Luận văn Thạc sĩ ngành Luật hiến pháp và luật hành chính: Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

8,158
943
106
4
Hiệu quả pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
Việt Nam”- “Cơ chế bảo đảm và bảo
vệ quyền con người”a GS.TS. Khánh Vinh -   
Nam; "Giải đáp Luật hành chính Việt Nam, Chương XIX"
       "Giáo trình
Luật hành chính Việt Nam, Chương XXI, Chương XXII"
"Tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố
cáo"             
(2003).
-    : “Giải quyết khiếu nại đất đai trên
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay”    
 Giải quyết khiếu nại hành chính trong lĩnh vực quản nhà
nước về đất đai ở nước ta hiện nay”, T
“Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác
giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân”, T
 ; “Giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn thành phố Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk”, L      
Quang Huy; “Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk” 
“Bảo đảm pháp lý thực hiện quyền
khiếu nại hành chính của công dân nước ta hiện nay”, L  
"Tăng cường hiệu lực của pháp luật trong
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Việt Nam hiện nay"


          
   
        
UBND 
4 Hiệu quả pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở Việt Nam”- “Cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người”a GS.TS. Võ Khánh Vinh -    Nam; "Giải đáp Luật hành chính Việt Nam, Chương XIX"        "Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Chương XXI, Chương XXII" "Tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo"              (2003). -    : “Giải quyết khiếu nại đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay”      Giải quyết khiếu nại hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai ở nước ta hiện nay”, T “Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân”, T  ; “Giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk”, L       Quang Huy; “Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk”  “Bảo đảm pháp lý thực hiện quyền khiếu nại hành chính của công dân ở nước ta hiện nay”, L   "Tăng cường hiệu lực của pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Việt Nam hiện nay"                           UBND 
5
“Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai”

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
- Mục đích:
       
UBND 

UBND 
- Nhiệm vụ:


- 
n

- UBND


- 
UBND 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
- Đối tượng nghiên cứu:

UBND a Lai.
- Phạm vi nghiên cứu:



5 “Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai” là  3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn - Mục đích:         UBND   UBND  - Nhiệm vụ:   -  n  - UBND   -  UBND  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn - Đối tượng nghiên cứu:  UBND a Lai. - Phạm vi nghiên cứu:   
6

   UBND    

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
- Phương pháp luận:

- 

quan.
- Phương pháp nghiên cứu:
Trong quá trình nghiên 
     

pháp so sánh.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
- Về lý luận:
  l   
   
      h
UBND 
- Về thực tiễn: 
UBND 
     UBND   

 
           
UBND 

6     UBND      5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn - Phương pháp luận:  -   quan. - Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên         pháp so sánh. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn - Về lý luận:   l              h UBND  - Về thực tiễn:  UBND       UBND                   UBND  
7



  

7. Kết cấu của luận văn


Chương 1: 
ban nhân dân .
Chương 2: 
 Gia Lai.
Chương 3: 
Gia Lai.
7        7. Kết cấu của luận văn   Chương 1:  ban nhân dân . Chương 2:   Gia Lai. Chương 3:  Gia Lai.
8
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ GIẢI QUYẾT
KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
1.1. Khiếu nại về đất đai và giải quyết khiếu nại về đất đai
1.1.1. Quan niệm về khiếu nại và khiếu nại về đất đai
1.1.1.1. Khiếu nại và quyền khiếu nại của công dân
 
n
nhà

       

    


     
       

n          
 


n

       
n

8 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 1.1. Khiếu nại về đất đai và giải quyết khiếu nại về đất đai 1.1.1. Quan niệm về khiếu nại và khiếu nại về đất đai 1.1.1.1. Khiếu nại và quyền khiếu nại của công dân   n nhà                                 n               n          n 
9


    
  
n

 
n
n
 
n


 


   

 



  


“khiếu nại” “thắc mắc, đề nghị
xem lại những kết luận, quyết định do cấp thẩm quyền đã chuẩn y”. [28;
tr.904].
9           n    n n   n                      “khiếu nại” “thắc mắc, đề nghị xem lại những kết luận, quyết định do cấp có thẩm quyền đã chuẩn y”. [28; tr.904].
10
G “khiếu nại” là: Những đề
nghị của công dân, cơ quan, tổ chức với cơ quan nhà nước hoặc người có chức vụ
về sự vi phạm hoặc cho là vi phạm quyền và lợi ích chính đáng của họ; khiếu nại
được thể hiện dưới hình thức viết hoặc trình bày miệng. Nếu khiếu nại viết thì
đơn khiếu nại phải được bởi chính người có quyền hoặc lợi ích bị vi phạm
hoặc người giám hộ của người đó, trong đó ghi rõ họ, tên, địa chỉ (hoặc nơi công
tác, học tập) [53; tr.3].
- 
Hi 
máy nH

“Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có quyền
khiếu nại và tố cáo bất kỳ cơ quan nào của nhà nước về những việc làm vi phạm
pháp luật của cán bộ, nhân viên quan nhà nước. Các khiếu nại, tố cáo cần
phải được xem xét giải quyết nhanh chóng. Người bị thiệt hại do những việc
làm trái pháp luật gây ra có quyền được bồi thường” [18; tr.7].
         
   “Công dân… quyền
khiếu nại và tố cáo bất kỳ cơ quan nào của nhà nước về những việc làm vi phạm
pháp luật của cán bộ, nhân viên cơ quan nhà nước…”
    

“cơ quan, tổ chức, cá nhân”
       
     “bất cứ quan
nhà nước nào”       “Công dân quyền khiếu nại,
quyền tố cáo với quan nnước thẩm quyền” [21; tr.16]
: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức,
10 G “khiếu nại” là: Những đề nghị của công dân, cơ quan, tổ chức với cơ quan nhà nước hoặc người có chức vụ về sự vi phạm hoặc cho là vi phạm quyền và lợi ích chính đáng của họ; khiếu nại được thể hiện dưới hình thức viết hoặc trình bày miệng. Nếu là khiếu nại viết thì đơn khiếu nại phải được ký bởi chính người có quyền hoặc lợi ích bị vi phạm hoặc người giám hộ của người đó, trong đó ghi rõ họ, tên, địa chỉ (hoặc nơi công tác, học tập) [53; tr.3]. -  Hi  máy nH  “Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có quyền khiếu nại và tố cáo bất kỳ cơ quan nào của nhà nước về những việc làm vi phạm pháp luật của cán bộ, nhân viên cơ quan nhà nước. Các khiếu nại, tố cáo cần phải được xem xét và giải quyết nhanh chóng. Người bị thiệt hại do những việc làm trái pháp luật gây ra có quyền được bồi thường” [18; tr.7].              “Công dân… có quyền khiếu nại và tố cáo bất kỳ cơ quan nào của nhà nước về những việc làm vi phạm pháp luật của cán bộ, nhân viên cơ quan nhà nước…”       “cơ quan, tổ chức, cá nhân”              “bất cứ cơ quan nhà nước nào”       “Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền” [21; tr.16] : “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức,
11
cá nhân có thẩm quyền” [22; tr.7]n





“quyền để bảo vệ quyền”

nn
 n
máy n

   “Đồng bào oan ức mới khiếu nại
hoặc chưa hiểu chính sách của Đảng Chính phủ khiếu nại. Ta phải
giải quyết nhanh, tốt thì đồng bào thấy Đảng Chính phủ quan tâm đến
quyền lợi ích của họ, do đó mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng Chính
phủ càng được tốt hơn”.

      



XHCN.
1.1.1.2. Khái niệm và đặc điểm khiếu nại về đất đai


 - 

11 cá nhân có thẩm quyền” [22; tr.7]n      là “quyền để bảo vệ quyền”  nn  n máy n     “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì đồng bào thấy rõ Đảng và Chính phủ quan tâm đến quyền và lợi ích của họ, do đó mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng và Chính phủ càng được tốt hơn”.            XHCN. 1.1.1.2. Khái niệm và đặc điểm khiếu nại về đất đai    -  
12


  
      
           


- 

      

          
         
“Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc
cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá
nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ
quan hành chính nnước, của người thẩm quyền trong cơ quan hành chính
nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết
định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của
mình” [39; tr.1] Người sử
dụng đất, người quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất quyền
khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản
đất đai [44; tr.119,120].
 K   
Việc
công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá
nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ
quan hành chính nnước, của người thẩm quyền trong cơ quan hành chính
12                           -                                “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình” [39; tr.1] Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai [44; tr.119,120].  K    Việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính
13
nhà nước trong quản lý đất đai khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó
là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.


    n 


      

            

- Chủ thể khiếu nại về đất đai   


nn
n
      

5
  [44; tr.3,4]:
Thứ nhấtnính
-  - 
- - 

Chín

Thứ hain

13 nhà nước trong quản lý đất đai khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.       n                          - Chủ thể khiếu nại về đất đai      nn n         5   [44; tr.3,4]: Thứ nhấtnính -  -  - -   Chín  Thứ hain 