Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

6,489
454
127
104
tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Hòa
Bình quản lý
75
Thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cụ thể về thù
lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiếu trên
địa bàn tỉnh Hòa Bình
2469/BC-STP
ngày 26/10/2017
76
Thẩm định dự thảo Nghị quyết về chương trình hỗ trợ đầu tư hạ
tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2510/BC-STP
ngày 30/10/2017
77
Phúc đáp công văn yêu cầu Thẩm định dự thảo Nghị quyết về
danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ưu
tiên phát triển của tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016-2010
2511/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 30/10/2017
78
Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch
đầu tư công năm 2018 của tỉnh Hòa Bình
2512/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 30/10/2017
79
Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch
phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 tỉnh Hòa Bình
2513/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 30/10/2017
80
Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc thông
qua Đề án đổi mới mô hình tăng cường, tái cơ cấu kinh tế phấn
đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung
bình của cả nước vào năm 2020
2514/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 30/10/2017
81
Thẩm định dự thảo Nghị quyết ban hành định mức quản lý
sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình Mục tiêu
quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa
bàn tỉnh Hòa Bình
2515/BC-STP
ngày 30/10/2017
82
Thẩm định dự thảo Nghị quyết bổ sung nguyên tắc, tiêu chí,
định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương tỷ lệ vốn đối
ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa
bàn tỉnh Hòa Bình
2516/BC-STP
ngày 30/10/2017
83
Thẩm định dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy
định địa bàn và khoảng cách(km) làm căn cứ xác định học sinh
không thể đi đến trưởng trở về trong ngày; quy định cụ thể
tỷ lệ khoán kinh phí nấu ăn cho học sinh tại trường phổ thông ở
xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (thẩm
định lại)
2498/BC-STP
ngày 27/10/2017
84
Thẩm định dự thảo Nghị quyết về quy định tỷ lệ % điều tiết
nguồn thu tiền chậm nộp giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn
2563/BC-STP
ngày 06/11/2017
104 tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Hòa Bình quản lý 75 Thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cụ thể về thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiếu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2469/BC-STP ngày 26/10/2017 76 Thẩm định dự thảo Nghị quyết về chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2510/BC-STP ngày 30/10/2017 77 Phúc đáp công văn yêu cầu Thẩm định dự thảo Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016-2010 2511/STP- XD&KTVBQPPL ngày 30/10/2017 78 Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Hòa Bình 2512/STP- XD&KTVBQPPL ngày 30/10/2017 79 Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 tỉnh Hòa Bình 2513/STP- XD&KTVBQPPL ngày 30/10/2017 80 Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án đổi mới mô hình tăng cường, tái cơ cấu kinh tế phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020 2514/STP- XD&KTVBQPPL ngày 30/10/2017 81 Thẩm định dự thảo Nghị quyết ban hành định mức quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2515/BC-STP ngày 30/10/2017 82 Thẩm định dự thảo Nghị quyết bổ sung nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2516/BC-STP ngày 30/10/2017 83 Thẩm định dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định địa bàn và khoảng cách(km) làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trưởng và trở về trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí nấu ăn cho học sinh tại trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (thẩm định lại) 2498/BC-STP ngày 27/10/2017 84 Thẩm định dự thảo Nghị quyết về quy định tỷ lệ % điều tiết nguồn thu tiền chậm nộp giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn 2563/BC-STP ngày 06/11/2017
105
định ngân sách giai đoạn 2017-2020
85
Thẩm định dự thảo Nghị quyết về quy định mức kinh phí hỗ trợ
tổ chức lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình
mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
2564/BC-STP
ngày 06/11/2017
86
Thẩm định dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số
40/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh về ban hành
Quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn giảm và tỷ lệ phần
trăm trích nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết
định của HĐND tỉnh
2566/BC-STP
ngày 06/11/2017
87
Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án
phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai
đoạn 2017-2020
2565/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 06/11/2017
88
Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc thông
qua Bảng giá đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp bổ sung
Bảng giá đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vào
Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng
nhân dân
2569/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 06/11/2017
89
Thẩm định dự thảo Nghị quyết phê duyệt phương án phân bổ
nguồn vốn NSNN để thực hiện các nội dung của chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hòa
Bình
2622/BC-STP
ngày 08/11/2017
90
Thẩm định dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết
số 40/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh về ban
hành Quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn giảm và tỷ lệ
phần trăm trích nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền
quyết định của HĐND
2623/BC-STP
ngày 08/11/2017
91
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp
trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các Khu công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2678/BC-STP
ngày 13/11/2017
92
Thẩm định dự thảo quyết định về nguyên tắc tiêu chí, định mức
phân bổ vốn đầu phát triển về kinh phí sự nghiệp nguồn
Ngân sách nhà nước thực hiện dự án 2 (chương trình 135)
thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2026-2020 cho các xã, thôn, trên địa bàn tỉnh Hòa
Bình
3639/BC-STP
ngày 13/11/2017
93
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về công tác
lễ tân trong việc tiếp đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm
2681/BC-STP
ngày 13/11/2017
105 định ngân sách giai đoạn 2017-2020 85 Thẩm định dự thảo Nghị quyết về quy định mức kinh phí hỗ trợ tổ chức lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 2564/BC-STP ngày 06/11/2017 86 Thẩm định dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn giảm và tỷ lệ phần trăm trích nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 2566/BC-STP ngày 06/11/2017 87 Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2020 2565/STP- XD&KTVBQPPL ngày 06/11/2017 88 Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Bảng giá đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp bổ sung Bảng giá đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vào Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân 2569/STP- XD&KTVBQPPL ngày 06/11/2017 89 Thẩm định dự thảo Nghị quyết phê duyệt phương án phân bổ nguồn vốn NSNN để thực hiện các nội dung của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hòa Bình 2622/BC-STP ngày 08/11/2017 90 Thẩm định dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn giảm và tỷ lệ phần trăm trích nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND 2623/BC-STP ngày 08/11/2017 91 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2678/BC-STP ngày 13/11/2017 92 Thẩm định dự thảo quyết định về nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển về kinh phí sự nghiệp nguồn Ngân sách nhà nước thực hiện dự án 2 (chương trình 135) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2020 cho các xã, thôn, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 3639/BC-STP ngày 13/11/2017 93 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về công tác lễ tân trong việc tiếp đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm 2681/BC-STP ngày 13/11/2017
106
việc và tham dự các công tác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
94
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý công
tác quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2715/BC-STP
ngày 16/11/2017
95
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về điều
kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, phó Trưởng phòng
tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch;
Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực
văn hóa, thể thao và du lịch tại phòng Văn hóa và Thông tin
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình
2716/BC-STP
ngày 16/11/2017
96
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản
công tác đo đạc, bản đồ, và viễn thám trên địa bàn tỉnh Hòa
Bình
2719/BC-STP
ngày 16/11/2017
97
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi
thường hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất trên địa
bàn tỉnh Hòa Bình
2793/BC-STP
ngày 24/11/2017
98
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đối với đường
tỉnh đường đô thị, đường huyện, đường xã, và đường chuyên
dùng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2794/BC-STP
ngày 24/11/2017
99
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chí cho
bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu,
cùng xa, khu có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh
Hòa Bình
2910/BC-STP
ngày 24/11/2017
100
Dự thảo quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong
quy định ban hành kèm theo quyết định số 04/2014/QĐ-UBND
ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình quy định về nâng
bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán
bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan
hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Hòa Bình
2921/BC-STP
ngày 05/12/2017
101
Quyết định ban hành Quy chế quản công tác quảng cáo
ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình(lần 2)
3014/BC-STP
ngày 12/12/2017
102
Quyết định ban hành Quy chế quản lý công tác đối ngoại với các
Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành ph
3146/BC-STP
ngày 25/12/2017
103
Quyết định ban hành về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn
tỉnh Hòa Bình năm 2018
3199/BC-STP
ngày 27/12/2017
104
V/v phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định về việc
ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa
3201/STP-
XD&KTVBQPPL
106 việc và tham dự các công tác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 94 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý công tác quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2715/BC-STP ngày 16/11/2017 95 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình 2716/BC-STP ngày 16/11/2017 96 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý công tác đo đạc, bản đồ, và viễn thám trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2719/BC-STP ngày 16/11/2017 97 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2793/BC-STP ngày 24/11/2017 98 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đối với đường tỉnh đường đô thị, đường huyện, đường xã, và đường chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2794/BC-STP ngày 24/11/2017 99 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu, cùng xa, khu có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh Hòa Bình 2910/BC-STP ngày 24/11/2017 100 Dự thảo quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy định ban hành kèm theo quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Hòa Bình 2921/BC-STP ngày 05/12/2017 101 Quyết định ban hành Quy chế quản lý công tác quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình(lần 2) 3014/BC-STP ngày 12/12/2017 102 Quyết định ban hành Quy chế quản lý công tác đối ngoại với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố 3146/BC-STP ngày 25/12/2017 103 Quyết định ban hành về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018 3199/BC-STP ngày 27/12/2017 104 V/v phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa 3201/STP- XD&KTVBQPPL
107
bàn tỉnh Hòa Bình ngày 28/12/2017
Thẩm định 104 văn bản
III. Danh sách thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 2018
1
Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản
đấu thầu, ủy quyền quyết định đầu quyết toán vốn
đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
37/BC-STP ngày
05/01/2018
2
Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối
với chức danh Trưởng phòng, phó các đơn vị trực thuộc Sở
Lao động, Thương binh hội; Trường phòng, Phó
Trưởng phòng Lao động, thương binh và xã hội thuộc Ủy ban
nhân dân huyện, thành phố
50/BC-STP ngày
05/01/2018
3
Quyết định ban hành quy định về quản lý công tác khoáng
sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
86/BC-STP ngày
10/01/2018
4
V/v phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định dthảo quyết
định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các
vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động
151/STP-
XD&KTVBQPL
ngày 17/01/2018
5
Dự thảo quyết định ban hành quy định bảng giá đất khu
công nghiệp, cụm công nghiệp bổ sung bảng giá các loại
đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa bình
172/BC-STP ngày
19/01/2018
6
Quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức
danh đối với Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và
Đầu tư; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách lĩnh vực
kế hoạch đầu tại phòng Tài chính - kế hoạch thuộc
UBND các huyện, thành phố
Số 268/BC-STP
ngày 26/01/2018
7
Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng trên địa
bàn tỉnh Hòa Bình
Số 269/BC-STP
ngày 26/01/2018
8
Quyết định ban hành quy chế quản công tác quảng cáo
ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình(lần 3)
Số 289/BC-STP
ngày 29/01/2018
9
Quyết định sửa đổi Quy định tổ chức, quản lý, khai thác
công tác kinh doanh vận tải hành khách bằng phương tiện
thủy, nội địa trong khu du lịch bến khách ngang sông
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định
số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016
Số 483/BC-STP
ngày 27/02/2018
10
Quyết định ban hành Quy định về điều kiện tiêu chuẩn,
chức danh đối với Trưởng phòng, phó trưởng phòng;
Trưởng, phó các đơn vị các chức danh tương đương
Số 484/BC-STP
ngày 27/02/2018
107 bàn tỉnh Hòa Bình ngày 28/12/2017 Thẩm định 104 văn bản III. Danh sách thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 2018 1 Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đấu thầu, ủy quyền quyết định đầu tư và quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 37/BC-STP ngày 05/01/2018 2 Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Trường phòng, Phó Trưởng phòng Lao động, thương binh và xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 50/BC-STP ngày 05/01/2018 3 Quyết định ban hành quy định về quản lý công tác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 86/BC-STP ngày 10/01/2018 4 V/v phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định dự thảo quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động 151/STP- XD&KTVBQPL ngày 17/01/2018 5 Dự thảo quyết định ban hành quy định bảng giá đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp bổ sung bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa bình 172/BC-STP ngày 19/01/2018 6 Quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách lĩnh vực kế hoạch đầu tư tại phòng Tài chính - kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố Số 268/BC-STP ngày 26/01/2018 7 Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Số 269/BC-STP ngày 26/01/2018 8 Quyết định ban hành quy chế quản lý công tác quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình(lần 3) Số 289/BC-STP ngày 29/01/2018 9 Quyết định sửa đổi Quy định tổ chức, quản lý, khai thác công tác kinh doanh vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, nội địa trong khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 Số 483/BC-STP ngày 27/02/2018 10 Quyết định ban hành Quy định về điều kiện tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng phòng, phó trưởng phòng; Trưởng, phó các đơn vị và các chức danh tương đương Số 484/BC-STP ngày 27/02/2018
108
thuộc Sở Ngoại vụ
11
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày
19/02/2009 của UBND tỉnh Hòa Bình
Số 534/BC-STP
ngày 01/03/2018
12
Về việc yêu cầu hoàn thiện hồ thẩm định dự thảo Quyết
định của UBND tỉnh về ban hành quy trình lập kế hoạch phát
triển KT-XH cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Số 697/BC-STP
ngày 16/03/2018
13
Quyết định ban hành Quy định đối với trưởng phòng, phó
trưởng phòng; trưởng, phó các đơn vị các chức danh
tương đương thuộc Sở giáo dục và đào tạo; trưởng phòng,
phó trưởng phòng Giáo dục đào tạo thuộc Ủy ban nhân
dân huyện, thành phố
Số 745/BC-STP
ngày 21/03/2018
14
Quyết định ban hành Bộ đơn giá cho công tác quan trắc và
phân tích môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Số 850/BC-STP
ngày 29/03/2018
15
V/v phúc đáp đề nghị thẩm định trình UBND tỉnh xem
xét, kết hợp đồng thực hiện dự án nhà ở công nhân tại
thôn Hạnh Phúc, xã Hà Sơn, huyện Lương Sơn
Số 853/BC-STP
ngày 30/03/2018
16
Thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành
quy trình lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã trên địa bàn
tỉnh Hòa Bình.
Số 1112/BC-STP
ngày 26/4/2018
17
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu
chuẩn, chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Thanh tra
tỉnh; chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra các sở, ban,
ngành, huyện, thành phố
Số 1183/BC-STP
ngày 09/5/2018
18
Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi tỷ lệ % điều tiết nguồn thu
tiền sử dụng đất tại Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND
ngày 05/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ
% điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân
sách giai đoạn 2017-2020
Số 1263/BC-STP
ngày 17/5/2018
19
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu
chuẩn, chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Tài
chính; Trưởng phòng, phó trưởng phòng phụ trách lĩnh vực
tài chính tại phòng tài chính kế hoạch thuộc UBND huyện,
thành phố của tỉnh Hòa Bình
Số 1211/BC-STP
ngày 11/5/2018
20
Quyết định về việc chế độ tiền thưởng đối với tập thể, các
nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao trên
địa bàn tỉnh
Số 1316/BC-STP
ngày 24/5/2018
21
Nghị quyết ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền Số 1332/BC-STP
108 thuộc Sở Ngoại vụ 11 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh Hòa Bình Số 534/BC-STP ngày 01/03/2018 12 Về việc yêu cầu hoàn thiện hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy trình lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Số 697/BC-STP ngày 16/03/2018 13 Quyết định ban hành Quy định đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng; trưởng, phó các đơn vị và các chức danh tương đương thuộc Sở giáo dục và đào tạo; trưởng phòng, phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Số 745/BC-STP ngày 21/03/2018 14 Quyết định ban hành Bộ đơn giá cho công tác quan trắc và phân tích môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Số 850/BC-STP ngày 29/03/2018 15 V/v phúc đáp đề nghị thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, ký kết hợp đồng thực hiện dự án nhà ở công nhân tại thôn Hạnh Phúc, xã Hà Sơn, huyện Lương Sơn Số 853/BC-STP ngày 30/03/2018 16 Thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy trình lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Số 1112/BC-STP ngày 26/4/2018 17 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh; chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố Số 1183/BC-STP ngày 09/5/2018 18 Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi tỷ lệ % điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất tại Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ % điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 Số 1263/BC-STP ngày 17/5/2018 19 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, phó trưởng phòng phụ trách lĩnh vực tài chính tại phòng tài chính kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình Số 1211/BC-STP ngày 11/5/2018 20 Quyết định về việc chế độ tiền thưởng đối với tập thể, các nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Số 1316/BC-STP ngày 24/5/2018 21 Nghị quyết ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền Số 1332/BC-STP
109
quyết định trong việc quản tài sản công tại quan, tổ
chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình
ngày 25/5/2018
22
Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ đối với UBMTTQ Việt
Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”
Số 1336/BC-STP
ngày 28/5/2018
23
Nghị quyết về quy định thời gian UBND các cấp gửi báo
cáo đến các Ban của HĐND, TT HĐND, HĐND cùng cấp;
thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp
và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của
UBND các cấp
Số 1365/BC-STP
ngày 30/5/2018
24
Nghị quyết về Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách
Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương
từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an
toàn giao thông
Số 1366/BC-STP
ngày 30/5/2018
25
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản cụm công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Số 1434/BC-STP
ngày 08/6/2018
26
Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ
hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, ngành
và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Số 1516/BC-STP
ngày 19/6/2018
27
Quyết định Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì
hệ thống thông tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở
thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Số 1379/BC-STP
ngày 01/6/2018
28
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quyết định
số 55/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh
Hòa Bình về quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa
bàn tỉnh Hòa Bình
Số 1611/BC-STP
ngày 02/7/2018
29
Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý
chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Số 1632/BC-STP
ngày 04/7/2018
30
Quyết định ban hành quy định quản chất thải rắn xây
dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Số 1633/BC-STP
ngày 04/7/2018
31
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày
15/3/2010 của UBND tỉnh Hòa Bình
Số 1786/BC-STP
ngày 20/7/2018
32
Đề án phổ cập bơi cho học sinh Phổ thông và xây dựng hệ
thống bơi trong trường học trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Số 1857/BC-STP
ngày 31/7/2018
33
Quyết định ban hành Quy định về loài cây, mật độ, mô hình,
cơ cấu cây trồng mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư thuộc dự án
Số 1863/BC-STP
ngày 31/7/2018
109 quyết định trong việc quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình ngày 25/5/2018 22 Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ đối với UBMTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Số 1336/BC-STP ngày 28/5/2018 23 Nghị quyết về quy định thời gian UBND các cấp gửi báo cáo đến các Ban của HĐND, TT HĐND, HĐND cùng cấp; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của UBND các cấp Số 1365/BC-STP ngày 30/5/2018 24 Nghị quyết về Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông Số 1366/BC-STP ngày 30/5/2018 25 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Số 1434/BC-STP ngày 08/6/2018 26 Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Số 1516/BC-STP ngày 19/6/2018 27 Quyết định Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Số 1379/BC-STP ngày 01/6/2018 28 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình về quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Số 1611/BC-STP ngày 02/7/2018 29 Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Số 1632/BC-STP ngày 04/7/2018 30 Quyết định ban hành quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Số 1633/BC-STP ngày 04/7/2018 31 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 15/3/2010 của UBND tỉnh Hòa Bình Số 1786/BC-STP ngày 20/7/2018 32 Đề án phổ cập bơi cho học sinh Phổ thông và xây dựng hệ thống bơi trong trường học trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Số 1857/BC-STP ngày 31/7/2018 33 Quyết định ban hành Quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng và mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư thuộc dự án Số 1863/BC-STP ngày 31/7/2018
110
bảo vệ phát triển rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-
2020 và c chương trình, dự án khác sử dụng vốn hỗ trợ
đầu tư, ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
34
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử
dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu
chuyên dùng của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình
Số 2052/BC-STP
ngày 22/08/2018
35
Quyết định ban hành Quy định chế độ tiền thưởng đối với
tập thể, các nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể
thao trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Số 2053/BC-STP
ngày 22/08/2018
36
Quyết định ban hành danh mục tài sản mua sắm theo phương
thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
Hòa Bình
Số 2106/BC-STP
ngày 28/08/2018
37
Quyết định ban hành quy định mức chi, tỷ lệ % để lại cho
các cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên
địa bàn tỉnh Hòa Bình
Số 2105/BC-STP
ngày 28/08/2018
38
Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số
49/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân
dân, quy định mức vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng -
An ninh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Số 2486/BC-STP
ngày 11/10/2018
39
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối
với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma
túy trên địa bàn tỉnh
Số 2485/BC-STP
ngày 11/10/2018
40
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định nội dung, mức
chi đảm bảo công tác của Hội đồng vấn thuộc Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện
Số 2506/BC-STP
ngày 12/10/2018
41
Tờ trình dự thảo Nghị quyết về sửa đổi mục tiêu Nghị
quyết 55/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Khóa XV, thông qua đề án xây dựng nông
thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012-2020, định hướng
đến năm 2030
Số 2515/BC-STP
ngày 15/10/2018
42
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số
nội dung Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, phương
án bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội
dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hòa Bình
Số 2514/BC-STP
ngày 15/10/2018
110 bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016- 2020 và các chương trình, dự án khác sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư, ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 34 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình Số 2052/BC-STP ngày 22/08/2018 35 Quyết định ban hành Quy định chế độ tiền thưởng đối với tập thể, các nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Số 2053/BC-STP ngày 22/08/2018 36 Quyết định ban hành danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình Số 2106/BC-STP ngày 28/08/2018 37 Quyết định ban hành quy định mức chi, tỷ lệ % để lại cho các cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Số 2105/BC-STP ngày 28/08/2018 38 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân, quy định mức vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Số 2486/BC-STP ngày 11/10/2018 39 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Số 2485/BC-STP ngày 11/10/2018 40 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định nội dung, mức chi đảm bảo công tác của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện Số 2506/BC-STP ngày 12/10/2018 41 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi mục tiêu Nghị quyết 55/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, thông qua đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030 Số 2515/BC-STP ngày 15/10/2018 42 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hòa Bình Số 2514/BC-STP ngày 15/10/2018
111
43
Tờ trình dự thảo Nghị quyết về sửa đổi Nghị quyết
45/2017/NQ-HĐND ngày 13/07/2017 của Hội đồng nhân
dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mực phân bổ
vốn ngân sách trung ương tỷ lệ vốn đối ứng ngân ch
địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hòa Bình
Số 2540/BC-STP
ngày 18/10/2018
44
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-
UBND ngày 23/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số 2542/BC-STP
ngày 18/10/2018
45
Nghị quyết về một số nội dung chi đặc thù thực hiện nhiệm
vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa
Bình
Số 2543/BC-STP
ngày 18/10/2018
46
Phúc đáp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định,
chế độ chính sách đối với người làm công tác quản lý nghĩa
trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2544/STP-
XD&KTVBQPL
ngày 18/10/2018
47
Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp
loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa
bàn tỉnh
Số 2400/BC-STP
ngày 02/10/2018
48
Quyết định ban hành Quy định danh mục, thời gian sử
dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; danh mục, thời gian
sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục
tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản tỉnh Hòa
Bình
Số 2474/BC-STP
ngày 10/10/2018
49
Quyết định về việc bãi bỏ Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND
ngày 31/03/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
Số 2505/BC-STP
ngày 12/10/2018
50
Quyết định ban hành quy định tỷ lệ chi phí quản chung
và lợi nhuận định hướng trong dự toán chi phí dịch vụ công
ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Số 2541/BC-STP
ngày 18/10/2018
51
Nghị quyết quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với các
quan, tổ chức đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình
Số 2555/BC-STP
ngày 19/10/2018
52
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định
một số nội dung cụ thể theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP
ngày 06/01/2017 của Chính phủ
Số 2556/BC-STP
ngày 19/10/2018
53
Nghị quyết quy định về số lượng, nhiệm vụ, chế độ phụ
cấp đối với cộng tác viên giảm nghèo cấp xã
2593/STP-
XD&KTVBQPL
ngày 24/10/2018
54
Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử 2590/STP-
111 43 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND ngày 13/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mực phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hòa Bình Số 2540/BC-STP ngày 18/10/2018 44 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ- UBND ngày 23/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Số 2542/BC-STP ngày 18/10/2018 45 Nghị quyết về một số nội dung chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Số 2543/BC-STP ngày 18/10/2018 46 Phúc đáp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định, chế độ chính sách đối với người làm công tác quản lý nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2544/STP- XD&KTVBQPL ngày 18/10/2018 47 Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Số 2400/BC-STP ngày 02/10/2018 48 Quyết định ban hành Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình Số 2474/BC-STP ngày 10/10/2018 49 Quyết định về việc bãi bỏ Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 31/03/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Số 2505/BC-STP ngày 12/10/2018 50 Quyết định ban hành quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định hướng trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Số 2541/BC-STP ngày 18/10/2018 51 Nghị quyết quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình Số 2555/BC-STP ngày 19/10/2018 52 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung cụ thể theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Số 2556/BC-STP ngày 19/10/2018 53 Nghị quyết quy định về số lượng, nhiệm vụ, chế độ phụ cấp đối với cộng tác viên giảm nghèo cấp xã 2593/STP- XD&KTVBQPL ngày 24/10/2018 54 Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử 2590/STP-
112
dụng diện tích chuyên dùng tại quan, tổ chức, đơn vị
thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình
XD&KTVBQPL
ngày 24/10/2018
55
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2011/QĐ-
UBND ngày 27/7/2011 ban hành Quy định chế độ báo cáo
của Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố
2819/BC-STP
ngày 16/11/2018
56
Quyết định phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị di
sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình giai đoạn 2018-2023”
2717/STP-
XD&KTVBQPL
ngày 09/11/2018
57
Quyết định ban hành Bảng giá nhà làm căn cứ tính lệ phí
trước bạ và thuế thu nhập nhân trong giao dịch chuyển
nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2296/BC-STP
ngày 03/12/2018
58
Quyết định ban hành Quy định quản nhà ớc về giá
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2293/BC-STP
ngày 03/12/2018
59
Quyết định ban hành điều chỉnh hệ số giá đất trên địa bàn
tỉnh Hòa Bình năm 2019
3072/BC-STP
ngày 10/12/2018
60
Quyết định về việc Quy định mức thu phí thăm quan quần
thể hang động khu vực Chùa Tiên, Xã Phú Lão, huyện Lạc
Thủy
3099/BC-STP
ngày 12/12/2018
61
Quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán
hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
3100/BC-STP
ngày 12/12/2018
62
Quyết định về việc Quy định mức thu phí thăm quan quần
thể hang động khu vực Chùa Tiên, Xã Phú Lão, huyện Lạc
Thủy
3145/BC-STP
ngày 18/12/2018
Thẩm định 62 văn bản
IV. Danh sách thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 2019
1
Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước
khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
số 08/BC-
STP ngày
03/01/2019
2
Quyết định ban hành Quy định hành lang bảo vệ đối với các
tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
số 75/BC-
STP ngày
22/01/2019
3
Quyết định quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên
địa bàn tỉnh Hòa Bình
số 74/BC-
STP ngày
22/01/2019
112 dụng diện tích chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình XD&KTVBQPL ngày 24/10/2018 55 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2011/QĐ- UBND ngày 27/7/2011 ban hành Quy định chế độ báo cáo của Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 2819/BC-STP ngày 16/11/2018 56 Quyết định phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình giai đoạn 2018-2023” 2717/STP- XD&KTVBQPL ngày 09/11/2018 57 Quyết định ban hành Bảng giá nhà làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2296/BC-STP ngày 03/12/2018 58 Quyết định ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2293/BC-STP ngày 03/12/2018 59 Quyết định ban hành điều chỉnh hệ số giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019 3072/BC-STP ngày 10/12/2018 60 Quyết định về việc Quy định mức thu phí thăm quan quần thể hang động khu vực Chùa Tiên, Xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy 3099/BC-STP ngày 12/12/2018 61 Quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 3100/BC-STP ngày 12/12/2018 62 Quyết định về việc Quy định mức thu phí thăm quan quần thể hang động khu vực Chùa Tiên, Xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy 3145/BC-STP ngày 18/12/2018 Thẩm định 62 văn bản IV. Danh sách thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 2019 1 Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình số 08/BC- STP ngày 03/01/2019 2 Quyết định ban hành Quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Hòa Bình số 75/BC- STP ngày 22/01/2019 3 Quyết định quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình số 74/BC- STP ngày 22/01/2019
113
4
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày
31/12/2014 ban hành quy chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông
tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
số 107/BC-
STP ngày
31/01/2019
5
Quyết định quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy
lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
số 138/BC-
STP ngày
21/02/2019
6
Quyết định ban hành Quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử
dụng trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng đường Hòa Lạc -
Hòa Bình và phạm vi mốc giới quy hoạch của Đường cao tốc
Hòa Lạc - Hòa Bình trên địa phận tỉnh Hòa Bình
số 166/BC-
STP ngày
28/02/2019
7
Quyết định bãi bỏ quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày
29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt mức
chi trả phụ cấp thường trực; phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá
trị dịch vụ y tế
số 200/BC-
STP ngày
07/3/2019
8
Nghị quyết bãi bỏ đối với 02 Nghị quyết, cụ thể: Nghị quyết số
39/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 quy định giá một số dịch vụ
khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà
nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết số 67/2013/NQ-
HĐND ngày 11/12/20113 về việc sửa đổi, bổ sung giá một số
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Nghị quyết số
39/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Hòa Bình
số 201/BC-
STP ngày
07/3/2019
9
Quyết định bãi bỏ khoản 3 Điều 32 quy định về bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày
23/01/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình
357/BC-STP
ngày
11/4/2019
10
Quyết định ban hành quy chế công tác của Đài truyền thanh xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
387/BC-STP
ngày
18/4/2019
11
Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành
UBND các huyện, thành phố trong công tác quản nhập
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài
406/BC-STP
ngày
24/4/2019
12
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày
03/5/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý đo lường
trong thương mại bán lẻ và tổ chức xây dựng điểm cân đối chứng
tại các chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
418/BC-STP
ngày
25/4/2019
113 4 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 ban hành quy chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình số 107/BC- STP ngày 31/01/2019 5 Quyết định quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình số 138/BC- STP ngày 21/02/2019 6 Quyết định ban hành Quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng trong phạm vi mốc giải phóng mặt bằng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và phạm vi mốc giới quy hoạch của Đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình trên địa phận tỉnh Hòa Bình số 166/BC- STP ngày 28/02/2019 7 Quyết định bãi bỏ quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt mức chi trả phụ cấp thường trực; phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá trị dịch vụ y tế số 200/BC- STP ngày 07/3/2019 8 Nghị quyết bãi bỏ đối với 02 Nghị quyết, cụ thể: Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết số 67/2013/NQ- HĐND ngày 11/12/20113 về việc sửa đổi, bổ sung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình số 201/BC- STP ngày 07/3/2019 9 Quyết định bãi bỏ khoản 3 Điều 32 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình 357/BC-STP ngày 11/4/2019 10 Quyết định ban hành quy chế công tác của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 387/BC-STP ngày 18/4/2019 11 Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 406/BC-STP ngày 24/4/2019 12 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý đo lường trong thương mại bán lẻ và tổ chức xây dựng điểm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 418/BC-STP ngày 25/4/2019