Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam

2,155
373
87
72


         

    
doanh 
       

2%--



 
          
               
        
 
b. Tạo điều kiện thuận lợi về vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu.
     
    
    



  
         

72                   doanh           2%--                                            b. Tạo điều kiện thuận lợi về vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu.                                 
73
       
 

32020
    
    
          
-
  

      

+  
        
            
         

+ 

3.3.2. Kiến nghị với Chính Phủ
a. Cải cách thủ tục hành chính trong quản lý xuất nhập khẩu.
  
    

          

     
   
73            32020                      -             +                                    +   3.3.2. Kiến nghị với Chính Phủ a. Cải cách thủ tục hành chính trong quản lý xuất nhập khẩu.                               
74
       


         


b. Đảm bảo ổn định về chính trị, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước
trên thế giới
  

       
  ng ta


      
        
          





       
 

         

.
74                       b. Đảm bảo ổn định về chính trị, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới               ng ta                                                         .
75
KẾT LUẬN
  
 , 


           



 
 
      
 may 
              doanh
   



 

    
    


Thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp
tỉnh Hà Nam
           
75 KẾT LUẬN     ,                               may                doanh                       “Thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam”             
76
    
- 


   

doanh
          



,

  
 
76      -         doanh               ,      
77
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. 

2.  (2016),  , “Phân tích tiềm năng
xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang thị trường EU”.
3. Hoàn thiện các
giải pháp Mar – Mix xuất khẩu hàng may mặc của công ty may 10 sang thị trường
EU
4.         

5.  Một số giải pháp
nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trực tiếp hàng may mặc tại Công ty xuất nhập
khẩu may mặc- Vinateximex

6. Để ngành dệt may Việt Nam tiếp tục phát triển trong thời
kỳ hậu hạn ngạch 5.
7.        Một số giải pháp nhằm đẩy
mạnh xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ  khoa kinh

8.   Giải pháp xây dựng chiến lược thương
hiệu ngành dệt may Việt Nam
9.           
 
10.  Giải pháp đầy mạnh
xuất khẩu hàng may mặc của công ty may mặc xuất khẩu PHILKO VINA sang thị
trường EU
77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.   2.  (2016),  , “Phân tích tiềm năng xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang thị trường EU”. 3. Hoàn thiện các giải pháp Mar – Mix xuất khẩu hàng may mặc của công ty may 10 sang thị trường EU 4.           5.  Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trực tiếp hàng may mặc tại Công ty xuất nhập khẩu may mặc- Vinateximex  6. Để ngành dệt may Việt Nam tiếp tục phát triển trong thời kỳ hậu hạn ngạch 5. 7.        Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ  khoa kinh  8.   Giải pháp xây dựng chiến lược thương hiệu ngành dệt may Việt Nam 9.              10.  Giải pháp đầy mạnh xuất khẩu hàng may mặc của công ty may mặc xuất khẩu PHILKO – VINA sang thị trường EU
78
11.   Dệt may 2016, thách thức lớn    
12/2014.
12.  (2016), , “Rào cản kỹ thuật đối với
hàng dệt may xuất khẩu và giải pháp của Việt Nam”.
13.  (2014), , “Nâng cao năng lực cạnh
tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa dệt may Việt Nam”.
14.  Nghiên cứu giải pháp thúc
đẩy xuất khẩu hàng may mặc của doanh nghiệp cổ phần may 10 sang thị trường
Hoa Kỳ
78 11.   Dệt may 2016, thách thức lớn     12/2014. 12.  (2016), , “Rào cản kỹ thuật đối với hàng dệt may xuất khẩu và giải pháp của Việt Nam”. 13.  (2014), , “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa dệt may Việt Nam”. 14.  Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc của doanh nghiệp cổ phần may 10 sang thị trường Hoa Kỳ