Luận văn Thạc sĩ ngành Luật hiến pháp và luật hành chính: Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

8,149
943
106
64

  


- 
- 






     
 

Nguyên nhân chủ quan
- Về phía các cơ quan nhà nước:
n
trong  lý nghiêm minh. Công

  
 




 
 
64       -  -                 Nguyên nhân chủ quan - Về phía các cơ quan nhà nước: n trong  lý nghiêm minh. Công              
65
 
   
          
 
  trong 
 
  
       
      
   
“tự giải quyết”  

            
      
    


       


- Về phía cán bộ, công chức thực thi công vụ: 
      

 trách  
tâm trong 
65                      trong                          “tự giải quyết”                                         - Về phía cán bộ, công chức thực thi công vụ:           trách   tâm trong 
66
Bảng 2.7: Tổng hợp số liệu cán bộ, công chức, viên chức
của tỉnh Gia Lai có trình độ sau đại học tính đến ngày 30/6/2014
Tổng số cán bộ, công
chức, viên chức của
cấp tỉnh, cấp huyện
Số lượng cán bộ, công chức, viên chức
có trình độ sau đại học
30.506
706 (2,31%)

Chuyên khoa 2

Chuyên khoa 1
07
(0,99%)
09
(1,27%)
487
(69%)
203
(28,7%)
Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

  
chuyên sâu và làm 


         
chuyên 
      
     
 
 chuyên
 
   
  lo      nên không  xuyên 
 
 
66 Bảng 2.7: Tổng hợp số liệu cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Gia Lai có trình độ sau đại học tính đến ngày 30/6/2014 Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của cấp tỉnh, cấp huyện Số lượng cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học 30.506 706 (2,31%)  Chuyên khoa 2  Chuyên khoa 1 07 (0,99%) 09 (1,27%) 487 (69%) 203 (28,7%) Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai     chuyên sâu và làm              chuyên                  chuyên         lo      nên không  xuyên     
67
Bảng 2. 8: Tổng hợp số liệu công chức kiêm nhiệm làm nhiệm v
tham mưu giải quyết khiếu nại về đất đai cho UBND tỉnh Gia Lai
Cơ quan, đơn vị
Tổng số biên chế
công chức được giao
năm 2015
Số biên chế công chức
kiêm nhiệm tham
mưu giải quyết khiếu
nại về đất đai

41
5 (12,1%)

49
6 (12,2%)
Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
- Về phía người dân đi khiếu nại: 
 


 nên 
  


   n    
 
    



qu
Kết luận chương 2
  -   

 
67 Bảng 2. 8: Tổng hợp số liệu công chức kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại về đất đai cho UBND tỉnh Gia Lai Cơ quan, đơn vị Tổng số biên chế công chức được giao năm 2015 Số biên chế công chức kiêm nhiệm tham mưu giải quyết khiếu nại về đất đai  41 5 (12,1%)  49 6 (12,2%) Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Về phía người dân đi khiếu nại:       nên          n               qu Kết luận chương 2   -      
68
ph

        




khi n





 


68 ph               khi n         
69
Chương 3
QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
VỀ ĐẤT ĐAI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
3.1. Quan điểm bảo đảm giải quyết khiếu nại vđất đai của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai
3.1.1. Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
phải bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
 

        n
           

         
            

n
             

vi n

n
  n      
              
n

 n    
n
nmà k
69 Chương 3 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 3.1. Quan điểm bảo đảm giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 3.1.1. Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phải bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân            n                                      n                vi n và  n   n                      n   n và     nvà  nmà k
70

n
        

 
n
  n 

             
n 
  
         
 
   
n

n
vi hành chính  vi 
 
n 
vi 
         
        n 
c

 


70  n             và n   n và                n         và             n  n vi hành chính  vi    n  vi                    n  c     
71
  

Một , n      

n 
nh
    “tặng cho”, “ban
phát” 
Hai   
l 

Ba , 
     cho     khi     các
  ích   pháp     các    
Bốn là
nn
       n
n

3.1.2. Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
phải nhằm phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản
nhà nước



“lấy dân làm gốc”, cho


71     Một là, n        n  nh     “tặng cho”, “ban phát”  Hai là   l   Ba là,       cho     khi   và   các   ích   pháp     các     Bốn là nn        n n  3.1.2. Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phải nhằm phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước    “lấy dân làm gốc”, cho  
72
    

 


   


          
    
       


 t-“Cho mọi người
biết, không giấu giếm” [48].
      
        
“dân biết” - công khai; “dân bàn, dân làm” - vừa công khai, vừa
dân chủ; “dân kiểm tra” - vừa dân chủ vừa công khai. Công khai nguyên
         

                
        

n



72                                            t-“Cho mọi người biết, không giấu giếm” [48].                 “dân biết” - công khai; “dân bàn, dân làm” - vừa công khai, vừa dân chủ; và “dân kiểm tra” - vừa dân chủ vừa công khai. Công khai là nguyên                                       n   
73

dân 
n


 
   n          

 


    

quy 

 

Côn        





     

3.1.3. Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân n tỉnh Gia Lai
phải đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính mà trọng tâm cải cách thủ tục
73  dân  n        n                      quy      Côn                     3.1.3. Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phải đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục