Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của trách nhiệm xã hội đến động lực làm việc của người lao động - Trường hợp khảo sát tại các doanh nghiệp nhựa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

1,045
547
116
6. Thang đo đng lc làm vic
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of
Items
.818
6
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's Alpha
if Item Deleted
DLLV26
21.0096
5.990
.580
.789
DLLV27
21.0287
5.951
.600
.785
DLLV28
20.8038
5.860
.583
.788
DLLV29
20.8469
5.553
.644
.774
DLLV30
20.9856
5.870
.587
.788
DLLV31
21.0191
6.009
.499
.807
(Nguồn: Kết quả điều tra của tc giả t 4/2014 đến 5/2014)
6. Thang đo đng lc làm vic Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .818 6 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DLLV26 21.0096 5.990 .580 .789 DLLV27 21.0287 5.951 .600 .785 DLLV28 20.8038 5.860 .583 .788 DLLV29 20.8469 5.553 .644 .774 DLLV30 20.9856 5.870 .587 .788 DLLV31 21.0191 6.009 .499 .807 (Nguồn: Kết quả điều tra của tc giả t 4/2014 đến 5/2014)
PH LC 5
PHÂN TCH NHÂN T EFA LN ĐU CHO BIẾN ĐỘC
LP
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
.891
Bartlett's Test of
Sphericity
Approx. Chi-Square
2795.71
5
df
300
Sig.
.000
Total Variance Explained
Com
po-
nent
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of
Squared Loadings
Rotation Sums of Squared
Loadings
Total
% of
Varian-
ce
Cumula
-tive %
Total
% of
Varian-
ce
Cumula
-tive %
Total
% of
Variance
Cumula
-tive %
1
9.558
38.233
38.233
9.558
38.233
38.233
4.626
18.506
18.506
2
2.449
9.796
48.030
2.449
9.796
48.030
3.584
14.337
32.843
3
1.604
6.415
54.445
1.604
6.415
54.445
3.377
13.508
46.350
4
1.250
5.000
59.445
1.250
5.000
59.445
3.274
13.095
59.445
5
.950
3.800
63.245
6
.882
3.527
66.773
7
.841
3.363
70.136
8
.737
2.948
73.084
9
.701
2.805
75.889
10
.657
2.629
78.519
11
.622
2.487
81.006
12
.537
2.149
83.155
PH LC 5 PHÂN TCH NHÂN T EFA LN ĐU CHO BIẾN ĐỘC LP KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .891 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2795.71 5 df 300 Sig. .000 Total Variance Explained Com po- nent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Varian- ce Cumula -tive % Total % of Varian- ce Cumula -tive % Total % of Variance Cumula -tive % 1 9.558 38.233 38.233 9.558 38.233 38.233 4.626 18.506 18.506 2 2.449 9.796 48.030 2.449 9.796 48.030 3.584 14.337 32.843 3 1.604 6.415 54.445 1.604 6.415 54.445 3.377 13.508 46.350 4 1.250 5.000 59.445 1.250 5.000 59.445 3.274 13.095 59.445 5 .950 3.800 63.245 6 .882 3.527 66.773 7 .841 3.363 70.136 8 .737 2.948 73.084 9 .701 2.805 75.889 10 .657 2.629 78.519 11 .622 2.487 81.006 12 .537 2.149 83.155
13
.501
2.002
85.157
14
.467
1.867
87.024
15
.458
1.833
88.857
16
.380
1.521
90.378
17
.368
1.471
91.849
18
.342
1.368
93.217
19
.308
1.231
94.449
20
.288
1.151
95.600
21
.277
1.109
96.708
22
.258
1.032
97.740
23
.223
.894
98.634
24
.190
.761
99.395
25
.151
.605
100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotated Component Matrix
a
Component
1
2
3
4
NLD01
.338
.661
.286
-.070
NLD02
.282
.722
.300
-.032
NLD03
.134
.662
.263
.298
NLD04
-.013
.666
.072
.355
NLD05
.036
.702
.138
.382
NLD06
.243
.727
.180
.095
KH07
.062
.320
.639
.325
KH08
.075
.348
.624
.279
KH09
.221
.185
.722
.236
13 .501 2.002 85.157 14 .467 1.867 87.024 15 .458 1.833 88.857 16 .380 1.521 90.378 17 .368 1.471 91.849 18 .342 1.368 93.217 19 .308 1.231 94.449 20 .288 1.151 95.600 21 .277 1.109 96.708 22 .258 1.032 97.740 23 .223 .894 98.634 24 .190 .761 99.395 25 .151 .605 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotated Component Matrix a Component 1 2 3 4 NLD01 .338 .661 .286 -.070 NLD02 .282 .722 .300 -.032 NLD03 .134 .662 .263 .298 NLD04 -.013 .666 .072 .355 NLD05 .036 .702 .138 .382 NLD06 .243 .727 .180 .095 KH07 .062 .320 .639 .325 KH08 .075 .348 .624 .279 KH09 .221 .185 .722 .236
KH10
.068
.221
.693
.196
KH11
.161
.197
.369
.540
DT12
.237
.287
.152
.631
DT13
.150
.257
.306
.602
DT14
.397
.150
.347
.454
DT15
.207
.051
.168
.747
DT16
.177
.077
.369
.633
CD17
.695
.054
.123
.136
CD18
.827
.020
.176
.081
CD19
.766
.210
-.067
.115
CD20
.556
.127
-.138
.475
CD21
.619
.154
-.003
.193
MT22
.685
.232
.327
.119
MT23
.669
.176
.312
.203
MT24
.637
.108
.379
.171
MT25
.432
.133
.570
.133
Extraction Method: Principal Component
Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser
Normalization.
a. Rotation converged in 7 iterations.
(Nguồn: Kết quả điều tra của tc giả t 4/2014 đến 5/2014)
KH10 .068 .221 .693 .196 KH11 .161 .197 .369 .540 DT12 .237 .287 .152 .631 DT13 .150 .257 .306 .602 DT14 .397 .150 .347 .454 DT15 .207 .051 .168 .747 DT16 .177 .077 .369 .633 CD17 .695 .054 .123 .136 CD18 .827 .020 .176 .081 CD19 .766 .210 -.067 .115 CD20 .556 .127 -.138 .475 CD21 .619 .154 -.003 .193 MT22 .685 .232 .327 .119 MT23 .669 .176 .312 .203 MT24 .637 .108 .379 .171 MT25 .432 .133 .570 .133 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 7 iterations. (Nguồn: Kết quả điều tra của tc giả t 4/2014 đến 5/2014)
PH LC 6
PHÂN TÍCH EFA CHO BIN PH THUC
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.761
Bartlett's Test of
Sphericity
Approx. Chi-Square
411.574
df
15
Sig.
.000
Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared
Loadings
Total
% of
Variance
Cumulative
%
Total
% of
Variance
Cumulative
%
1
3.151
52.517
52.517
3.151
52.517
52.517
2
.770
12.835
65.353
3
.753
12.544
77.896
4
.611
10.192
88.088
5
.443
7.376
95.464
6
.272
4.536
100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrix
a
Component
1
DLLV26
.727
DLLV27
.740
DLLV28
.724
DLLV29
.781
DLLV30
.725
DLLV31
.644
Extraction Method: Principal
Component Analysis.
(Nguồn: Kết quả điều tra của tc giả t 4/2014 đến 5/2014)
PH LC 6 PHÂN TÍCH EFA CHO BIẾN PH THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .761 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 411.574 df 15 Sig. .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 3.151 52.517 52.517 3.151 52.517 52.517 2 .770 12.835 65.353 3 .753 12.544 77.896 4 .611 10.192 88.088 5 .443 7.376 95.464 6 .272 4.536 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrix a Component 1 DLLV26 .727 DLLV27 .740 DLLV28 .724 DLLV29 .781 DLLV30 .725 DLLV31 .644 Extraction Method: Principal Component Analysis. (Nguồn: Kết quả điều tra của tc giả t 4/2014 đến 5/2014)
PH LC 7
KẾT QU CRONBACH ALPHA LN THỨ HAI SAU KHI
LOẠI BIẾN
Sau khi loại các biến KH11, DT14, CD20, MT25, các biến độc lp có sự thay
đổi được kiểm tra lại độ tin cy Cronbach Alpha.
1. Thang đo trch nhim đi vi ngưi lao đng
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of
Items
.855
6
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's Alpha
if Item Deleted
NLD01
21.0239
7.600
.623
.834
NLD02
20.9809
7.702
.679
.824
NLD03
21.1675
7.842
.671
.826
NLD04
21.3349
7.733
.579
.843
NLD05
21.1435
7.624
.643
.830
NLD06
20.9761
7.879
.671
.826
(Nguồn: Kết quả điều tra của tc giả t 4/2014 đến 5/2014)
2. Thang đo trch nhim x hi đi vi khách hàng
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of
Items
.825
4
PH LC 7 KẾT QU CRONBACH ALPHA LN THỨ HAI SAU KHI LOẠI BIẾN Sau khi loại các biến KH11, DT14, CD20, MT25, các biến độc lp có sự thay đổi được kiểm tra lại độ tin cy Cronbach Alpha. 1. Thang đo trch nhim đi vi ngưi lao đng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .855 6 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NLD01 21.0239 7.600 .623 .834 NLD02 20.9809 7.702 .679 .824 NLD03 21.1675 7.842 .671 .826 NLD04 21.3349 7.733 .579 .843 NLD05 21.1435 7.624 .643 .830 NLD06 20.9761 7.879 .671 .826 (Nguồn: Kết quả điều tra của tc giả t 4/2014 đến 5/2014) 2. Thang đo trch nhim x hi đi vi khách hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .825 4
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance
if Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
KH07
12.4019
3.511
.675
.768
KH08
12.3636
3.454
.679
.766
KH09
12.2919
3.275
.693
.759
KH10
12.3206
3.863
.557
.819
(Nguồn: Kết quả điều tra của tc giả t 4/2014 đến 5/2014)
3. Thang đo trch nhim đi vi đi tác
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of
Items
.794
4
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance
if Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
DT12
12.2105
3.061
.628
.730
DT13
12.2775
3.230
.592
.749
DT15
12.3062
3.012
.605
.743
DT16
12.1675
3.130
.591
.749
(Nguồn: Kết quả điều tra của tc giả t 4/2014 đến 5/2014)
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted KH07 12.4019 3.511 .675 .768 KH08 12.3636 3.454 .679 .766 KH09 12.2919 3.275 .693 .759 KH10 12.3206 3.863 .557 .819 (Nguồn: Kết quả điều tra của tc giả t 4/2014 đến 5/2014) 3. Thang đo trch nhim đi vi đi tác Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .794 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DT12 12.2105 3.061 .628 .730 DT13 12.2775 3.230 .592 .749 DT15 12.3062 3.012 .605 .743 DT16 12.1675 3.130 .591 .749 (Nguồn: Kết quả điều tra của tc giả t 4/2014 đến 5/2014)
4. Thang đo trch nhim x hi vi môi trưng cng đng (nhân t mi gp)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of
Items
.876
7
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance
if Item
Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
CD17
25.1866
10.018
.627
.863
CD18
25.0861
9.973
.756
.845
CD19
25.1435
10.056
.645
.860
CD21
25.1531
10.775
.551
.871
MT22
24.9952
10.024
.699
.852
MT23
25.1340
10.203
.686
.854
MT24
25.1100
10.675
.651
.859
(Nguồn: Kết quả điều tra của tc giả t 4/2014 đến 5/2014)
4. Thang đo trch nhim x hi vi môi trưng cng đng (nhân t mi gp) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .876 7 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CD17 25.1866 10.018 .627 .863 CD18 25.0861 9.973 .756 .845 CD19 25.1435 10.056 .645 .860 CD21 25.1531 10.775 .551 .871 MT22 24.9952 10.024 .699 .852 MT23 25.1340 10.203 .686 .854 MT24 25.1100 10.675 .651 .859 (Nguồn: Kết quả điều tra của tc giả t 4/2014 đến 5/2014)
PH LC 8
PHÂN TCH NHÂN T EFA LN THỨ HAI SAU KHI
LOẠI BIẾN
1. Phân tích nhân t cho cc bin đc lập
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
.892
Bartlett's Test of
Sphericity
Approx. Chi-Square
2219.77
2
df
210
Sig.
.000
Total Variance Explained
Com-
po-
nent
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of
Squared Loadings
Rotation Sums of Squared
Loadings
Total
% of
Variance
Cumula
-tive %
Total
% of
Variance
Cumula
-tive %
Total
% of
Variance
Cumula
-tive %
1
8.130
38.715
38.715
8.130
38.715
38.715
4.137
19.699
19.699
2
2.323
11.060
49.775
2.323
11.060
49.775
3.517
16.749
36.449
3
1.501
7.146
56.920
1.501
7.146
56.920
2.815
13.404
49.853
4
1.110
5.284
62.204
1.110
5.284
62.204
2.594
12.351
62.204
5
.854
4.066
66.270
6
.785
3.738
70.008
7
.708
3.370
73.378
8
.666
3.173
76.551
9
.562
2.678
79.229
10
.542
2.581
81.810
11
.523
2.490
84.300
12
.488
2.324
86.624
PH LC 8 PHÂN TCH NHÂN T EFA LN THỨ HAI SAU KHI LOẠI BIẾN 1. Phân tích nhân t cho cc bin đc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .892 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2219.77 2 df 210 Sig. .000 Total Variance Explained Com- po- nent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumula -tive % Total % of Variance Cumula -tive % Total % of Variance Cumula -tive % 1 8.130 38.715 38.715 8.130 38.715 38.715 4.137 19.699 19.699 2 2.323 11.060 49.775 2.323 11.060 49.775 3.517 16.749 36.449 3 1.501 7.146 56.920 1.501 7.146 56.920 2.815 13.404 49.853 4 1.110 5.284 62.204 1.110 5.284 62.204 2.594 12.351 62.204 5 .854 4.066 66.270 6 .785 3.738 70.008 7 .708 3.370 73.378 8 .666 3.173 76.551 9 .562 2.678 79.229 10 .542 2.581 81.810 11 .523 2.490 84.300 12 .488 2.324 86.624
13
.460
2.192
88.816
14
.386
1.837
90.653
15
.353
1.680
92.333
16
.349
1.662
93.995
17
.333
1.584
95.579
18
.295
1.406
96.985
19
.244
1.162
98.147
20
.207
.988
99.134
21
.182
.866
100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotated Component Matrix
a
Component
1
2
3
4
NLD01
.344
.670
.245
-.075
NLD02
.284
.725
.272
-.025
NLD03
.129
.674
.282
.253
NLD04
-.020
.680
.084
.328
NLD05
.038
.697
.194
.326
NLD06
.259
.719
.158
.121
KH07
.099
.298
.695
.280
KH08
.112
.308
.689
.269
KH09
.254
.164
.783
.184
KH10
.116
.227
.690
.139
DT12
.251
.281
.150
.673
DT13
.141
.285
.280
.616
13 .460 2.192 88.816 14 .386 1.837 90.653 15 .353 1.680 92.333 16 .349 1.662 93.995 17 .333 1.584 95.579 18 .295 1.406 96.985 19 .244 1.162 98.147 20 .207 .988 99.134 21 .182 .866 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotated Component Matrix a Component 1 2 3 4 NLD01 .344 .670 .245 -.075 NLD02 .284 .725 .272 -.025 NLD03 .129 .674 .282 .253 NLD04 -.020 .680 .084 .328 NLD05 .038 .697 .194 .326 NLD06 .259 .719 .158 .121 KH07 .099 .298 .695 .280 KH08 .112 .308 .689 .269 KH09 .254 .164 .783 .184 KH10 .116 .227 .690 .139 DT12 .251 .281 .150 .673 DT13 .141 .285 .280 .616