Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nhận dạng và phân tích rủi ro tài chính đến dự án xây dựng – Điển hình bệnh viện công nghệ cao

1,555
277
136
___________________________________________________________________________
- mức 03: Có ảnh hƣởng
- mức 04: Ảnh hƣởng vừa phải
- mức 05: Rất ảnh hƣởng
Xin Anh /Chị vui lòng lựa chọn 1 dự án mà Anh/ Chị đã hoàn thành gần đây. Xin Anh/
Chị vui lòng trả lời các thông tin liên quan đến dự án này trong những câu hỏi dưới
đây, bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng.
TT
Các yếu tố ảnh hƣởng
Khả năng xảy ra
Mức độ ảnh hƣởng
A
GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ
(Các yếu tố sau sẽ ảnh hƣởng đến chi phí, dòng tiền của Dự án)
1
Sự không phù hợp giữa mục tiêu dự
án bệnh viện CNC tình hình thực
tế
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
2
Chọn địa điểm xây dựng bệnh viện
CNC không phù hợp nhiễm, ồn
ào,…)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
3
Ƣớc lƣợng đánh giá chi phí mặt
bằng không hợp lý
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
4
Ƣớc lƣợng chi phí xây dựng và thiết
bị không phù hợp
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
5
Biện pháp phân tích dòng tiền, hiệu
quả tài chính chƣa phù hợp (doanh
thu khám bệnh, chữa bệnh,...)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
6
Lựa chọn kỹ thuật công nghệ thi
công phần xây dựng không phù hợp
công năng bệnh viện (thi công phần
thô, hoàn thiện, hạ tầng KT,
landscap,…)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
7
Lựa chọn kỹ thuật và công nghệ trong
thi công M&E không phù hợp (thang
máy vận chuyển bệnh nhân, HT điều
khiển lạnh và thông gió khu mổ,…)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
8
Lựa chọn phƣơng án huy động nguồn
vốn gặp nhiều khó khăn (vốn chủ sở
hửu tự có, vốn vay, vốn khai thác dịch
vụ,…)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
9
Phƣơng pháp lập chi phí y dựng
chƣa phù hợp (tính suất đầu tư, sót
hạng mục,…)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
10
Biện pháp lập chi phí M&E chƣa phù
hợp (tính suất đầu tư, sót hạng
mục,…)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
___________________________________________________________________________ - mức 03: Có ảnh hƣởng - mức 04: Ảnh hƣởng vừa phải - mức 05: Rất ảnh hƣởng Xin Anh /Chị vui lòng lựa chọn 1 dự án mà Anh/ Chị đã hoàn thành gần đây. Xin Anh/ Chị vui lòng trả lời các thông tin liên quan đến dự án này trong những câu hỏi dưới đây, bằng cách đánh dấu “X” vào ô “☐” tương ứng. TT Các yếu tố ảnh hƣởng Khả năng xảy ra Mức độ ảnh hƣởng A GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ (Các yếu tố sau sẽ ảnh hƣởng đến chi phí, dòng tiền của Dự án) 1 Sự không phù hợp giữa mục tiêu dự án bệnh viện CNC và tình hình thực tế 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 2 Chọn địa điểm xây dựng bệnh viện CNC không phù hợp (ô nhiễm, ồn ào,…) 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 3 Ƣớc lƣợng và đánh giá chi phí mặt bằng không hợp lý 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 4 Ƣớc lƣợng chi phí xây dựng và thiết bị không phù hợp 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 5 Biện pháp phân tích dòng tiền, hiệu quả tài chính chƣa phù hợp (doanh thu khám bệnh, chữa bệnh,...) 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6 Lựa chọn kỹ thuật và công nghệ thi công phần xây dựng không phù hợp công năng bệnh viện (thi công phần thô, hoàn thiện, hạ tầng KT, landscap,…) 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 7 Lựa chọn kỹ thuật và công nghệ trong thi công M&E không phù hợp (thang máy vận chuyển bệnh nhân, HT điều khiển lạnh và thông gió khu mổ,…) 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 8 Lựa chọn phƣơng án huy động nguồn vốn gặp nhiều khó khăn (vốn chủ sở hửu tự có, vốn vay, vốn khai thác dịch vụ,…) 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 9 Phƣơng pháp lập chi phí xây dựng chƣa phù hợp (tính suất đầu tư, sót hạng mục,…) 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 10 Biện pháp lập chi phí M&E chƣa phù hợp (tính suất đầu tư, sót hạng mục,…) 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐
___________________________________________________________________________
TT
Các yếu tố ảnh hƣởng
Khả năng xảy ra
Mức độ ảnh hƣởng
11
Lập chi phí tổng mức đầu tƣ còn xót
hạng mục.
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
12
Thủ tục hành chính, pháp lý
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
B
THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
(Các yếu t sau s ảnh hƣởng đến chi phí, dòng tin ca D án)
I
Công tác liên quan thiết kế (bệnh
viện CNC):
1
Chất lƣợngvấn khảo sát xây dựng
bệnh viện (địa hình, địa chất, thủy
văn,…)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
2
Chất lƣợng tƣ vấn thiết kế M&E thiếu
chi tiết (không phù hợp với yêu cầu về
công năng của bệnh viện)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
3
Chất lƣợng vấn thiết kế kết cấu,
kiến trúc (không phù hợp với yêu cầu
về công năng của bệnh viện: phòng
X- quang, phòng mỗ,…)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
4
Chất lƣợng công tác tƣ vấn đánh giá
tác động môi trƣờng (xử lý chất thải,
rác y tế,…)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
5
Biện pháp đánh giá lập hồ sơ đền bù,
giải phóng mặt bằng
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
6
sở lập dự toán các chi chí chƣa
phù hợp
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
II
Công tác liên quan quản lý dự án
1
Chỉ số giá xây dựng, trƣợt giá tác
động giá phê duyệt
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
2
Sai sót trong thẩm định và phê duyt
thiết kế
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
3
La chọn các đơn vị vấn không
đáp ứng năng lực (Thiết kế, giám
sát,…)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
4
La chn bin pháp thiết kế thi công
không phù hp, không tối ƣu
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
5
La chn nhà thu thi công xây dng
không đáp ứng năng lực
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
6
La chn nhà thu thi công M&E
không đáp ứng năng lực
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
7
La chn nhà thu cung cp lắp đặt
thiết b Y tế chuyên dụng không đáp
ứng năng lực
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
___________________________________________________________________________ TT Các yếu tố ảnh hƣởng Khả năng xảy ra Mức độ ảnh hƣởng 11 Lập chi phí tổng mức đầu tƣ còn xót hạng mục. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 12 Thủ tục hành chính, pháp lý 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ B GĐ THỰC HIỆN ĐẦU TƢ (Các yếu tố sau sẽ ảnh hƣởng đến chi phí, dòng tiền của Dự án) I Công tác liên quan thiết kế (bệnh viện CNC): 1 Chất lƣợng tƣ vấn khảo sát xây dựng bệnh viện (địa hình, địa chất, thủy văn,…) 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 2 Chất lƣợng tƣ vấn thiết kế M&E thiếu chi tiết (không phù hợp với yêu cầu về công năng của bệnh viện) 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 3 Chất lƣợng tƣ vấn thiết kế kết cấu, kiến trúc (không phù hợp với yêu cầu về công năng của bệnh viện: phòng X- quang, phòng mỗ,…) 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 4 Chất lƣợng công tác tƣ vấn đánh giá tác động môi trƣờng (xử lý chất thải, rác y tế,…) 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 5 Biện pháp đánh giá lập hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6 Cơ sở lập dự toán các chi chí chƣa phù hợp 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ II Công tác liên quan quản lý dự án 1 Chỉ số giá xây dựng, trƣợt giá tác động giá phê duyệt 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 2 Sai sót trong thẩm định và phê duyệt thiết kế 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 3 Lựa chọn các đơn vị Tƣ vấn không đáp ứng năng lực (Thiết kế, giám sát,…) 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 4 Lựa chọn biện pháp thiết kế thi công không phù hợp, không tối ƣu 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 5 Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng không đáp ứng năng lực 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6 Lựa chọn nhà thầu thi công M&E không đáp ứng năng lực 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 7 Lựa chọn nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị Y tế chuyên dụng không đáp ứng năng lực 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐
___________________________________________________________________________
TT
Các yếu tố ảnh hƣởng
Khả năng xảy ra
Mức độ ảnh hƣởng
8
Lp tiến độ thi công không hp lý,
tiến độ kéo dài
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
9
Th tc thanh toán, gii ngân chi phí
cho Nhà thu chm.
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
C
GIAI ĐON THI CÔNG XÂY DNG, LP ĐT THIT B
(Các yếu t sau s ảnh hƣởng đến chi phí, dòng tin ca D án)
1
Ảnh hƣởng của môi trƣờng, khí hậu
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
2
Biến động tỉ giá đến chi phí xây dựng
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
3
Biến động tỉ giá đến chi phí thiết bị
lắp đặt M&E
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
4
Biến động tỉ giá đến chi phí thiết bị Y
tế phục vụ khám chữa bệnh
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
5
Ảnh hƣởng của công tác kiểm tra
giám sát, nghiệm thu (đơn vị vấn
giám sát chậm kiểm tra, giải
quyết,…)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
6
Ảnh hƣởng của thủ tục hành chính
pháp lý
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
7
Năng lực Nhà thầu không đáp ứng
quy công trình (thiết bị thi công
lạc hậu, nhân lực thiếu và yếu,…) làm
ảnh hƣởng đến tiến độ thanh toán
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
8
Tổ chức thi công tại công trình không
đồng bộ giữa các Nhà thầu (xây dựng,
M&E,…) làm ảnh hƣởng đến tiến độ
thi công,…
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
9
Ảnh hƣởng của công tác an toàn lao
động, PCCC làm ảnh hƣởng đến tiến
độ, phát sinh chi phí khắc phục
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Xin Anh / Chị vui lòng cho biết thêm một số thông tin sau:
1. Xin cho biết Anh / Chị đang làm việc ở cƣơng vị nào?
Nhà thầu thi công xây dựng
Chủ đầu tƣ
Tƣ vấn quản lý dự án
Tƣ vấn khảo sát, thiết kế
Tƣ vấn xây dựng khác
Khác …………………….
___________________________________________________________________________ TT Các yếu tố ảnh hƣởng Khả năng xảy ra Mức độ ảnh hƣởng 8 Lập tiến độ thi công không hợp lý, tiến độ kéo dài 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 9 Thủ tục thanh toán, giải ngân chi phí cho Nhà thầu chậm. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ C GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ (Các yếu tố sau sẽ ảnh hƣởng đến chi phí, dòng tiền của Dự án) 1 Ảnh hƣởng của môi trƣờng, khí hậu 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 2 Biến động tỉ giá đến chi phí xây dựng 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 3 Biến động tỉ giá đến chi phí thiết bị lắp đặt M&E 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 4 Biến động tỉ giá đến chi phí thiết bị Y tế phục vụ khám chữa bệnh 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 5 Ảnh hƣởng của công tác kiểm tra giám sát, nghiệm thu (đơn vị tƣ vấn giám sát chậm kiểm tra, giải quyết,…) 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6 Ảnh hƣởng của thủ tục hành chính pháp lý 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 7 Năng lực Nhà thầu không đáp ứng quy mô công trình (thiết bị thi công lạc hậu, nhân lực thiếu và yếu,…) làm ảnh hƣởng đến tiến độ thanh toán 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 8 Tổ chức thi công tại công trình không đồng bộ giữa các Nhà thầu (xây dựng, M&E,…) làm ảnh hƣởng đến tiến độ thi công,… 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 9 Ảnh hƣởng của công tác an toàn lao động, PCCC làm ảnh hƣởng đến tiến độ, phát sinh chi phí khắc phục 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ Xin Anh / Chị vui lòng cho biết thêm một số thông tin sau: 1. Xin cho biết Anh / Chị đang làm việc ở cƣơng vị nào? Nhà thầu thi công xây dựng ☐ Chủ đầu tƣ ☐ Tƣ vấn quản lý dự án ☐ Tƣ vấn khảo sát, thiết kế ☐ Tƣ vấn xây dựng khác ☐ Khác ……………………. ☐
___________________________________________________________________________
2. Xin cho biết trị trí công tác của Anh/ Chị
Chỉ huy phó/ trƣởng
Phó/ Giám đốc đơn vị thi công
Giám đốc/ Trƣởng BQL dự án
Tƣ vấn giám sát phó/ trƣởng
Phó/ Trƣởng Tƣ vấn xây dựng khác
Khác: ................................................
3. Số năm kinh nghiệm của Anh/Chị
Dƣới 05 năm
Từ 05 đến dƣới 10 năm
Trên 10 năm
Xin cám ơn Quý Anh / Chị đã trả lời toàn bộ các nội dung của Bảng câu hỏi.
Kính chúc Quý Anh / Chị luôn dồi dào sức khỏe và thành đạt.
Nếu Anh/ Chị có thể cung cấp thêm ý kiến khác hoặc có bất kỳ thắc mắc gì về Bảng câu hỏi
trên, xin vui lòng liên hệ:
Trần Viết Huy. ĐTDĐ: 0911495799/0902495799 Email: viethuytv3@gmail.com
___________________________________________________________________________ 2. Xin cho biết trị trí công tác của Anh/ Chị Chỉ huy phó/ trƣởng ☐ Phó/ Giám đốc đơn vị thi công ☐ Giám đốc/ Trƣởng BQL dự án ☐ Tƣ vấn giám sát phó/ trƣởng ☐ Phó/ Trƣởng Tƣ vấn xây dựng khác ☐ Khác: ................................................ ☐ 3. Số năm kinh nghiệm của Anh/Chị Dƣới 05 năm ☐ Từ 05 đến dƣới 10 năm ☐ Trên 10 năm ☐ Xin cám ơn Quý Anh / Chị đã trả lời toàn bộ các nội dung của Bảng câu hỏi. Kính chúc Quý Anh / Chị luôn dồi dào sức khỏe và thành đạt. Nếu Anh/ Chị có thể cung cấp thêm ý kiến khác hoặc có bất kỳ thắc mắc gì về Bảng câu hỏi trên, xin vui lòng liên hệ: Trần Viết Huy. ĐTDĐ: 0911495799/0902495799 Email: viethuytv3@gmail.com
___________________________________________________________________________
PHỤ LỤC 2: BẢNG KHAI BIẾN TRONG SPSS
___________________________________________________________________________ PHỤ LỤC 2: BẢNG KHAI BIẾN TRONG SPSS
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________