự thảo Quyết định ban hành quy định một số nội dung về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh 961/BC-STP ngày 16/8/2019 51 Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đoạt giải cao tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, thể dục, thể thao và nghệ thuật 971/BC-STP ngày 19/8/2019 52 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 977/BC-STP ngày 21/8/2019 53 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý công tác quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 978/BC-STP ngày 21/8/2019 54 Dự thảo Quyết định ban hành tạm thời đơn giá thuê hạ tầng tại cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 1020/BC-STP ngày 30/8/2019 55 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình 1004/BC-STP ngày
118
28/8/2019
56
Dự thảo Nghị quyết về quy định việc thưởng vượt dự toán thu
điều tiết đối với khoản thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ tài
sản
1026/BC-STP
ngày
03/9/2019
57
Dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức diện
tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở công tác sự nghiệp của các
cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý và phân cấp
thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức diện tích công trình s
nghiệp thuộc ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo
1041/BC-STP
ngày
05/9/2019
58
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý dịch vụ
công, dịch vụ công ích đô thị trên địan tỉnh Hòa Bình
1120/BC-STP
ngày
19/9/2019
59
Dự thảo Quyết định ban hành quy định cơ chế hỗ trợ phát triển công
tác vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh
1178/BC-STP
ngày
02/10/2019
60
Dự thảo Quyết định ban hành quy định về cưỡng chế thi hành
quyết định giải quyết tranh chấp đất đai
1179/BC-STP
ngày
02/10/2019
61
Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý sử dụng cần trục
tháp, máy vận thăng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
Hòa Bình
1182/BC-STP
ngày
02/10/2019
62
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND
ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp liên
ngành trong công tác quản lao động người nước ngoài làm
việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1189/BC-STP
ngày
04/10/2019
63
Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử
dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh
Hòa Bình
1191/BC-STP
ngày
04/10/2019
64
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND
của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định quản lý một số công
tác văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa
bàn tỉnh Hòa Bình
1190/BC-STP
ngày
04/10/2019
65
Quyết định ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Hòa Bình(lần 2)
1305/BC-STP
ngày
25/10/2019
118 28/8/2019 56 Dự thảo Nghị quyết về quy định việc thưởng vượt dự toán thu điều tiết đối với khoản thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ tài sản 1026/BC-STP ngày 03/9/2019 57 Dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở công tác sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức diện tích công trình sự nghiệp thuộc ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo 1041/BC-STP ngày 05/9/2019 58 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý dịch vụ công, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1120/BC-STP ngày 19/9/2019 59 Dự thảo Quyết định ban hành quy định cơ chế hỗ trợ phát triển công tác vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh 1178/BC-STP ngày 02/10/2019 60 Dự thảo Quyết định ban hành quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai 1179/BC-STP ngày 02/10/2019 61 Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1182/BC-STP ngày 02/10/2019 62 Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1189/BC-STP ngày 04/10/2019 63 Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1191/BC-STP ngày 04/10/2019 64 Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định quản lý một số công tác văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1190/BC-STP ngày 04/10/2019 65 Quyết định ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Hòa Bình(lần 2) 1305/BC-STP ngày 25/10/2019
119
66
Nghị quyết bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền
ban hành của HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân
sách nhà nước.
1309/BC-STP
ngày
25/10/2019
67
Quyết định ban hành quy định quản lý, lập danh sách cấp phát thẻ
bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng
và hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1323/BC-STP
ngày
28/10/2019
68
Quyết định ban hành quy chế quản lý công tác các khu, điểm du
lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1330/BC-STP
ngày
30/10/2019
69
Quyết định ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ
sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường trên địa
bàn tỉnh
1332/BC-STP
ngày
30/10/2019
70
Quyết định ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi
Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1334/BC-STP
ngày
30/10/2019
71
Quyết định ban hành quy định quản tạm trú trong doanh
nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh
nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1382/BC-STP
ngày
08/11/2019
72
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày
8/11/2018 cuả Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chế độ tiền thưởng
đối với tập thể, các nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải
thể thao cấp tỉnh
1395/BC-STP
ngày
13/11/2019
73
Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về lựa chọn chủ
đầu dự án nhà ở hội được được đầu không phải bằng
nguồn vốn nhà nước
1406/BC-STP
ngày
15/11/2019
74
Quyết định ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường công tác ,
thời gian công tác đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1417/BC-STP
ngày
19/11/2019
75
Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND ngày
03/7/2015 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ ngân sách
phát triển giai đoạn 2016-2020
1427/BC-STP
ngày
20/11/2019
76
Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND ngày
05/12/2014; Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình.
1404/BC-STP
ngày
14/11/2019
119 66 Nghị quyết bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước. 1309/BC-STP ngày 25/10/2019 67 Quyết định ban hành quy định quản lý, lập danh sách cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1323/BC-STP ngày 28/10/2019 68 Quyết định ban hành quy chế quản lý công tác các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1330/BC-STP ngày 30/10/2019 69 Quyết định ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 1332/BC-STP ngày 30/10/2019 70 Quyết định ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1334/BC-STP ngày 30/10/2019 71 Quyết định ban hành quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1382/BC-STP ngày 08/11/2019 72 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 8/11/2018 cuả Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chế độ tiền thưởng đối với tập thể, các nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh 1395/BC-STP ngày 13/11/2019 73 Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được được đầu tư không phải bằng nguồn vốn nhà nước 1406/BC-STP ngày 15/11/2019 74 Quyết định ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường công tác , thời gian công tác đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1417/BC-STP ngày 19/11/2019 75 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ ngân sách phát triển giai đoạn 2016-2020 1427/BC-STP ngày 20/11/2019 76 Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014; Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình. 1404/BC-STP ngày 14/11/2019
120
77
Nghị quyết về chính sách đặc thù, tín dụng, thúc đẩy tập trung đất đai
tạo quỹ đất để khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1401/BC-STP
ngày
14/11/2019
78
Nghị quyết quy định thưởng ợt d toán thu điều tiết đối với
khoản thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ tài sản (lần 2)
1378/BC-STP
ngày
08/11/2019
79
Nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất năm 2010-2024 trên
địa bàn tỉnh Hòa Bình
1352/BC-STP
ngày
05/11/2019
80
Nghị quyết quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
giai đoạn 2019-2020
1306/BC-STP
ngày
25/10/2019
81
Quyết định ban hành nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh
sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1433/BC-STP
ngày
21/11/2019
82
Quyết định bãi bỏ một sQuyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành trong lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước
1547/BC-STP
ngày
17/12/2019
83
Quyết định ban hành Quy định về định mức sử dụng xe ô tô phục
vụ công tác chung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng
trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản
1539/BC-STP
ngày
12/12/2019
84
Quyết định ban hành Quy định mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các t
chức tín dụng để đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải
hành khách công cộng bằng xe bus và mức hỗ trợ giá vé cho người
sử dụng xe bus địa bàn tỉnh Hòa Bình
1535/BC-STP
ngày
12/12/2019
85
Quyết định ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2020 -
2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1573/BC-STP
ngày
20/12/2019
86
Quyết định ban hành Quy định về phân cấp và một số nội dung về
trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư sử dụng
các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại
1590/BC-STP
ngày
27/12/2019
120 77 Nghị quyết về chính sách đặc thù, tín dụng, thúc đẩy tập trung đất đai tạo quỹ đất để khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1401/BC-STP ngày 14/11/2019 78 Nghị quyết quy định thưởng vượt dự toán thu điều tiết đối với khoản thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ tài sản (lần 2) 1378/BC-STP ngày 08/11/2019 79 Nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất năm 2010-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1352/BC-STP ngày 05/11/2019 80 Nghị quyết quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 1306/BC-STP ngày 25/10/2019 81 Quyết định ban hành nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1433/BC-STP ngày 21/11/2019 82 Quyết định bãi bỏ một số Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước 1547/BC-STP ngày 17/12/2019 83 Quyết định ban hành Quy định về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý 1539/BC-STP ngày 12/12/2019 84 Quyết định ban hành Quy định mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe bus và mức hỗ trợ giá vé cho người sử dụng xe bus địa bàn tỉnh Hòa Bình 1535/BC-STP ngày 12/12/2019 85 Quyết định ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1573/BC-STP ngày 20/12/2019 86 Quyết định ban hành Quy định về phân cấp và một số nội dung về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại 1590/BC-STP ngày 27/12/2019