Luận văn Thạc sĩ ngành Luật hiến pháp và luật hành chính: Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

8,154
943
106
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ
………/………… ……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
PHẠM MINH TRUNG
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
LUẬN VĂN THẠC SĨ
LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH
ĐẮK LẮK - NĂM 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM MINH TRUNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH ĐẮK LẮK - NĂM 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ
………/………… ……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
PHẠM MINH TRUNG
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH

 60 38 01 02
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Lê Thị Hương
ĐẮK LẮK - NĂM 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM MINH TRUNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH   60 38 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Lê Thị Hương ĐẮK LẮK - NĂM 2016
LỜI CAM ĐOAN
Học viên
Phạm Minh Trung
 

     
   

LỜI CAM ĐOAN Học viên Phạm Minh Trung              
MỤC LỤC
 .............................................................................................................. 1
 .................................................................................................................. 8
 
  ........................................................................ 8
1.1. K ................................. 8
1.2. G .......................... 26
1.3. K
  ................................................................................................. 37
 ................................................................................................................ 45
 
  ......... 45
2.1. T............................. 45
2.2. T
Gia Lai ................................................................................................................ 51
 3 ................................................................................................................ 69
  
  .............................................. 69
3.1. Q
 Gia Lai ......................................................................................................... 69
3.2. G
 ......................................................................................................... 77
 ........................................................................................................ 93
 .................................................................................. 95
MỤC LỤC  .............................................................................................................. 1  .................................................................................................................. 8     ........................................................................ 8 1.1. K ................................. 8 1.2. G .......................... 26 1.3. K   ................................................................................................. 37  ................................................................................................................ 45     ......... 45 2.1. T............................. 45 2.2. T Gia Lai ................................................................................................................ 51  3 ................................................................................................................ 69      .............................................. 69 3.1. Q  Gia Lai ......................................................................................................... 69 3.2. G  ......................................................................................................... 77  ........................................................................................................ 93  .................................................................................. 95
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
- CNXH C
- GCNQSD 
- UBND 
- XHCN 
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - CNXH C - GCNQSD  - UBND  - XHCN 
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1:  Gia Lai tính
 .................................................................................................. 46
Bảng 2.2: 
 49
Bảng 2.3: 
2011-2015 .............................................................................................................. 50
Bảng 2.4: 
-2015. ......................................................................... 51
Bảng 2.5: 
-2015. ............................ 51
Bảng 2.6: 
-2015. ...................................... 52
Bảng 2.7: 
 ....................................................... 66
Bảng 2.8: 
 Gia Lai. ....................................... 67
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1:  Gia Lai tính  .................................................................................................. 46 Bảng 2.2:   49 Bảng 2.3:  2011-2015 .............................................................................................................. 50 Bảng 2.4:  -2015. ......................................................................... 51 Bảng 2.5:  -2015. ............................ 51 Bảng 2.6:  -2015. ...................................... 52 Bảng 2.7:   ....................................................... 66 Bảng 2.8:   Gia Lai. ....................................... 67
Bản đồ hành chính tỉnh Gia Lai
Bản đồ hành chính tỉnh Gia Lai
1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài


là thành
 “Đất là không gian,
yếu tố cần thiết của tất thảy mọi quá trình sản xuất mọi hoạt động của loài
người” [13; tr.473,   

 
 

n
ki -        

kinh   thành  theo
  (XHCN).   n   pháp 
  ngày càng hoàn          
n         phân  phát huy tính 
   
Bên  tình hình lý và 
nay kém. quy 
có tính lâu dài 
 lý   các  nhìn chung còn   kém.
Chính  tình  tranh    lý và 
xu   cáo còn 
       kém trong công tác    nói
kém trong cáo 
1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài vô   và là thành  “Đất là không gian, yếu tố cần thiết của tất thảy mọi quá trình sản xuất và mọi hoạt động của loài người” [13; tr.473,     và      n ki - xã          kinh   thành  theo   (XHCN). Vì   lý nhà   pháp    ngày càng hoàn        rõ    lý nhà         phân  và phát huy tính      Bên  tình hình lý và  nay kém. quy  có tính lâu dài lý   lý   các  nhìn chung còn   kém. Chính vì  tình  tranh    lý và  xu   cáo còn         kém trong công tác  lý và   nói kém trong cáo 
2
riêngtrong nguyên nhân quan 

các  

N“Mọi
người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về
những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân” [22; tr.7].

n
    n    n    
          

quy      
ncông dân.

     n    
- 

         
        
 “tháo ngòi nổ”
   “điểm nóng”   
tìn
 
  
   

2 riêng có trong nguyên nhân quan  và  các hà    N“Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân” [22; tr.7].  n     n    n                 quy      mà nvà công dân.       n     -                       “tháo ngòi nổ”    “điểm nóng”    tìn          
3
               

     495,7 km
2
  




       
chúng ta              

    

 

nhân dân (UBND) 
“Giải
quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai” 
mình.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn
 
ng c
c công tr
nh nghiên
c

 
      


- 
Đặc san tuyên truyền pháp luật
số 9”    
3                       495,7 km 2                chúng ta có                         nhân dân (UBND)  “Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai”  mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn    ng c  c công tr  nh nghiên c              -  Đặc san tuyên truyền pháp luật số 9”    