Luận văn Thạc sĩ ngành Luật hiến pháp và luật hành chính: Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

8,157
943
106
54
2.2.2. Nhận xét về công tác giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai
2.2.2.1. Ưu điểm và nguyên nhân của ưu điểm


     




 


 
    
   
- 


- 

b) Nguyên nhân 
   



         
       
54 2.2.2. Nhận xét về công tác giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 2.2.2.1. Ưu điểm và nguyên nhân của ưu điểm                            -    -   b) Nguyên nhân                          
55





   



. N
 2011
         
      

 






    -   
          





55             . N  2011                               -                   
56


  
     “điểm nóng” 


 


  

       
 
2.2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế

Thứ nhất, về lãnh đạo, chỉ đạo






        



56           “điểm nóng”                      2.2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế  Thứ nhất, về lãnh đạo, chỉ đạo                  
57
Thứ hai, về tổ chức thi hành pháp luật về đất đai
+ 





H
     







     
 

               
  quy

  
 


     
 
57 Thứ hai, về tổ chức thi hành pháp luật về đất đai +       H                                         quy                
58

       

t      

n
 
      


          


+ S

   

Thứ ba, về chính sách, pháp luật
          
 khi n
 thòi 
c 
.
   



58           t        n                         + S       Thứ ba, về chính sách, pháp luật             khi n  thòi  c  .       
59





n     


      
 

hành chính, hành vi hành c

 


755/2005/NQ-UBTVQH11 quyết định của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng [36; tr.7]; 




        
“Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết
định giải quyết khiếu nại” [39; tr.2]. 
    
      
“Cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh, Thanh tra bộ tiến hành không quá 45 ngày,
59      n                  hành chính, hành vi hành c      755/2005/NQ-UBTVQH11 quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng [36; tr.7];               “Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại” [39; tr.2].              “Cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh, Thanh tra bộ tiến hành không quá 45 ngày,
60
trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày; Cuộc thanh tra
do Thanh tra huyện, Thanh tra sở tiến hành không quá 30 ngày; ở miền núi, biên
giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn thanh tra có thể kéo
dài, nhưng không quá 45 ngày” [37; tr.20,21].




: quyết định giải quyết khiếu nại hiệu lực pháp
luật sau 30 ngày; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo
dài hơn nhưng không quá 45 ngày [39; tr.19] 
 
: Thời hạn để khởi kiện vụ án hành chính là 01 năm, kể từ ngày
nhận được hoặc biết được quyết định hành chính [38; tr.35], [45; tr.41].
    

   

 



“Trường hợp khiếu nại lần hai
thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần
đầu…” [39; tr.16]trong 


60 trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày; Cuộc thanh tra do Thanh tra huyện, Thanh tra sở tiến hành không quá 30 ngày; ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn thanh tra có thể kéo dài, nhưng không quá 45 ngày” [37; tr.20,21].     : quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày [39; tr.19]    : Thời hạn để khởi kiện vụ án hành chính là 01 năm, kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính [38; tr.35], [45; tr.41].                 “Trường hợp khiếu nại lần hai thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu…” [39; tr.16]trong   
61

nhận quyết định giải
quyết khiếu nại lần hai [39; tr.8]   

       quy 





        trong  
     
              
 
người
giải quyết khiếu nại lần hai nghĩa vụ tổ chức đối thoại [39; tr.10]
  /2013/TT-TTCP 
  trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai người giải quyết
khiếu nại hoặc người trách nhiệm xác minh   [50; tr.10].

    
  ngàynhận được quyết định
 [39; tr.16]  
kể từ ngày ban hành [39; tr.19]

      người khiếu nại quyền
khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 nếu đã hết thời hạn
giải quyết khiếu nại lần đầu mà không được giải quyết [39; tr.16]. 
61  nhận quyết định giải quyết khiếu nại lần hai [39; tr.8]            quy     có          trong                          người giải quyết khiếu nại lần hai có nghĩa vụ tổ chức đối thoại [39; tr.10]   /2013/TT-TTCP    trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh   [50; tr.10]. là         ngàynhận được quyết định  [39; tr.16]   kể từ ngày ban hành [39; tr.19]        người khiếu nại có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 nếu đã hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà không được giải quyết [39; tr.16]. 
62
    

     đối với khiếu nại đã
được thụ lý, giải quyết trước ngày Luật này hiệu lực thì giải quyết theo quy
định của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004
[39; tr.29]           
 
+  -CP thì người có thẩm
quyền giải quyết khiếu nại không được tự mình sửa lại quyết định đã giải quyết
khi phát hiện sai sót, không phù hợp pháp luật [7; tr.9]. 

 
  
             
“Trường hợp nhiều người cùng
khiếu nại về một nội dung thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét,
kết luận nội dung khiếu nại và căn cứ vào kết luận đó để ra quyết định giải quyết
khiếu nại cho từng người hoặc ra quyết định giải quyết khiếu nại kèm theo danh
sách những người khiếu nại” [39; tr.16]
    

 
   
      




62            đối với khiếu nại đã được thụ lý, giải quyết trước ngày Luật này có hiệu lực thì giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004 [39; tr.29]              +  -CP thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại không được tự mình sửa lại quyết định đã giải quyết khi phát hiện có sai sót, không phù hợp pháp luật [7; tr.9].                      “Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, kết luận nội dung khiếu nại và căn cứ vào kết luận đó để ra quyết định giải quyết khiếu nại cho từng người hoặc ra quyết định giải quyết khiếu nại kèm theo danh sách những người khiếu nại” [39; tr.16]                       
63
Nguyên nhân khách quan
- 

     ,        
 ,  phép,  


       ng
 
, 
             


-   
      
  


-        
 
 


n


- 
hhoán 
63 Nguyên nhân khách quan -        ,          ,  phép,            ng   ,                  -                -               n   -  hhoán 