Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam

2,159
373
87
32
2016 

2.1.2.3. Công ty cổ phần Đức Mạnh
    
 
 

      
   
        
 
       


2.1.3. Khái quát tình hình xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh
nghiệp may mặc tỉnh Hà Nam
2.1.3.1. Tình hình xuất khẩu hàng may mặc gia công theo thị trường xuất khẩu của
các doanh nghiệp Hà Nam


         


          
      
 
  
          
32 2016   2.1.2.3. Công ty cổ phần Đức Mạnh                                           2.1.3. Khái quát tình hình xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp may mặc tỉnh Hà Nam 2.1.3.1. Tình hình xuất khẩu hàng may mặc gia công theo thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp Hà Nam                                                
33
 


         
-15%
    -     


    
    
 may 
          
may   
tranh 
   
 
      
 
            doanh
 
 

 

 
 


33               -15%     -                   may             may    tranh                             doanh              
34



   
 
2014 

2015, kim 
, 2014
     2016  
    11,5  USD  4,5%   .

        
       
 



   
 - 
          



   
     
       

34          2014   2015, kim  , 2014      2016       11,5  USD  4,5%   .                             -                                  
35

 

  doanh .

        
        
       
         

  





         
 



        
       

 2014          
2015     2016      
 - 7       
     
 12%.
35       doanh .                                                                                 2014           2015     2016        - 7               12%.
36


2016 
 USD.

 2012      

2012 
       

 



 
        
         
- 
 gia

 
 



  
       
          

36   2016   USD.   2012        2012                                     -   gia                               
37
2.1.3.2. Tình hình xuất khẩu hàng may mặc gia công theo mặt hàng của các doanh
nghiệp tỉnh Hà Nam
 trong giai

         
  
  

S 
        Glotex, Nstylee,
New Korsty, Kiotoshi, Junior Gallery, Textyle, Dickies   
        
  
 
           
d 

.
2.2. Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp may
mặc tỉnh Hà Nam
2.2.1. Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp may
mặc tỉnh Hà Nam
2.2.1.1. Sản lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp may mặc gia công tỉnh Hà Nam
Sản lượng xuất khẩu của doanh nghiệp liên doanh Happytex Việt Nam
 
      
    
37 2.1.3.2. Tình hình xuất khẩu hàng may mặc gia công theo mặt hàng của các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam  trong giai                   S          Glotex, Nstylee, New Korsty, Kiotoshi, Junior Gallery, Textyle, Dickies                              d   . 2.2. Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp may mặc tỉnh Hà Nam 2.2.1. Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp may mặc tỉnh Hà Nam 2.2.1.1. Sản lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp may mặc gia công tỉnh Hà Nam  Sản lượng xuất khẩu của doanh nghiệp liên doanh Happytex Việt Nam              
38
      

Bảng 2.2 . Sản lượng xuất khẩu các sản phẩm sản xuất chủ yếu của doanh
nghiệp liên doanh Happytex Việt Nam.
ĐVT: sản phẩm
Năm
Áo Sơ mi
Áo Jacket
Quần
kaki
Quần áo
thời trang
Quần áo
bảo hộ
Quần áo
khác
Tổng sản
lượng
xuất khẩu
2012
223.521
253.650
452.123
185.462
565.132
423.311
2.103.199
2013
236.323
244.342
563.223
191.230
621.330
446.454
2.302.902
2014
234.235
281.231
565.421
182.131
731.316
560.315
2.554.649
2015
240.212
293.842
641.312
191.313
761.321
752.211
2.880.211
2016
250.031
291.310
766.541
192.378
872.211
774.004
3.146.475
Nguồn: Phòng kế hoạch, doanh nghiệp liên doanh Happytex Việt Nam
  2.2,      
       
        ,
sang 2016  so v2014.  ng, doanh
 


Sản lượng xuất khẩu của Công ty cổ phần Đức Mạnh
 

         

 
 
38         Bảng 2.2 . Sản lượng xuất khẩu các sản phẩm sản xuất chủ yếu của doanh nghiệp liên doanh Happytex Việt Nam. ĐVT: sản phẩm Năm Áo Sơ mi Áo Jacket Quần kaki Quần áo thời trang Quần áo bảo hộ Quần áo khác Tổng sản lượng xuất khẩu 2012 223.521 253.650 452.123 185.462 565.132 423.311 2.103.199 2013 236.323 244.342 563.223 191.230 621.330 446.454 2.302.902 2014 234.235 281.231 565.421 182.131 731.316 560.315 2.554.649 2015 240.212 293.842 641.312 191.313 761.321 752.211 2.880.211 2016 250.031 291.310 766.541 192.378 872.211 774.004 3.146.475 Nguồn: Phòng kế hoạch, doanh nghiệp liên doanh Happytex Việt Nam   2.2,                       , sang 2016  so v2014.  ng, doanh      Sản lượng xuất khẩu của Công ty cổ phần Đức Mạnh                  
39

 

         


 
       
       
 
  
           

Bảng 2.3. Sản lượng xuất khẩu các sản phẩm sản xuất chủ yếu của công ty cổ
phần Đức Mạnh.
ĐVT: sản phẩm
Năm
Áo Sơ mi
Áo Jacket
Quần áo
Quần áo
thời trang
Quần
kaki
Quần áo
khác
Tổng sản
lượng
xuất khẩu
2012
2.235.113
218.610
138.510
285.462
146.513
123.311
3.147.519
2013
2.318.232
219.300
137.312
291.230
151.330
134.644
3.252.048
2014
2.742.254
219.422
139.650
182.161
155.316
136.315
3.575.118
2015
2.602.121
205.410
131.180
191.313
156.821
139.211
3.426.056
2016
3.208.510
202.542
124.321
192.378
157.211
143.404
4.028.366
Nguồn: Phòng kế hoạch, công ty CP Đức Mạnh
 

         
39                                                     Bảng 2.3. Sản lượng xuất khẩu các sản phẩm sản xuất chủ yếu của công ty cổ phần Đức Mạnh. ĐVT: sản phẩm Năm Áo Sơ mi Áo Jacket Quần áo bò Quần áo thời trang Quần kaki Quần áo khác Tổng sản lượng xuất khẩu 2012 2.235.113 218.610 138.510 285.462 146.513 123.311 3.147.519 2013 2.318.232 219.300 137.312 291.230 151.330 134.644 3.252.048 2014 2.742.254 219.422 139.650 182.161 155.316 136.315 3.575.118 2015 2.602.121 205.410 131.180 191.313 156.821 139.211 3.426.056 2016 3.208.510 202.542 124.321 192.378 157.211 143.404 4.028.366 Nguồn: Phòng kế hoạch, công ty CP Đức Mạnh             
40

          


 

 
.
a. áo Jacket.


Bảng 2.4: Tình hình xuất khẩu sản phẩm Jacket
Công ty cổ phần Đức Mạnh
Chỉ tiêu
2012
2013
2014
2015
2016
Khối lượng sản
phẩm tiêu
thụ(chiếc)
218.610
219.300
219.422
205.410
202.542
Khối lượng
sản xuất (chiếc)
218.646
224.005
206.021
Doanh thu
(đồng)
27.073.000.000
26.884.840.000
27.224.620.000
25.276.840.000
25.826.200.000
(Nguồn Phòng thị trường, Công ty CP Đức Mạnh)
 
 2012  2014    2015     
doa         
     
40                    . a. áo Jacket.   Bảng 2.4: Tình hình xuất khẩu sản phẩm Jacket Công ty cổ phần Đức Mạnh Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 Khối lượng sản phẩm tiêu thụ(chiếc) 218.610 219.300 219.422 205.410 202.542 Khối lượng sản xuất (chiếc) 218.646 219.984 224.005 207.012 206.021 Doanh thu (đồng) 27.073.000.000 26.884.840.000 27.224.620.000 25.276.840.000 25.826.200.000 (Nguồn Phòng thị trường, Công ty CP Đức Mạnh)    2012  2014    2015      doa               
41
  
  
 
b. Quần áo
Bảng 2.5: Tình hình xuất khẩu quần áo Công ty cổ phần Đức Mạnh
Chỉ tiêu
2012
2013
2014
2015
2016
Khối lượng sản
phẩm tiêu thụ
( bộ )
138.510
137.312
139.650
131.180
124.321
Khối lượng sản
xuất (bộ)
138.610
137.920
139.682
132.546
124.953
Doanh thu
(đồng )
17.904.240.000
17.664.460.000
17.948.420.000
16.030.240.000
15.330.820.000
(Nguồn: Phòng kế hoạch, Công ty CP Đức Mạnh)
s
         
2012 
2014   2015,     

  

      
 
       
cao.
41         b. Quần áo bò Bảng 2.5: Tình hình xuất khẩu quần áo bò Công ty cổ phần Đức Mạnh Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 Khối lượng sản phẩm tiêu thụ ( bộ ) 138.510 137.312 139.650 131.180 124.321 Khối lượng sản xuất (bộ) 138.610 137.920 139.682 132.546 124.953 Doanh thu (đồng ) 17.904.240.000 17.664.460.000 17.948.420.000 16.030.240.000 15.330.820.000 (Nguồn: Phòng kế hoạch, Công ty CP Đức Mạnh) s           2012  2014   2015,                            cao.