Luận văn Thạc sĩ ngành Luật hiến pháp và luật hành chính: Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

8,148
943
106
84
             

Thứ chín


 [38; tr.15,16]


m xét  

   
 trong công tác gi
Thứ mười
n
        
01/7/1            
      755/2005/NQ-
UBTVQH11  
Thứ mười một       

dân   
, giám

3.2.3. Nhóm giải pháp về thực hiện pháp luật
- Đối với Tỉnh ủy: 


84                Thứ chín    [38; tr.15,16]   m xét         trong công tác gi Thứ mười n          01/7/1                   755/2005/NQ- UBTVQH11   Thứ mười một         dân    , giám  3.2.3. Nhóm giải pháp về thực hiện pháp luật - Đối với Tỉnh ủy:   
85
- Đối với UBND tỉnh:  -
TW ngày 06-3-        
            -
 
-CT-TW ngày   
 t khi u n
i, t c
-
    
-TTg
“Tiếp tục tăng
cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo xã, phường,
thị trấn giai đoạn 2013-2016”



 
     

 
 


         

         




85 - Đối với UBND tỉnh:  - TW ngày 06-3-                     -   -CT-TW ngày     t khi u n  i, t c  -      -TTg “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016”                                           
86



n nghiêm ch 
thông tin b
o c
o v công tác ti p công dân, x
l

i quy t khi u n

-TTCP ngày 10/6/





 công tác
  

- Đối với người sử dụng đất: 
      
           


   



       
 



86     n nghiêm ch   thông tin b  o c  o v công tác ti p công dân, x  l    i quy t khi u n   -TTCP ngày 10/6/       công tác     - Đối với người sử dụng đất:                                          
87


n
3.2.4. Nhóm giải pháp về tổ chức và cán bộ
Thứ nhất, củng cố bộ máy nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại.


 n

 

     

Thứ hai, nâng cao năng lực quản lý đất đai và năng lực giải quyết khiếu nại
về đất đai cho cán bộ, công chức.
Một , 
làm công tác  n           
Do tính công 
tâm công chuyên môn,
là  trình chuyên môn chuyên
sâu am khác 
chung, tài 
Hai là, 
n


n
    
87   n 3.2.4. Nhóm giải pháp về tổ chức và cán bộ Thứ nhất, củng cố bộ máy nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại.    n  rõ           Thứ hai, nâng cao năng lực quản lý đất đai và năng lực giải quyết khiếu nại về đất đai cho cán bộ, công chức. Một là,  làm công tác  lý nhà     và        Do tính công  tâm bó công chuyên môn, là có trình chuyên môn chuyên sâu mà am khác  chung, tài  Hai là,  n   n     
88
“Riêng về cán bộ, ai lãnh đạo trong
ngành o thì phải biết chuyên môn ngành ấy” [25;    



môn 

     
       nhà

Ba là, cán làm công 
, vừa hồng, vừa chuyên” Chí Minh “Người cán
bộ phải đoàn kết, nhất trí, giữ vững đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, kiên quyết chống
quan liêu, tham ô, lãng phí, hết lòng, hết dạ phục vụ nhân dân, chấp hành nghiêm
chỉnh chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước” [26; tr.248].
Bốn là, 


    “đội ngũ cán bộ,
công chức nhìn chung chưa ngang tầm nhiệm vụ” [15; tr.22].
Năm là,       tra,  giá    cán
 tra
công   trong  quan; qua  chính chúng ta  
tra,  giá    trình  cán  
chính quy vào
tích 
các cán kém     
88 “Riêng về cán bộ, ai lãnh đạo trong ngành nào thì phải biết chuyên môn ngành ấy” [25;       và  môn                nhà  Ba là, cán làm công  , “vừa hồng, vừa chuyên” Chí Minh “Người cán bộ phải đoàn kết, nhất trí, giữ vững đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, kiên quyết chống quan liêu, tham ô, lãng phí, hết lòng, hết dạ phục vụ nhân dân, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước” [26; tr.248]. Bốn là,  và và    mà   “đội ngũ cán bộ, công chức nhìn chung chưa ngang tầm nhiệm vụ” [15; tr.22]. Năm là,  có      tra,  giá    cán  tra công   trong  quan; qua  chính là chúng ta   tra,  giá    và trình  cán   chính quy vào tích  các cán kém    và  
89
kiên nghiêm cán có hành vi
vi tay cho vi 
Thứ ba, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; tăng cường trách nhiệm
của người có thẩm quyền.

       
       

     
     


            
nhân dân,     

3.2.5. Nhóm giải pháp khác
Một là, 



n
n
n
n

   n         n 


89 kiên nghiêm cán có hành vi vi tay cho vi  Thứ ba, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; tăng cường trách nhiệm của người có thẩm quyền.                                              nhân dân,       3.2.5. Nhóm giải pháp khác Một là,     n n n n     n         n   
90
- 

n     
         


    - 

Hai là


      


 
  n     

Ba    

          
46/2012/TTLT-BTC-    

Bốn , t      
        
dânóa  


h.
90 -   n                      -   Hai là                n       Ba là                46/2012/TTLT-BTC-      Bốn là, t                dânóa     h.
91







Kết luận chương 3



  



- 


 - 





              


91        Kết luận chương 3          -     -                       
92





92     
93
KẾT LUẬN
      

      n   

n

NNhân

 
 


       

n
- 
nnước của dân, do dân,
dân”.
  
Nhà
  



2011 - 

93 KẾT LUẬN               n     n  NNhân                 n -  “nhà nước của dân, do dân, vì dân”.    Nhà       2011 -  