Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam

2,158
373
87
52
 
  

            
         

             
   
 2014         
.

doanh  


   . Qua



2.3. Đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh
nghiệp tỉnh Hà Nam
2.3.1. Những thành tựu đạt được
a. Chất lượng, kiểu dáng, mẫu các mặt hàng được cải thiện rệt , uy tín của
các doanh nghiệp được nâng cao.
  doanh ngh 

       
.
  
52                                                  2014          .  doanh        . Qua    2.3. Đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam 2.3.1. Những thành tựu đạt được a. Chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã các mặt hàng được cải thiện rõ rệt , uy tín của các doanh nghiệp được nâng cao.   doanh ngh           .   
53

     
  
  

          


     may   
  
b. Thị trường của doanh nghiệp liên tục mở rộng.

  may
         
 Phi  n
 
        
            
         
  

25 

     

c. Tổ chức tốt các hoạt động giao dịch và thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng với
khách hàng nước ngoài.
   

53                                 may       b. Thị trường của doanh nghiệp liên tục mở rộng.    may            Phi  n                                       25          c. Tổ chức tốt các hoạt động giao dịch và thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng với khách hàng nước ngoài.     
54
, 

   
         

2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại
a. Sự chuyên môn hóa trong sản xuất chưa cao.
         
   

   



b. Một số mặt hàng chưa đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các đơn hàng mua đứt bán đoạn.

    
, 
    
         
   
         

cho  
c. Tiếp cận thị trường còn yếu
 
       
           
54 ,                  2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại a. Sự chuyên môn hóa trong sản xuất chưa cao.                       b. Một số mặt hàng chưa đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các đơn hàng mua đứt bán đoạn.       ,                                cho   c. Tiếp cận thị trường còn yếu                      
55
       


d . Chậm trễ trong công tác làm thủ tục hải quan và giao hàng đúng hẹn.
   

. Trong nh
  

.
e. Giao dịch qua trung gian còn nhiều.
Trong  

 
k      

2.3.3. Nguyên nhân tồn tại
 

 
- 

- M

     
         
 

55           d . Chậm trễ trong công tác làm thủ tục hải quan và giao hàng đúng hẹn.      . Trong nh     . e. Giao dịch qua trung gian còn nhiều. Trong      k        2.3.3. Nguyên nhân tồn tại      -   - M                    
56
- 


-           



trong kinh doanh.
-          
hu
l

 doan    
 

.
- 
 

        

doanh
 

      
.

 
56 -    -               trong kinh doanh. -           hu l   doan        . -               doanh           .   
57
        
 
 

.
57               .
58
CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY
XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC GIA CÔNG CỦA CÁC DOANH
NGHIỆP TỈNH HÀ NAM
3.1. Những cơ hội, thách thức định hướng thúc đẩy xuất khẩu hàng may
mặc của các doanh nghiệp Hà Nam
3.1.1. Những cơ hội của các Doanh Nghiệp
 
        
 d
 
Thứ nhất: oanh
           
d  
nh.
Thứ hai:         
 oanh


    .         

       



   

58 CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC GIA CÔNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH HÀ NAM 3.1. Những cơ hội, thách thức và định hướng thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp Hà Nam 3.1.1. Những cơ hội của các Doanh Nghiệp             d   Thứ nhất: oanh             d   nh. Thứ hai:           oanh       .                          
59
Thứ ba  may 
        

      




   
          
 
3.1.2. Những thách thức
ng , 
 n:


- 
- 
.
-  
ay 
m ki
 
   ,

   
 

59 Thứ ba  may                                        3.1.2. Những thách thức ng ,   n:   -  -  . -   ay  m ki      ,        
60
3.1.3. Định hướng của các doanh nghiệp Nam trong hoạt động xuất khẩu
hàng may mặc

   doanh
 
        

2020 
a. Mở rộng thị trường tiềm năng.
            c
 
  
         
     




 
 
 
b. Từng bước đẩy mạnh hoạt động kinh doanh theo phương thức mua đứt
bán đoạn (xuất khẩu trực tiếp)
 


         
 
60 3.1.3. Định hướng của các doanh nghiệp Hà Nam trong hoạt động xuất khẩu hàng may mặc     doanh             2020  a. Mở rộng thị trường tiềm năng.             c                                 b. Từng bước đẩy mạnh hoạt động kinh doanh theo phương thức mua đứt bán đoạn (xuất khẩu trực tiếp)                
61
  ua

        
l

 
        

    ,

c. Nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu hàng may mặc.
      
 21%, 
          
  
      

3.2. Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh
nghiệp Hà Nam
3.2.1. Tổ chức tốt công tác điều tra nghiên cứu thị trường

      
 khi 
 

         
           
61   ua           l                  ,  c. Nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu hàng may mặc.         21%,                        3.2. Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp Hà Nam 3.2.1. Tổ chức tốt công tác điều tra nghiên cứu thị trường          khi                          