Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Kinh tế ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng từ năm 1986 đến năm 2016

8,994
306
124
ĐI HC THÁI NGUYÊN
TRƯNG ĐI HC PHM
LÊ THU TRANG
KINH T CA HUYN THY NGUYÊN
THÀNH PH HI PHÒNG (1986 - 2016)
Ngành: Lch s Vit Nam
Mã ngành: 8.22.90.13
LUN VĂN THC LCH S
Ngưi ng dn khoa hc: PGS. TS Hà Th Thu Thy
THÁI NGUYÊN - 2018
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
LÊ THU TRANG
KINH T CA HUYN THY NGUYÊN
THÀNH PH HI PHÒNG (1986 - 2016)
LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH S
THÁI NGUYÊN - 2018
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÊ THU TRANG KINH TẾ CỦA HUYỆN THỦY NGUYÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (1986 - 2016) Ngành: Lịch sử Việt Nam Mã ngành: 8.22.90.13 LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Hà Thị Thu Thủy THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÊ THU TRANG KINH TẾ CỦA HUYỆN THỦY NGUYÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (1986 - 2016) LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ THÁI NGUYÊN - 2018
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
LÊ THU TRANG
KINH T CA HUYN THY NGUYÊN
THÀNH PH HI PHÒNG (1986 - 2016)
Ngành: Lch s Vit Nam
Mã ngành: 8.22.90.13
LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH S
Người hướng dn khoa hc: PGS. TS Hà Th Thu Thy
THÁI NGUYÊN - 2018
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÊ THU TRANG KINH TẾ CỦA HUYỆN THỦY NGUYÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (1986 - 2016) Ngành: Lịch sử Việt Nam Mã ngành: 8.22.90.13 LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Hà Thị Thu Thủy THÁI NGUYÊN - 2018
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan: Luận văn này công trình nghiên cu ca riêng tôi. Lun
văn được hoàn thành dưới s hướng dn khoa hc ca PGS.TS. Hà Th Thu Thy.
Tài liu và s liu trích dn trong đề tài hoàn toàn trung thực, đúng quy định,
ngun gc ràng. Nhng kết qu nghiên cu ca luận văn không trùng lp vi
những công trình đã được công b trước đây
Tác gi
Thu Trang
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Luận văn được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Hà Thị Thu Thủy. Tài liệu và số liệu trích dẫn trong đề tài là hoàn toàn trung thực, đúng quy định, có nguồn gốc rõ ràng. Những kết quả nghiên cứu của luận văn không trùng lặp với những công trình đã được công bố trước đây Tác giả Lê Thu Trang
ii
LỜI CẢM ƠN
Li đầu tiên em xin bày t lòng biết ơn sâu sắc đếnPGS.TS Hà Th Thu Thy
đã tận tâm hướng dn em thc hin và hoàn thành luận văn.
Em xin chân thành cảm ơn quý thầy giáo, cán b khoa Lch s, Tvin
trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, đã giảng dy và to mọi điều kin thun lợi để
em hoàn thành tt khóa hc.
Tôi xin cảm ơn UBND thành phố Hi Phòng,Thư viện khoa hc thành ph Hi
Phòng, Cc thng kê thành ph Hi Phòng, Huyn y, UBND huyn Thy Nguyên,
Chi cc thng kê huyn Thy Nguyên, UBND huyn Thy Nguyên, Huyn y Thy
Nguyên đã cung cấp nhiều tư liệu quý giá, giúp tôi hoàn thành luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè đã giúp đỡ tôi trong
quá trình thc hin luận văn.
Xin chân thành cm ơn tất c nhng ý kiến đóng góp quý báu để lun văn
được hoàn thin!
Thái Nguyên, ngày 12 tháng 6 năm 2018
Tác gi
Lê Thu Trang
ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô PGS.TS Hà Thị Thu Thủy đã tận tâm hướng dẫn em thực hiện và hoàn thành luận văn. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo, cán bộ khoa Lịch sử, Thư viện trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, đã giảng dạy và tạo mọi điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt khóa học. Tôi xin cảm ơn UBND thành phố Hải Phòng,Thư viện khoa học thành phố Hải Phòng, Cục thống kê thành phố Hải Phòng, Huyện ủy, UBND huyện Thủy Nguyên, Chi cục thống kê huyện Thủy Nguyên, UBND huyện Thủy Nguyên, Huyện Ủy Thủy Nguyên đã cung cấp nhiều tư liệu quý giá, giúp tôi hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn. Xin chân thành cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp quý báu để luận văn được hoàn thiện! Thái Nguyên, ngày 12 tháng 6 năm 2018 Tác giả Lê Thu Trang
MỤC LỤC
Lời cam đoan .................................................................................................................. i
Li cảm ơn ..................................................................................................................... ii
Mc lc ........................................................................................................................ iii
Danh mc các ch viết tt ............................................................................................. iv
Danh mc các bng ........................................................................................................ v
Danh mc biểu đồ .......................................................................................................... v
M ĐẦU ....................................................................................................................... 1
1. Lí do chọn đề tài ........................................................................................................ 1
2. Lch s vấn đề ............................................................................................................ 2
3. Đối tưng, mục đích, nhiệm v và phm vi nghiên cu ........................................... 4
4. Nguồn tư liệu, phương pháp nghiên cứu ................................................................... 4
5. Đóng góp của đ tài ................................................................................................... 5
6. Cu trúc ca luận văn................................................................................................. 6
Chương 1: CƠ SỞ PHÁT TRIN KINH T HUYN THY NGUYÊN THÀNH
PH HI PHÒNG ........................................................................................................ 8
1.1. V trí địa lý, điều kin t nhiên ............................................................................... 8
1.2. Dân cư và nguồn lao động .................................................................................... 14
1.3. Cơ sở h tng ........................................................................................................ 20
1.4. Khái quát v hoạt động kinh tế Thủy Nguyên trước năm 1986 ........................ 23
Tiu kết chương 1 ........................................................................................................ 25
Chương 2: HOẠT ĐỘNG KINH T HUYN THY NGUYÊN T NĂM 1986
ĐẾN NĂM 2016 ......................................................................................................... 27
2.1. Các chính sách phát trin kinh tế ca y ban nhân dân thành ph Hi Phòng và
huyn Thy Nguyên ...................................................................................................... 27
2.2. Hot đng kinh tế .................................................................................................. 31
2.2.1. Nông nghip ....................................................................................................... 31
2.2.2. Ngh th công .................................................................................................... 41
2.2.3. Công nghip ....................................................................................................... 51
2.2.4. Kinh tế thương mại và dch v .......................................................................... 63
iii MỤC LỤC Lời cam đoan .................................................................................................................. i Lời cảm ơn ..................................................................................................................... ii Mục lục ........................................................................................................................ iii Danh mục các chữ viết tắt ............................................................................................. iv Danh mục các bảng ........................................................................................................ v Danh mục biểu đồ .......................................................................................................... v MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 1 1. Lí do chọn đề tài ........................................................................................................ 1 2. Lịch sử vấn đề ............................................................................................................ 2 3. Đối tượng, mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu ........................................... 4 4. Nguồn tư liệu, phương pháp nghiên cứu ................................................................... 4 5. Đóng góp của đề tài ................................................................................................... 5 6. Cấu trúc của luận văn................................................................................................. 6 Chương 1: CƠ SỞ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN THỦY NGUYÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ........................................................................................................ 8 1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên ............................................................................... 8 1.2. Dân cư và nguồn lao động .................................................................................... 14 1.3. Cơ sở hạ tầng ........................................................................................................ 20 1.4. Khái quát về hoạt động kinh tế ở Thủy Nguyên trước năm 1986 ........................ 23 Tiểu kết chương 1 ........................................................................................................ 25 Chương 2: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ HUYỆN THỦY NGUYÊN TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2016 ......................................................................................................... 27 2.1. Các chính sách phát triển kinh tế của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và huyện Thủy Nguyên ...................................................................................................... 27 2.2. Hoạt động kinh tế .................................................................................................. 31 2.2.1. Nông nghiệp ....................................................................................................... 31 2.2.2. Nghề thủ công .................................................................................................... 41 2.2.3. Công nghiệp ....................................................................................................... 51 2.2.4. Kinh tế thương mại và dịch vụ .......................................................................... 63
iv
Tiu kết chương 2 ........................................................................................................ 75
Chương 3: TÁC ĐNG CA S PHÁT TRIN KINH T ĐẾN ĐỜI SNG
NHÂN DÂN HUYN THY NGUYÊN.................................................................. 77
3.1. Tác động tích cc .................................................................................................. 77
3.1.1. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyn dịch cơ cấu kinh tế ................................ 77
3.1.2. Làm biến đổi cơ cấu lao động, nâng cao trình độ lao động ............................... 79
3.1.3. Nâng cao chất lượng cuc sng cho nhân dân ................................................... 83
3.1.4. Thúc đẩy quá trình đô thị hóa ............................................................................ 86
3.2. Tác động tiêu cc .................................................................................................. 87
3.2.1. Suy gim ngun tài nguyên khoáng sn ............................................................ 87
3.2.2. Suy gim diện tích đất nông nghip .................................................................. 88
3.2.3. Gây ô nhiễm môi trường .................................................................................... 90
3.2.4. Xut hin các t nn xã hi ................................................................................ 92
Tiu kết chương 3 ........................................................................................................ 95
KT LUN ................................................................................................................. 96
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 98
PH LC
iv Tiểu kết chương 2 ........................................................................................................ 75 Chương 3: TÁC ĐỘNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẾN ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN HUYỆN THỦY NGUYÊN.................................................................. 77 3.1. Tác động tích cực .................................................................................................. 77 3.1.1. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ................................ 77 3.1.2. Làm biến đổi cơ cấu lao động, nâng cao trình độ lao động ............................... 79 3.1.3. Nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân ................................................... 83 3.1.4. Thúc đẩy quá trình đô thị hóa ............................................................................ 86 3.2. Tác động tiêu cực .................................................................................................. 87 3.2.1. Suy giảm nguồn tài nguyên khoáng sản ............................................................ 87 3.2.2. Suy giảm diện tích đất nông nghiệp .................................................................. 88 3.2.3. Gây ô nhiễm môi trường .................................................................................... 90 3.2.4. Xuất hiện các tệ nạn xã hội ................................................................................ 92 Tiểu kết chương 3 ........................................................................................................ 95 KẾT LUẬN ................................................................................................................. 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 98 PHỤ LỤC
iv
DANH MC CH VIT TT
DN
Doanh nghip
BTNMT
B Tài nguyên và Môi trưng
HTX
Hp tác xã
HĐND
Hi đng nhân dân
QCVN
Quy chn Vit Nam
UBND
y ban nhân dân
KHCN
Khoa hc và công ngh
GPMB
Gii phóng mt bng
QĐ/UB
Quyết đnh/ y ban
THCS
Trung học cơ sở
THPT
Trung hc ph thông
KCN
Khu công nghip
KTNN
Kinh tế nông nghip
VAC
n - ao- chung
XMHP
Xi măng Hải Phòng
PCT- UBND
Phó Ch tch - y ban
iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường HTX Hợp tác xã HĐND Hội đồng nhân dân QCVN Quy chẩn Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân KHCN Khoa học và công nghệ GPMB Giải phóng mặt bằng QĐ/UB Quyết định/ Ủy ban THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông KCN Khu công nghiệp KTNN Kinh tế nông nghiệp VAC Vườn - ao- chuồng XMHP Xi măng Hải Phòng PCT- UBND Phó Chủ tịch - Ủy ban
v
DANH MC BNG
Bng 1.1: Dân s huyn Thu Nguyên những năm 1998 - 2005 ................................. 17
Bng 1.2: Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế các năm 1998 - 2005 .................. 18
Bng 2.1: S liu thng kê thành tu nông nghip....................................................... 34
Bng 2.2: Giá tr sn xut nông nghip t 2005 -2016 ................................................. 35
Bng 2.3: Din tích nuôi trng ca huyện trong giai đoạn 2002 - 2016 ...................... 38
Bng 2.4: Sn lượng khai thác, nuôi trng t 2002 - 2012 ........................................... 38
Bng 2.5: Các làng ngh th công trên địa bàn Thy Nguyên ..................................... 51
Bng 2.6: Bng thng kê các cm, khu công nghiệp trên địa bàn huyn Thy Nguyên ...... 59
Bng 2.7: Giá tr sn xut công nghip, xây dựng trên địa bàn huyn ......................... 59
Bng 2.8: Giá tr sn xut công nghip và tiu th công nghip huyn giai đoạn
2000 - 2016 .................................................................................................. 63
Bng 3.1: Kết qu tăng trưởng chuyn dch cơ cu kinh tế, t trng giá tr
các ngành .................................................................................................... 79
Bng 3.2: Thng kê tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người ...... 84
Bng 3.3: S liu trung bình s dụng đồ dùng tin ích ca nhân dân huyn ............... 85
Bng 3.4: Thu nhp bình quân theo tháng ca các h sn xuất theo lĩnh vực kinh
tế huyn Thủy Nguyên giai đoạn 2000 - 2016 ............................................ 85
Bng 3.5: Thng kê thu ngân sách ca huyn trong những năm gần đây .................... 87
DANH MC BIU Đ
Biu đồ 2.1: Các loi hình dch v ca huyn Thy Nguyên TP Hi Phòng ............... 74
v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Dân số huyện Thuỷ Nguyên những năm 1998 - 2005 ................................. 17 Bảng 1.2: Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế các năm 1998 - 2005 .................. 18 Bảng 2.1: Số liệu thống kê thành tựu nông nghiệp....................................................... 34 Bảng 2.2: Giá trị sản xuất nông nghiệp từ 2005 -2016 ................................................. 35 Bảng 2.3: Diện tích nuôi trồng của huyện trong giai đoạn 2002 - 2016 ...................... 38 Bảng 2.4: Sản lượng khai thác, nuôi trồng từ 2002 - 2012 ........................................... 38 Bảng 2.5: Các làng nghề thủ công trên địa bàn Thủy Nguyên ..................................... 51 Bảng 2.6: Bảng thống kê các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn huyện Thủy Nguyên ...... 59 Bảng 2.7: Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng trên địa bàn huyện ......................... 59 Bảng 2.8: Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp huyện giai đoạn 2000 - 2016 .................................................................................................. 63 Bảng 3.1: Kết quả tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỷ trọng giá trị các ngành .................................................................................................... 79 Bảng 3.2: Thống kê tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người ...... 84 Bảng 3.3: Số liệu trung bình sử dụng đồ dùng tiện ích của nhân dân huyện ............... 85 Bảng 3.4: Thu nhập bình quân theo tháng của các hộ sản xuất theo lĩnh vực kinh tế huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2000 - 2016 ............................................ 85 Bảng 3.5: Thống kê thu ngân sách của huyện trong những năm gần đây .................... 87 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Các loại hình dịch vụ của huyện Thủy Nguyên TP Hải Phòng ............... 74
1
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Hin nay, các nước trên thế gii trong khu vực đang hướng mnh ti s
phát trin kinh tế. Đẩy mnh phát trin kinh tế làm mũi nhọn phát triển đất nước, là
cơ sở xây dng sc mnh tng hp quc gia. Mi tỉnh thành trong đất nước cũng đều
đẩy mnh phát trin kinh tếm trng tâm, nâng cao sc mnh tng hợp trên cơ sở
phát trin kinh tế
Hải Phòng là thành phố ven biển, nằm phía Đông miền Duyên hải Bắc Bộ. Hải
Phòng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía
Bắc Việt Nam, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học,
thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ. Đây là thành phố lớn thứ 2
miền Bắc sau Nội. Hải Phòng còn một trong 5 thành phố trực thuộc trung
ương, đô thị loại 1 trung tâm cấp quốc gia. Được thành lập vào năm 1888, Hải Phòng
nơi có vị trí quan trọng về kinh tế, hội, công nghệ thông tin an ninh, quốc
phòng của vùng Bắc Bộ cả nước. Hải Phòng đầu mối giao thông đường biển
phía Bắc, một cực tăng trưởng của tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm
Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Hải Phòng còn được gọi là Đất Cảng, hay Thành phố
Cảng. Hải Phòng ngày nay là thành phố trực thuộc Trung ương - đô thị loại 1 cấp
quốc gia gồm 7 quận, 6 huyện ngoại thành 2 huyện đảo với 228 phường và thị
trấn. Về ranh giới hành chính: phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh; phía Tây giáp tỉnh Hải
Dương; phía Nam giáp tỉnh Thái Bình; phía Đông giáp biển Đông. Hải Phòng nằm ở
vị trí giao lưu thuận lợi với các tỉnh trong nước và quốc tế thông qua hệ thống giao
thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông và đường hàng không.
Là một huyện lớn của nằm phía Bắc của Thành phố Hải Phòng, huyn Thu
Nguyên đang từng bước xây dựng cơ sở h tng, kinh tế - xã hi dựa trên cơ cấu kinh
tế Nông - Công - thương nghip hoàn chnh theo hướng công nghip hoá - hiện đại
hoá. Thủy Nguyên được xác định là một trong những khu vực phát triển công nghiệp,
dịch vụ và du lịch trọng điểm của thành phố Hải Phòng. Tốc độ công nghiệp hoá
đô thị hoá nhanh, dẫn đến những nhiều biến động phức tạp về sử dụng đất, các khu,
cụm công nghiệp, khu du lịch, đô thị mới được quy hoạch xây dựng. Đây là những
1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Hiện nay, các nước trên thế giới và trong khu vực đang hướng mạnh tới sự phát triển kinh tế. Đẩy mạnh phát triển kinh tế làm mũi nhọn phát triển đất nước, là cơ sở xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc gia. Mỗi tỉnh thành trong đất nước cũng đều đẩy mạnh phát triển kinh tế làm trọng tâm, nâng cao sức mạnh tổng hợp trên cơ sở phát triển kinh tế Hải Phòng là thành phố ven biển, nằm phía Đông miền Duyên hải Bắc Bộ. Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ. Đây là thành phố lớn thứ 2 miền Bắc sau Hà Nội. Hải Phòng còn là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, đô thị loại 1 trung tâm cấp quốc gia. Được thành lập vào năm 1888, Hải Phòng là nơi có vị trí quan trọng về kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin và an ninh, quốc phòng của vùng Bắc Bộ và cả nước. Hải Phòng là đầu mối giao thông đường biển phía Bắc, là một cực tăng trưởng của tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Hải Phòng còn được gọi là Đất Cảng, hay Thành phố Cảng. Hải Phòng ngày nay là thành phố trực thuộc Trung ương - là đô thị loại 1 cấp quốc gia gồm 7 quận, 6 huyện ngoại thành và 2 huyện đảo với 228 phường và thị trấn. Về ranh giới hành chính: phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh; phía Tây giáp tỉnh Hải Dương; phía Nam giáp tỉnh Thái Bình; phía Đông giáp biển Đông. Hải Phòng nằm ở vị trí giao lưu thuận lợi với các tỉnh trong nước và quốc tế thông qua hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông và đường hàng không. Là một huyện lớn của nằm phía Bắc của Thành phố Hải Phòng, huyện Thuỷ Nguyên đang từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội dựa trên cơ cấu kinh tế Nông - Công - thương nghiệp hoàn chỉnh theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Thủy Nguyên được xác định là một trong những khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch trọng điểm của thành phố Hải Phòng. Tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá nhanh, dẫn đến những nhiều biến động phức tạp về sử dụng đất, các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch, đô thị mới được quy hoạch xây dựng. Đây là những
2
điều kiện tự nhiên thuận lợi cho huyện phát triển một nền kinh tế đa dạng, bao gồm
cả nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thuỷ sản và du lịch. Qua hơn 30
năm đổi mi (1986 - 2016), dưới s lãnh đạo của Đảng Nhà c, huyn Thy
Nguyên có nhiu chuyn biến quan trng v kinh tế. Vì vy, cn có mt nghiên cu
chuyên sâu v kinh tế ca huyn Thy Nguyên, góp phần đánh giá một cách khách
quan hin trng kinh tế ca huyn và ảnh hưởng kinh tế, đến s phát triển văn hóa ,
hi ca toàn huyn. Do vy, tác gi chn nghiên cứu đề tài “Kinh tế ca huyn
Thy Nguyên thành ph Hi Phòng (1986 - 2016)” làm đề tài luận văn tốt nghip
chương trình Cao học ca mình.
2. Lịch sử vấn đề
Từ trước đến nay vấn đề kinh tế - hội của cả nước nói chung, các địa
phương nói riêng không chỉ được các nhà lãnh đạo được cả các nhà nghiên cứu
khoa học tự nhiên khoa học hội quan tâm. Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay,
Đảng Cộng sản Việt Nam đặt trọng tâm vào đổi mới về kinh tế, phát triển kinh tế thị
trường định hướng hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệpa, hiện đại hóa đất nước.
Quan điểm này đánh dấu sự phát triển duy luận của Đảng, đồng thời cũng kết
quả tổng kết thực tiễn xây dựng phát triển kinh tế Việt Nam trong suốt quá trình
lãnh đạo của Đảng. Trong tác phẩm Nắm vững đường lối cách mạng XHCN tiến lên
xây dựng kinh tế địa phương vững mạnh (Nxb Sự thật-Nội 1968), Tổng thư
Đảng Duẩn đã đề cập đến vai trò, vị trí của kinh tế địa phương đối với sự phát
triển của nền kinh tế quốc dân, đồng thời nêu rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong công
cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tác phẩm Đổi mới là đòi hỏi bức thiết của đất
nước và thời đại, Nxb Sự Thật Hà Nội 1987, Tổng bí thư Trường Chinh cũng đã đưa
ra các do vì sao phải tiến hành đổi mới đất nước. Bộ kỉ yếu Việt Nam trong thế kỉ
XX do Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội ấn hành (năm 2001) gồm nhiều công trình nghiên
cứu của các học giả trong và ngoài nước đã làm nổi bật những chuyển biến kinh tế - xã
hội - văn hóa - chính trị của Việt Nam trong thế kỉ XX, nhất là công cuộc đổi mới toàn
diện đất nước cuối thế kỉ XX. Trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX
đã thông qua 2 văn kiện quan trọng là Chiến lược phát triển kinh tế-hội 5 năm
2001-2005’’ và “Chiến lược ổn định sự phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2010’’.
2 điều kiện tự nhiên thuận lợi cho huyện phát triển một nền kinh tế đa dạng, bao gồm cả nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thuỷ sản và du lịch. Qua hơn 30 năm đổi mới (1986 - 2016), dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, huyện Thủy Nguyên có nhiều chuyển biến quan trọng về kinh tế. Vì vậy, cần có một nghiên cứu chuyên sâu về kinh tế của huyện Thủy Nguyên, góp phần đánh giá một cách khách quan hiện trạng kinh tế của huyện và ảnh hưởng kinh tế, đến sự phát triển văn hóa , xã hội của toàn huyện. Do vậy, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Kinh tế của huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng (1986 - 2016)” làm đề tài luận văn tốt nghiệp chương trình Cao học của mình. 2. Lịch sử vấn đề Từ trước đến nay vấn đề kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, ở các địa phương nói riêng không chỉ được các nhà lãnh đạo mà được cả các nhà nghiên cứu khoa học tự nhiên và khoa học xã hội quan tâm. Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đặt trọng tâm vào đổi mới về kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quan điểm này đánh dấu sự phát triển tư duy lý luận của Đảng, đồng thời cũng là kết quả tổng kết thực tiễn xây dựng và phát triển kinh tế Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng. Trong tác phẩm Nắm vững đường lối cách mạng XHCN tiến lên xây dựng kinh tế địa phương vững mạnh (Nxb Sự thật-Hà Nội 1968), Tổng Bí thư Đảng Lê Duẩn đã đề cập đến vai trò, vị trí của kinh tế địa phương đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, đồng thời nêu rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tác phẩm Đổi mới là đòi hỏi bức thiết của đất nước và thời đại, Nxb Sự Thật Hà Nội 1987, Tổng bí thư Trường Chinh cũng đã đưa ra các lý do vì sao phải tiến hành đổi mới đất nước. Bộ kỉ yếu Việt Nam trong thế kỉ XX do Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội ấn hành (năm 2001) gồm nhiều công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước đã làm nổi bật những chuyển biến kinh tế - xã hội - văn hóa - chính trị của Việt Nam trong thế kỉ XX, nhất là công cuộc đổi mới toàn diện đất nước cuối thế kỉ XX. Trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã thông qua 2 văn kiện quan trọng là “Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2001-2005’’ và “Chiến lược ổn định sự phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2010’’.