Luận văn Thạc sĩ ngành Luật hiến pháp và luật hành chính: Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

8,183
943
106
94
  
         
 -   

94               -    
95
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Vmột số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong việc
giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay, -TW, 
2Về giải quyết khiếu nại, tố cáo
-TB/TW, 
3Vtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác tiếp dân và giải quyê t khiê u na
i, tô ca
o, 35/-CT-TW, 
4 Quy định chế độ bồi dưỡng
đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản ánh-BTC-
       -     :
www.monre.gov.vn.
6Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều
Luật Thanh tra, -CP, 
7 Quy định chi tiết một số điều Luật Khiếu nại, 
-CP, 
8Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tố cáo,
-CP, 
9Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất
đai, -CP, 
   Quy định về thu tiền sử dụng đất,   
-CP, 
Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất, -CP, 
12Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp
công dân-CP, 
13. C.Mác-  Toàn tập   
95 TÀI LIỆU THAM KHẢO Về một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay, -TW,  2Về giải quyết khiếu nại, tố cáo -TB/TW,  3Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyê t khiê u na  i, tô ca  o, 35/-CT-TW,  4 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh-BTC-        -     : www.monre.gov.vn. 6Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thanh tra, -CP,  7 Quy định chi tiết một số điều Luật Khiếu nại,  -CP,  8Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tố cáo, -CP,  9Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, -CP,     Quy định về thu tiền sử dụng đất,    -CP,  Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, -CP,  12Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân-CP,  13. C.Mác-  Toàn tập   
96

14 C    Văn kiện Hội ngh đại biểu toàn
quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII 
15Văn kiện Hội nghị lần VIII Ban Chấp
hành Trung ương khoá VII 
16Nam (2001), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ IX
17  Văn kiện Hội nghị lần thứ VII Ban
Chấp hành Trung ương khóa IX 
18  46.
19
20
21
22
23Toàn tập1,  
24Toàn tập3,  
25í Minh (2000), Toàn tập6,  
26Toàn tập8,  
27
(2009), Đặc san tuyên truyền pháp luật số 9, 
28 Đại từ điển Tiếng Việt- Thông
tin.
29Giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn thành
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, L
30(2012), Hiệu quả pháp luật về giải quyết khiếu nại,
tố cáo của công dân ở Việt Nam- 
96  14 C    Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII  15Văn kiện Hội nghị lần VIII Ban Chấp hành Trung ương khoá VII  16Nam (2001), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 17  Văn kiện Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương khóa IX  18  46. 19 20 21 22 23Toàn tập1,   24Toàn tập3,   25í Minh (2000), Toàn tập6,   26Toàn tập8,   27 (2009), Đặc san tuyên truyền pháp luật số 9,  28 Đại từ điển Tiếng Việt- Thông tin. 29Giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, L 30(2012), Hiệu quả pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở Việt Nam- 
97
31Tăng cường hiệu lực của pháp luật trong việc giải
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Việt Nam hiện nay"   

32  Giải quyết khiếu nại đất đai trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
33Bảo đảm pháp lý thực hiện quyền khiếu nại hành
chính của công dân ở nước ta hiện nay
sinh.
34  Một sgiải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công
tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
35 Vnhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng
trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo
hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991
36Quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ
thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính
sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991755/2005/NQ-
UBTVQH11
37Luật Thanh tra năm 2010
38Luật Tố tụng Hành chính năm 2010
39Luật Khiếu nại năm 2011
40Luật Tố cáo năm 2011
41Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
42Về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện
chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với
các quyết định hành chính về đất đai
43Luật Tiếp công dân năm 2013
44013), Luật Đất đai năm 2013
Luật Tố tụng Hành chính năm 2015
97 31Tăng cường hiệu lực của pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Việt Nam hiện nay"     32  Giải quyết khiếu nại đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay 33Bảo đảm pháp lý thực hiện quyền khiếu nại hành chính của công dân ở nước ta hiện nay sinh. 34  Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 35 Về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 36Quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991755/2005/NQ- UBTVQH11 37Luật Thanh tra năm 2010 38Luật Tố tụng Hành chính năm 2010 39Luật Khiếu nại năm 2011 40Luật Tố cáo năm 2011 41Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 42Về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai 43Luật Tiếp công dân năm 2013 44013), Luật Đất đai năm 2013 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015
98
46Về việc báo cáo chế độ hỗ trợ kinh phí đào tạo sau
đại học và thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác, V-
T, Gia Lai.
47       -     
www.thanhtra.gov.vn.
48- website-
49Quy định chế độ báo cáo công tác thanh
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng,   
03/2013/TT-
50  Quy định quy trình giải quyết khiếu nại
hành chính-
51 Gia Lai (2016), Vviệc xây dựng báo cáo về tình hình
giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; kết quả công tác thanh tra, đấu tranh phòng,
chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại từ năm 2011-2016, V
-VP, Gia Lai.
52Về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công
tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, -TTg, 
53V việc thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng
cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo xã, phường,
thị trấn giai đoạn 2013-2016”, -TTg, 
54.  Từ điển Giải thích thuật ngữ Luật học,
Nxb 
55   Giải quyết khiếu nại hành chính trong lĩnh vực
quản lý nhà nước về đất đai ở nước ta hiện nay”
chính công.
56Báo cáo kết quả giám sát
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của quan
hành chính Nhà nước
98 46Về việc báo cáo chế độ hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học và thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác, V- T, Gia Lai. 47       -      www.thanhtra.gov.vn. 48- website- 49Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng,    03/2013/TT- 50  Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính- 51 Gia Lai (2016), Về việc xây dựng báo cáo về tình hình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; kết quả công tác thanh tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại từ năm 2011-2016, V -VP, Gia Lai. 52Về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, -TTg,  53Về việc thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016”, -TTg,  54.  Từ điển Giải thích thuật ngữ Luật học, Nxb  55   Giải quyết khiếu nại hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai ở nước ta hiện nay” chính công. 56Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước
99
57Báo cáo về việc thực hiện chính
sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các Quyết
định hành chính về đất đai, Gia Lai.
58Vkết quả kiểm tra, soát, lập
danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn
tỉnh Gia Lai theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP và báo cáo kết quả giải quyết các vụ
việc theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP,     -C.II
Gia Lai.
59Báo cáo về kiểm điểm công tác
chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh Gia
Lai nhiệm kỳ 2011-2016, Gia Lai.
60. Khánh Vinh, chế bảo đảm bảo vệ quyền con người 

61Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk,

99 57Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các Quyết định hành chính về đất đai, Gia Lai. 58Về kết quả kiểm tra, rà soát, lập danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP và báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP,     -C.II Gia Lai. 59Báo cáo về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016, Gia Lai. 60. Võ Khánh Vinh, Cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người   61Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, 