Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam

2,176
373
87
22
    


 kin


- 

-          

- 

-           

- 

- 
-     

- 
       





22         kin   -   -            -   -             -   -  -       -              
23
1.3.1.4. Các yếu tố tự nhiên và công nghệ



          




     


         


1.3.1.5. Yếu tố hạ tầng phục vụ cho hoạt động xuất khẩu
        

- 


-          
 
         

- 
   

23 1.3.1.4. Các yếu tố tự nhiên và công nghệ                                       1.3.1.5. Yếu tố hạ tầng phục vụ cho hoạt động xuất khẩu           -    -                        -      
24
1.3.1.6. Ảnh hưởng của tình hình kinh tế - xã hội thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế.
   

         
  


    

        

        



1.3.1.7. Nhu cầu của thị trường nước ngoài
     

           


1.3.2. Nhân tố chủ quan
1.3.2.1. Tiềm lực tài chính
   



- 
24 1.3.1.6. Ảnh hưởng của tình hình kinh tế - xã hội thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế.                                                 1.3.1.7. Nhu cầu của thị trường nước ngoài                      1.3.2. Nhân tố chủ quan 1.3.2.1. Tiềm lực tài chính        - 
25
- 
- 
- 
- 
1.3.2.2. Tiềm năng con người


          

1.3.2.3. Tài sản vô hình
           
          




- 
- 
- 
1.3.2.4. Khả năng kiểm soát, chi phối, độ tin cậy của nguồn cung cấp hàng hóa
dự trữ hợp lý hàng hóa của doanh nghiệp

         

cu       
      

25 -  -  -  -  1.3.2.2. Tiềm năng con người               1.3.2.3. Tài sản vô hình                               -  -  -  1.3.2.4. Khả năng kiểm soát, chi phối, độ tin cậy của nguồn cung cấp hàng hóa và dự trữ hợp lý hàng hóa của doanh nghiệp             cu               
26
1.3.2.5. Trình độ tổ chức quản lý

        
     
        
n

1.3.2.6. Cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp





       

c.
26 1.3.2.5. Trình độ tổ chức quản lý                          n  1.3.2.6. Cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp               c.
27
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG
MAY MẶC GIA CÔNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HÀ NAM
2.1. Tình hình xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp may
mặc tỉnh Hà Nam
2.1.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam
H
  
 

         
       
     2005-2015      
             
 con
       1052/4210    
24,9


       

        
  2011-2015     2015     
201454,8
 
 


27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC GIA CÔNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HÀ NAM 2.1. Tình hình xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp may mặc tỉnh Hà Nam 2.1.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam H                              2005-2015                      con        1052/4210     24,9                       2011-2015     2015      201454,8      
28
  



       


 


2.1.2. Khái quát về một số doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc gia công tỉnh
Hà Nam

    2014     
   2016     10 doanh
 11 .

       
 
       




28                     2.1.2. Khái quát về một số doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc gia công tỉnh Hà Nam      2014          2016     10 doanh  11 .                       
29
Bảng 2.1. Doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc gia công ở Hà Nam năm 2016
STT
Tên doanh nghiệp
Ngày
cấp
Vốn điều lệ
(đồng)
Lao
động
(người)
1

2005
3.000.000.000
153
2

2006
4.500.000.000
256
3

2004
6.500.000.000
500
4

2015
6.300.000.000
245
5

2014
3.000.000.000
146
6

2014
1.300.000.000
134
7

2015
1.900.000.000
145
8

2005
1.500.000.000
143
9


2016
1.200.000.000
114
10

2016
5.500.000.000
132
11

2016
2.000.000.000
143
12

2016
1.500.000.000
121
13

2016
3.000.000.000
131
14

2016
1.900.000.000
157
15


2016
1.900.000.000
125
16

2002
3.300.000.000
231
17

2002
3.680.000.000
112
18

1997
7.000.000.000
634
19

2000
9.000.000.000
725
Nguồn: Phòng quản lý công nghiệp, Sở Công thương Hà Nam, năm 2016


29 Bảng 2.1. Doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc gia công ở Hà Nam năm 2016 STT Tên doanh nghiệp Ngày cấp Vốn điều lệ (đồng) Lao động (người) 1  2005 3.000.000.000 153 2  2006 4.500.000.000 256 3  2004 6.500.000.000 500 4  2015 6.300.000.000 245 5  2014 3.000.000.000 146 6  2014 1.300.000.000 134 7  2015 1.900.000.000 145 8  2005 1.500.000.000 143 9   2016 1.200.000.000 114 10  2016 5.500.000.000 132 11  2016 2.000.000.000 143 12  2016 1.500.000.000 121 13  2016 3.000.000.000 131 14  2016 1.900.000.000 157 15   2016 1.900.000.000 125 16  2002 3.300.000.000 231 17  2002 3.680.000.000 112 18  1997 7.000.000.000 634 19  2000 9.000.000.000 725 Nguồn: Phòng quản lý công nghiệp, Sở Công thương Hà Nam, năm 2016  
30
    
       
 
 
Biểu đồ 2.1. Thị phần may gia công xuất khẩu năm 2016
2016       
 l   
        

2.1.2.1. Công ty TNHH Hòa Bình

kinh doanh S
          

 

23%
24%
28%
10%
9%
6%

 ph c M
n doanh Happytex



30                  Biểu đồ 2.1. Thị phần may gia công xuất khẩu năm 2016 2016         l              2.1.2.1. Công ty TNHH Hòa Bình  kinh doanh S                23% 24% 28% 10% 9% 6%   ph c M n doanh Happytex   
31



    
 
      
   

           
      
 u  


2.1.2.2. Công ty liên doanh Happytex Việt Nam
 

  
    
  
. 
         
Nam 

 
         
c
  2007  
 
31                                           u     2.1.2.2. Công ty liên doanh Happytex Việt Nam               .            Nam               c   2007    