Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất một số giải pháp giảm tổn thất điện năng tại Công ty điện lực Phú Thọ

6,439
190
95
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
---------------------------------------
PHAN HNG HI
PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUT MT S GII PHÁP
GIM TN THT ĐIN NĂNG TI CÔNG TY
ĐIN LC PHÚ TH
CHUYÊN NGÀNH: QUN TR KINH DOANH
LUN VĂN THC SĨ K THUT
NGÀNH: QUN TR KINH DOANH
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC
TS. NGUYN VĂN NGHIN
HÀ NI - NĂM 2013
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------------------------- PHAN HỒNG HẢI PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN VĂN NGHIẾN HÀ NỘI - NĂM 2013
2
LI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan lun văn là công trình nghiên cu khoa hc độc lp
ca cá nhân.
Các s liu, kết qu nêu trong lun văn được tp hp t nhiu ngun tài
liu và liên h thc tế, các thông tin trong lun văn là trung thc và có ngun gc rõ
ràng.
Tôi xin hoàn toàn chu trách nhim v ni dung ca lun văn này.
Hà Ni, ngày 20 tháng 9 năm 2013
TÁC GI LUN VĂN
Phan Hng Hi
2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của cá nhân. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn được tập hợp từ nhiều nguồn tài liệu và liên hệ thực tế, các thông tin trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của luận văn này. Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2013 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phan Hồng Hải
3
LI CM ƠN
Tôi xin bày t lòng biết ơn sâu sc ti Thy giáo hướng dn khoa
hc: TS. Nguyn Văn Nghiến đã tn tình hướng dn, giúp đỡ và to mi điu
kin để tôi thc hin lun văn này.
Tôi cũng xin chân thành cm ơn tp th thy giáo, cô giáo trong Vin
Kinh tế và Qun lý trường Đại hc Bách khoa Hà Ni đã tn tình giúp đỡ tôi
trong quá trình h
c tp, nghiên cu và hoàn thành lun văn.
Xin chân thành cm ơn toàn b cán b công nhân viên thuc Công ty
Đin lc Phú Th đã to điu kin giúp đỡ tôi trong sut quá trình nghiên cu
thc hin đề tài.
Xin cm ơn gia đình, bn bè, đồng nghip đã động viên, giúp đỡ tôi hoàn
thành lun văn này.
TÁC GI LUN VĂN
Phan Hng Hi
3 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Nghiến đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để tôi thực hiện luận văn này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn tập thể thầy giáo, cô giáo trong Viện Kinh tế và Quản lý trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình họ c tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Xin chân thành cảm ơn toàn bộ cán bộ công nhân viên thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài. Xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phan Hồng Hải
4
DANH MC CÁC CH VIT TT
Ký hiu viết tt Tên đầy đủ
CBKT Cán b k thut
CBCNV Cán b công nhân viên
MBA
Máy biến áp
ĐZ
Đường dây
TTĐN
Tn tht đin năng
TTĐNKT
Tn tht đin năng k thut
TTĐNTM
Tn tht đin năng thương mi
KCN
Khu công nghip
ĐLPT
Đin lc Phú Th
XHCN
Xã hi ch nghĩa
4 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ CBKT Cán bộ kỹ thuật CBCNV Cán bộ công nhân viên MBA Máy biến áp ĐZ Đường dây TTĐN Tổn thất điện năng TTĐNKT Tổn thất điện năng kỹ thuật TTĐNTM Tổn thất điện năng thương mại KCN Khu công nghiệp ĐLPT Điện lực Phú Thọ XHCN Xã hội chủ nghĩa
5
DANH MC BNG BIU
Biu 01. Giá bán l đin sinh hot...................................................................................5
Biu 02. Sn lượng đin thương phm ca các thành phn s dng đin.....................30
Biu 03. Sn lượng đin thương phm phân b theo vùng trong Tnh t năm 2010-
Tháng 8/ năm 2013........................................................................................................31
Biu 04. S ln s c đường dây trên h thng.............................................................33
Biu 05. Năng lc, công sut thiết b ca Công ty đin lc Phú Th ...........................34
Biu 06. Năng lc qun lý khách hàng ca Công ty đin lc Phú Th ........................34
Biu 07. Bng tng kết tình hình thc hin kế hoch kinh doanh bán đin năm 2012.35
Biu 08. Tình hình thc hin tn tht đin năng t 2009 đến Tháng 8/2013................38
Biu 09. Kế hoch và kết qu thc hin tn tht đin năng t 2009 đến Tháng
8/2013.................................................................................................................38
Biu 10. Tn tht đin năng theo cp đin áp năm 2012 Công ty đin lc Phú
Th.................................................................................................................................40
Biu 11. T l tn tht đin năng chi tiết theo nguyên nhân Công ty đin lc Phú
Th đến Tháng 8/2013.................................................................................................40
Biu 12.Tình hình thc hin tn tht các Đin lc t 2009 đến Tháng 8/2013 ........41
Biu 13. Tng hp đin năng toàn tnh Phú Th theo 2 phương án .............................55
Biu 14. Khi lượng xây dng mi , ci to lưới đin trung, h áp giai đon 2011-
2015. ..............................................................................................................................56
Biu đồ 01. Sn lượng đin thương phm ca các thành phn s dng đin................29
Biu đồ 02.Tình hình tn tht đin năng ca Công ty đin lc Phú Th t năm
2009-Tháng 8/2013 ......................................................................................................37
Bng 1. Tình hình tn tht đin năng Công ty đin lc Phú Th t năm 2009-Tháng
8/2013............................................................................................................................37
Bng 2. Ch tiêu kế hoch TTĐN công ty Đin lc Phú Th giai đon 2013-2015. ....57
Bng 3. Bng kim tra tiết din dây dn .......................................................................59
5 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 01. Giá bán lẻ điện sinh hoạt...................................................................................5 Biểu 02. Sản lượng điện thương phẩm của các thành phần sử dụng điện.....................30 Biểu 03. Sản lượng điện thương phẩm phân bổ theo vùng trong Tỉnh từ năm 2010- Tháng 8/ năm 2013........................................................................................................31 Biểu 04. Số lần sự cố đường dây trên hệ thống.............................................................33 Biểu 05. Năng lực, công suất thiết bị của Công ty điện lực Phú Thọ ...........................34 Biểu 06. Năng lực quản lý khách hàng của Công ty điện lực Phú Thọ ........................34 Biểu 07. Bảng tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh bán điện năm 2012.35 Biểu 08. Tình hình thực hiện tổn thất điện năng từ 2009 đến Tháng 8/2013................38 Biểu 09. Kế hoạch và kết quả thực hiện tổn thất điện năng từ 2009 đến Tháng 8/2013.................................................................................................................38 Biểu 10. Tổn thất điện năng theo cấp điện áp năm 2012 ở Công ty điện lực Phú Thọ.................................................................................................................................40 Biểu 11. Tỷ lệ tổn thất điện năng chi tiết theo nguyên nhân ở Công ty điện lực Phú Thọ đến Tháng 8/2013.................................................................................................40 Biểu 12.Tình hình thực hiện tổn thất ở các Điện lực từ 2009 đến Tháng 8/2013 ........41 Biểu 13. Tổng hợp điện năng toàn tỉnh Phú Thọ theo 2 phương án .............................55 Biểu 14. Khối lượng xây dựng mới , cải tạo lưới điện trung, hạ áp giai đoạn 2011- 2015. ..............................................................................................................................56 Biểu đồ 01. Sản lượng điện thương phẩm của các thành phần sử dụng điện................29 Biểu đồ 02.Tình hình tổn thất điện năng của Công ty điện lực Phú Thọ từ năm 2009-Tháng 8/2013 ......................................................................................................37 Bảng 1. Tình hình tổn thất điện năng ở Công ty điện lực Phú Thọ từ năm 2009-Tháng 8/2013............................................................................................................................37 Bảng 2. Chỉ tiêu kế hoạch TTĐN công ty Điện lực Phú Thọ giai đoạn 2013-2015. ....57 Bảng 3. Bảng kiểm tra tiết diện dây dẫn .......................................................................59
6
DANH MC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 01. Sơ đồ biu din tiến trình công tác kinh doanh đin năng........................8
Sơ đồ 02 . Sơ đồ h thng đin......................................................................................13
Sơ đồ 03. Mô hình t chc qun lý và kinh doanh bán đin Đin Lc......................47
Sơ đồ 04. Mô hình ban qun lý đin xã.........................................................................49
Sơ đồ 05. Mô hình qun lý công tơ đin ca ban đin xã .............................................49
Sơ đồ 06. Mô hình bán đin cp đin lc......................................................................72
Sơ đồ 07. Mô hình bán đin khu vc nông thôn 1 cp qun lý.....................................74
Sơ đồ 08. Mô hình bán đin khu vc nông thôn 2 cp qun lý.....................................74
Sơ đồ 09. Mô hình bán đin kiu Công ty ( Xí nghip ) ...............................................76
Sơ đồ 10. Mô hình hp tác xã tiêu th đin năng..........................................................77
6 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 01. Sơ đồ biểu diễn tiến trình công tác kinh doanh điện năng........................8 Sơ đồ 02 . Sơ đồ hệ thống điện......................................................................................13 Sơ đồ 03. Mô hình tổ chức quản lý và kinh doanh bán điện ở Điện Lực......................47 Sơ đồ 04. Mô hình ban quản lý điện xã.........................................................................49 Sơ đồ 05. Mô hình quản lý công tơ điện của ban điện xã .............................................49 Sơ đồ 06. Mô hình bán điện cấp điện lực......................................................................72 Sơ đồ 07. Mô hình bán điện khu vực nông thôn 1 cấp quản lý.....................................74 Sơ đồ 08. Mô hình bán điện khu vực nông thôn 2 cấp quản lý.....................................74 Sơ đồ 09. Mô hình bán điện kiểu Công ty ( Xí nghiệp ) ...............................................76 Sơ đồ 10. Mô hình hợp tác xã tiêu thụ điện năng..........................................................77
7
MC LC
TRANG PH BÌA
LI CAM ĐOAN
LI CM ƠN
DANH MC CÁC CH VIT TT
DANH MC BNG BIU
DANH MC SƠ ĐỒ
LI M ĐẦU .................................................................................................................1
CHƯƠNG 1 : CƠ S CA VN ĐỀ QUN LÝ TN THT ĐIN NĂNG TRONG
NGÀNH ĐIN ................................................................................................................3
1.1. Ngành đin và v trí ca ngành đin trong nn kinh tế qu
c dân .........................3
1.1.1. Đặc đim chung ca ngành đin ....................................................................3
1.1.2.V trí ca ngành đin trong nn kinh tế quc dân ...........................................6
1.2.Yêu cu cơ bn ca vic qun lý kinh doanh đin năng........................................7
1.2.1. Ni dung công tác truyn ti và kinh doanh đin năng..................................7
1.2.2. Mt s yêu cu trong công tác qun lý truyn ti và kinh doanh đin năng..8
1.3. Tn tht đin năng và nhng nhân t
nh hưởng đến tn tht đin năng.............9
1.3.1. Khái nim tn tht đin năng .........................................................................9
1.3.2. Phân loi tn tht đin năng.........................................................................10
1.3.2.1. Tn tht trong quá trình sn xut (quá trình phát đin).........................10
1.3.2.2. Tn tht trong quá trình truyn ti và phân phi đin năng ..................10
1.3.2.3. Tn tht khâu tiêu th.........................................................................12
1.3.3. Các nhân t nh hưởng đến tn tht
đin năng............................................12
1.3.3.1. Các nhân t khách quan.........................................................................12
1.3.3.2. Các nhân t ch quan ............................................................................15
1.4. Ch tiêu đánh giá mc tn tht............................................................................19
1.4.1. Ch tiêu tn tht đin năng biu hin dưới hình thái hin vt .....................19
1.4.2. Ch tiêu tn tht đin năng biu hin dưới hình thái giá tr .........................20
1.5. Ý nghĩa ca vic gim tn tht đin năng...........................................................21
CH
ƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THC TRNG TN THT ĐIN NĂNG TI CÔNG
TY ĐIN LC PHÚ TH............................................................................................24
7 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................1 CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRONG NGÀNH ĐIỆN ................................................................................................................3 1.1. Ngành điện và vị trí của ngành điện trong nền kinh tế quố c dân .........................3 1.1.1. Đặc điểm chung của ngành điện ....................................................................3 1.1.2.Vị trí của ngành điện trong nền kinh tế quốc dân ...........................................6 1.2.Yêu cầu cơ bản của việc quản lý kinh doanh điện năng........................................7 1.2.1. Nội dung công tác truyền tải và kinh doanh điện năng..................................7 1.2.2. Một số yêu cầu trong công tác quản lý truyền tải và kinh doanh điện năng..8 1.3. Tổn thất điện năng và những nhân tố ảnh hưởng đến tổn thất điện năng.............9 1.3.1. Khái niệm tổn thất điện năng .........................................................................9 1.3.2. Phân loại tổn thất điện năng.........................................................................10 1.3.2.1. Tổn thất trong quá trình sản xuất (quá trình phát điện).........................10 1.3.2.2. Tổn thất trong quá trình truyền tải và phân phối điện năng ..................10 1.3.2.3. Tổn thất ở khâu tiêu thụ.........................................................................12 1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổn thất điện năng............................................12 1.3.3.1. Các nhân tố khách quan.........................................................................12 1.3.3.2. Các nhân tố chủ quan ............................................................................15 1.4. Chỉ tiêu đánh giá mức tổn thất............................................................................19 1.4.1. Chỉ tiêu tổn thất điện năng biểu hiện dưới hình thái hiện vật .....................19 1.4.2. Chỉ tiêu tổn thất điện năng biểu hiện dưới hình thái giá trị .........................20 1.5. Ý nghĩa của việc giảm tổn thất điện năng...........................................................21 CH ƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ............................................................................................24
8
2.1. Gii thiu v Công ty đin lc Phú Th.............................................................24
2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin ca Công ty đin lc Phú Th ..............24
2.1.2. Chc năng, nhim v, sn phm ca Công ty đin lc Phú Th.................25
2.1.2.1 Chc năng- nhim v .............................................................................25
2.1.2.2. Cơ cu t chc b máy qun lý ca Công ty đin lc Phú Th............25
2.1.2.2.1. B phn qun lý vn hành ..................................................................26
2.1.2.2.2. B
phn sa cha, thí nghim, hiu chnh .........................................27
2.1.2.2.3. B phn phc v.................................................................................27
2.1.2.2.4. B phn kinh doanh bán đin.............................................................28
2.2. Tình hình tn tht ti Công ty đin lc Phú Th trong giai đon 2010- 2013 ...29
2.2.1.Tình hình kinh doanh đin năng Công ty đin lc Phú Th trong giai đon
2010- 2013 .............................................................................................................29
2.2.1.1. Đặc trưng ph ti Công ty đin lc Phú Th ........................................29
2.2.1.2. Tình hình kinh doanh bán đin..............................................................34
2.2.1.3. Công tác ci to lưới đin cao, h thế và phát trin mng lưới phân
phi ..............................................................................................................35
2.2.2. Tình hình tn tht đin năng Công ty đin lc Phú Th trong giai đon
2009-2013 ..................................................................................................................37
2.2.3. Tác động ca thc trng tn tht đin năng đến kết qu hot động sn xut
kinh doanh ca Công ty đin lc Phú Th.............................................................42
2.3. Phân tích các nguyên nhân dn đến tn tht đin năng Công ty đin lc Phú
Th .............................................................................................................................43
2.3.1. Các nguyên nhân có tính cht k thut........................................................44
2.3.2. Các nguyên nhân có tính cht thương mi...................................................46
CHƯƠNG 3: MT S GII PHÁP NHM GIM TN THT ĐIN NĂNG TI
CÔNG TY ĐIN LC PHÚ TH ...............................................................................55
3.1. K
ế hoch sn xut kinh doanh ca công ty Đin lc Phú Th giai đon 2011-
2015............................................................................................................................55
3.1.1.Nhu cu đin năng ca tnh Phú Th đến năm 2015. ...................................55
3.1.2.Nhu cu đầu tư xây dng mi, ci to lưới đin trung h áp ca tnh Phú Th
đến năm 2015. ........................................................................................................56
8 2.1. Giới thiệu về Công ty điện lực Phú Thọ.............................................................24 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty điện lực Phú Thọ ..............24 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm của Công ty điện lực Phú Thọ.................25 2.1.2.1 Chức năng- nhiệm vụ .............................................................................25 2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty điện lực Phú Thọ............25 2.1.2.2.1. Bộ phận quản lý vận hành ..................................................................26 2.1.2.2.2. B ộ phận sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh .........................................27 2.1.2.2.3. Bộ phận phục vụ.................................................................................27 2.1.2.2.4. Bộ phận kinh doanh bán điện.............................................................28 2.2. Tình hình tổn thất tại Công ty điện lực Phú Thọ trong giai đoạn 2010- 2013 ...29 2.2.1.Tình hình kinh doanh điện năng ở Công ty điện lực Phú Thọ trong giai đoạn 2010- 2013 .............................................................................................................29 2.2.1.1. Đặc trưng phụ tải Công ty điện lực Phú Thọ ........................................29 2.2.1.2. Tình hình kinh doanh bán điện..............................................................34 2.2.1.3. Công tác cải tạo lưới điện cao, hạ thế và phát triển mạng lưới phân phối ..............................................................................................................35 2.2.2. Tình hình tổn thất điện năng ở Công ty điện lực Phú Thọ trong giai đoạn 2009-2013 ..................................................................................................................37 2.2.3. Tác động của thực trạng tổn thất điện năng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty điện lực Phú Thọ.............................................................42 2.3. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến tổn thất điện năng ở Công ty điện lực Phú Thọ .............................................................................................................................43 2.3.1. Các nguyên nhân có tính chất kỹ thuật........................................................44 2.3.2. Các nguyên nhân có tính chất thương mại...................................................46 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ ...............................................................................55 3.1. K ế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Điện lực Phú Thọ giai đoạn 2011- 2015............................................................................................................................55 3.1.1.Nhu cầu điện năng của tỉnh Phú Thọ đến năm 2015. ...................................55 3.1.2.Nhu cầu đầu tư xây dựng mới, cải tạo lưới điện trung hạ áp của tỉnh Phú Thọ đến năm 2015. ........................................................................................................56
9
3.1.3.Kế hoch ch tiêu tn tht đin năng ca công ty đin lc Phú Th đến năm
2015........................................................................................................................57
3.2. Mt s gii pháp gim tn tht đin năng ti công ty Đin lc Phú Th ...........58
3.2.1. Gim tn tht k thut..................................................................................58
3.2.1.1. Hoàn thin kết cu lưới đin theo đúng tiêu chun kinh tế - k thu
t..58
3.2.1.2. Điu hoà đồ th ph ti ..........................................................................61
3.2.1.3. Nâng cao cht lượng công tác qun lý và bo dưỡng đường dây .........62
3.2.2. Gim tn tht thương mi ............................................................................68
3.2.2.1. Nâng cao cht lượng công tác qun lý khách hàng...............................68
3.2.2.2. Tng bước ci tiến, hoàn thin cơ cu t chc sn xut kinh doanh linh
hot .....................................................................................................................71
3.2.2.3. Nâng cao cht lượng công tác dch v khách hàng...............................77
3.3. Mt s đề xu
t vi cp trên.................................................................................81
3.3.1. To điu kin cp vn đầu tư ci to và xây dng mi lưới đin................81
3.3.2. Tng công ty Đin Lc Min Bc và các cơ quan trong tnh cn to điu
kin cho Công ty đin lc Phú Th phân chia vic tiêu dùng đin cho các cơ s
sn xut ln ............................................................................................................82
3.3.3. Có chính sách giá đi
n hp lý, n định........................................................82
KT LUN ...................................................................................................................85
TÀI LIU THAM KHO.............................................................................................86
9 3.1.3.Kế hoạch chỉ tiêu tổn thất điện năng của công ty điện lực Phú Thọ đến năm 2015........................................................................................................................57 3.2. Một số giải pháp giảm tổn thất điện năng tại công ty Điện lực Phú Thọ ...........58 3.2.1. Giảm tổn thất kỹ thuật..................................................................................58 3.2.1.1. Hoàn thiện kết cấu lưới điện theo đúng tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thu ật..58 3.2.1.2. Điều hoà đồ thị phụ tải ..........................................................................61 3.2.1.3. Nâng cao chất lượng công tác quản lý và bảo dưỡng đường dây .........62 3.2.2. Giảm tổn thất thương mại ............................................................................68 3.2.2.1. Nâng cao chất lượng công tác quản lý khách hàng...............................68 3.2.2.2. Từng bước cải tiến, hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh linh hoạt .....................................................................................................................71 3.2.2.3. Nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng...............................77 3.3. Một số đề xu ất với cấp trên.................................................................................81 3.3.1. Tạo điều kiện cấp vốn đầu tư cải tạo và xây dựng mới lưới điện................81 3.3.2. Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc và các cơ quan trong tỉnh cần tạo điều kiện cho Công ty điện lực Phú Thọ phân chia việc tiêu dùng điện cho các cơ sở sản xuất lớn ............................................................................................................82 3.3.3. Có chính sách giá điệ n hợp lý, ổn định........................................................82 KẾT LUẬN ...................................................................................................................85 TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................86
1
LI M ĐẦU
Công ty Đin Lc Phú Th là mt doanh nghip nhà nước hot động ch
yếu trong lĩnh vc kinh doanh đin năng ( truyn ti và phân phi đin năng).
Đin là mt ngành độc quyn, được nhà nước bao cp nên Công ty đin Lc Phú
Th có rt nhiu điu kin phát trin đặc bit là trong giai đon hin nay khi
nước ta đang tiến t
i công nghip hoá, hin đại hoá.
Đin năng có vai trò quan trng là vì nó có nhiu tính ưu vit hơn so vi
các loi năng lượng khác. Mt trong nhng tính quan trng và quý giá nht ca
đin năng là nó có th truyn đi xa mt cách nhanh chóng mà li tn hao ít so
vi các dng năng lượng khác thông qua h thng truyn ti đin. Nó gii quyết
được vn đề s dng tài nguyên ti ch để
biến thành dng năng lượng đin
phc v cho nhu cu khp mi nơi cách xa hàng nghìn Km không ch cho mt
quc gia mà có th cho nhiu quc gia
Vic gim tn tht đin năng làm cho lượng đin mà Đin lc cung ng
cho khách hàng s nhiu hơn, do đó đảm bo các nhu cu sn xut cũng như tiêu
dùng, đáp ng nhu cu phát tri
n ca xã hi.
Đin là yếu t đầu vào cho sn xut, kinh doanh do đó nếu lượng đin tn
tht ln, giá thành đin cao, cht lượng đin thp làm cho chi phí đầu vào ca
các ngành này cao. Vic tăng chi phí đầu vào ca các ngành này dn đến gim
doanh thu, hiu qu hot động kinh doanh không cao. Và h qu tt yếu ca vic
này là giá thành các sn phm tăng lên đểđắ
p cho chi phí dùng đin phát sinh
thêm.
Ngoài ra đối vi h gia đình s dng đin cho mc đích sinh hot, giá
đin tăng dn đến h s phi chi tr nhiu tin hơn cho đin sinh hot, nếu trong
cùng mt mc thu nhp khi chi phí cho dùng đin tăng thì tt nhiên chi phí cho
các nhu cu khác s gim hay …Nói tóm li, đin năng nó nh hưởng trc tiếp
t
i tt c các ngành, các lĩnh vc trong nn kinh tế quc dân cũng như cuc sng
sinh hot hàng ngày ca nhân dân.
1 LỜI MỞ ĐẦU Công ty Điện Lực Phú Thọ là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh điện năng ( truyền tải và phân phối điện năng). Điện là một ngành độc quyền, được nhà nước bao cấp nên Công ty điện Lực Phú Thọ có rất nhiều điều kiện phát triển đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi nước ta đang tiến tớ i công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Điện năng có vai trò quan trọng là vì nó có nhiều tính ưu việt hơn so với các loại năng lượng khác. Một trong những tính quan trọng và quý giá nhất của điện năng là nó có thể truyền đi xa một cách nhanh chóng mà lại tổn hao ít so với các dạng năng lượng khác thông qua hệ thống truyền tải điện. Nó giải quyết được vấn đề sử dụng tài nguyên tại chỗ để biến thành dạng năng lượng điện phục vụ cho nhu cầu ở khắp mọi nơi cách xa hàng nghìn Km không chỉ cho một quốc gia mà có thể cho nhiều quốc gia Việc giảm tổn thất điện năng làm cho lượng điện mà Điện lực cung ứng cho khách hàng sẽ nhiều hơn, do đó đảm bảo các nhu cầu sản xuất cũng như tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu phát tri ển của xã hội. Điện là yếu tố đầu vào cho sản xuất, kinh doanh do đó nếu lượng điện tổn thất lớn, giá thành điện cao, chất lượng điện thấp làm cho chi phí đầu vào của các ngành này cao. Việc tăng chi phí đầu vào của các ngành này dẫn đến giảm doanh thu, hiệu quả hoạt động kinh doanh không cao. Và hệ quả tất yếu của việc này là giá thành các sản phẩm tăng lên để bù đắ p cho chi phí dùng điện phát sinh thêm. Ngoài ra đối với hộ gia đình sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, giá điện tăng dẫn đến họ sẽ phải chi trả nhiều tiền hơn cho điện sinh hoạt, nếu trong cùng một mức thu nhập khi chi phí cho dùng điện tăng thì tất nhiên chi phí cho các nhu cầu khác sẽ giảm hay …Nói tóm lại, điện năng nó ảnh hưởng trực tiếp tớ i tất cả các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân cũng như cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của nhân dân.