Luận văn Thạc sĩ ngành Luật hiến pháp và luật hành chính: Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

8,155
943
106
34
 


   

      


       n  

    




n 

       
 


 


    n

     n    

34                          n             n                       n       n     
35


bên liên quan.
       






      n

xác,

       
nhà

Điều kiện đảm bảo về pháp luật thứ nhất 



      
    

nhà 
  


35   bên liên quan.                     nhà  xác,          nhà  Điều kiện đảm bảo về pháp luật thứ nhất                  nhà      
36
G

        
     




Điều kiện đảm bảo về pháp luật thứ hai   







nhà
nc.

 




  
n


36 G                     Điều kiện đảm bảo về pháp luật thứ hai           nhà nc.           n  
37
        
  
n 



  




  n      chính
n            
 
              

          
 

     
Cơ sở vật chất, giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa dân
tộc, phong tục tập quán vùng miền, trình độ dân trí, văn hóa... 
         

1.3. Kinh nghiệm giải quyết khiếu nại về đất đai của một số địa phương
và bài học kinh nghiệm
1.3.1. Kinh nghiệm giải quyết khiếu nại về đất đai của một số địa phương
37             n              n      chính n                                                   Cơ sở vật chất, giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa dân tộc, phong tục tập quán vùng miền, trình độ dân trí, văn hóa...             1.3. Kinh nghiệm giải quyết khiếu nại về đất đai của một số địa phương và bài học kinh nghiệm 1.3.1. Kinh nghiệm giải quyết khiếu nại về đất đai của một số địa phương
38
1.3.1.1. Tỉnh Phú Yên

 

         

n
                
- xã


        
    



    

     
   

 






38 1.3.1.1. Tỉnh Phú Yên                n                  - xã                                            
39
 








1.3.1.2. Tỉnh Đắk Nông



        

     
     

-  


  
(qua 2 năm rà soát đã xây dựng được phương án đền
bù, hỗ trợ cho hơn 473 hộ dân được hưởng chính sách hỗ trợ về tiền là 24,6 tỷ, 50
đất tái định 300 ha đất sản xuất)    


     
39           1.3.1.2. Tỉnh Đắk Nông                           -        (qua 2 năm rà soát đã xây dựng được phương án đền bù, hỗ trợ cho hơn 473 hộ dân được hưởng chính sách hỗ trợ về tiền là 24,6 tỷ, 50 lô đất tái định cư và 300 ha đất sản xuất)            
40
 

1.3.1.3. Tỉnh Bình Định
    
     n         
 4.096/4.545    
 
      

n
 


       

  n
         
            




1.3.2. Bài học kinh nhiệm
Thứ nhất,  x 

ng, chính sách, pháp

Thứ hai, 
40    1.3.1.3. Tỉnh Bình Định           n           4.096/4.545               n                n                            1.3.2. Bài học kinh nhiệm Thứ nhất,  x   ng, chính sách, pháp  Thứ hai, 
41
        







 
     


  
           
 
Thứ ba,       

    
         


           




    
 
41                                            Thứ ba,                                                
42
 
n 

  

Thứ tư,    
 

     
    n     
        

        

Một      

    
        

    
 

Hai là, 




42   n       Thứ tư,                  n                          Một là                              Hai là,     
43
Ba là

         

Bốn là

         
         


Năm là


             
    
- 
Kết luận Chương 1


n

n



 
    
43 Ba là             Bốn là                        Năm là                      -  Kết luận Chương 1   n  n          