Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

6,490
454
127
94
kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức
sắc, chức việc tôn giáo công tác tại tỉnh Hoà Bình
ngày 28/10/2016
35
Phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết về
việc thông qua Đề án duy trì mở rộng chương trình điều trị
thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone
1910/STP-XD-
KTVBQPPL ngày
01/11/2016
36
Thẩm định dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh quy định mức
trợ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động đang làm việc tại sở quản người nghiện sau cai
nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
1911/BC-STP
ngày 01/11/2016
37
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu
tư công năm 2017 tỉnh Hoà Bình
1941/BC-STP
ngày 04/11/2016
38
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2017 tỉnh Hoà Bình
1942/BC-STP
ngày 04/11/2016
39
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về tỷ lệ phần trăm
điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai
đoạn 2017 - 2020
1944/BC-STP
ngày 04/11/2016
40
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức
phân bổ dự toán chi thường xuyên thời kỳ ổn định ngân sách giai
đoạn 2017 - 2020
1971/BC-STP
ngày 09/11/2016
41
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định chức
danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người công tác không
chuyên trách cấpm, tổ dân ph
1972/BC-STP
ngày 09/11/2016
42
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu
công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020
1940/BC-STP
ngày 04/11/2016
43
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của ND tỉnh về bổ sung tiêu
chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C các dự thảo
đầu tư quan trọng không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trình
Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện
1946/BC-STP
ngày 04/11/2016
44
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp
nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn
2017 - 2020
1945/BC-STP
ngày 04/11/2016
45
Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo NQ về phê chuẩn quyết toán
ngân sách địa phương năm 2015
1943/STP-XD-
KTVBQPPL ngày
04/11/2016
46
Thẩm định dự thảo Quyết định về quy định mức thu tiền bảo vệ,
phát triển trồng lúa
2032/BC-STP
ngày 16/11/2016
47
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý, bảo 2045/BC-STP
94 kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo công tác tại tỉnh Hoà Bình ngày 28/10/2016 35 Phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án duy trì và mở rộng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone 1910/STP-XD- KTVBQPPL ngày 01/11/2016 36 Thẩm định dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh quy định mức trợ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 1911/BC-STP ngày 01/11/2016 37 Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Hoà Bình 1941/BC-STP ngày 04/11/2016 38 Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 tỉnh Hoà Bình 1942/BC-STP ngày 04/11/2016 39 Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 1944/BC-STP ngày 04/11/2016 40 Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 1971/BC-STP ngày 09/11/2016 41 Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người công tác không chuyên trách cấp xã và xóm, tổ dân phố 1972/BC-STP ngày 09/11/2016 42 Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 1940/BC-STP ngày 04/11/2016 43 Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C các dự thảo đầu tư quan trọng không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trình Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện 1946/BC-STP ngày 04/11/2016 44 Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 1945/BC-STP ngày 04/11/2016 45 Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo NQ về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 1943/STP-XD- KTVBQPPL ngày 04/11/2016 46 Thẩm định dự thảo Quyết định về quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển trồng lúa 2032/BC-STP ngày 16/11/2016 47 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý, bảo 2045/BC-STP
95
vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phân cấp quản
lý di tích trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
ngày 17/11/2016
48
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý, bảo
vệ phát huy các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh
Hoà Bình
2044/BC-STP
ngày 17/11/2016
49
Thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành quy định về quản lý, bảo trì
đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh
2042/BC-STP
ngày 17/11/2016
50
Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân
sách địa phương phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm
2017
2079/STP-XD-
KTVBQPPL ngày
24/11/2016
51
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định danh
mục chi tiết, mức thu, miễn giảm tỷ lệ phần trăm trích, nộp
những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội
đồng nhân dân tỉnh
2080/BC-STP
ngày 24/11/2016
52
Thẩm định dự thảo Quyết định về việc ban hành quyết định sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND
ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh Hoà Bình ban hành quy định về
tổ chức và quản lý công tác kinh doanh vận chuyển hành khách,
hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe
tô 3 bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1983/BC-STP
ngày 10/11/2016
53
Thẩm định dự thảo Quyết định quy định về điều kiện, tiêu chuẩn,
chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các đơn vị và các
chức danh tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng,
Phó trưởng phòng Dân tộc huyện, thành phố
1984/BC-STP
ngày 10/11/2016
54
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định một số chế độ, định
mức chi tiêu đảm bảo điều kiện công tác của Hội đồng nhân dân các
cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1982/BC-STP
ngày 10/11/2016
55
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý các công tác đối
ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2133/BC-STP
ngày 02/12/2016
56
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực
hiện dự án đầu tư xây dựng nhà thương mại trên địa bàn tỉnh
Hòa Bình
2139/BC-STP
ngày 02/12/2016
57
Dự thảo Quyết định bổ sung Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND
ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành "Bộ
đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất" trên địa
2160/BC-STP
ngày 07/12/2016
95 vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phân cấp quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Hoà Bình ngày 17/11/2016 48 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 2044/BC-STP ngày 17/11/2016 49 Thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh 2042/BC-STP ngày 17/11/2016 50 Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 2079/STP-XD- KTVBQPPL ngày 24/11/2016 51 Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn giảm và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh 2080/BC-STP ngày 24/11/2016 52 Thẩm định dự thảo Quyết định về việc ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh Hoà Bình ban hành quy định về tổ chức và quản lý công tác kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô 3 bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1983/BC-STP ngày 10/11/2016 53 Thẩm định dự thảo Quyết định quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các đơn vị và các chức danh tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Dân tộc huyện, thành phố 1984/BC-STP ngày 10/11/2016 54 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu đảm bảo điều kiện công tác của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 1982/BC-STP ngày 10/11/2016 55 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý các công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2133/BC-STP ngày 02/12/2016 56 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2139/BC-STP ngày 02/12/2016 57 Dự thảo Quyết định bổ sung Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất" trên địa 2160/BC-STP ngày 07/12/2016
96
bàn tỉnh Hòa Bình
58
Dự thảo quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý
quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2200/BC-STP
ngày 15/12/2016
59
Dự thảo Quyết định ban hành quy định về cấp giấy phép quy
hoạch trên địa bàn tỉnh
2201/BC-STP
ngày 15/12/2016
60
Phúc đáp công văn số 786/SNgV-LSVK ngày 12/12/2016 của Sở
Ngoại vụ về việc đổi tên dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
2199/STP-XD-
KTVBQPPL ngày
14/12/2016
61
Dự thảo Quyết định ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2252/BC-STP
ngày 20/12/2016
62
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, phạm vi
thời gian lưu hành của xe 3 bánh trên địa bàn tỉnh Hòa
Bình
2277/BC-STP
ngày 27/12/2016
63
Dự thảo Quyết định ban hành quy định mức chi trả nhuận bút
trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với
các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Ḥòa
Bình
2286/BC-STP
ngày 28/12/2016
64
Dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô
khách trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2290/BC-STP
ngày 28/12/2016
65
Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy
chế quản lý, sử dụng tài sản nguồn vốn đầu thuộc ngân
sách nhà nước tại các doanh nghiệp
2288/STP-XD-
KTVBQPPL ngày
28/12/2016
66
Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, đường đô
thị, đường huyện, đường đường chuyên dùng trên địa bàn
tỉnh Hòa Bình
2291/BC-STP
ngày 28/12/2016
67
Dự thảo Quyết định phê duyệt tạm thời đơn giá, giá tối đa hàng
hóa, dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường
2301/BC-STP
ngày 30/12/2016
Thẩm định 67 văn bản
II. Danh sách thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 2017
1
Dự thảo Quyết định ban hành quy định thực hiện nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa
Bình
39/BC-STP ngày
06/1/2017
2
Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định về việc ban
hành quy chế quản công tác du lịch trong vùng quy hoạch
phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu
40/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 06/1/2017
3
Dự thảo Quyết định bãi bỏ hiệu lực các điều, khoản quy định 89/BC-STP ngày
96 bàn tỉnh Hòa Bình 58 Dự thảo quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2200/BC-STP ngày 15/12/2016 59 Dự thảo Quyết định ban hành quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh 2201/BC-STP ngày 15/12/2016 60 Phúc đáp công văn số 786/SNgV-LSVK ngày 12/12/2016 của Sở Ngoại vụ về việc đổi tên dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 2199/STP-XD- KTVBQPPL ngày 14/12/2016 61 Dự thảo Quyết định ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2252/BC-STP ngày 20/12/2016 62 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, phạm vi và thời gian lưu hành của xe mô tô 3 bánh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2277/BC-STP ngày 27/12/2016 63 Dự thảo Quyết định ban hành quy định mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Ḥòa Bình 2286/BC-STP ngày 28/12/2016 64 Dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2290/BC-STP ngày 28/12/2016 65 Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản có nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước tại các doanh nghiệp 2288/STP-XD- KTVBQPPL ngày 28/12/2016 66 Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã và đường chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2291/BC-STP ngày 28/12/2016 67 Dự thảo Quyết định phê duyệt tạm thời đơn giá, giá tối đa hàng hóa, dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường 2301/BC-STP ngày 30/12/2016 Thẩm định 67 văn bản II. Danh sách thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 2017 1 Dự thảo Quyết định ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 39/BC-STP ngày 06/1/2017 2 Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý công tác du lịch trong vùng quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu 40/STP- XD&KTVBQPPL ngày 06/1/2017 3 Dự thảo Quyết định bãi bỏ hiệu lực các điều, khoản quy định 89/BC-STP ngày
97
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trực thuộc Sở Văn
hóa, thể thao và Du lịch tại Quyết định của UBND tỉnh
12/1/2017
4
Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy
các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
90/BC-STP ngày
12/1/2017
5
Phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định ban
hành tiêu chí quy mô diện tích tối thiểu đất trồng trọt được thụ
hưởng hỗ trợ đầu tư công trình thủy lợi, giao thông nội đồng
đối với hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
91/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 12/1/2017
6
Thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số
07/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 ban hành Quy chế quản
sử dụng tài sản có nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước
tại các doanh nghiệp
116/BC-STP ngày
20/1/2017
7
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế về trách nhiệm quan
hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong
công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại
hàng giả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
117/BC-STP ngày
20/1/2017
8
V/v phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy
chế phối hợp giữa cục thuế tỉnh với các Sở, ban, ngành và các đơn
vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thu, nộp ngân sách
nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
132/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 24/1/2017
9
Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định về việc phê
duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị
khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2050
160/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 09/2/2017
10
Phúc đáp công văn u cầu thẩm định dự thảo Quyết định về
chuyển giao chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục
nghề nghiệp
453/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 24/3/2017
11
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức
độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, ngành
và UBND các huyện, thành phố
504/BC-STP ngày
30/3/2017
12
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa
Bình
507/BC-STP ngày
30/3/2017
13
Dự thảo Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất
trên địa bàn tỉnh năm 2017
590/BC-STP ngày
17/4/2017
14
Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, hỗ trợ, điều chỉnh
một số nội dung của quy định một số chế hỗ trợ phát triển
583/BC-STP ngày
13/4/2017
97 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tại Quyết định của UBND tỉnh 12/1/2017 4 Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 90/BC-STP ngày 12/1/2017 5 Phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí quy mô diện tích tối thiểu đất trồng trọt được thụ hưởng hỗ trợ đầu tư công trình thủy lợi, giao thông nội đồng đối với hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 91/STP- XD&KTVBQPPL ngày 12/1/2017 6 Thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản có nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước tại các doanh nghiệp 116/BC-STP ngày 20/1/2017 7 Dự thảo Quyết định ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 117/BC-STP ngày 20/1/2017 8 V/v phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa cục thuế tỉnh với các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 132/STP- XD&KTVBQPPL ngày 24/1/2017 9 Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 160/STP- XD&KTVBQPPL ngày 09/2/2017 10 Phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định về chuyển giao chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 453/STP- XD&KTVBQPPL ngày 24/3/2017 11 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 504/BC-STP ngày 30/3/2017 12 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 507/BC-STP ngày 30/3/2017 13 Dự thảo Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2017 590/BC-STP ngày 17/4/2017 14 Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, hỗ trợ, điều chỉnh một số nội dung của quy định một số cơ chế hỗ trợ phát triển 583/BC-STP ngày 13/4/2017
98
sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2015 -
2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định
số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh HB
15
Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định về việc ban
hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn
2016-2020
806/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 09/5/2017
16
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định
mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
808/BC-STP ngày
9/5/2017
17
Thẩm định dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, điều
chỉnh một số nội dung của "Quy định một số chính sách hỗ trợ
khuyến khích phát triển nuôi lồng cùng hồ thủy điện Hòa
Bình, giai đoạn 2015- 2020" ban hành kèm theo Quyết định số
10/2015/QĐ-UBND ngày 27/04/2015 của UBND tỉnh Hòa
Bình
809/BC-STP ngày
09/5/2017
18
Thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ quyết định số
09/2010/QĐ-UBND ngày 6/4/2010 ban hành Quy định phân
công trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp trong lĩnh vực quản
lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh
Hòa Bình
812/BC-STP
NGÀY 09/5/2017
19
Thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ quyết định số
07/2010/QĐ-UBND ngày 15/3/2010 ban hành Quy chế phối
hợp liên ngành trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên
địa bàn tỉnh Hòa Bình
814/BC-STP
NGÀY 09/5/2017
20
Về việc yêu cầu hoàn thiện hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết
của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ từ ngân
sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn
mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020
816/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 10/5/2017
21
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành theo
Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách
Trung ương tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai
đoạn 2016-2020
829/BC-STP ngày
11/5/2017
22
Về việc phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết về
việc đặt tên danh nhân, tể tướng, tiến sỹ Nguyễn Mậu Tài
nhà khảo cổ học Madeleine Colani cho tuyến đường thuộc
Thành phố Hòa Bình
830/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 15/5/2017
23
Về việc thẩm định dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND 831/STP-
98 sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh HB 15 Phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xá nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 806/STP- XD&KTVBQPPL ngày 09/5/2017 16 Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 808/BC-STP ngày 9/5/2017 17 Thẩm định dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của "Quy định một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá lồng cùng hồ thủy điện Hòa Bình, giai đoạn 2015- 2020" ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 27/04/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình 809/BC-STP ngày 09/5/2017 18 Thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 6/4/2010 ban hành Quy định phân công trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 812/BC-STP NGÀY 09/5/2017 19 Thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 15/3/2010 ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 814/BC-STP NGÀY 09/5/2017 20 Về việc yêu cầu hoàn thiện hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 816/STP- XD&KTVBQPPL ngày 10/5/2017 21 Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành theo Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 829/BC-STP ngày 11/5/2017 22 Về việc phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên danh nhân, tể tướng, tiến sỹ Nguyễn Mậu Tài và nhà khảo cổ học Madeleine Colani cho tuyến đường thuộc Thành phố Hòa Bình 830/STP- XD&KTVBQPPL ngày 15/5/2017 23 Về việc thẩm định dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND 831/STP-
99
tỉnh về việc thẩm định dự thảo Tờ trình Quyết định của
HĐND cấp tỉnh
XD&KTVBQPPL
ngày 11/5/2017
24
Về việc phúc đáp công văn số 1626/CT-KK&KTT ngày
10/5/2017 của Cục thuế tỉnh Hòa Bình về việc xây dựng dự
thảo Nghị quyết của ND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số
126/2015/NQ-HDND
839/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 15/5/2017
25
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định
mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa
bàn tỉnh Hòa Bình
854/BC-STP ngày
15/5/2017
26
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định việc
lập toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các
khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào
ngân sách nhà nước
856/BC-STP ngày
15/5/2017
27
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chế
độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý
đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
857/BC-STP ngày
15/5/2017
28
Thẩm định dự thảo Quyết định của HĐND tỉnh về quy định
mức chi bảo đảm công tác giám sát, phản biện hội của Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức chính trị -
hội các cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
860/BC-STP ngày
15/5/2017
29
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy
định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội
dung xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-
2020
910/BC-STP ngày
22/5/2017
30
Thẩm định dự thảo quyết định ban hành Quy định chế độ thông
tin, báo cáo của các sở, ban hành và Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố
861/BC-STP ngày
16/5/2017
31
Thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung quy định về
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
911/BC-STP ngày
22/5/2017
32
Phúc đáp yêu cầu Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy
chế phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về
lĩnh vực đầu tư dự án trong khu công nghiệp
932/BC-STP ngày
23/05/2017
33
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết
số 33/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân
dân tỉnh khóa XVI về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm
giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hòa Bình.
977/BC-STP ngày
29/05/2017
99 tỉnh về việc thẩm định dự thảo Tờ trình và Quyết định của HĐND cấp tỉnh XD&KTVBQPPL ngày 11/5/2017 24 Về việc phúc đáp công văn số 1626/CT-KK&KTT ngày 10/5/2017 của Cục thuế tỉnh Hòa Bình về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 126/2015/NQ-HDND 839/STP- XD&KTVBQPPL ngày 15/5/2017 25 Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 854/BC-STP ngày 15/5/2017 26 Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định việc lập toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước 856/BC-STP ngày 15/5/2017 27 Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 857/BC-STP ngày 15/5/2017 28 Thẩm định dự thảo Quyết định của HĐND tỉnh về quy định mức chi bảo đảm công tác giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 860/BC-STP ngày 15/5/2017 29 Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018- 2020 910/BC-STP ngày 22/5/2017 30 Thẩm định dự thảo quyết định ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo của các sở, ban hành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 861/BC-STP ngày 16/5/2017 31 Thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung quy định về nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 911/BC-STP ngày 22/5/2017 32 Phúc đáp yêu cầu Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư dự án trong khu công nghiệp 932/BC-STP ngày 23/05/2017 33 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hòa Bình. 977/BC-STP ngày 29/05/2017
100
34
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các
mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội Nghị đối với các
quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình
996/BC-STP ngày
01/06/2017
35
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy chế công tác văn
thư lưu trữ của tỉnh Hòa Bình
1051/BC-STP
ngày 9/6/2017
36
Thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số
18/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 ban hành quy định chế độ
báo cáo của các Sở, Ban, Ngành Ủy ban nhân dân các
Huyện, thành phố
1095/BC-STP
ngày 14/6/2017
37
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung,
mức chi kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản nhà
nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn
tỉnh Hòa Bình
997/BC-STP ngày
1/6/2017
38
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân
sách nhà nước
1111/BC-STP
ngày 16/6/2016
39
Thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung
quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo quyết
định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hòa Bình
1116/BC-STP
ngày 19/6/2017
40
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý
công tác bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1118/BC-STP
ngày 19/6/2017
41
Thẩm định dự thảo quyết định ban hành quy định về điều kiện,
tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng
các chức danh tương đương thuộc Sở thông tin và truyền thông;
Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực
thông tin, truyền thông tại phòng Văn hóa và thông tin thuộc
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình
1175/BC-STP
ngày 23.6.2017
42
Thẩm định dự thảo quyết định ban hành quy định về điều kiện,
tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng
các chức danh tương đương thuộc Văn phòng Ủy ban tỉnh;
Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng H
ĐND & UBND
huyện, thành phố của tỉnh
1176/BC-STP
ngày 23.6.2017
43
V/v phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định bổ sung Quyết định
ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng
phòng, phó trưởng phòng; Trưởng, phó các đơn vị các chức
1347/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 12/7/2017
100 34 Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội Nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình 996/BC-STP ngày 01/06/2017 35 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy chế công tác văn thư lưu trữ của tỉnh Hòa Bình 1051/BC-STP ngày 9/6/2017 36 Thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 ban hành quy định chế độ báo cáo của các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các Huyện, thành phố 1095/BC-STP ngày 14/6/2017 37 Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 997/BC-STP ngày 1/6/2017 38 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước 1111/BC-STP ngày 16/6/2016 39 Thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 1116/BC-STP ngày 19/6/2017 40 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý công tác bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1118/BC-STP ngày 19/6/2017 41 Thẩm định dự thảo quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở thông tin và truyền thông; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực thông tin, truyền thông tại phòng Văn hóa và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình 1175/BC-STP ngày 23.6.2017 42 Thẩm định dự thảo quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Văn phòng Ủy ban tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng H ĐND & UBND huyện, thành phố của tỉnh 1176/BC-STP ngày 23.6.2017 43 V/v phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định bổ sung Quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng; Trưởng, phó các đơn vị và các chức 1347/STP- XD&KTVBQPPL ngày 12/7/2017
101
danh tương đương thuộc văn phòng UBND tỉnh
44
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban
hành quy định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí quản
lý dự án đầu xây dựng công trình thực hiện theo Nghị định
số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ quy định
chế đặc thù trong quản đầu xây dựng bản đối với
một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai
đoạn 2016-2020
1193/BC-STP
ngày 27/06/2017
45
Phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết của
sở Giao thông vận tải
1225/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 29/6/2017
46
V/v đề nghị hoàn thiện hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định ban
hành Quy định về đối tượng điều kiện được mua, thuê, thuê
mua nhà xã hội và cơ chế chính sách ưu đãi với các chủ đầu
tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1226/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 29/6/2017
47
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định chi tiết việc
phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành
chính nhà nước tỉnh Hòa Bình
1342/BC-STP
ngày 12/7/2017
48
V/v xây dựng Quyết định QPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh
1349/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 12/7/2017
49
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu
chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giao
thông vận tải; Trưởng phó phòng Kinh tế và Hạ tầng; Quản lý đô
thị phụ trách theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc UBND
huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình
1376/BC-STP
ngày 14/7/2017
50
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản
và cấp phép sản xuất gạch, ngói đất nung trên địa bàn tỉnh Hòa
Bình
1406/BC-STP
ngày 17/7/2017
51
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về công tác
lễ tân trong việc tiếp đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm
việc và tham dự các công tác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1439/BC-STP
ngày 20/7/2017
52
V/v đề nghị xây dựng quyết định QPPL của Ủy ban nhân dân
tỉnh
1443/BC-STP
ngày 21/7/2017
53
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện,
tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng
và các chức danh tương đương thuộc thuộc Sở Tài Nguyên
1444/BC-STP
ngày 21/7/2017
101 danh tương đương thuộc văn phòng UBND tỉnh 44 Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ quy định cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 1193/BC-STP ngày 27/06/2017 45 Phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết của sở Giao thông vận tải 1225/STP- XD&KTVBQPPL ngày 29/6/2017 46 V/v đề nghị hoàn thiện hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đối tượng điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và cơ chế chính sách ưu đãi với các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1226/STP- XD&KTVBQPPL ngày 29/6/2017 47 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình 1342/BC-STP ngày 12/7/2017 48 V/v xây dựng Quyết định QPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh 1349/STP- XD&KTVBQPPL ngày 12/7/2017 49 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; Trưởng phó phòng Kinh tế và Hạ tầng; Quản lý đô thị phụ trách theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc UBND huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình 1376/BC-STP ngày 14/7/2017 50 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý và cấp phép sản xuất gạch, ngói đất nung trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1406/BC-STP ngày 17/7/2017 51 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về công tác lễ tân trong việc tiếp đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các công tác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1439/BC-STP ngày 20/7/2017 52 V/v đề nghị xây dựng quyết định QPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh 1443/BC-STP ngày 21/7/2017 53 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc thuộc Sở Tài Nguyên và 1444/BC-STP ngày 21/7/2017
102
Môi trường; Trưởng phòng, phó Trưởng phó phòng Tài nguyên
Môi trường thuộc UBND huyện, thành phố của tỉnh Hòa
Bình
54
V/v yêu cầu hoàn thiện hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định của
UBND tỉnh về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh, lãnh đạo cấp
phòng thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1585/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 04/8/2017
55
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ trông giữ
xe trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1642/BC-STP
ngày 09/8/2017
56
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp
trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các Khu công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1649/BC-STP
ngày 10/8/2017
57
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đối
tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà hội và
chế chính sách ưu đãi với các chủ đầu tư nhà ở hội trên đại
bàn tỉnh Hòa Bình
1650/BC-STP
ngày 10/8/2017
58
V/v phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định của Sở Kế hoạch
Đầu tư tại công văn số 1141/SKHĐT-ĐTTĐ về dự thảo Quyết
định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu
tư công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1666/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 10/8/2017
59
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp
trong công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư;
lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư
công do cấp tỉnh quản lý
1806/BC-STP
ngày 23/8/2017
60
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội
dung quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa
bàn tỉnh Hòa Bình
1807/BC-STP
ngày 23/8/2017
61
Thẩm định dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu
chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên
môn, đơn vị thuộc Sở Khoa học và công nghệ
1929/BC-STP
ngày 06/9/2017
62
Thẩm định dự thảo Quyết định về thẩm định và phê duyệt dự án,
thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán
xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1958/BC-STP
ngày 08/9/2017
63
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công,
phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2067/BC-STP
ngày 15/9/2017
64
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý dịch
vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2068/BC-STP
ngày 15/9/2017
65
thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, 2116/BC-STP
102 Môi trường; Trưởng phòng, phó Trưởng phó phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình 54 V/v yêu cầu hoàn thiện hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh, lãnh đạo cấp phòng thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1585/STP- XD&KTVBQPPL ngày 04/8/2017 55 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1642/BC-STP ngày 09/8/2017 56 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1649/BC-STP ngày 10/8/2017 57 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và cơ chế chính sách ưu đãi với các chủ đầu tư nhà ở xã hội trên đại bàn tỉnh Hòa Bình 1650/BC-STP ngày 10/8/2017 58 V/v phúc đáp công văn yêu cầu thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1141/SKHĐT-ĐTTĐ về dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1666/STP- XD&KTVBQPPL ngày 10/8/2017 59 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý 1806/BC-STP ngày 23/8/2017 60 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1807/BC-STP ngày 23/8/2017 61 Thẩm định dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Khoa học và công nghệ 1929/BC-STP ngày 06/9/2017 62 Thẩm định dự thảo Quyết định về thẩm định và phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 1958/BC-STP ngày 08/9/2017 63 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2067/BC-STP ngày 15/9/2017 64 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2068/BC-STP ngày 15/9/2017 65 thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, 2116/BC-STP
103
phân cấp quản lý công tác sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước
sạch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
ngày 20/9/2017
66
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công,
phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2117/BC-STP
ngày 20/9/2017
67
Thẩm định dự thảo Quyết định bannh Quy định trách nhiệm tham
gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn
tỉnh Hòa Bình
2119/BC-STP
ngày 20/9/2017
68
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về điều
kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng
các chức danh tương đương thuộc Sở Xây dựng; Trưởng
phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực xây dựng của
phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, phòng
Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình
2200/BC-STP
ngày 28/9/2017
69
Thẩm định dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy
định địa bàn và khoảng cách (km) làm căn cứ xác định học sinh
không thể đi đến trưởng trở về trong ngày; quy định cụ thể
tỷ lệ khoán kinh phí nấu ăn cho học sinh tại trường phổ thông ở
xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2206/BC-STP
ngày 29/9/2017
70
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về điều
kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, phó các đơn vị trực
thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Trưởng phòng,
Phó Trưởng phòng Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn thuộc
Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng
phụ trách, theo dõi lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông
thôn tại phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố
2290/BC-STP
ngày 10/10/2017
71
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định chính sách hỗ
trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
Hòa Bình
2293/BC-STP
ngày 10/10/2017
72
Về việc phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết phê
duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo đảm tài chính cho các
công tác phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Hòa Bình, giai đoạn
2018-2010"
2336/STP-
XD&KTVBQPPL
ngày 12/10/2017
73
Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định Quản lý,
bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
Hòa Bình
2435/BC-STP
ngày 23/10/2017
74
Thẩm định dự thảo Nghị Quyết quy định gái dịch vụ khám bệnh,
chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y
2468/BC-STP
ngày 26/10/2017
103 phân cấp quản lý công tác sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ngày 20/9/2017 66 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2117/BC-STP ngày 20/9/2017 67 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2119/BC-STP ngày 20/9/2017 68 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực xây dựng của phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình 2200/BC-STP ngày 28/9/2017 69 Thẩm định dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định địa bàn và khoảng cách (km) làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trưởng và trở về trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí nấu ăn cho học sinh tại trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2206/BC-STP ngày 29/9/2017 70 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố 2290/BC-STP ngày 10/10/2017 71 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2293/BC-STP ngày 10/10/2017 72 Về việc phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo đảm tài chính cho các công tác phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2018-2010" 2336/STP- XD&KTVBQPPL ngày 12/10/2017 73 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 2435/BC-STP ngày 23/10/2017 74 Thẩm định dự thảo Nghị Quyết quy định gái dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y 2468/BC-STP ngày 26/10/2017