Luận văn Thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng

3,340
386
125
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO B LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HI
NGUYN TH HÒA
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG DŨNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TR NHÂN LC
HÀ NI - 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI NGUYỄN THỊ HÒA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG DŨNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC HÀ NỘI - 2016
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO B LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HI
NGUYN TH HÒA
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG DŨNG
Chuyên ngành : Qun tr nhân lc
Mã s : 60340404
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TR NHÂN LC
NGƢỜI HƢỚNG DN KHOA HC: PGS.TS. NGUYỄN VĨNH GIANG
HÀ NI - 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI NGUYỄN THỊ HÒA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG DŨNG Chuyên ngành : Quản trị nhân lực Mã số : 60340404 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN VĨNH GIANG HÀ NỘI - 2016
i
LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan luận văn Phát trin ngun nhân lc ti Công ty
trách nhim hu hn Hùng Dũng” đƣc hoàn thành dựa trên sở nghiên
cu, tng hp, do em t thc hin và có s ng dn ca PGS.TS. Nguyn
Vĩnh Giang. Các s liu, kết qu nêu trong luận văn này do các phòng, ban
của Công ty TNHH Hùng Dũng cung cấp là trung thc.
Tác gi luận văn
Nguyn Th Hòa
i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn “Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng” đƣợc hoàn thành dựa trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp, do em tự thực hiện và có sự hƣớng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Giang. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn này do các phòng, ban của Công ty TNHH Hùng Dũng cung cấp là trung thực. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hòa
ii
LI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập nghiên cứu tại trƣờng, em xin trân trọng gửi
lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, Khoa sau Đại học - Trƣờng Đại học Lao
động hội đã tạo điều kiện thuận lợi
giúp đỡ em trong quá trình học
tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn. Đặc biệt Thầy giáo PGS.TS.
Nguyễn Vĩnh Giang - Ngƣời đã đặt nền móng cho đề tài luận văn và hƣớng
dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình làm luận văn.
Ngoài ra, em xin bày tỏ lòng cảm ơn đến Ban lãnh đạo Công ty trách
nhiệm hữu hạn Hùng Dũng toàn thể cán bộ, công nhân của công ty đã tạo
điều kiện thuận lợi, cung cấp cho em số liệu, kiến
thức, kinh nghiệm thực tế
để em hoàn thành luận văn này.
Hà Nội , ngày…….tháng……năm 2016
Tác giả luận văn
Nguyễn Thị Hòa
ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trƣờng, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, Khoa sau Đại học - Trƣờng Đại học Lao động và Xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trong quá trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn. Đặc biệt là Thầy giáo PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Giang - Ngƣời đã đặt nền móng cho đề tài luận văn và hƣớng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình làm luận văn. Ngoài ra, em xin bày tỏ lòng cảm ơn đến Ban lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng và toàn thể cán bộ, công nhân của công ty đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp cho em số liệu, kiến thức, kinh nghiệm thực tế để em hoàn thành luận văn này. Hà Nội , ngày…….tháng……năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hòa
iii
MC LC
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
DANH MỤC BẢNG ....................................................................................... vii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ ................................................................................. viii
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài .................................................... 2
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................... 4
3.1. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 4
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................. 4
4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu .................................................................... 5
4.1.Đối tƣợng nghiên cứu.................................................................................. 5
5. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................... 5
Bảng 1: Tổng hợp đối tƣợng điều tra qua bảng hỏi .......................................... 9
6. Đóng góp của luận văn .................................................................................. 9
7. Kết cấu luận văn .......................................................................................... 10
CHƢƠNG 1: SỞ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN
LỰC TRONG DOANH NGHIỆP ................................................................. 11
1.1. Một số khái niệm cơ bản ........................................................................ 11
1.1.1. Nguồn nhân lực ..................................................................................... 11
1.1.2. Phát triển nguồn nhân lực ..................................................................... 12
1.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển nguồn nhân lực trong
doanh nghiệp .................................................................................................. 15
1.2.1. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp........................................................... 15
1.2.2. Nhân tố bên trong doanh nghiệp ........................................................... 16
1.3. Các tiêu chí phản ánh kết quả phát triển nguồn nhân lực trong
doanh nghiệp .................................................................................................. 18
1.3.1. Số lƣợng phù hợp .................................................................................. 18
iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii DANH MỤC BẢNG ....................................................................................... vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ................................................................................. viii MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài .................................................... 2 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................... 4 3.1. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 4 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................. 4 4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu .................................................................... 5 4.1.Đối tƣợng nghiên cứu.................................................................................. 5 5. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................... 5 Bảng 1: Tổng hợp đối tƣợng điều tra qua bảng hỏi .......................................... 9 6. Đóng góp của luận văn .................................................................................. 9 7. Kết cấu luận văn .......................................................................................... 10 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP ................................................................. 11 1.1. Một số khái niệm cơ bản ........................................................................ 11 1.1.1. Nguồn nhân lực ..................................................................................... 11 1.1.2. Phát triển nguồn nhân lực ..................................................................... 12 1.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .................................................................................................. 15 1.2.1. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp........................................................... 15 1.2.2. Nhân tố bên trong doanh nghiệp ........................................................... 16 1.3. Các tiêu chí phản ánh kết quả phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .................................................................................................. 18 1.3.1. Số lƣợng phù hợp .................................................................................. 18
iv
1.3.2. Cơ cấu hợp lý ........................................................................................ 18
1.3.3. Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực ................................................... 19
1.4. Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.................. 21
1.4.1. Hoạch định chiến lƣợc, quy hoạch kế hoạch phát triển nguồn
nhân lực ........................................................................................................... 21
1.4.2. Tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm phát triển nguồn nhân lực ............ 23
1.4.3. Đánh giá kiểm soát sự phát triển nguồn nn lực trong doanh nghiệp .... 33
1.5. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số công ty và bài
học áp dụng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng ..................... 34
1.5.1. Kinh nghiệm của một số Công ty.......................................................... 34
1.5.2. Bài học áp dụng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng................ 40
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG DŨNG ................. 42
2.1. Giới thiệu chung về Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng .............. 42
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn
Hùng Dũng ....................................................................................................... 42
2.1.2. cấu bộ máy quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng ..... 42
2.1.3. Kết quả sản xuất, kinh doanh ................................................................ 43
2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển nguồn nhân lực
tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng ............................................ 47
2.2.1. Nhân tố bên ngoài Công ty ................................................................... 47
2.2.2. Nhân tố bên trong doanh nghiệp ........................................................... 50
2.3. Phân tích các tiêu chí phản ánh kết quả phát triển nguồn nhân
lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng ..................................... 51
2.3.1. Số lƣợng lao động ................................................................................. 51
2.3.2. Cơ cấu lao động ..................................................................................... 52
2.3.3. Chất lƣợng ngun nhân lc…………………………………………57
2.4. Thực trạng về phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm
hữu hạn Hùng Dũng ...................................................................................... 59
2.4.1. Hoạch định chiến lƣợc, quy hoạch kế hoạch phát triển nguồn
iv 1.3.2. Cơ cấu hợp lý ........................................................................................ 18 1.3.3. Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực ................................................... 19 1.4. Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.................. 21 1.4.1. Hoạch định chiến lƣợc, quy hoạch và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ........................................................................................................... 21 1.4.2. Tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm phát triển nguồn nhân lực ............ 23 1.4.3. Đánh giá và kiểm soát sự phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .... 33 1.5. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số công ty và bài học áp dụng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng ..................... 34 1.5.1. Kinh nghiệm của một số Công ty.......................................................... 34 1.5.2. Bài học áp dụng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng................ 40 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG DŨNG ................. 42 2.1. Giới thiệu chung về Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng .............. 42 2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng ....................................................................................................... 42 2.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng ..... 42 2.1.3. Kết quả sản xuất, kinh doanh ................................................................ 43 2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng ............................................ 47 2.2.1. Nhân tố bên ngoài Công ty ................................................................... 47 2.2.2. Nhân tố bên trong doanh nghiệp ........................................................... 50 2.3. Phân tích các tiêu chí phản ánh kết quả phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng ..................................... 51 2.3.1. Số lƣợng lao động ................................................................................. 51 2.3.2. Cơ cấu lao động ..................................................................................... 52 2.3.3. Chất lƣợng nguồn nhân lực…………………………………………57 2.4. Thực trạng về phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng ...................................................................................... 59 2.4.1. Hoạch định chiến lƣợc, quy hoạch và kế hoạch phát triển nguồn
v
nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng .................................. 59
2.4.2. Phân tích thực trạng các hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng ...................................................... 61
2.4.3. Đánh giá và kiểm soát sự phát triển nguồn nhân lực ............................ 74
2.5. Đánh giá chung về phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách
nhiệm hữu hạn Hùng Dũng .......................................................................... 76
2.5.1.Ƣu điểm .................................................................................................. 76
2.5.2. Hạn chế, nguyên nhân ........................................................................... 78
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG DŨNG .......................... 81
3.1. Quan điểm, mục tiêu phƣơng hƣớng phát triển nguồn nhân lực tại
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng ...................................................... 81
3.1.1. Quan điểm ............................................................................................. 81
3.1.2. Mục tiêu ................................................................................................. 83
3.1.3. Phƣơng hƣớng ....................................................................................... 83
3.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm
hữu hạn Hùng Dũng ...................................................................................... 85
3.2.1. Hoạch định chiến lƣợc, quy hoạch kế hoạch phát triển nguồn
nhân lực ........................................................................................................... 85
3.2.2. Tuyển dụng nguồn nhân lực .................................................................. 86
3.2.3. Bố trí nhân lực hợp lý ........................................................................... 87
3.2.4. Đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực ................... 88
3.2.5.Tạo động lực phát triển nguồn nhân lực ................................................ 91
3.2.6. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp ........................................................... 95
3.2.7. Các giải pháp khác ................................................................................ 98
KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ .................................................................. 100
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 104
PHỤ LỤC
v nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng .................................. 59 2.4.2. Phân tích thực trạng các hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng ...................................................... 61 2.4.3. Đánh giá và kiểm soát sự phát triển nguồn nhân lực ............................ 74 2.5. Đánh giá chung về phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng .......................................................................... 76 2.5.1.Ƣu điểm .................................................................................................. 76 2.5.2. Hạn chế, nguyên nhân ........................................................................... 78 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG DŨNG .......................... 81 3.1. Quan điểm, mục tiêu phƣơng hƣớng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng ...................................................... 81 3.1.1. Quan điểm ............................................................................................. 81 3.1.2. Mục tiêu ................................................................................................. 83 3.1.3. Phƣơng hƣớng ....................................................................................... 83 3.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng ...................................................................................... 85 3.2.1. Hoạch định chiến lƣợc, quy hoạch và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ........................................................................................................... 85 3.2.2. Tuyển dụng nguồn nhân lực .................................................................. 86 3.2.3. Bố trí nhân lực hợp lý ........................................................................... 87 3.2.4. Đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực ................... 88 3.2.5.Tạo động lực phát triển nguồn nhân lực ................................................ 91 3.2.6. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp ........................................................... 95 3.2.7. Các giải pháp khác ................................................................................ 98 KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ .................................................................. 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 104 PHỤ LỤC
vi
DANH MC CH VIT TT
CBCN Cán b công nhân
CNKT Công nhân k thut
NLĐ Ngƣời lao động
NNL Ngun nhân lc
PGS.TS Phó Giáo sƣ. Tiến sĩ
TS Tiến sĩ
SX Sn xut
vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBCN Cán bộ công nhân CNKT Công nhân kỹ thuật NLĐ Ngƣời lao động NNL Nguồn nhân lực PGS.TS Phó Giáo sƣ. Tiến sĩ TS Tiến sĩ SX Sản xuất
vii
DANH MC BNG
Bảng 2.1: Các mặt hàng sản xuất của Công ty ............................................ 46
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty ................................ 47
Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo giới tính của Công ty ............................... 52
Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo độ tuổi của Công ty .................................. 54
Bảng 2.5: Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn của Công ty ................... 55
Bảng 2.6: Thống thâm niên của lao động tại ng ty năm 2015 ............ 56
Bng 2.7: Đạo đức, tác phong ca lao động ................................................ 58
Bng 2.8: Các bƣớc tuyn dng lao động công ty trách nhiệm hữu hạn
Hùng Dũng .................................................................................. 62
Bng 2.9: Đánh giá vcông tác tuyn dng ................................................ 63
Bng 2.10: Công tác btrí, sdng lao động ............................................... 65
Bảng 2.11: Tình hình đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty qua các năm ...... 67
Bảng 2.12: Các hình thức đào tạo áp dụng tại Công ty ................................. 67
Bảng 2.13: Nội dung đào tạo nn lực tại ng ty trách nhim hữu
hạn ng Dũng ........................................................................ 68
Bảng 2.14. Yêu cầu đối với các chƣơng trình đào tạo của Công ty ........... 69
Bảng 2.15: Quy mô đào tạo theo nhu cầu thực tế của công ty năm 2015 .... 69
Bảng 2.16: Đánh giá chất lƣợng nhân sự sau đào tạo ................................... 70
Bng 2.17: Mức thu nhập bình quân qua các năm ...................................... 71
Bng 2.18: Đánh giá thlc ngƣời lao động ................................................. 73
Bảng 3.1: Kế hoạch nhu cầu về số lƣợng lao động của Công ty ................ 83
Bảng 3.2. Mục tiêu đào tạo của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng .... 90
Bảng 3.3: Hệ số hoàn thành công tác theo thành tích công việc ................. 94
vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các mặt hàng sản xuất của Công ty ............................................ 46 Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty ................................ 47 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo giới tính của Công ty ............................... 52 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo độ tuổi của Công ty .................................. 54 Bảng 2.5: Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn của Công ty ................... 55 Bảng 2.6: Thống kê thâm niên của lao động tại Công ty năm 2015 ............ 56 Bảng 2.7: Đạo đức, tác phong của lao động ................................................ 58 Bảng 2.8: Các bƣớc tuyển dụng lao động công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng .................................................................................. 62 Bảng 2.9: Đánh giá về công tác tuyển dụng ................................................ 63 Bảng 2.10: Công tác bố trí, sử dụng lao động ............................................... 65 Bảng 2.11: Tình hình đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty qua các năm ...... 67 Bảng 2.12: Các hình thức đào tạo áp dụng tại Công ty ................................. 67 Bảng 2.13: Nội dung đào tạo nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng ........................................................................ 68 Bảng 2.14. Yêu cầu đối với các chƣơng trình đào tạo của Công ty ........... 69 Bảng 2.15: Quy mô đào tạo theo nhu cầu thực tế của công ty năm 2015 .... 69 Bảng 2.16: Đánh giá chất lƣợng nhân sự sau đào tạo ................................... 70 Bảng 2.17: Mức thu nhập bình quân qua các năm ...................................... 71 Bảng 2.18: Đánh giá thể lực ngƣời lao động ................................................. 73 Bảng 3.1: Kế hoạch nhu cầu về số lƣợng lao động của Công ty ................ 83 Bảng 3.2. Mục tiêu đào tạo của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng .... 90 Bảng 3.3: Hệ số hoàn thành công tác theo thành tích công việc ................. 94
viii
DANH MC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1: Số lƣợng lao động trực tiếp gián tiếp qua từng năm 2012-2015 ......... 52
Biểu đồ 2.2: Giới tính lao động tại Công ty .............................................................. 53
Biểu đồ 2.3: Độ tuổi lao động tại Công ty qua từng năm 2012-2015 ........................ 54
Biểu đồ 2.4: Trình độ lao động từ năm 2012 - 2015 ....................................... 55
Biều đồ 2.5: Kết quả trả lời câu hỏi khảo sát sau khi dự các khóa đào tạo
tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng ............................. 58
viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Số lƣợng lao động trực tiếp và gián tiếp qua từng năm 2012-2015 ......... 52 Biểu đồ 2.2: Giới tính lao động tại Công ty .............................................................. 53 Biểu đồ 2.3: Độ tuổi lao động tại Công ty qua từng năm 2012-2015 ........................ 54 Biểu đồ 2.4: Trình độ lao động từ năm 2012 - 2015 ....................................... 55 Biều đồ 2.5: Kết quả trả lời câu hỏi khảo sát sau khi dự các khóa đào tạo tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng ............................. 58