Luận văn Thạc sĩ ngành Luật hiến pháp và luật hành chính: Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

8,156
943
106
14
Thứ ba

    n 
 
Thứ tư

n
Thứ năm,        

        
 

Thứ sáu 

 

Thứ bảy
.
- Khách thể của khiếu nại về đất đai  n  
 
- Đối tượng của khiếu nại về đất đai    
n





14 Thứ ba      n    Thứ tư  n Thứ năm,                      Thứ sáu      Thứ bảy . - Khách thể của khiếu nại về đất đai  n   và   - Đối tượng của khiếu nại về đất đai     n     
15
Quyết định hành chính     n 
n
n

  
n
hành chính nn

         
chunhà



Hành vi hành chính n
    n  
[39; tr.2].



            


[9; tr.87,88]:
Vi phạm quy định về hồ sơ và mốc địa giới hành chính bao gồm các hành vi
sau: 

Vi phạm quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm các hành vi
sau: 
15 Quyết định hành chính     n  n n     n hành chính nn            chunhà    Hành vi hành chính n     n   [39; tr.2].                   [9; tr.87,88]: Vi phạm quy định về hồ sơ và mốc địa giới hành chính bao gồm các hành vi sau:   Vi phạm quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm các hành vi sau: 
16
    
            




Vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
bao gồm các hành vi sau: 
   


     
    

Vi phạm quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định bao gồm
các hành vi sau: 
 

 
 


n

Vi phạm quy định về trưng dụng đất bao gồm các hành vi sau: 

 
, 
16                       Vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các hành vi sau:                    Vi phạm quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm các hành vi sau:           n  Vi phạm quy định về trưng dụng đất bao gồm các hành vi sau:     , 
17
Vi phạm quy định về quản đất do được nnước giao để quản bao
gồm các hành vi sau: 


Vi phạm quy định về thực hiện trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và
sử dụng đất bao gồm các hành vi sau: 









       nhà

- quan thẩm quyền hoặc người thẩm quyền trong quan hành
chính  n

  UBND       

 
1.1.1.3. Các loại khiếu nại về đất đai


           

17 Vi phạm quy định về quản lý đất do được nhà nước giao để quản lý bao gồm các hành vi sau:    Vi phạm quy định về thực hiện trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất bao gồm các hành vi sau:                  nhà  - Cơ quan có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính  n    UBND           1.1.1.3. Các loại khiếu nại về đất đai               
18




 


  

- Khiếu nại về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định
- n

     

  n     

     
          
 n    
            

  n     


n
 


18             - Khiếu nại về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư- n           n                         n                     n        n    
19

hàn




- Khiếu nại về việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất




- Khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm chế độ quản
lý, sử dụng đất đai          

    
      
  
          
 
- Khiếu nại việc giải quyết các tranh chấp về đất đai của các cơ quan n
nước
 
       

- Khiếu nại đòi lại đất trước đây đưa vào hợp tác nông nghiệp hay tập
đoàn sản xuất nông nghiệp h
xã, t         

19  hàn     - Khiếu nại về việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất     - Khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm chế độ quản lý, sử dụng đất đai                                        - Khiếu nại việc giải quyết các tranh chấp về đất đai của các cơ quan nhà nước            - Khiếu nại đòi lại đất trước đây đưa vào hợp tác xã nông nghiệp hay tập đoàn sản xuất nông nghiệp h xã, t          
20
 
n
    
n
     

1.1.2. Giải quyết khiếu nại về đất đai
1.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm giải quyết khiếu nại về đất đai

Giải quyết khiếu nại về đất đai      
quan n    


         
 
chính n
 “Giải quyết khiếu
nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại” [39;
tr.2].
          

n

 
 vi
        
     
       
20   n      n        1.1.2. Giải quyết khiếu nại về đất đai 1.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm giải quyết khiếu nại về đất đai  Giải quyết khiếu nại về đất đai       quan n      mà              chính n  “Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại” [39; tr.2].            mà  n     vi             và           
21
nlý vi 

hay nói cách khác là phát sinh trên c

 





        





 Giải quyết khiếu nại về đất đai việc quan hành chính
nhà nước, người đứng đầu quan hành chính nhà nước xem xét, đánh giá tính
hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính, hành vi hành chính trong
quản đất đai bị khiếu nại thuộc thẩm quyền của mình, nhằm bảo vệ quyền
lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

Thứ nhất, 


n

21 nlý vi  mà  hay nói cách khác là phát sinh trên c lý                   và      Giải quyết khiếu nại về đất đai là việc cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước xem xét, đánh giá tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý đất đai bị khiếu nại thuộc thẩm quyền của mình, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.  Thứ nhất,    n và
22
 
 
n
ý chí nvi
khác, áp
khi có khi cho 
hành vi hành chính trong      trái pháp  xâm 
  ích  pháp  mình.  
còn là trách hành chính n
trong  ích     trong quá trình
   n    
các n có tính
      


      
        

nn
n   

    
n 

 
n
n
      
22     n ý chí nvi khác, mà áp khi có khi cho  hành vi hành chính trong   lý    là trái pháp  xâm    ích  pháp  mình.  mà còn là trách hành chính n trong và ích     trong quá trình    lý nhà     các n có tính                           nn n          n     n n       
23

  
    n    
khác nha
Thứ hai,  
 

      

    tuân theo  hình      theo quy
 
                 
vi áp


 

và công khai hóa nh

n 

 
Thứ ba, p 
      



pháp lý.
23         n     khác nha Thứ hai,   là               và  tuân theo  hình      theo quy                     vi áp  và     và công khai hóa nh  n     Thứ ba, p         và  và và   và pháp lý.