Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam

2,156
373
87
12
1.1.3.3. Đối với nền kinh tế thế giới
 
 
      
      

au.
1.2. Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp may
mặc Việt Nam.
1.2.1. Đặc điểm thị trường
 
          
 

N

 may


 2016



       



12 1.1.3.3. Đối với nền kinh tế thế giới                    au. 1.2. Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp may mặc Việt Nam. 1.2.1. Đặc điểm thị trường                 N   may    2016              
13


kh 




100 


1.2.2. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may mặc Việt Nam

 
          
       
     

     

 



 



 
13   kh      100    1.2.2. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may mặc Việt Nam                                                
14

         
 trong top 2

 C

1.2.3. Thị phần xuất khẩu
 




 






- 



1.2.4. Nhóm giải pháp của doanh nghiệp để đẩy mạnh xuất khẩu
Nhóm giải pháp liên quan tới cung:
     


14             trong top 2   C  1.2.3. Thị phần xuất khẩu               -     1.2.4. Nhóm giải pháp của doanh nghiệp để đẩy mạnh xuất khẩu  Nhóm giải pháp liên quan tới cung:        
15
           
  ,
 
         

Nhóm giải pháp liên quan đến cầu:
        
          
      


  

- tr


Giải pháp về nguồn nhân lực:
kinh doanh
   
      
      
         
            
.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp
    



15               ,               Nhóm giải pháp liên quan đến cầu:                                  - tr    Giải pháp về nguồn nhân lực: kinh doanh                                          . 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp        
16

         

kinh doan
Sơ đồ 1.2. Mô hình cạnh tranh 5 nhân tố của Michael Porter
(Nguồn:http://quantri.vn/dict/details/9905-ap-luc-canh-tranh-cua-micheal-porter)
 
  
            
       
 
- 









Kh
năng
mặc c
của
các
nhà
cung
cấp
S đe
do của
các mặt
hàng
thay thế
S đe do của
Các đối th
cạnh tranh
Kh năng
mặc c
của
người
mua
16             kinh doan Sơ đồ 1.2. Mô hình cạnh tranh 5 nhân tố của Michael Porter (Nguồn:http://quantri.vn/dict/details/9905-ap-luc-canh-tranh-cua-micheal-porter)                             -             Khả năng mặc cả của các nhà cung cấp Sự đe doạ của các mặt hàng thay thế Sự đe doạ của Các đối thủ cạnh tranh Khả năng mặc cả của người mua
17
- 
- 
- 
        
 

            
         


Trong 



 

 




 
          
         
        

    

17 -  -  -                                       Trong                                                    
18

   
      


Khi 
          




           
             
         


    p    
 
     
       
 
         


     
tr  - kinh doanh  


18               Khi                                                           p                                         tr  - kinh doanh    
19



               
        
 

          



          
   


1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.1.1. Các yếu tố kinh tế
 
   

a. Tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ của hàng hóa xuất khẩu.




 

19                                                               1.3.1. Nhân tố khách quan 1.3.1.1. Các yếu tố kinh tế        a. Tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ của hàng hóa xuất khẩu.       
20
       
 

           
   
       
   




    
        
 

      


 
b. Mục tiêu và chiến lược phát triển kinh tế

 
 

     

c. Thuế quan, hạn ngạch


20                                                                        b. Mục tiêu và chiến lược phát triển kinh tế              c. Thuế quan, hạn ngạch  
21
        


         

 



 

  

1.3.1.2. Các yếu tố xã hội
       
 
     



 


1.3.1.3. Các yếu tố chính trị pháp luật
          

       

21                                   1.3.1.2. Các yếu tố xã hội                        1.3.1.3. Các yếu tố chính trị pháp luật                     