Luận văn Thạc sĩ ngành Luật hiến pháp và luật hành chính: Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

8,150
943
106
74
hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nnước trong sạch, vững
mạnh
  n   
quan hành chính n   
  



  n      
    
  
          

n


n ,


      

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc,
công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” [24; 


     
  
74 hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước trong sạch, vững mạnh   n    quan hành chính n            n                           n   n ,           “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” [24;            
75
nhà







    
      
 


        

     



 




3.1.4. Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
phải nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giải quyết khiếu nại nói
chung, giải quyết khiếu nại về đất đai nói riêng của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền
75 nhà   và     và            mà                  và    và            3.1.4. Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phải nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giải quyết khiếu nại nói chung, giải quyết khiếu nại về đất đai nói riêng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
76

- 
  n y,
           


chính sách, phá
“Đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai phù hợp với đường lối
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… Kiên quyết lập lại
trật tự trong quản lý, sử dụng đất đai theo pháp luật… chế tài nghiêm trong
thực thi chính sách, pháp luật đất đai” [17; tr.61,62]. 

 mô, 

 

 
 
T, K, 
 và T
 
 .



 
          
-
76  -    n y,               chính sách, phá “Đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai phù hợp với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… Kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng đất đai theo pháp luật… có chế tài nghiêm trong thực thi chính sách, pháp luật đất đai” [17; tr.61,62].    mô, mà          T, K,   và T    .                 -
77
    -  

3.2. Giải pháp bảo đảm giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai
3.2.1. Nhóm giải pháp về nhận thức
n


          
         





òa  -
h
, không


N


 

  

77     -    3.2. Giải pháp bảo đảm giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 3.2.1. Nhóm giải pháp về nhận thức n                             òa  - xã h , không   Nvì          
78

  
       
pháp  
             
pháp
 n hóa pháp cho cán  nhà




  
   
 
Tuy nhiên, tình hình    

 kém, 
nheo  giá   ta   
làm   tuyên    giáo  pháp 
Công tác tuyên 
     
khai công tác tuyên giáo  

n 

 pháp 
    gi thích   các quy  trong
các   pháp    pháp     thích khi 
78             pháp          và        pháp  và n hóa pháp lý cho cán  nhà và  và             Tuy nhiên, tình hình      mà  kém,  côlý nheo  giá   ta là    làm   tuyên    giáo  pháp  Công tác tuyên        khai công tác tuyên giáo    n và và  lý   pháp      gi thích   các quy  trong các   pháp    pháp   và   thích khi 
79
   các   pháp      

    
“Tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu
biết và ý thức tôn trọng pháp luật, sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật,
đảm bảo pháp luật được thi hành một cách nghiêm chỉnh, thống nhất công
bằng” [14; tr.57,58],  IX   Trung  7 khóa
IX      “Chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật
tổ chức thi hành luật một cách nghiêm minh” [16; tr.329,330]; “thường xuyên
quán triệt trong Đảng nhân dân để mọi người, mọi tổ chức tự giác chấp hành
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của N nước về đất đai” [17; tr.79].

 


 
          
 
các      

    
 
        



“không ai không hiểu biết pháp luật đất
đai, khiếu nại về đất đai”   
79    các   pháp             “Tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo pháp luật được thi hành một cách nghiêm chỉnh, thống nhất và công bằng” [14; tr.57,58],  IX và   Trung  7 khóa IX      “Chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành luật một cách nghiêm minh” [16; tr.329,330]; “thường xuyên quán triệt trong Đảng và nhân dân để mọi người, mọi tổ chức tự giác chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai” [17; tr.79].    và  và  và                và các    và    và       kê ký    và           “không ai không hiểu biết pháp luật đất đai, khiếu nại về đất đai”   
80
 
     -     
         
 sau:
Thứ nhất, hoàn  lý ncông tác tuyên 
giáo  

tuyên giáo 
  công tác tuyên giáo 
 Tài
nguyên và Môi Phòng Tài nguyên và Môi 
am 

Thứ hai, 
 

nhà



 
        





80        -                 sau: Thứ nhất, hoàn  lý ncông tác tuyên  giáo  và  lý  tuyên giáo    công tác tuyên giáo   Tài nguyên và Môi Phòng Tài nguyên và Môi  có am   Thứ hai, và     nhà                   
81
Thứ ba, n, giáo dung các pháp
pháp  nhân 
hóa các giáo  , các 
phong phú, phù và trình dân trí, tình hình
Gia Lai, thêm nói 
- pháp các thi tìm
  thông tin  chúng vào
công tác tuyên    giáo  pháp   pháp . 
làm phong phú  
hình, các bài báo,
panô, áp trên báo,
thông qua cáo cho tham
  ích 
mình, tránh 
Thứ tư,   nâng cao        pháp lý,
     các  quan,   chúng, trung tâm  giúp
pháp lý,  phòng .
Gia Lai   nói nông nói
riêng có  hính 
pháp lý i hóa
các nhu 
các   các quy 
        
Thứ năm, 
       
     các     xuyên  
   pháp     n
 tâm  hóa   chú ý 
81 Thứ ba, n, giáo dung các pháp pháp  nhân  hóa các giáo  , các  phong phú, phù và trình dân trí, tình hình Gia Lai, thêm nói  - pháp các thi tìm   thông tin  chúng vào công tác tuyên    giáo  pháp   pháp .  làm phong phú   hình, các bài báo, panô, áp trên báo, thông qua cáo cho tham   và ích  mình, tránh  Thứ tư,   và nâng cao        pháp lý,      các  quan,   chúng, trung tâm  giúp pháp lý,  phòng là . Vì Gia Lai là   nói nông nói riêng có  hính vì và  pháp lý i hóa các nhu và  xã các   các quy           Thứ năm,               các     xuyên      pháp     n  tâm  hóa   chú ý 
82
 các vùng sâu, vùng xa.  cao vai trò  các  
vi 
tác tuyên giáo . Tuyên
 pháp 
    coi   pháp    
Kinh và khi nào 
        

 n
“Một nhà nước vững
mạnh, có hiệu lực phải là một nhà nước làm cho mọi người dân biết sống làm
việc theo Hiến pháp pháp luật” [23; tr.17].
3.2.2. Nhóm giải pháp về xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật
Thứ nhất       
              



Thứ hai
 
 

Thứ ba


 .
Thứ tư“... người
giải quyết khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại...”
82  các vùng sâu, vùng xa.  cao vai trò  các   vi  tác tuyên giáo . Tuyên  pháp      coi  là  pháp     Kinh và khi nào có             nvà  “Một nhà nước vững mạnh, có hiệu lực phải là một nhà nước làm cho mọi người dân biết sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” [23; tr.17]. 3.2.2. Nhóm giải pháp về xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật Thứ nhất                          Thứ hai      Thứ ba    . Thứ tư“... người giải quyết khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại...”
83
[39; tr.15,17,18]
/2013/TT-TTCP q “Trong quá trình giải quyết khiếu nại
lần hai, người giải quyết khiếu nại hoặc người trách nhiệm xác minh tổ chức
đối thoại” [50; tr.8,9]



    
 
      

 
UBND 
UBND
Thứ năm    các  sau: xác
 
 
 [39; tr.16].
Thứ sáu      


Thứ bảy


Thứ tám

 

83 [39; tr.15,17,18] /2013/TT-TTCP q “Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh tổ chức đối thoại” [50; tr.8,9]                     UBND  UBND xã Thứ năm    các  sau: xác      [39; tr.16]. Thứ sáu         Thứ bảy   Thứ tám    