Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam

2,161
373
87
42
Sản lượng xuất khẩu của công ty TNHH Hoà Bình

     

       


Bảng 2.6 . Sản lượng xuất khẩu các sản phẩm sản xuất chủ yếu của
công ty TNHH Hoà Bình
ĐVT: sản phẩm
Năm
Áo Sơ mi
Áo Jacket
Quần âu
Quần áo
thời trang
Áo Jilê
Quần áo
khác
Tổng sản
lượng
xuất khẩu
2012
235.113
39.521
953.650
85.462
26.513
29.311
1.369.570
2013
315.232
38.322
964.241
91.230
31.330
31.644
1.471.999
2014
449.254
39.742
981.231
82.161
35.316
33.315
1.621.019
2015
602.121
40.151
1.013.842
91.313
46.821
38.211
1.832.459
2016
709.510
46.654
1.091.310
92.378
57.211
40.404
2.037.467
Nguồn: Phòng kế hoạch, công ty TNHH Hoà Bình
D  
  -   
Jacket   ,
 thu  

 2.6           
     
2016 
 2.0    

M2013 
 2015, 2016.
42  Sản lượng xuất khẩu của công ty TNHH Hoà Bình                   Bảng 2.6 . Sản lượng xuất khẩu các sản phẩm sản xuất chủ yếu của công ty TNHH Hoà Bình ĐVT: sản phẩm Năm Áo Sơ mi Áo Jacket Quần âu Quần áo thời trang Áo Jilê Quần áo khác Tổng sản lượng xuất khẩu 2012 235.113 39.521 953.650 85.462 26.513 29.311 1.369.570 2013 315.232 38.322 964.241 91.230 31.330 31.644 1.471.999 2014 449.254 39.742 981.231 82.161 35.316 33.315 1.621.019 2015 602.121 40.151 1.013.842 91.313 46.821 38.211 1.832.459 2016 709.510 46.654 1.091.310 92.378 57.211 40.404 2.037.467 Nguồn: Phòng kế hoạch, công ty TNHH Hoà Bình D     -    Jacket   ,  thu     2.6                  2016   2.0      M2013   2015, 2016.
43
2.2.1.2. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp may mặc gia công tỉnh
Nam
     q   



            Doanh
 
.
Bảng 2.7. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp qua các năm 2014-2016
ĐVT: USD
Doanh nghiệp
2014
2015
2016
So sánh
2015/2014
%
2016/2015
%
Bình
quân
%


Nam
51.530.913
54.489.126
70.145.223
105,74
128,73
116,05


26.885.454
22.213.768
36.732.567
82,62
165,64
123,5


21.284.590
22.291.789
35.033.433
104,73
157,16
130,5
doanh
 
12.322.500
24.768.152
25.024.443
201,00
101,03
151,08
Nguồn: Tổng hợp báo cáo xuất khẩu từ các doanh nghiệp may mặc Hà Nam
        
p 

30
43 2.2.1.2. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp may mặc gia công tỉnh Hà Nam      q                   Doanh   . Bảng 2.7. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp qua các năm 2014-2016 ĐVT: USD Doanh nghiệp 2014 2015 2016 So sánh 2015/2014 % 2016/2015 % Bình quân %   Nam 51.530.913 54.489.126 70.145.223 105,74 128,73 116,05   26.885.454 22.213.768 36.732.567 82,62 165,64 123,5   21.284.590 22.291.789 35.033.433 104,73 157,16 130,5 doanh   12.322.500 24.768.152 25.024.443 201,00 101,03 151,08 Nguồn: Tổng hợp báo cáo xuất khẩu từ các doanh nghiệp may mặc Hà Nam          p   30
44
Biểu đồ 2.2: Kim ngạch xuất khẩu hàng gia công may mặc
của các công ty Hà Nam năm 2014
Biểu đồ 2.3: Kim ngạch xuất khẩu hàng gia công may mặc
của các doanh nghiệp Hà Nam năm 2015
42%
22%
21%
15%
2016
Happytex Việt Nam
Hòa Bình
Đức Mạnh
Khác
Biểu đồ 2.4: Kim ngạch xuất khẩu hàng gia công may mặc
của các doanh nghiệp Hà Nam năm 2016
44 Biểu đồ 2.2: Kim ngạch xuất khẩu hàng gia công may mặc của các công ty Hà Nam năm 2014 Biểu đồ 2.3: Kim ngạch xuất khẩu hàng gia công may mặc của các doanh nghiệp Hà Nam năm 2015 42% 22% 21% 15% 2016 Happytex Việt Nam Hòa Bình Đức Mạnh Khác Biểu đồ 2.4: Kim ngạch xuất khẩu hàng gia công may mặc của các doanh nghiệp Hà Nam năm 2016
45
2.2.1.3. Tỷ trọng xuất khẩu của các doanh nghiệp may mặc gia công tỉnh Hà Nam
Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu theo phương thức xuất khẩu
  
  
  
 
 T may
 
-
 
 

  



 
 


12013 
192016 48,48 %. Qua 


Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu theo thị trường
  
 25   
trong  71.38 
45 2.2.1.3. Tỷ trọng xuất khẩu của các doanh nghiệp may mặc gia công tỉnh Hà Nam  Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu theo phương thức xuất khẩu             T may   -                  12013  192016 48,48 %. Qua     Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu theo thị trường     25    trong  71.38 
46
USD       2015   
 59.76  USD
   2015  
     
.

  
 
 doanh
 2010 .
doanh
 


2.2.2. Kết quả xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp may mặc
tỉnh Hà Nam
2.2.2.1. Kết quả xuất khẩu hàng may mặc gia công theo thị trường xuất khẩu


         



  

        
  
46 USD       2015     59.76  USD    2015         .        doanh  2010 . doanh     2.2.2. Kết quả xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp may mặc tỉnh Hà Nam 2.2.2.1. Kết quả xuất khẩu hàng may mặc gia công theo thị trường xuất khẩu                                
47
      


doanh  
- 3
 
             
 
  
  
 


  
  


           
 
       
      
 

            
    .    




47          doanh   - 3                                                                                      .         
48
u 
 
 

 
.
            

        
so        

 
        

 doanh
 




doanh
      
      
  n nay       25
         

           
doanh .  
48 u         .                        so                       doanh        doanh                 n nay       25                        doanh .  
49
- -  

 2014, 2015, 2016 quota x    


     
- 
 


   
         



 

       
   Ukraine  

           doanh
 .
 
 

 
doanh
-
, 
49 - -     2014, 2015, 2016 quota x             -                                     Ukraine               doanh  .        doanh - , 
50
may  
 


2.2.2.2. Kết quả xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp Hà Nam
theo hình thức xuất khẩu

   
 
         


   

Bảng 2.8: Giá trị xuất khẩu hàng may mặc tại các doanh nghiệp may mặc gia
công tại Hà Nam theo hình thức xuất khẩu
ĐVT: USD
Doanh nghiệp
2014
2015
2016
Gia công
FOB
Gia công
đơn
thuần
Gia công
FOB
Gia công
đơn
thuần
Gia công
FOB
Gia công
đơn
thuần
Công ty liên
doanh
Happytex
8.025.113
1.960.100
8.736.542
1.806.584
11.951.445
2.193.778
Công ty CP
Đức Mạnh
3.535.218
711.516
3.627.545
694.244
5.895.247
980.186
Công ty
TNHH Hòa
Bình
4.325.114
888.342
3.516.248
697.520
6.042.105
1.390.462
Nguồn: Tổng hợp báo cáo xuất khẩu từ các doanh nghiệp
50 may       2.2.2.2. Kết quả xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp Hà Nam theo hình thức xuất khẩu                         Bảng 2.8: Giá trị xuất khẩu hàng may mặc tại các doanh nghiệp may mặc gia công tại Hà Nam theo hình thức xuất khẩu ĐVT: USD Doanh nghiệp 2014 2015 2016 Gia công FOB Gia công đơn thuần Gia công FOB Gia công đơn thuần Gia công FOB Gia công đơn thuần Công ty liên doanh Happytex 8.025.113 1.960.100 8.736.542 1.806.584 11.951.445 2.193.778 Công ty CP Đức Mạnh 3.535.218 711.516 3.627.545 694.244 5.895.247 980.186 Công ty TNHH Hòa Bình 4.325.114 888.342 3.516.248 697.520 6.042.105 1.390.462 Nguồn: Tổng hợp báo cáo xuất khẩu từ các doanh nghiệp
51
Hoạt động xuất khẩu trực tiếp hàng may mặc (Mua đứt bán đoạn).
    doan    
 
        

- 


         
.000.000 USD
           
  
t          
 
   
            
       

 t

Hoạt động gia công hàng may mặc của các doanh nghiệp.
-    
         
          doanh
            doanh



  
51  Hoạt động xuất khẩu trực tiếp hàng may mặc (Mua đứt bán đoạn).     doan                 -              .000.000 USD                t                                        t   Hoạt động gia công hàng may mặc của các doanh nghiệp. -                         doanh             doanh      