Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam

2,160
373
87
2

Tu,    may
       . K  


   
        
       

        
   
Nam 
          
       
 

 

   
   
 
0.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài
   
          

 Cơ hội thách thức đối với xuất nhập khẩu thủy sản
khi Việt Nam gia nhập TPP” 2017
theo            
      

2  Tu,    may        . K                                        Nam                                     0.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài                  “ Cơ hội và thách thức đối với xuất nhập khẩu thủy sản khi Việt Nam gia nhập TPP” 2017 theo                    
3

 hay “Nâng cao giá trị nông sản Việt Nam: Câu chuyện
từ mặt hàng trái cây : Bài 2: Tìm đầu ra bền vững cho nông sản” 
Chung -     TTXVN,      
  
    
  t , 

     




 
3Giải pháp xây dựng chiến lược thương hiệu
ngành dệt may Việt Nam
4“Rào cản kỹ thuật đối với hàng dệt may xuất khẩu
giải pháp của Việt Nam” (2014)      
c
.
5    “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh
nghiệp nhỏ và vừa dệt may Việt Nam (2014)    

  
  
6“Phân tích tiềm năng xuất khẩu dệt may của Việt
Nam sang thị trường EU” (2016)  
       
        
3   hay “Nâng cao giá trị nông sản Việt Nam: Câu chuyện từ mặt hàng trái cây : Bài 2: Tìm đầu ra bền vững cho nông sản”  Chung -     TTXVN,                 t ,               3Giải pháp xây dựng chiến lược thương hiệu ngành dệt may Việt Nam 4“Rào cản kỹ thuật đối với hàng dệt may xuất khẩu và giải pháp của Việt Nam” (2014)       c . 5    “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa dệt may Việt Nam” (2014)            6“Phân tích tiềm năng xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang thị trường EU” (2016)                   
4
 

          
        . Tuy
   
 Thúc đẩy xuất khẩu
hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam   

0.3. Mục đích và các nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu:
         
         

Nhiệm vụ nghiên cứu:
-  v
-  

-    
.
0.4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung nghiên cứu: 

- Về không gian:  
 

4                       . Tuy      Thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam     0.3. Mục đích và các nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu:                      Nhiệm vụ nghiên cứu: -  v -    -     . 0.4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu   Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung nghiên cứu:   - Về không gian:     
5
- Về thời gian nghiên cứu: 
 
 
0.5. Phương pháp nghiên cứu
T
Do 
quy 
: 


           
           

- Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp:
+ Số liệu thứ cấp:        c
t
 n


- Phương pháp phân tích số liệu:
+ xcel

0.6. Cấu trúc của luận văn


CHƯƠNG 1. Cơ sở lý luận về xuất khẩu hàng may mặc gia công.
CHƯƠNG 2. Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh
nghiệp tỉnh Hà Nam.
CHƯƠNG 3. Giải pháp kiến nghị nhằm thúc đẩy hàng may mặc gia công
của các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam.
5 - Về thời gian nghiên cứu:      0.5. Phương pháp nghiên cứu T Do  quy  :                             - Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp: + Số liệu thứ cấp:        c t  n   - Phương pháp phân tích số liệu: + xcel  0.6. Cấu trúc của luận văn   CHƯƠNG 1. Cơ sở lý luận về xuất khẩu hàng may mặc gia công. CHƯƠNG 2. Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam. CHƯƠNG 3. Giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy hàng may mặc gia công của các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam.
6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU
HÀNG MAY MẶC GIA CÔNG
1.1. Cơ sở lý luận về xuất khẩu hàng may mặc gia công
1.1.1. Khái niệm về xuất khẩu hàng may mặc gia công

       
 m

        



  
        
    
         

 


.
    


   

6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC GIA CÔNG 1.1. Cơ sở lý luận về xuất khẩu hàng may mặc gia công 1.1.1. Khái niệm về xuất khẩu hàng may mặc gia công           m                                              .            
7
1.1.2. Các hình thức xuất khẩu hàng may mặc gia công

      

1.1.2.1. Xuất khẩu trực tiếp
 
    

 
   
          

- 
-   


1.1.2.2. Xuất khẩu uỷ thác

      
  
).



 
   
            
7 1.1.2. Các hình thức xuất khẩu hàng may mặc gia công          1.1.2.1. Xuất khẩu trực tiếp                           -  -      1.1.2.2. Xuất khẩu uỷ thác            ).                      
8


     

1.1.2.3. Buôn bán đối lưu
 






  
        
       

1.1.2.4. Giao dịch qua trung gian
      


heo
          
       


          

8          1.1.2.3. Buôn bán đối lưu                              1.1.2.4. Giao dịch qua trung gian          heo                                 
9
 
         

1.1.2.5. Gia công quốc tế

         


  
  




    


1.1.2.6. Tái xuất khẩu
         

       

 
   
           


9              1.1.2.5. Gia công quốc tế                               1.1.2.6. Tái xuất khẩu                                        
10




1.1.3. Vai trò của xuất khẩu hàng may mặc gia công

 - 
         
       

        

           
   


1.1.3.1. Đối với doanh nghiệp may mặc gia công
        
      
       
 
.



        
          

10     1.1.3. Vai trò của xuất khẩu hàng may mặc gia công   -                                                 1.1.3.1. Đối với doanh nghiệp may mặc gia công                           .                        
11
 doanh

1.1.3.2. Đối với nền kinh tế quốc dân
       
            c CNH -
HH .
 


  


 


 
       T 


 

          

 
.  

11  doanh  1.1.3.2. Đối với nền kinh tế quốc dân                     c CNH - HH .                       T                     .   